Compilador Haskell de Glasgow

De Viquipèdia
(S'ha redirigit des de: Glasgow Haskell Compiler)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

ghc (comanda d'ordinador que respon a la sigla de "Glasgow Haskell Compiler", en català Compilador Haskell de Glasgow) és un compilador nadiu de codi lliure per al llenguatge de programació funcional Haskell, el qual va ser originalment desenvolupat a la universitat de Glasgow per Simon Peyton Jones i Simon Marlow. El desenvolupament continua actualment sota l'auspici del Departament d'Investigació de Microsoft (Microsoft Research), al Regne unit on treballa Peyton Jones. GHC ha pres humorísticament el sobrenom "Glorious Haskell Compiler".

El nom ghc segueix el costum antic d'anomenar les comandes amb un identificador curt de una a tres lletres, on la 'c' designa compilador, la 'h' designa el llenguatge i la primera lletra, la ciutat de la universitat que el desenvolupà originàriament (com també ho fa mmc: "Compilador Mercury de Melbourne",[1] o bé yhc:"Compilador Haskell de York"[2] o bé uhc:"Compilador Haskell d'Utrecht").[3]

El compilador també està escrit en Haskell (una tècnica coneguda com a bootstrapping), però el nucli de sistema per a Haskell està escrit en C i una adaptació del C--[4][5][6] referida com a Cmm.[7] L'última versió del compilador compleix amb l'estàndard més nou del llenguatge, que és, ara per ara, el Haskell 2010.[8] GHC està disponible per a moltes plataformes, incloent Windows i la majoria de sistemes Unix (com les diferents distribucions de GNU/Linux), Mac OS X i la majoria d'arquitectures de processador.

Aquest incloïa, fins a la versió 6.10.x, la majoria d'extensions al Haskell estàndard, fins i tot la biblioteca STM, que serveix per fer transaccions atòmiques (o tot o no res) de dades compartides entre diferents fils d'execució.

A partir de GHC 6.12 les biblioteques ja no vénen amb el compilador sinó que es distribueixen en edicions diferides, en la Plataforma Haskell ("The Haskell Platform").[9][10] La corresponent a GHC 6.12.1 ja està disponible. Entre altres millores, suporta tractament d'entrada/sortida per a caràcters no anglosaxons, segons la codificació del sistema subjacent[11]

Taula de continguts

Gestió de memòria[modifica | modifica el codi]

Vegeu doc.[12] GHC compila per defecte amb memòria dinàmica il·limitada. Per establir-ne límits vegeu el senyal de compilació -M.[13] Disposa d'un recollidor de memòria brossa generacional (per defecte dues gen.), amb control d'envelliment (nombre de recol·leccions abans de passar a la generació següent) de dos passos per generació.[14]

L'allotjament es fa dins de blocs reutilitzables, partions d'un megabloc que és el tros que es reclama al sistema quan cal i que només li retornen en havent acabat.[15]

Megabloc
bloc d'un megabyte, que l'allotjador de memòria demana de cop.
Capability 
fil d'execució lligat a un del sistema, un per cada processador elemental, sobre els quals s'executen els fils d'execució lleugers del planificador del Run Time System.
Nursery (maternitat)
zona d'allotjament de dades noves, del recollidor de memòria brossa generacional.

A l'inici les dades s'allotgen a la maternitat (ang:nursery) (conjunt fix de blocs) i se'n disposa d'una per capability.[16] després passen a la generació 0, i següents[17] tantes com s'estableixi a les opcions de línia d'ordres per al RunTimeSystem.

Per a la generació més vella, es pot triar el sistema de recollida de la brossa, entre el mètode de Cheney (stop and copy de dos espais) (per defecte), el mètode de compactació (senyal -c) (estalvia espai però és més lent). Les altres generacions fan servir el mètode de Cheney.[18]

 • Per forçar la recollida de brossa quan convingui: System.Mem.performGC[19]
 • Referències dèbils (ang:weak pointer) per a taules de memoïtzació[20][21] i també per a MVar's (Mutable variable) amb mkWeakMVar.[22]

Fent servir biblioteques de relligat dinàmic[modifica | modifica el codi]

A partir de GHC >= 6.12 [23][24][25] Cal que GHC s'hagi compilat amb ./configure --enable-shared

# relliga amb les versions compartides (no estàtiques) (.so o .dll segons sistema) del RunTimeSystem i dels paquets

ghc --make -dynamic Main.hs

Paral·lelisme[modifica | modifica el codi]

Novetats al bloc butlletí "Parallel Haskell Digest"[26]

Paral·lelisme de tasques - Compilació per a processadors multicor[modifica | modifica el codi]

Vegeu [27]

par

par:: a → b → b -- activa el càlcul del primer operand en paral·lel (que s'encua en espera d'una CPU disponible) mentre que el segon s'executa al fil d'exec. actual, retornant el resultat d'aquest darrer.[28]

pseq

pseq:: a → b → b -- avalua el primer operand en el fil d'exec. actual, de manera primerenca (estricta) i avalua el segon de manera tardana (lazy) quin resultat retorna. Vegeu "seq vs. pseq"[29][30]

opció multiprocessador

L'opció -threaded de "ghc --make" relliga el programa amb la biblio. del Run Time System multiprocessador, emprant diversos fils d'execució del sistema per possibilitar el paral·lelisme, altrament el relliga amb la de l' RTS uniprocessador.[31]

GHC conté un planificador de fils d'execució lleugers, llançats amb forkIO, que s'executen amb relació "M a N" sobre fils d'execució del sistema (1 per cada processador elemental) anomenats Capability.[32]

{-# LANGUAGE PackageImports #-}
 
 import "parallel" Control.Parallel (par, pseq)
 
 parfib :: IntInteger
 parfib 0 = 0
 parfib 1 = 1
 parfib n | n > 1 = nf2 `par` (nf1 `pseq` (nf1+nf2)) -- calc nf2 en un fil en paral·lel i nf1 al fil principal
                      --  i seqüencialment, al fil principal,
                      --  en acabar en retorna la suma
      where nf1 = parfib (n-1)
         nf2 = parfib (n-2)
 
 main = print $ parfib 10
-- compilació amb -threaded per fer servir la biblio. "Run Time System multi-processador"
-- afegir -rtsopts per poder afegir paràmetres al llançador per a l'R.T.S.
ghc --make -threaded -rtsopts parfib.hs

-- execució mostrant estadístiques "+RTS -s". Afegirem -Nx per un nombre x de processadors elementals.

-- "si el user time (temps en mode usuari) és major que l' elapsed time (temps transcorregut)
--   és que s'ha emprat més d'un processador[33]
-- proveu-ho també sense -Nx

-- per distingir les opcions d'execució específiques per al Haskell Run Time System de les del programa, 
--  cal escriure els params. per al Haskell després de +RTS 
--            i tancar amb -RTS si volem afegir params. per al programa.
./parfib +RTS -s -N2

Estratègies[modifica | modifica el codi]

Les estratègies són funcions de coordinació de l'execució.[34][35] Vegeu també[36][37]

La mònada Eval.[34]

data Eval a = Done { runEval :: a }
 
-- aquest tipus genera els operadors inversos (constructor i accessor) dels registres d'un sol component:
-- Done  :: a → Eval a
-- runEval :: Eval a → a
 
-- instanciem la classe mònada sobre el tipus ''Eval a'' per seqüenciar les operacions
instance Monad Eval where
 return x = Done x
 Done x >>= f = f x
 
-- elevem ''par'' i ''pseq'' al tipus de la mònada amb les funcions rpar i rseq
rseq, rpar :: a → Eval a
rseq x = x `pseq` return x
rpar x = x `par` return x
 
-- reescribint nfib
nfib :: IntInt
nfib n | n <= 1  = 1
    | otherwise = runEval $ do
             x <- rpar (nfib (n-1))
             y <- rseq (nfib (n-2))
             return (x + y)
-----
-- ara, al tipus de ''rpar'' i ''rseq'' l'anomenarem "estratègia"
 
type Strategy a = a → Eval a
 
-- avalua amb l'estratègia 
withStrategy :: Strategy a → a → a
withStrategy strat e = runEval (strat e)
 
-- using és withStrategy amb els param. canviats, per a ésser emprat com a op. infix
using = flip withStrategy
 
-- composició seqüencial d'estratègies
dot :: Strategy a → Strategy a → Strategy a
-- strat2 `dot` strat1 == strat2 . withStrategy strat1

Estratègies típiques:[35]

r0 -- estratègia buida (no avalua res), elem. neutre de la combinació ''dot''
rseq -- avalua a WHNF (Weak Head Normal Form)
rdeepseq -- avalua a Forma Normal
rpar -- encua l'avaluació per l'execució en paraŀlel (''spark'')
----
evalList :: Strategy a → Strategy [a]  -- estratègia per aplicar a una llista l'estratègia del primer arg.
parList :: Strategy a → Strategy [a]  -- estratègia per aplicar a una llista, paraŀlel·litzant, l'estratègia del primer arg.
 • parMap estrat: combinador típic, aplica map f i avalua la llista resultant amb l'estratègia parList estrat
 !no s'ha d'utilitzar amb rpar, ja que activaria l'exec. paraleŀla doblement per cada elem.
parMap estrat f = withStrategy (parList estrat) . map f

Càlcul típic amb estratègies.

{-# LANGUAGE PackageImports #-}
import "parallel" Control.Parallel.Strategies (parMap, rpar, rseq)
 
-- parMap :: Strategy b → (a → b) → [a] → [b]
-- parMap strat f = (`using` parList strat) . map f
 
càlcul x = 2 * sqrt x
 
mapejaEnParaŀlel = parMap rseq  -- avalua en paral·lel a WHNF (per rseq)
 
resultatsDelCàlculEnParal·lel = mapejaEnParal·lel càlcul (llista 2)
 where llista n = [n..1100000] :: [Double]
 
main = print $ sum resultatsDelCàlculEnParal·lel

compilació i exec.

# cal compilar amb "-rtsopts" per poder afegir opcions del RunTimeSystem en temps d'execució
ghc --make -threaded -rtsopts prova.hs
 
#  opcions: estadístiques: -s, 
#      utilitza tots els nuclis de CPU: -N, 
#      pila de 100MB: -K100m
./prova +RTS -K100m -s -N

Exemple: #Reducció en paral·lel mitjançant estratègies.

