Alfabet fenici

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
relació amb altres llengües.

L' alfabet fenici data del segle XI abans de Crist i va néixer a partir de l'alfabet semític del nord. És un alfabet fonètic, que els grecs adaptaren a la seua pròpia llengua i, amb el temps, va servir de base per a tots els alfabets occidentals.[1]

Història[modifica | modifica el codi]

Sovint se sol dir que els fenicis van inventar l'alfabet, no obstant això, el que van fer realment va ser regular-lo i difondre'l. Es té constància de l'existència d'un alfabet semític des del segle XVI aC, per unes inscripcions trobades al Sinaí.

L'alfabet fenici va ser adaptat pels grecs per a crear el seu alfabet. Al seu torn, aquest va ser adaptat, via els etruscs, pels romans per a crear el seu, que és la base de l'actual alfabet llatí.

Característiques[modifica | modifica el codi]

L'alfabet fenici estava compost per 22 lletres i s'escrivia de dreta a esquerra, com l'àrab o l'hebreu actuals. Era un sistema simple, que permetia la difusió del coneixement i la cultura, al contrari del que passava en altres països, com a l'Egipte o la Xina, on només podien escriure i llegir una casta d'escribes.

El nom de les lletres fenícies no es coneix directament i se'ls atribueix el nom de les lletres hebrees. El significat de les lletres es refereix al que el logograma original representava. Molts d'aquests significats són meres hipòtesis, sovint atribuïbles al sentit que té el nom de la lletra en hebreu.

Làpida al museu de Pèrgam, a Berlín, amb inscripcions en alfabet fenici.
Lletra Unicode Nom Significat principal Fonema Equivalent a l'hebreu Equivalent al siríac Equivalent a l'àrab Equivalent al grec Equivalent al llatí Equivalent al ciríl·lic Equivalent a l'armeni
Aleph 𐤀 alf bou ʾ [ʔ] א ܐ Αα Aa Аа Աա
Beth 𐤁 bet casa b ב ܒ ب Ββ Bb Бб, Вв Բբ
Gimel 𐤂 gaml camell ɡ ג ܓ ج Γγ Cc, Gg Гг, Ґґ Գգ
Daleth 𐤃 delt porta d ד ܕ د Δδ Dd Дд Դդ
He 𐤄 he exhalació, pregària, finestra h ה ܗ Εε Ee Ее, Єє, Ээ Եե, Էէ
Waw 𐤅 wau clau, ham w ו ܘ و (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Yy, Ww (Ѵѵ), Уу, Ўў Վվ, Ււ
Zayin 𐤆 zen arma z ז ܙ ز Ζζ Zz Жж, Зз Զզ
Heth 𐤇 het No hi ha cap interpretació adequada. Fletxa? Escala? Nelumbo? Barrera? Paret? ħ ח ܚ خ,ح Ηη [H]]h Ии, Йй Հհ
Teth 𐤈 tet Roda o signe "creu-sol". El signe "creu-sol" es troba sovint en gravats rupestres i amulets de tot el món, aproximadament des del segle X aC ט ܛ ط Θθ (Ѳѳ) Թթ
Yodh 𐤉 yod y י ܝ Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј Յյ, Իի
Kaph 𐤊 kaf palma (de la mà) k כך ܟ Κκ Kk Кк Կկ
Lamedh Plantilla:Script/Phoenician lemda goad l Plantilla:IPAblink ל ܠ Λλ Ll Лл Լլ
Mem Plantilla:Script/Phoenician mem water m Plantilla:IPAblink מם ܡ Μμ Mm Мм Մմ
Nun Plantilla:Script/Phoenician nun serpent, later whale n Plantilla:IPAblink נן ܢ Νν Nn Нн Նն
Samekh Plantilla:Script/Phoenician semka fish s Plantilla:IPAblink ס ܣ, ܤ س Ξξ, poss. Χχ poss. Xx (Ѯѯ), poss. Хх Խխ
Ayin Plantilla:Script/Phoenician eyn eye ʿ Plantilla:IPAblink ע ܥ ع, غ Οο, Ωω Oo Оо Ոո, Օօ
Pe Plantilla:Script/Phoenician pey mouth p Plantilla:IPAblink פף ܦ ف Ππ Pp Пп Պպ, Փփ
Sadek Plantilla:Script/Phoenician sade hunt Plantilla:IPAblink צץ ܨ ص, ض, ظ (Ϻϻ) Цц, Чч, Џџ Չչ, Ճճ, Ցց, Ծծ, Ձձ, Ջջ
Qoph Plantilla:Script/Phoenician qof needle head q Plantilla:IPAblink ק ܩ (Ϙϙ), poss. Φφ, Ψψ Qq (Ҁҁ) Քք
Res Plantilla:Script/Phoenician rosh head r Plantilla:IPAblink ר ܪ Ρρ Rr Рр Րր, Ռռ
Sin Plantilla:Script/Phoenician shin tooth š Plantilla:IPAblink ש ܫ ش Σσς Ss Сс, Шш, Щщ Սս, Շշ
Taw Plantilla:Script/Phoenician tau mark t Plantilla:IPAblink ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт Տտ
Labial Alveolar Palatal Velar Uvular Pharyngeal Glottal
Plain Emphatic
Nasal m n
Stop Voiceless p t k q ʔ
Voiced b d ɡ
Fricative Voiceless s ʃ ħ h
Voiced z ʕ
Trill r
Approximant l j w

No apareixen totes les lletres de l'alfabet grec: se suposa que les lletres Υ, Φ, Χ, Ψ i Ω es van crear després d'haver manllevat les lletres fenícies.

Referències[modifica | modifica el codi]

  1. Janer, Antoni. «L'ABC de l'alfabet». Sàpiens [Barcelona], núm. 66, abril 2008, p. 46-49. ISSN: 1695-2014.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: alfabet fenici