Futurs[modifica | modifica el codi]

Encadenament de càlculs asíncrons - la mònada Par[modifica | modifica el codi]

Vegeu-ho a Haskell concurrent#Futurs -- Encadenament de càlculs asíncrons - la mònada Par

Paral·lelisme en operacions IO - El functor aplicatiu Concurrently[modifica | modifica el codi]

Vegeu-ho a Haskell concurrent#Operacions d'Entrada/Sortida asíncrones i simultànies

Paral·lelisme de dades[modifica | modifica el codi]

Regular parallel arrays[modifica | modifica el codi]

Un primer nivell de tractament paral·lel s'ofereix mitjançant el paquet Repa ("Regular parallel arrays")[38][39] de tractament en paral·lel de vectors pluridimensionals. Exemple més avall.

Data Parallel Haskell[modifica | modifica el codi]

GHC implementa el, més complex, paral·lelisme de dades niuat, trad. de "Nested Data Parallelism"[42][43][44] basat en treballs de Guy E. Blelloch.[45]

Per a proves cal instal·lar el paquet dph-examples.

cabal install dph-examples
 
#si la versió de GHC és la 7.4.x i dóna error en compilar el paquet ''bmp'', 
#  caldrà provar forçant la versió anterior a la que peta.
cabal install dph-examples "--constraint= bmp < 1.2.3.1"

Cal fixar-se en la versió instal·lada (diferent segons la versió de GHC) i descarregar-ne els fonts per investigar.

# per obtenir-ne la versió instaŀlada
ghc-pkg list | grep dph-examples

Per desenvolupar-hi cal tenir en compte que ...

 • Cal separar les operacions per mòduls segons si són o no vectoritzades
 • A la interfície el tipus ha de ser (PArray t)
 • El tipus vector ([: t :]) és NO-polimòrfic i cal especificar el tipus de l'element, com ara [: Double :], les operacions sobre els tipus primitius no estan sobrecarregades i per cada tipus cal importar-ne el mòdul d'operacions corresponent (per ex.: Data.Array.Parallel.Prelude.Double).

Vegeu exemple més avall.

 • Pròximament: "SIMD Support to Data Parallel Haskell" [46][41]

Paral·lelisme a la GPU[modifica | modifica el codi]

 • Biblioteca Accelerate amb suport per a rerefons CUDA,[47] OpenCL (en preparació)[48] i RePa[49] (en preparació, per a CPU), i genera nuclis (d'iteracions en paral·lel) per a GPU partint d'un llenguatge incrustat (EDSL) en Haskell (treball en curs)[50]
 • Biblio. OpenCLWrappers facilita l'ús de lligams amb biblioteques externes que implementin l'estàndard OpenCL,[51] article: OpenCL from Haskell[52]
 • Simultanejant càrregues de treball en CPU i GPU. Vegeu "How to write hybrid CPU/GPU programs with Haskell".[53] El paquet meta-par ofereix una versió de la mònada Par (encadenament de càlculs asíncrons) per compartir recursos de hardware, amb un planificador de tasques SMP.[54]

Concurrència[modifica | modifica el codi]

 • MVar's - Mutable Variable
 • forkIO / forkOS
 • Software Transactional Memory
 • Futurs -- Encadenament de càlculs asíncrons - la mònada Par
 • Operacions d'Entrada/Sortida asíncrones i simultànies
 • Cloud Haskell
 • Biblioteca Actor
 • Communicating Haskell Processes (CSP)

Vegeu Haskell concurrent.

Metaprogramació - Template Haskell[modifica | modifica el codi]

Extensió de GHC que permet l'anàlisi i generació de codi o bé Haskell o bé a expressions del tipus algebraic de l'arbre d'operacions (AST) d'un programa, com els generats internament pel compilador de Haskell.[55]

Avaluació en temps de compilació[modifica | modifica el codi]

El prefix $ a un terme o bé a una expressió entre parèntesis, $terme o bé $(expr), s'anomena crida splice (cat.: unir dues parts) i vol dir que cal avaluar l'expressió en temps de compilació. Exemple: #Punts de control al codi amb Loch-TH

Quasi-Quotations[modifica | modifica el codi]

Permeten incrustar texts convertibles a codi, escrits seguint gramàtiques diferents, generant expressions interoperables amb les del mòdul que l'allotja.

Per exemple a la plataforma web Yesod[56] el quasiQuoter shamlet permet incrustar plantilles HTML amb expressions que inclouen símbols vàlids en l'àmbit en que s'incrusta.

Definició literària: Dispositiu lingüístic que facilita la inclusió d'expressions lingüístiques amb variables de substitució facilitant una adequació rigorosa a les regles del llenguatge.[57]

Sintaxi
Les acotacions QuasiQuotation utilitzen una sintaxi denominada Claus d'Oxford [| ... |] o bé [quasiQuoter| ... |] on el nom del prefix indica el tipus que aporta el traductor del text acotat per les claus.[58]
Context
Una acotació QuasiQuotation pot descriure, segons el seu ús, una expressió, o bé un patró, o bé un tipus, o bé una llista de declaracions a nivell de mòdul
Tipus
Un tipus quasiQuoter es defineix com un registre amb traductors opcionals per cadascun dels 4 possibles contextos en que es pretengui utilitzar assignant als altres el valor undefined.[59]
La seva definició ha d'aportar funcions per la traducció del text a expressions del llenguatge Template Haskell que incorpora combinadors sobre el tipus de dades algebraic de l'arbre d'operacions (AST) de la representació que el compilador, internament obté del programa.[60][61][62]
data QuasiQuoter = QuasiQuoter { 
            quoteExp :: String → Q Exp, -- funció per obtenir-ne una expressió en lleng. TemplateHaskell
            quotePat :: String → Q Pat, -- funció per obtenir-ne un patró en lleng. TH.
            quoteType :: String → Q Type, -- funció per obtenir-ne un tipus en lleng. TH.
            quoteDec :: String → Q [Dec] -- funció per obtenir-ne una llista de declaracions en lleng. TH.
            }

Exemple senzill: document tot seguit[modifica | modifica el codi]

Traductor per a incloure en expressions, textos multilínia (estil hereDoc o document-tot-seguit), com a literals, amb la funció stringE de T.H. que prefixa els literals String.

 • els contextos que no interessen es deixen undefined.
 • l'ús i la definició han d'estar en mòduls separats.
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
module ElMeuDocTotSeguit where
import Prelude (undefined)
import Language.Haskell.TH (stringE)
import Language.Haskell.TH.Quote (QuasiQuoter(..))
 
docTotSeguit = QuasiQuoter stringE undefined undefined undefined
-- ús
{-# LANGUAGE QuasiQuotes #-}
module Main where
import ElMeuDocTotSeguit (docTotSeguit)
 
-- format a GHC 7 : 
elMeuTextPluriLínia = [docTotSeguit|text
continuació
|]
 
-- format a GHC 6.12 prefixant el qq. amb $: [$hereDoc|text|]

Exemple: Incrustació de HTML amb expressions avaluables[modifica | modifica el codi]

De les biblioteques del Yesod.[56]

El quasiQuoter shamlet tradueix, a expressions del Template Haskell, un llenguatge de marques afegint automàticament les marques de tancament segons el sagnat.

Les claus #{...} inclouen expressions avaluables quin tipus resultant ha de ser traduïble (implementar la classe Text.Blaze.ToMarkup). Les claus ^{...} inclouen expressions del mateix tipus de la plantilla.

{-# LANGUAGE PackageImports, QuasiQuotes #-}
module Plantilla (html) where
 
-- cabal install hamlet -- el paquet blaze-html queda instal·lat per dependència
 
import "hamlet" Text.Hamlet (Html, shamlet)
import "blaze-html" Text.Blaze.Renderer.String (renderHtml)
 
html ::String
html = renderHtml pàgina
 
nom = "Biel"
títol = "Títol de la pàgina"
 
data TAmic = Amic {amicNom::String, amicEdat:: Int}
elsAmics = [Amic "Joan" 30, Amic "Montse" 40]
 
-- Acotació ''QuasiQuotation'' per al cos de la pàgina
-- amb #{expr} inclou l'avaluació de l'expressió per a tipus que implementin la classe Text.Blaze.ToMarkup
 
cosDeLaPàg :: [TAmic] → Html
cosDeLaPàg amics = [shamlet|
 <p>Hola el meu nom és #{nom}
 $if null amics
   <p>Ho sento, no hi ha amics.
 $else
   <p>Els meus amics són #{length amics}:
   <ul>
    $forall amic <- amics
     <li>#{amicNom amic} que té #{amicEdat amic} anys
|]
 
-- Acotació ''QuasiQuotation'' principal
-- amb ^{expr} inclou una crida a un altre QQ del mateix tipus de resultat.
 
pàgina :: Html
pàgina = [shamlet|
     $doctype 5
     <html>
      <head>
       <title>#{títol}
      <body>^{cosDeLaPàg elsAmics}
|]

Facilitats per l'optimització de fusió[modifica | modifica el codi]

En aplicar una composició sobre una estructura, per ex., (reducció . filtre p' . map f . filtre p).

Malgrat que, en ser un llenguatge d'avaluació tardana, no hi ha la problemàtica de la desforestació, hi ha propostes per fusionar-ne les iteracions.

L'ús de la pragma RULES permet que el compilador, en fase de pre-procés, refaci (reescrigui) operacions de composició.[63]

Stream fusion[modifica | modifica el codi]

Fusió de bucles en la composició d'operacions sobre estructures mitjançant la conversió de l'estructura en un corrent de dades (ang: Stream)[64] i especificant l'operació per cada element del corrent.

El corrent incorpora la possibilitat de tenir elements sense dades, com a conseqüència del filtratge.

Les funcions com ara els filtres s'han de implementar començant per l'operació de conversió stream sobre l'estructura i acabant per la inversa unstream. En la composició de funcions, l'aparició juxtaposada de les conversions unstream al final d'una funció amb la inversa stream de l'inici de la següent és eliminada pel compilador mitjançant pragmes RULES aportades per la implementació.[65][66]

Vegeu biblioteca Stream-fusion al rebost Hackage[67]

Biblio ràpida[modifica | modifica el codi]

Vegeu l'API del GHC[68] i la de la plataforma[10] Haskell.

contenidors[modifica | modifica el codi]

Vegeu ref.[69]

Recordatori d'algunes operacions
S'esmenten les ops. ometent el paràm. de l'estructura sobre la que s'aplica. Si va primer, s'esmenta en forma d'aplicació parcial (`op` p2 p3 ..). Ocasionalment s'especifica el tipus del retorn. Respecte als tipus de les funcions, consulteu les refs.

notes[modifica | modifica el codi]

llistes amb optimització de fusió[modifica | modifica el codi]
 • el paquet stream-fusion[67] aporta llistes amb funcions fusionables pel mètode stream fusion.
conjunts / taules associatives[modifica | modifica el codi]
 • Set ε[70] i Map κ ε[71] del paquet "containers" implementen conjunts i diccionaris basats en arbres de cerca binària balancejats amb cost de cerca O(log2 n).
 • IntSet[72] i IntMap ε[73] també de "containers" implementen Set i Map sobre el domini Int amb implementació basada en arbres de prefix (Tries) sobre la seqüència de bits amb cost de cerca, com a màxim el nombre de bits del tipus Int: O(min(n,W)).
 • el paquet hashmap[74] aporta una implementació de Set[75] i Map[76] basada en IntSet i IntMap de containers, que requereix una aplicació del domini de les claus al tipus Int (funció resum (de hash en anglès) classe Hashable)[77] i desant al conjunt/diccionari o bé un sol element/parell o bé, en cas de col·lisions, un cistell dels elements/parells quines claus col·lideixen, implementat com a Set/Map del paquet containers.
cues de dos caps[modifica | modifica el codi]
 • Seq ε de Data.Sequence[78] implementa seqüències finites amb dos caps (ang:double ended queue) i accés constant O(1) en afegir i recuperar per ambdós costats. viewl proporciona la vista per l'esquerra i viewr la de la dreta.
vectors pluridimensionals[modifica | modifica el codi]
 • Array shape ε del paquet Repa[38][79] aporta vectors pluridimensionals d'elements no-encapsulats (unboxed) (allotjats directament)
  • Els elements del Repa han d'implementar
class (Show a, Unbox a) => Elt a
 zero :: a
 one :: a
 ...
  • Els tipus dels índexos del Repa prenen una forma semblant a una "pila de sencers", i implementen la classe Shape:
type DIM0 = Z   -- zero dimensions: escalar
type DIM1 = DIM0 :. Int  -- una dimensió, ex. Z :. 3 
type DIM2 = DIM1 :. Int  -- dues dimensions, ex. Z :. 3 :. 3
...
 • Data.Array.Repa utilitza la terminologia dels llenguatges on l'avaluació tardana és explícita, anomenant vectors diferits (ang:delayed) les aplicacions no-avaluades, per exemple amb map, forçant-ne l'avaluació amb la funció force (com a l'OCaml) que avalua, paral·lelitzant els càlculs.

A ghci:

Prelude>:m +Data.Array.Repa
Prelude Data.Array.Repa> let v22 = fromList (Z :. 2 :. 2) [1,2,3,4] :: Array DIM2 Int
Prelude Data.Array.Repa> let consultaV22 i j = v22 ! (Z :. i :. j)
Prelude Data.Array.Repa> consultaV22 1 0
3
Prelude Data.Array.Repa> extent v22
(Z :. 2) :. 2
Prelude Data.Array.Repa> size $ extent v22
4
Prelude Data.Array.Repa> let w22 = force $ Data.Array.Repa.map (\x → x * 2) v22 
Prelude Data.Array.Repa> w22       -- Data.Array.Repa.force avalua els mapejos en paral·lel
Array (Z :. 2 :. 2) [2,4,6,8]
vectors d'alt rendiment[modifica | modifica el codi]
 • Vector ε i MVector σ ε del paquet Vector[80] aporten vectors immutables i mudables basats en famílies de tipus que permeten implementacions més flexibles, i, a banda, funcions fusionables (stream fusion per la composició).[81][82]
 • hi ha paquets relacionats al Hackage amb funcionalitats diverses
  • vector-algorithms: algoritmes sobre vectors mudables MVector
  • vector-binary-instances: serialització
  • vector-read-instances: instància de Read
  • vector-instances: instàncies de diverses classes
  • ...
altres biblioteques rellevants[modifica | modifica el codi]
 • el paquet dlist[84] aporta llistes per diferència que redueixen el cost de concatenació en cas d'aniuament d'expressions Vegeu ref.[85]

generació[modifica | modifica el codi]

opcionals - generació
paquet tipus context sense valor
o bé error
amb valor de llista o funció generadora
base Maybe ε[86] Nothing Just x listToMaybe llista
Either tipError ε[87] Left error Right x
seqüències - generació
paquet tipus context buit amb un elem. de llista o funció generadora
base [ε][88] [ ] [x] ll. per comprensió
repeat x
replicate n x
iterate (f::ε→ε) x
cycle llista
unfoldr (f::acc→Maybe(ε,acc)) inicial
containers Seq ε[78] empty singleton x fromList llista
bytestring ByteString[89]
-- UArray Word8
empty singleton x pack llistaDeBytes
text
-- ∈ H. Platform[10]
Text[90]
-- ByteString codif. UTF16
indexat com [Word16][91]
empty singleton ch pack string
classes interfície
base Monoid[92] mempty
vectors - generació
paquet tipus context buit amb un elem. de llista o funció generadora
-- associació = (índex, valor)
array Array ι ε[93]
-- immutable amb
allotj. indirecte dels elements
(Ix ι) listArray (iMin, iMax) llista
array (iMin, iMax) llistaD'Associacions
UArray ι ε[94]
-- immutable amb
allotj. directe
-- via interfície IArray
vector
(tipus Índex = Int)
Vector ε[95]
-- immutable amb
allotj. directe
empty singleton x fromList llista
replicate n x
generate llarg (f :: Índex → ε)
MVector σ ε[96]
-- mudable amb
allotj. directe
Vector.thaw ivector -- descongela immutable
replicate n x
replicateM n acció
clone mvector
repa multidim.
Array sh ε[79]
(Shape sh,
Elt ε)
singleton x
  :: Array DIM0 ε
fromList shape llista
classes interfícies
array IArray α ε[97]
-- immutables
  -- α ∈ {Array, UArray}
-- cal esmentar el tipus desitjat
listArray (iMin, iMax) llista :: α ι ε
array (iMin, iMax) llistaD'Associacions :: α ι ε
-- des de MArray
MArray.freeze mArray
MArray α ε m[98]
-- mudables
  -- mònada IO, α ∈ {IOArray, IOUArray}
  -- mònada ST, α ∈ {STArray, STUArray}
(Monad m) -- cal esmentar el tipus desitjat
newListArray (iMin, iMax) llista :: m (α ι ε)
newArray (iMin, iMax) x_inicial:: m (α ι ε)
-- des de IArray
thaw iArray
estructures - generació
paquet tipus context buit amb un elem. de llista o funció generadora
-- associació = (clau, valor)
de llista ascendent
-- més ràpid
containers IntSet[72] empty singleton x fromList llista fromAscList llista
IntMap ε[73] empty singleton clau x fromList llistaD'Associacions fromAscList llistaD'Associacions
containers
hashmap
Set ε[70][75] (Hashable ε) empty singleton x fromList llista
(Ord ε) fromAscList llista
Map κ ε[71][76] (Hashable κ) empty singleton clau x fromList llistaD'Associacions
(Ord κ) fromAscList llistaD'Associacions
bytestring-trie Trie ε[83] empty singleton bytestringClau x fromList llistaD'Associacions
containers Tree ε[99] Node x [ ] unfoldTree f llavor

consulta[modifica | modifica el codi]

opcionals - consulta
(en vermell si parcialment definides, criden a error)
tipus context és
buit?
mida pertinença obtenir elem components altres
Maybe ε[86] isNothing fromEnum . isJust (== Just x) -- encaix
Nothing | Just x
maybeToList
fromJust
fromMaybe default
Either tipError ε[87] -- encaix
Left error | Right x
 • fromJust de Maybe NO buida
seqüències - consulta
(en vermell si parcialment definides, criden a error)
tipus context és
buit?
mida pertinença obtenir elem components altres
[ε][88] null length elem x find predicat:: Maybe ε
-- encaix
[ ] | (x : xs)
head
tail
subsequences
permutations
init
last
Seq ε[78] null length -- encaix de viewl seq
EmptyL | (x :< xseq)
-- encaix de viewr seq
EmptyR | (x :> xseq)
-- via Foldable
ByteString[89]
-- UArray Word8
null length elem x find predicat
-- encaix de uncons byteStr
Nothing | Just (x, xs)
:: Maybe (Word8, ByteString)
unpack
:: [Word8]
head
tail
init
last
Text[90]
-- ByteString codif. UTF16
indexat com [Word16][91]
null length elem ch find predicat
-- encaix de uncons text
Nothing | Just (ch, txt)
:: Maybe (Char, Text)
unpack
:: [Char]
head
tail
init
last
classes interfícies
Foldable contenidor[100] elem x find predicat toList
 • head, tail, init, last requereixen llistes NO buides
vectors - consulta
tipus context és
buit?
mida pertinença obtenir elem components altres
Array ι ε[93] (Ix ι) bounds -- límits de l'índex
indices
elems
assocs -- parells (índex, valor)
Vector ε[95] (Eq ε) null length elem x find predicat toList
head
tail
init
last
MVector σ ε[96] null length Vector.freeze --cap a Vector
multidim. repa
Array sh ε[79]
(Shape sh,
Elt ε)
size . extent toList
toScalar -- cas de shape DIM0
extent
  ::(Shape sh)
classes interfícies
IArray α ε[97]
-- immutables
bounds
indices
elems
assocs
MArray α ε m[98]
-- mudables
(Monad m) getBounds
getElems
getAssocs
estructures - consulta
tipus context és
buit?
mida pertinença obtenir elem components altres
Set ε[70]
IntSet[72]
null size elems
(Ord ε) member x -- cerca aproximació
lookup{LT,GT,LE,GE} x
toAscList
Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
null size keys
keysSet
elems
assocs
(Ord κ) member clau lookup clau
-- cerca aproximació
lookup{LT,GT,LE,GE} clau
toAscList
Trie ε[83] null size member bytestringClau lookup bstrClau keys
elems
toList
submap bstrClau
Tree ε[99] rootLabel
subForest
-- llista en pre-ordre
flatten
-- elems per nivells
levels

Els errors generats per funcions definides parcialment, com ara head, que requereix llista no-buida, tenen una depuració complicada.

actualització / transformació[modifica | modifica el codi]

opcionals - actualitza/transforma
tipus aplicació (map)
als elems.
altres
Maybe ε[86] -- via Functor maybe default (f::ε→b)
Either tipError ε[87] -- via Functor either (f::tipError→b) (g::ε→b)
classes interfícies
Functor[101] fmap (f::a → b)
seqüències - actualitza/transforma
transforma
tipus context afegeix elimina aplicació (map)
als elems.
altres transforma'n
una llista
[ε][88] (x :) delete x map (f:: ε → b)
mapAccum{L|R} (f::acc→x→ (acc, y)) acumIni
-- amb imatge opcional
Maybe.mapMaybe (f::ε→Maybe b)
nub --elimina duplicats
reverse
intersperse x
transpose
intercalate llista
Ord ε insert x sort
Seq ε[78] (x <|) -- a l'esquerra
(|> x) -- a la dreta
mapWithIndex (f:: Int → ε → b) reverse
ByteString[89] cons x -- al davant
snoc x -- al darrera
map (f:: Word8 → Word8) reverse
intersperse byte
transpose
intercalate bstr
Text[90] cons ch
snoc ch
map (f:: Char → Char) reverse
intersperse ch
-- específics
replace cerca  subst
toUpper
toLower
toCaseFold
justifyLeft llarg ch
justifyRight llarg ch
center llarg ch
-- retalla espais
strip
stripLeft
stripRight
transpose
intercalate txt
classes interfícies
Functor[101] fmap (f::a → b)
vectors - actualitza/transforma
transforma
tipus afegeix actualitza aplicació (map) altres
Array ι ε[93] (// llistaD'Associacions) -- via Functor
Vector ε[95] cons x -- pel davant
snoc x -- pel darrera
map (f:: a → b)
-- amb l'índex
imap (f:: Int → a → b)
reverse
MVector σ ε[96] (`set` x)
clear -- desvincula refs.
-- copy dst src
(`copy` mvectorOrigen)
(`move` mvectorOrigen)
(`grow` n)
multidim. repa
Array sh ε[79]
map (f:: a → b) reshape shape
transpose
classes interfícies
IArray α ε[97] (// llistaD'Associacions) amap (f::a→b)
MArray α ε m[98] mapArray (f::a → b)
estructures - actualitza/transforma
transforma
tipus afegeix elimina actualitza aplicació (map)
als elems.
(Ord ε) => Set ε[70]
IntSet[72]
insert x delete x insert x -- subst. l'existent map (f:: a → b)
-- cas que f conservi l'ordre (més ràpid)
mapMonotonic (f:: a → b)
(Ord κ) => Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
insert clau x delete clau adjust (f::a→a) clau
update (f::a→Maybe a) clau
alter (f::Maybe a → Maybe a) clau
map (f:: a → b)
mapWithKey (f:: κ → a → b)
mapAccum (f:: acc → a → (acc, b)) acumIni
Trie ε[83] insert bytestringClau delete bstrClau adjust f bstrClau mapBy (f:: ByteString → a → Maybe b)
filterMap (f:: a → Maybe b)
Tree ε[99] -- via Functor

Nota per a les actualitzacions als diccionaris (pròpiament taules associatives) Data.Map i Data.IntMap:

 • adjust (f::a→a) clau dicc : si clau no pertany a dicc, retorna el dicc. original
 • update (f::a→Maybe a) clau dicc : si f retorna Nothing, update elimina la clau ; cas de Just y actualitza amb y
 • alter (f::Maybe a → Maybe a) clau dicc : si clau no existeix, la insereix amb el valor (f Nothing) ; altrament com update

combinació[modifica | modifica el codi]

combina
tipus composa composa'n
una llista
combina per posició
(zips)
zip = zipWith (,)
desacobla llista de tuples
(unzips)
Maybe ε[86] -- via Monoid -- via Monoid
[ε][88] (++) concat (`zip` llista)
(`zip{3..7}` llista ...)
zipWith (f::a→b→c) llista1 llista2
zipWith{3..7} f llista ...
unzip
unzip{3..7}
Seq ε[78] (><) (`zip` seq)
(`zip{3..4}` seq ...)
zipWith (f::a→b→c) seq1 seq2
zipWith{3..4} f seq ...
ByteString[89] append concat (`zip` byteStr)
zipWith (f::Word8→Word8→a) byteStr1 byteStr2
unzip
Text[90] append concat (`zip` txt)
zipWith (f::Char→Char→Char) txt1 txt2
(Ord ε) => Set ε[70]
IntSet[72]
union unions
(Ord κ) => Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
union
unionWith (f::ε -> ε -> ε)
unionWithKey (f::κ -> ε -> ε -> ε)
unions
unionsWith (f::ε -> ε -> ε)
Trie ε[83] union{L|R}
mergeBy (f::ε -> ε -> Maybe ε)
-- via Monoid
Tree ε[99]
Array ι ε[93]
Vector ε[95] (++) concat (`zip` vect)
(`zip{3..6}` vect)
zipWith (f::a→b→c) vect1 vect2
zipWith{3..6} f vect ...
-- amb l'índex a la funció
izipWith (f::Int→a→b→c) vect1 vect2
izipWith{3..6} f vect ...
unzip
unzip{3..6}
multidim. repa
Array sh ε[79]
(++)
append
classes interfícies
Monoid[92] mappend mconcat
IArray α ε[97]
MArray α ε m[98]
com a conjunt o bé multiconjunt
tipus diferència unió uneix-ne
una llista
intersecció està contingut contingut
estrictament
obtenir
distints
[ε][88] (\\) union intersect (`isPrefixOf` llista)
(`isSuffixOf` llista)
(`isInfixOf` llista)
nub
Seq ε[78]
ByteString[89] (`isPrefixOf` byteStr)
(`isSuffixOf` byteStr)
(`isInfixOf` byteStr)
Text[90] (`isPrefixOf` txt)
(`isSuffixOf` txt)
(`isInfixOf` txt)
(Ord ε) => Set ε[70]
IntSet[72]
(\\)
difference
union unions intersection isSubsetOf isProperSubsetOf
(Ord κ) => Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
(\\)
difference
union unions intersection isSubmapOf isProperSubmapOf
Trie ε[83] unionL
unionR
Tree ε[99]
Array ι ε[93]
Vector ε[95]
multidim. repa
Array sh ε[79]
classes interfícies
IArray α ε[97]
MArray α ε m[98]

accés indexat[modifica | modifica el codi]

seqüències - accés indexat
(en color si generen error, en marró si és previsible)
tipus context elem. a
l'índex o clau
cerca l'índex
de l'elem.
:: Maybe Int
cerca índexos
::[Int]
elimina actualitza
[ε][88] (!! índx) elemIndex x
findIndex predicat
elemIndices x
findIndices predicat
Seq ε[78] (`índex` índx) elemIndexL x -- per l'esquerra
findIndexL predicat
elemIndexR x --per la dreta
findIndexR predicat
elemIndices{L|R} x
findIndices{L|R} predicat
adjust f índx
update índx x
ByteString[89] (`índex` índx) elemIndex x -- pel davant
elemIndexEnd x -- pel darrera
findIndex predicat
elemIndices x
findIndices predicat
Text[90] (`índex` índx) findIndex predicat
vectors - accés indexat
(en color si generen error, en marró si és previsible (domini acotat i continu))
tipus context elem. a
l'índex o clau
cerca l'índex
de l'elem.
:: Maybe Int
cerca índexos elimina actualitza
Array ι ε[93] (! índx)
Vector ε[95] (! índx) elemIndex x
findIndex predicat
-- retornen :: Vector Int
elemIndices x
findIndices predicat
MVector σ ε[96] (`read` indx) (`write` indx x)
(`swap` i j)
multidim. repa
Array sh ε[79]
(Shape sh,
Elt ε)
(! índxMultiDim)
(`índex` índxMultiDim)
(`safeIndex` índxMultiDim)
classes interfícies
IArray α ε[97] (! índx)
MArray α ε m[98] (Monad m) (`readArray` indx) (`writeArray` indx x)
estructures - accés indexat
(en color si generen error, en marró si és previsible)
tipus context elem. a
l'índex o clau
cerca l'índex
de l'elem.
cerca índexos
::[Int]
elimina actualitza
Map κ ε[71] elemAt índx
retorna :: (κ,ε)
deleteAt índx updateAt f índx
(Ord κ) (! clau)
lookup clau -- :: Maybe ε
findIndex clau -- :: Int
lookupIndex clau -- :: Maybe Int
IntMap ε[73] (! clau)
lookup clau -- :: Maybe ε
 • la versió total per a (! clau) de Map és (lookup clau)

reducció[modifica | modifica el codi]

plegats
(en color si parcialment definides, criden a error)
tipus reducció successió de plegats parcials
per l'esquerra per la dreta per l'esquerra per la dreta
[ε][88] foldl (f::a→ε→a) inicial
foldl' f ini -- estricte
foldl1 (g::ε→ε→ε) -- sobre el primer elem.
foldr f ini
foldr1 g
scanl f ini
scanl1 g
scanr f ini
scanr1 g
classes
Foldable t[100] foldl f ini
foldl' f ini -- estricte
foldl1 g
foldr f ini
foldr' f ini -- estricte
foldr1 g
 • foldl1, foldr1, scanl1, scanr1: sobre seqüències NO buides
opcionals - plegats especials
tipus llista de
contenidors
retornant [ε] retornant ([ε], [ε])
Maybe ε[86] catMaybes
Either tipError ε[87] lefts
rights
-- (lefts, rights):
partitionEithers
plegats especials
tipus sobre
booleans
s/. predicat s/. ordre numèrics contenidor llista de
contenidors
contenidor
de llistes
índex del
menor/major
ε==Bool (Ord ε / κ) (Num ε) (Ord ε)
[ε][88] and
or
all predicat
any predicat
minimum
maximum
sum
product
concatMap (f::a→[b]) concat
ByteString[89] all predicat
any predicat
minimum
maximum
concatMap (f::Word8→ByteString) concat
Text[90] all predicat
any predicat
minimum
maximum
concatMap (f::Char→Text) concat
Vector ε[95] and
or
all predicat
any predicat
minimum
maximum
sum
product
concatMap (f::a → Vector b) concat minIndex
maxIndex
Set ε[70] -- via Foldable -- via Foldable findMin
findMax
-- via Foldable -- via Foldable -- via Monoid
IntSet[72] findMin
findMax
-- via Monoid
Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
-- via Foldable -- via Foldable -- min/max de la clau
findMin
findMax
-- via Foldable -- via Foldable -- via Monoid
classes
(Monoid m)
Foldable t[100] and
or
all predicat
any predicat
minimum
maximum
sum
product
concatMap (f::a→m b) concat
Monoid t[92] mconcat
 • minimum, maximum sobre seqüències NO buides
 • minIndex, maxIndex sobre vectors NO buits
 • findMin, findMax sobre conjunts i diccionaris No buits
 • els tipus monomorfics (ByteString, Text, IntSet) no implementen Foldable que requereix tipus de Kind (* -> *)

partició[modifica | modifica el codi]

seqüències - partició
tipus a l'índex s/.
predicat
en trams d'elements
consecutius equivalents
per ocurrències
d'un separador
en trams de
llargada fixa
:: (t,t) :: (t,t)
[ε][88] take n
drop n
splitAt índx filter predicat
takeWhile predicat
dropWhile predicat
partition predicat
span predicat
break predicat
group
groupBy (equiv::a→a→Bool)
Seq ε[78] take n
drop n
splitAt índx filter predicat
takeWhile{L|R} predicat
dropWhile{L|R} predicat
partition predicat
span{l|r} predicat
break{l|r} predicat
ByteString[89] take n
drop n
splitAt índx filter predicat
takeWhile predicat
dropWhile predicat
partition predicat
span predicat
break predicat
group
groupBy (equiv::Word8→Word8→Bool)
split separador
splitWith predicatDelSeparador
Text[90] take n
drop n
splitAt índx filter predicat
takeWhile predicat
dropWhile predicat
partition predicat
span predicat
break predicat
group
groupBy (equiv::Char→Char→Bool)
splitOn textSeparador
split predicatDelSeparador
chunksOf n
 • (span{l|r} predicat) parteix com (takeWhile{L|R} predicat, dropWhile{L|R} predicat)
 • (break{l|r} predicat) és equivalent a (span{l|r} (not . predicat))[102]
vectors - partició
tipus a l'índex s/.
predicat
en funció d'un rang
-- array de [(i, arr ! f i) | i <- [iMin..iMax] ]
(Ix i, Ix j)
Array ι ε[93] ixmap (iMin, iMax) (f::i → j)
Vector ε[95] take n
drop n
slice índx n
splitAt índx filter predicat
takeWhile predicat
dropWhile predicat
partition predicat
span predicat
break predicat
MVector σ ε[96] take n
drop n
slice índx n
splitAt índx
classes
IArray α ε[97] ixmap (iMin, iMax) (f::i → j)
MArray α ε m[98] mapIndices (iMin, iMax) (f::i → j)
estructures - partició
tipus a l'índex en inferiors
i superiors
(estrictament)
s/.
predicat
pel prefix
(Ord ε) => Set ε[70]
IntSet[72]
split pivot partition predicat
filter predicat
(Ord κ) => Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
split clauPivot partition predicat
filter predicat
Trie ε[83] submap bytestrPrefixClau
Tree ε[99]

implementació de classes[modifica | modifica el codi]

implementa classes d'avaluació seqüencial dels elements
tipus Applicative
(combinador
de resultats)
Alternative
(applicative
amb monoide)
Monad
(encadenament
de resultats)
MonadPlus
(mònada amb monoide
que composa resultats)
Traversable[103]
(que pot obtenir
coŀleció de resultats
de l'avaluació seqüencial
o bé d'un mapeig a accions)
Maybe ε[86]
Either tipError ε[87] No No des de ghc 7.8
[ε][88]
Seq ε[78] No
Array ι ε[93] No No No No No
Vector ε[95]
Set ε[70] No No No No No
Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
No No No No
Trie ε[83] No No
Tree ε[99] No No
 • Als tipus ByteString,[89] Text[90] i IntSet[72] no els són instanciables les classes per a tipus polimòrfics (tipus amb variables). En intentar-ho, dóna l'error: Kind mis-match (l'aritat del tipus no és l'esperada).
 • Al GHC 7.10 està previst que Applicative esdevingui superclasse de Monad, i que Alternative ho sigui de MonadPlus.[104] Preveient això a GHC 7.8 es generen avisos per als tipus que implementen MonadPlus i no ho fan amb Alternative.[104]
implementa classes
tipus Monoid[92]
(composable:
mempty, mappend)
Functor[101]
(mapejable:
fmap)
Foldable[100]
(reduïble:
foldl, foldr)
Binary[105]
(serialitzable:
put, get)
NFData[106]
(avaluable a
Forma Normal:
rnf, deepseq)
Data[107]
(que se'n pot
recórrer l'estructura
genèricament:
gfoldl, gmapX)
Maybe ε[86] (Monoid ε)
composa els elements
(Binary ε) (NFData ε) (Data ε)
Either tipError ε[87] No des de ghc 7.8 (Binary tipError,
Binary ε)
(NFData tipError,
NFData ε)
(Data tipError,
Data ε)
[ε][88] mappend = (++) (Binary ε) (NFData ε) (Data ε)
Seq ε[78] mappend = (><) (Binary ε) (NFData ε) (Data ε)
ByteString[89] mappend = append N/A:
l'aritat del tipus
no concorda
(Kind mis-match)
N/A:
l'aritat del tipus
no concorda
Text[90] mappend = append N/A:
l'aritat del tipus
no concorda
(Kind mis-match)
N/A:
l'aritat del tipus
no concorda
(-- implementable
via "binary-generic")
Array ι ε[93] No No (Binary ι,
Binary ε)
(NFData ι,
NFData ε)
No
Vector ε[95] mappend = (++) (Binary ε)
-- instàncies al paquet
vector-binary-instances
(NFData ε) (Data ε)
Set ε[70] (Ord ε)
mappend = union
No[108] (Binary ε) (NFData ε) (Data ε,
Ord ε)
IntSet[72] mappend = union N/A:
l'aritat del tipus
no concorda
(Kind mis-match)
N/A:
l'aritat del tipus
no concorda
Map κ ε[71]
IntMap ε[73]
(Ord κ)
mappend = union
cas de claus coincidents
es pren el valor
del primer operand
(Binary ε) (NFData κ,
NFData ε)
(Data κ,
Data ε,
Ord κ)
Trie ε[83] (Monoid ε)
mappend = mergeBy ...
cas de claus coincidents
en composa els valors
(Binary ε) No No
Tree ε[99] No (Binary ε) (NFData ε) (Data ε)

Altres classes habituals:

 • Eq t: Igualable, contenidors iguals comparant els elements segons l'ordre seqüencial o bé mitjançant la conversió a llista.
 • Ord t: Ordenable, compara contenidors comparant els elements segons l'ordre seqüencial o bé mitjançant la conversió a llista ascendent.
 • Show t: Textualitzable a String (els caràcters ASCII imprimibles (0x20 a 0x7F) tal com són, els metacaràcters (com ara '\t', ..) amb el prefix '\', altres caràcters en representació numèrica) En ésser utilitzat per a la serialització, requereix representació unívoca. Per a una representació humanament llegible de caràcters no anglosaxons, cal fer servir l'entrada/sortida del paquet Text.
 • Read t: Llegeix el que mostra (Show t).
implementa classes
tipus Eq[109]
(Igualable)
Ord [110]
(Ordenable)
Show[111]
(Textualitzable)
--només ASCII
altrament codis numèrics
Read[112]
(Llegible)
--només ASCII
altrament codis numèrics
--monomòrfics
ByteString[89]
Text[90]
IntSet[72]
--tipus d'aritat 1
Maybe ε[86]
[ε][88]
Seq ε[78]
Set ε[70]
IntMap ε[73]
(Eq ε) (Ord ε) (Show ε) (Read ε)
--tipus d'aritat 2
Map κ ε[71]
Either κ ε[87]
(Eq κ, Eq ε) (Ord κ, Ord ε) (Show κ, Show ε) (Read κ, Read ε)
--tipus amb particularitats
Vector ε[95] (Eq ε) (Eq (Vector ε), Ord ε) (Show ε) (Read ε)
Array ι ε[93] (Ix ι, Eq ε) (Ix ι, Ord ε) (Ix ι, Show ι, Show ε) No
Tree ε[99] (Eq ε) No (Show ε) (Read ε)

Implementació de Binary (serialitzable) per al tipus Text, via el paquet binary-generic[113]

{-# LANGUAGE PackageImports #-}
import Data.Binary (Binary(..))
import "binary-generic" Data.Binary.Generic (getGeneric, putGeneric)
 
-- Data.Text.Text ja implementa Data.Data.Data que 
--  possibilita el travessament genèric de l'estructura
 
import Data.Text (Text) 
 
instance Binary Text where
 get = getGeneric
 put = putGeneric    -- versió tàcita (sense paràm. formals reduïbles)

prova:

cabal install binary-generic
ghc -c prova.hs
Sobrecàrrega de literals String[modifica | modifica el codi]

Així com els literals numèrics obtenen el tipus de la signatura de les operacions en que intervenen, la classe IsString fa possible això mateix per als literals String admetent-ne l'ús en posicions d'altres tipus que n'implementin la conversió, en el mètode fromString de la classe IsString.[114] Cal especificar l'extensió de llenguatge OverloadedStrings.[115]

{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
import Data.ByteString.Char8 as BS
 
-- "abc" convertit automàticament al tipus esperat
-- sempre que implementi el mètode ''fromString'' de IsString
main = BS.putStrLn "abc"
implementa classes
tipus IsString [114]
[Char][88]
ByteString[89] Data.ByteString.Char8
(ByteString)
Text[90]
Sobrecàrrega de literals Llista[modifica | modifica el codi]
-- provat amb GHC versió == 7.7.20140111
{-# LANGUAGE OverloadedLists, TypeFamilies #-}
 
import GHC.Exts (IsList(..))
import Data.IntSet (IntSet)
import qualified Data.IntSet as IntSet
 
instance IsList IntSet where
 type Item IntSet = Int   -- tipus de l'element (tipus associat)
 fromList = IntSet.fromList
 toList = IntSet.toList
 
prova = [1,3,9,10]::IntSet

Preprocessadors[modifica | modifica el codi]

Compilació condicional amb codi CPP[modifica | modifica el codi]

Inclusió de codi de preprocessador de C (CPP).[117] Compilació condicional.[118]

Cal esmentar el senyal de compilació -cpp o bé la pragma d'extensió de llenguatge {-# LANGUAGE CPP #-}.

El gestor de projectes Cabal genera amb cabal build el fitxer de macros dist/build/autogen/cabal_macros.h definint per cada biblioteca l'identificador de versió i una macro.

/* package base-4.6.0.1 */
#define VERSION_base "4.6.0.1"
#define MIN_VERSION_base(major1,major2,minor) (\
 (major1) < 4 || \
 (major1) == 4 && (major2) < 6 || \
 (major1) == 4 && (major2) == 6 && (minor) <= 0)

Això permet especificar compilació condicional segons la versió de biblioteca.

{-# LANGUAGE CPP, PackageImports #-}
 
-- pragmes condicionats a la versió de GHC
 
#if defined(__GLASGOW_HASKELL__) && __GLASGOW_HASKELL__ >= 707 && __GLASGOW_HASKELL__ < 710
{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-amp #-}
#endif
 
-- codi segons versió de biblioteca
 
#ifdef __GLASGOW_HASKELL__     -- cas de compilador GHC
 
 #if MIN_VERSION_biblioteca(4,0,0)
  ... codi que compila si la versió és igual o superior a l'especificada
 #else
  ... cas de versions més antigues, per exemple: ús de E/S UTF8 en GHC < 6.12
  import Prelude hiding (putStr, putStrLn, getLine) -- amaguem les funcions predefinides no UTF8 que volem UTF8
  import "utf8-string" System.IO.UTF8 (putStr, putStrLn, getLine) 
 #endif
 
#elif defined(__UHC__)       -- cas de compilador UHC
...
 
#else
 
 #error "no ens fem responsables d'altres compiladors"
#endif
 • Recomanat: Mòduls de compatibilitat per als casos de trencament de l'API[119]

altres[modifica | modifica el codi]

El gestor de projectes Cabal cerca per a cada mòdul de la llista de components, les extensions dels documents dels preprocessadors més habituals i en genera el mòdul Haskell corresponent sense que calgui indicar-ho al fitxer de projecte.

 • cas de document de lèxic (extensions {.x, .lx}) el preprocessador Alex genera el mòdul haskell del mateix nom.
 • cas de document de gramàtica (extensions {.y, .ly}) el preprocessador Happy genera el mòdul haskell del mateix nom.

Forats en expressions per consultar-ne el tipus (ang: Type Holes)[modifica | modifica el codi]

És una nova característica de GHC 7.8 que permet consultar el tipus que pertoca a una posició de paràmetre actual, designada amb el guió baix '_', abans d'escriure-hi una expressió.[120]

$> ghci                                                                                   
GHCi, version 7.7.20140111: ...
Prelude> :set -XTypeHoles
Prelude> :{
Prelude| data Free f a
Prelude|  = Pure a
Prelude|  | Free (f (Free f a))
Prelude| 
Prelude| instance Functor f => Monad (Free f) where
Prelude|  return a   = Pure a
Prelude|  Pure a >>= f = f a
Prelude|  Free f >>= g = Free _
Prelude| :}
 
<interactive>:32:23:
  Found hole ‛_’ with type: f (Free f b)
  Where: ‛f’ is a rigid type variable bound by
        the instance declaration at <interactive>:29:10
      ‛b’ is a rigid type variable bound by
        the type signature for
         (>>=) :: Free f a -> (a -> Free f b) -> Free f b
        at <interactive>:31:10
  Relevant bindings include
   g :: a -> Free f b (bound at <interactive>:32:14)
   f :: f (Free f a) (bound at <interactive>:32:8)
   (>>=) :: Free f a -> (a -> Free f b) -> Free f b
    (bound at <interactive>:31:3)
  In the first argument of ‛Free’, namely ‛_’
  In the expression: Free _
  In an equation for ‛>>=’: (Free f) >>= g = Free _
Prelude>

Depuració[modifica | modifica el codi]

Pistes per la depuració aquí.[121]

El problema de la manca d'informació de situació en les petades[modifica | modifica el codi]

Quan una funció definida parcialment, crida la funció error, el programa peta oferint, escassament, el missatge de la funció error.

Per exemple, en cas de manca en la consulta en un diccionari Data.Map (dicc ! clau), dóna l'error "Map.find: element not in the map". Cap pista (a GHC) de la situació de la crida a error, ni de la rutina de procedència, ni del valor causant de l'error.

A Haskell no hi ha pila de crides i per tant tampoc el bolcat corresponent dels llenguatges estrictes per situar-se.[122]

Solució parcial: A partir de GHC 7.4.1, aprofitant l'estructura de l'estudi de costos quan es compila amb perfilat (ang:profiling), i només en aquest cas (ghc -prof), s'aprofita la simulació de la pila de crides,[123] per obtenir un bolcat en cas d'excepció.[124] Cal afegir +RTS -xc al llançament del programa.[125]

Per evitar l'error de manca de biblioteca de perfilat en les dependències, cal generar versions amb perfilat de les biblioteques que s'instaŀlin. Per això convé afegir l'opció de perfilat per defecte (library-profiling: True) a l'arxiu de configuració de cabal (~/.cabal/config i cas de cabal-dev ./cabal-dev/cabal.config) i eliminar les biblioteques antigues (~/.ghc i ./cabal-dev/{lib packages*} ) per recompilar-ho tot.

Tanmateix si sabeu per on poden anar els trets, es pot anar acorralant amb paranys (catch) i afegir traces als llocs sospitosos.

Un desavantatge de les traces, si n'hi poseu a més d'un punt, és que l'ordre d'impressió no serà l'habitual dels llenguatges estrictes, en ésser en codi funcional d'avaluació tardana.

{-# LANGUAGE ScopedTypeVariables #-}
 
import Prelude hiding (catch)
import Control.Exception
import Debug.Trace (trace, traceStack) -- traceStack (des de GHC v.7.4.1)
 
cap (x:_xs) = x
cap [] = error "l'has espifiada, calçat per trobar qui m'ha cridat!!"
 
erroni n = cap $ drop n [1::Int,2,3]
 
-- aproximació amb traces:
 
-- trace imprimeix el missatge via unsafePerformIO
-- traceStack, a més, imprimeix una "pila de crides" artificial (no n'hi ha al Haskell)
--    sempre que es compili amb opcions de perfilat (ghc --make -prof -fprof-auto-calls prova.hs)
 
aproxAmbTraces n = resultat'
    where 
       resultat = erroni n
       resultat' = trace msg resultat -- o bé amb ''traceStack'' si GHC >= 7.4
       msg = "el paràmetre era " ++ show n
 
 
-- aproximació amb paranys (''catch''):
aproxAmbParanys n = (print $ erroni n)
    `catch` (\(err :: ErrorCall)putStrLn ("caçada op. no definida per al valor: " ++ show err))
    `catch` (\(err :: SomeException)putStrLn ("caçada: " ++ show err))
 
 
-- aproximació per execució controlada, a l'intèrpret: 
--  amb GHCi, establint punts d'aturada (break-points) 
--  * cal habilitar el senyal break-on-exception
--  * l'excepció ErrorCall provoca l'aturada
--  * amb :back retrocedeix al ''break-point'' anterior
 
aproxAmbExecucióControlada n = erroni n
 
-- ordres GHCi: 
--  :set -fbreak-on-exception 
--  :break <ident-global|num-linia>
--  :back  -- retrocedeix a breakpoint anterior
--  :continue   -- endavant
--  :print <ident> -- consulta ident. avaluats, visibles en l'àmbit
--  :force <ident> -- força avaluació i imprimeix
 
main = print $ aproxAmbTraces 5
$ ghc --make -prof -fprof-auto-calls prova.hs
...
$ ./prova
el paràmetre era 5
Stack trace:
 Main.exemple.resultat' (prova.hs:13:27-49)
 Main.main (prova.hs:16:17-25)
 Main.main (prova.hs:16:9-25)
 Main.main (prova.hs:(16,8)-(17,102))
 Main.main (prova.hs:(16,8)-(18,77))
 Main.CAF (<entire-module>)
prova: l'has espifiada, calçat per trobar qui m'ha cridat!!

Amb GHCi debugger. Vegeu l'article "No more exceptions: debugging Haskell code with GHCi".[126]

ghci prova.hs
Ok, modules loaded: Main.
*Main> :set -fbreak-on-exception
*Main> :break aproxAmbExecucióControlada
Breakpoint 0 activated at prova.hs:(30,1)-(32,35)

*Main> aproxAmbExecucióControlada 5
Stopped at prova.hs:(30,1)-(32,35)
_result :: Int = _
[prova.hs:(30,1)-(32,35)] *Main> :continue
Stopped at <exception thrown>
_exception :: e = _
[<exception thrown>] *Main> :back
Logged breakpoint at prova.hs:(30,1)-(32,35)

Evitant les crides a error[modifica | modifica el codi]

Estratègies per que la petada es produeixi en el mòdul que fa la crida a la funció parcialment definida, evitant els missatges intractables de la crida a error

amb consulta prèvia[modifica | modifica el codi]

El millor és evitar les crides a funcions parcialment definides (head es pot substituir per encaix de patrons), o sinó, consultar si tindrem èxit abans de fer la crida.

funcióQueFaServirElCap ll = assert ((not . null) ll) $ head ll

Fallada mònadica per elements absorbents, substituint la crida a error[modifica | modifica el codi]

Els elements absorbents per l'esquerra de l'encadenament en una mònada fan inútil l'avaluació de la computació subseqüent, doncs el resultat és el mateix valor, de manera que l'encadenament progressa només per als elements no absorbents.

Això facilita l'encadenament de computacions que poden fallar, sense haver de consultar la correcció del resultat a cada pas.

tipus de la mònada element absorbent
Maybe a Nothing
Either err a Left err
[a] [ ]
classe element absorbent
MonadPlus m mzero
fallada monàdica en el codi funcional[modifica | modifica el codi]

Com acabem d'esmentar, l'element absorbent en l'encadenament en la mònada Maybe (o bé Either) evita l'avaluació de les computacions posteriors.

-- funció total
 
headMaybe :: [a]Maybe a
headMaybe (x : _) = return x -- resultat exitós, equival a (Just x)
headMaybe [] = Nothing    -- element absorbent de la mònada Maybe
 
doblar :: Num a => a → Maybe a
doblar x = return $ 2 * x
 
doblarElCap :: Num a => [a]Maybe a
doblarElCap llista = headMaybe llista >>= doblar
 
-- doblarElCap [] == Nothing
-- doblarElCap [1,2,3] == Just 2
fallada monàdica en els efectes col·laterals - el transformadors EitherT i MaybeT[modifica | modifica el codi]

La fallada de les mònades d'efectes col·laterals (IO i ST) es produeix llançant una excepció (IOError[127] o bé, en el cas de ST, la implementació per defecte que crida la rutina error disparant una ErrorCall).[128]

Per afegir-hi la funcionalitat de l'element absorbent en (>>=) cal aplicar-hi un transformador de mònades que la incorpori.

El transformador de mònades EitherT,[129] de manera similar al MaybeT, afegeix la possibilitat d'evitar càlculs posteriors a la fallada, a una mònada, afegint-hi a més a més, informació de l'error. Aquí l'aplicarem a la mònada IO, resultant la mònada (EitherT tipError IO).

{-# LANGUAGE PackageImports #-}
import System.IO
import "either" Control.Monad.Trans.Either (EitherT (..))
import "transformers" Control.Monad.Trans.Class (lift)
 
-- el tipus EitherT, definit a Control.Monad.Trans.Either
-- newtype EitherT err mònada a = EitherT { runEitherT :: mònada (Either err a) }
 
-- errors de l'aplicació
data Err = ErrLectura | ErrForaMarges Int deriving (Eq)
 
instance Show Err where
 show ErrLectura = "error de lectura"
 show (ErrForaMarges x) = "fora marges: " ++ show x
 
-- funció total -- en comptes d'excepció retorna fallada amb l'error
llegirSencer :: StringEither Err Int 
llegirSencer s = case reads s of
  [(x, "")]return x
  _     → Left ErrLectura   -- elements absorbents de la mònada Either
 
x .$ f = f x   -- aplicació cap enrere
 
deEither_a_EitherTIO :: Either err a → EitherT err IO a
deEither_a_EitherTIO = EitherT . return
 
llegeixSencerDEntrada :: EitherT Err IO Int
llegeixSencerDEntrada = do
            s <- lift getLine
            s .$ llegirSencer
             .$ deEither_a_EitherTIO
 
-- apliquem encadenaments sobre el resultat de la lectura, segurs que no petarà.
 
comprovaMarges :: Int → EitherT Err IO Int
comprovaMarges x = if x >= 0 
           then return x
           else Left (ErrForaMarges x) .$ deEither_a_EitherTIO
 
obtenirLArrelQuadrada :: Int → EitherT err IO Float
obtenirLArrelQuadrada = return . sqrt . fromIntegral       -- versió tàcita
 
main = do
    eiResult <- runEitherT $ llegeixSencerDEntrada >>= comprovaMarges >>= obtenirLArrelQuadrada
    case eiResult of
       Right v → putStrLn $ "resultat: " ++ show v
       Left err → putStrLn $ "error: " ++ show err
cabal install either
runhaskell prova.hs

Punts de control al codi amb Loch-TH[modifica | modifica el codi]

El paquet loch-th[130] aporta una solució a les assercions fallides, generant automàticament en els punts de control $check <expr>, amb template haskell, gestors d'excepcions sobre l'expressió que prefixen la situació (fitxer : línia : columnes) del $check al missatge d'error.

module Erroni where
 
import Control.Exception (assert)
 
erroni :: String
erroni = assert False "abc"
-- fitxer prova.hs
{-# LANGUAGE PackageImports, TemplateHaskell #-}
import "loch-th" Debug.Trace.LocationTH (check)
import Erroni
 
msg = $check erroni
 
main = print ($check msg)

la seva execució, en cas d'excepció, mostra les posicions dels $check travessats:

ghc --make prova.hs Erroni.hs -o prova
./prova

prova: prova.hs:8:14-19: prova.hs:6:6-11: Erroni.hs:6:9-14: Assertion failed
Loch-TH i els constructors[modifica | modifica el codi]

$check avalua amb evaluate que ho fa a WHNF. Degut a això, quan hi ha constructors pel mig cal avaluar estrictament el component que interessa. Vegeu explicació a Haskell / estrictesa

force del paquet "deepseq"[131] avalua estrictament també els components (avaluació a Forma Normal), si el tipus implementa la classe NFData del mateix paquet. El paquet deepseq-th aporta la derivació genèrica d'instàncies NFData.

{-# LANGUAGE PackageImports, ScopedTypeVariables, TemplateHaskell, BangPatterns #-}
{-# LANGUAGE UnicodeSyntax #-} -- per les fletxes Unicode
 
import Prelude hiding (catch) -- El catch del Prelude no detecta excepcions en el codi funcional
import Control.Exception (catch, SomeException)
import Control.Monad
 
import "loch-th" Debug.Trace.LocationTH (check)
import "deepseq" Control.DeepSeq (force)
 
erroni1 = $check (head []) : "abc" -- sí que prefixa posició
erroni2 = $check (head [] : "abc") -- no prefixa la posició (els components del constructor (:) no s'avaluen)
erroni3 = $check (head [] `consEstricteALElem` "abc") -- amb ! a l'elem a WHNF, sí que prefixa la posició
erroni4 = $check (force (head [] : "abc")) -- amb 'force' de deepseq a Forma Normal, sí que prefixa la posició
 
consEstricteALElem !x xs = x:xs   -- ! al paràmetre, l'avalua a ''WHNF'' (vegeu ext. BangPatterns)
 
prova :: String -> String -> IO ()
prova títol cas = do
 putStr $ "cas " ++ títol ++ ": "
 putStrLn cas `catch` (\(excep :: SomeException)print excep)
 
main = do 
 forM_ [("erroni1", erroni1) ,("erroni2", erroni2)
    ,("erroni3", erroni3) ,("erroni4", erroni4)] 
    $ \(títol, cas) -> prova títol cas

dóna, mostrant si s'avalua o no el codi erroni, assenyalant-ne la posició:

$ runhaskell prova
cas erroni1: prova.hs:11:11-16: Prelude.head: empty list
cas erroni2: Prelude.head: empty list
cas erroni3: prova.hs:13:11-16: Prelude.head: empty list
cas erroni4: prova.hs:14:11-16: Prelude.head: empty list

Més problemàtiques[modifica | modifica el codi]

El problema de les configuracions[modifica | modifica el codi]

L'accés, des del codi funcional, a variables globals carregades en temps d'execució es pot abordar des de diverses perspectives, cap d'elles plenament satisfactòria.[132]

 • Amb la mònada Reader[133] que proporciona accés a variables d'entorn d'un entorn canviant. Desavantage: no-accessible des del codi funcional, caldrà, llavors, passar-lo com a paràmetre.
  • Intent de solució mitjançant paràmetres implícits: Desavantatge: cal propagar el paràmetre implícit a totes les declaracions de tipus de les rutines intermèdies.
 • Accedint via unsafePerformIO, assegurant-se bé que l'escriptura de les variables ha estat avaluada ("the unsafePerformIO hack").[134] Desavantatge: hi ha el risc que les ops. no s'efectuïn en l'ordre correcte si no se'n controla bé l'avaluació.
 • Altres sistemes més sofisticats:
  • Segons Joachim-Breitner[135][136]
  • Segons Oleg Kiseliov i Chung-chieh Shan[137]

Una solució: El hack unsafePerformIO[modifica | modifica el codi]

unsafePerformIO[138] possibilita definir variables globals accessibles des de codi funcional pur, trencant el principi de transparència referencial (constància del resultat d'una expressió amb les mateixes entrades) per la dependència de l'estat de la variable.

L'ordre de les ops. dependrà del moment que se n'avaluï el thunk corresponent. (Vegeu "IO inside: The dark side of the IO Monad".)[139]

hack, en informàtica, segons la viqui. anglesa vol dir "solució poc elegant però que permet sortir del pas",[140] aquí en diríem "un pedaç".

unsafePerformIO[138] és la porta del darrere de la mònada IO.

unsafePerformIO :: IO a -> a
 • per emprar amb seguretat unsafePerformIO en el codi funcional, cal que l'acció no-funcional mantingui la idempotència (no tingui efectes col·laterals i sigui independent de l'entorn).[138]
{-# OPTIONS_GHC -fno-cse -fno-full-laziness #-} -- recomanació de System.IO.Unsafe
import System.IO.Unsafe
import Data.IORef
 
-- variable global, a l'estil del llenguatge ML, però fora de la mònada IO, 
-- trenca la idempotència de les expressions de codi pur on s'utilitzi
 
{-# NOINLINE intRef #-} -- recomanació de System.IO.Unsafe
intRef :: IORef Int           -- variable global fora de la mònada IO
intRef = unsafePerformIO $ newIORef 0
 
-- funció de ''unit'' () per evitar la ''memoització'' de les crides sense paràmetres
{-# NOINLINE llegeix #-}
llegeix :: () -> Int
llegeix _ = unsafePerformIO $ readIORef intRef
 
llegeix_100_cops :: () -> [Int]
llegeix_100_cops _ = replicate 100 $ llegeix ()
 
main = do
    -- cal que l'escriptura sigui avaluada
    --  que no sigui part d'un càlcul amb resultat NO requerit
    writeIORef intRef 42
    print $ llegeix_100_cops ()
    writeIORef intRef 30
    print $ llegeix_100_cops ()

El problema del sobreiximent de la pila[modifica | modifica el codi]

L'ús del "plegat per l'esquerra estricte" foldl' no garanteix que es treballi a espai constant de la pila.

En cas de funcions amb recursivitat final,

 • les expressions (o variables definides localment) en la crida recursiva generen thunks pendents d'avaluar, que s'apilen mentre no s'arriba al cas no recursiu.
 • l'avaluació estricta (amb '!' BangPatterns (a WHNF)) en els paràmetres acumuladors tampoc ho garanteix, si l'avaluació es topa amb un constructor.

Vegeu "Stack overflow" al HaskellWiki[122] i la secció Haskell#Avaluació estricta explícita (treballar a espai constant de la pila). També "Retainer profiling" per investigar "Perquè l'avaluació d'un objecte és retinguda"[141]

La solució més fàcil és que el tipus de l'acumulador algebraic estigui definit estricte (prefix '!') en tots els seus components.

Altrament el paquet deepseq[142] aporta funcions d'avaluació a Haskell#Forma Normal que sobrepassen les limitacions de seq. El paquet deepseq-th[143] facilita la derivació d'instàncies NFData, només per als tipus algebraics. Altrament caldrà instanciar-la manualment, definint la funció rnf de manera que per cada constructor n'avaluï tots els components.

-- ''deepseq'': versió de ''seq'' que avalua també els components
--  dels tipus de dades, si aquests instancien NFData,
--  derivable, si el tipus és algebraic, amb el paquet deepseq-th.
deepseq :: NFData a => a -> b -> b

El problema de les fugues de memòria[modifica | modifica el codi]

Vegeu enllaços "Memory leaks","[144]Space leak zoo"[145]

Vegeu també: "GHC: Perfilant l'ús de memòria".[146]

Programació de nivell baix[modifica | modifica el codi]

Vegeu

 • "Més aviat: com fer que un programa compili més depressa".[147]
 • "Més ràpid: com fer que un programa corri més".[148]
 • "Més petit: com fer que un programa ocupi menys".[149]
 • "Més auster: com fer que un programa engoleixi menys memòria dinàmica".[150]

Optimització d'allotjament[modifica | modifica el codi]

Tipus primitius que es passen per valor (no encapsulats, ang:unboxed)[modifica | modifica el codi]

Boxing és el procés de convertir una dada que es passa per valor en un objecte que es passa per referència. Unboxing és el procés invers.

Per optimitzar l'ús de valors de tipus primitius evitant l'allotjament en memòria dinàmica, GHC defineix operadors específics per a valors primitius nus (sense descriptor de tipus) com a operands d'operadors especials -- com ara (+#), (-#), (*#), (==#) -- quins operands han d'ésser constants o bé variables de tipus primitius.

GHC designa aquests operadors, literals i tipus, afegint un signe # al darrere: Int#, Float#, Double#, 4# 3.2# 'c'#, (*#), (-#), (==#)

Cal, però, especificar la pragma d'extensió de llenguatge {-# LANGUAGE MagicHash #-} per què el compilador accepti la sintaxi ampliada.

Restriccions: No es poden emprar valors unboxed (sense descriptor de tipus) a les funcions polimòrfiques.[151]

Literals unboxed: 4# 3.2# 'c'#

De unboxed a boxed
 • el tipus de 4# és Int# ;
 • Amb el constructor I# de GHC.Exts, el tipus de (I# 4#) és Int
De boxed a unboxed per encaix
let !(I# unboxed_int) = 5::Int

Vegeu [152] i el farragós exemple següent:

{-# LANGUAGE MagicHash, BangPatterns #-}
import GHC.Exts (Int#, Int( I#)) -- importa el tipus Int# i el constructor I# del tipus Int
import GHC.Prim ((*#),(-#), (==#), (>#))
 
fact_rf :: Int# → Int# → Int#
fact_rf !acum !n
 | n ==# 0# = acum
 | n ># 0# = fact_rf (acum *# n) (n -# 1#)
 
imprimeix :: Int# → IO ()
imprimeix unboxed_int = do
  putStrLn $ "resultat " ++ show (I# unboxed_int) -- de unboxed a boxed aplicant el constructor
 
main = do
 let !(I# unboxed_int) = 5::Int  -- de boxed a unboxed per encaix (requereix estrictesa(!))
   result = fact_rf 1# unboxed_int
 imprimeix result

Desencapsulament en un tipus - La pragma UNPACK[modifica | modifica el codi]

Desempaqueta un component d'un constructor de dades en el mateix constructor evitant un nivell d'indirecció.[153]

data T = T {-# UNPACK #-} !Float
      {-# UNPACK #-} !Float

La pragma {-# OPTIONS_GHC -funbox-strict-fields #-} ho fa automàtic.

Des de ghc 7.8, la optimització UNPACK ve per defecte, per als components estrictes de mida "petita" (igual o inferior a la de la paraula de la màquina, i també per als de coma flotant).[154]

Tuples no encapsulades per al retorn de múltiples valors[modifica | modifica el codi]

Les tuples unboxed[155]

(# a, b #)

són un capítol a part i s'utilitzen per retornar més d'un valor alhora, sense allotjar la tupla a la memòria dinàmica. Cal especificar l'extensió de lleng. UnboxedTuples i l'opció -fobject-code (codi nadiu, doncs a codi intermedi (bytecode) no compila).

-- fitxer tuples-no-encapsulades.hs
{-# OPTIONS_GHC -fobject-code #-}
{-# LANGUAGE UnboxedTuples #-}
 
f x y = (# x+1, y-1 #) -- retorn amb tupla ''no encapsulada''
 
g x = case f x x of
 
  (# a, b #) → a + b -- obrim la tupla per encaix del patró ''(# ... #)''
 
main = do
   let y = g 5
   putStr "y = "
   print y

Compilació i exec.

ghc —make tuples-no-encapsulades.hs
./tuples-no-encapsulades

Especialització d'operacions sobrecarregades[modifica | modifica el codi]

L'especialització es fa servir per millorar el rendiment en les operacions sobrecarregades, quan es fan servir molt amb un tipus concret. Cal especificar la pragma SPECIALIZE.[156]

factorial :: (Num a, Ord a) => a → a
factorial 0 = 1
factorial n
 | n > 0 = factorial_rf 1 n
 | otherwise = error "n no pot ser negatiu"
 where
    factorial_rf acum n
       | n == 1 = acum
       | n > 1 = factorial_rf (acum * n) (n-1)
 
{-# SPECIALIZE factorial :: Int → Int #-}
{-# SPECIALIZE factorial :: Integer → Integer #-}

-- en detectar el compilador el tipus esmentat a la pragma, genera versions no sobrecarregades, més eficients, de la funció.

Safe Haskell[modifica | modifica el codi]

Vegeu ref.[157] És una extensió de llenguatge per restringir l'ús de diverses construccions, com ara unsafePerformIO[138] que permet trencar la transparència referencial de les expressions funcionals pures (constància del resultat en diferents invocacions amb les mateixes entrades).

Pretén assegurar les propietats següents:

 • seguretat dels tipus
 • transparència referencial
 • encapsulament estricte de mòduls
 • raonament modular
 • consistència semàntica.

Cal esmentar la pragma {-# LANGUAGE Safe #-}.

JavaScript com a rerefons de GHC (Haskell al navegador web)[modifica | modifica el codi]

JavaScript té el desavantatge de tenir un codi molt fràgil, però és una eina que s'hi pot comptar a tots els navegadors web.[158]

Haste[159][160][161][162] i també GhcJs[163][164] ofereixen alternatives de generació de codi Javascript partint de la sortida STG del compilador.[165]

Permeten utilitzar primitives específiques juntament amb pràcticament qualsevol codi Haskell compilable amb GHC, i generar-ne codi Javascript.

Exemple amb Haste, instaŀlació (cal versió cabal-1.18+ per al sandbox):

mkdir haste && cd haste     # crea carpeta per la compilació aïllada
 
cabal sandbox init       # inicialitza un dipòsit de biblioteques específic (aïllat)
cabal update
cabal install haste-compiler
# 
export PATH=$PWD/.cabal-sandbox/bin:$PATH   # afegeix carpeta d'executables generats
 
haste-boot   # inicialitza i compila a Javascript les biblioteques bàsiques de GHC.

Programa d'exemple[159] que mostra en un element html amb id="sortida" el contingut de la casella de text (elem. input type="text") amb id="entrada_de_text"

import Haste
 
main :: IO ()
main = do
 Just inp <- elemById "entrada_de_text"
 Just outp <- elemById "sortida"
 
 onEvent inp OnKeyUp $ \_ -> do
   text <- getProp inp "value"
   setProp outp "innerHTML" text
# compilació, genera "prova.js"
hastec prova.hs  
 
# caldrà incloure (<script src="prova.js" type="text/javascript"></script>) 
#  al codi de capçalera de la pàg. html

Eines[modifica | modifica el codi]

hlint
Aquí[166] analitzador de codi amb suggerències de millora. Avisa de construccions redundants i proposa alternatives al codi.
cabal-dev
(ang:"Sandboxed haskell build environments") Permet desenvolupar un projecte cabal amb un dipòsit de biblioteques específic del projecte (sub-carpeta cabal-dev/), per aïllar-se d'interaccions amb les biblioteques de l'entorn d'usuari/sistema corresponents a les aplicacions instal·lades. Caldrà afegir a la var. d'entorn PATH la carpeta cabal-dev/bin.[167]
cabal-meta (cabal multi-projecte)
.- obté la llista de subprojectes d'un fitxer sources.txt que pot referenciar altres directoris que també en continguin, per un tractament recursiu.[168]
.- instal·la (amb cabal-dev cas de --dev), en una sola comanda (resolució conjunta de dependències) diversos paquets (del hackage o bé subprojectes de directoris locals o remots (git))
.- als fitxers sources.txt cada línia pot contenir:
 • cas de començar per '.' o bé '/': directori (seguit d'opcions) que pot contenir un altre fitxer sources.txt i/o un projecte cabal. (les opcions són flags per al cabal)
 • cas de prefix "git:", "https", "http": gitLocation gitBranca? opció*, és a dir, projecte recuperable amb git (sistema de control de versions distribuït)(les opcions són flags per al cabal)
 • altrament: paquet-del-hackage opció*
cabal-ghci
engega ghci preparant-lo per a proves del projecte, amb camins i extensions de llenguatge obtinguts del fitxer de projecte .cabal[169]
cabal-progdeps
llista les dependències del projecte del directori de treball partint del fitxer setup-config del subdir. dist.[170]
yackage
servidor de rebost "hackage" local per a desenvolupament.[171]
ThreadScope
Visualitzador gràfic de les traces d'esdeveniments corresponents a cada "capacitat" (fil d'exec. corresp a un processador elemental, sobre el qual s'executen els fils d'exec. lleugers).[172] Estudi "Ajustatge fi del paral·lelisme amb ThreadScope".[173]
hpc (haskell program coverage)
Anàlisi de cobertura del codi. Mostra, després de diverses execucions, amb marcatge de colors quines parts del codi no s'han executat mai i condicions sempre certes o sempre falses.[174]
 1. compilar amb l'opció -fhpc
 2. executar diverses vegades amb diferents entrades
 3. invocar: hpc markup nom_executable (genera hpc_index.html i altres html)
 4. obrir hpc_index.html amb un navegador
 5. per recomençar l'estudi, i també després de recompilar, cal eliminar el fitxer nom_executable.tix on guarda les traces d'execució.
hp2any (obtenció del perfil d'ús de memòria)
 • hp2any-graph mostra en temps-real un gràfic de l'evolució de l'ocup. de memòria.[175]
 • hp2any-manager mostra gràfics de fitxers de perfil (.hp) corresp. a execucions ja finalitzades.
més eines de desenvolupament al HaskellWiki

Vegeu ref.[176]

Exemples[modifica | modifica el codi]

Degut a un robot vikipèdic que converteix les fletxes del codi -> en → , per poder compilar els exemples cal afegir l'extensió de llenguatge UnicodeSyntax, com ara {-# LANGUAGE UnicodeSyntax #-}.

Excepcions de tipus definits per l'usuari[modifica | modifica el codi]

Augmenta les possibilitats d'excepcions del Haskell98, amb tipus nous que només han d'instanciar la implementació per defecte de la classe Exception.[177]

 -- per implementar Exception, cal que prèviament implementin les classes requerides pel context
 
 class (Typeable e, Show e) => Exception e
{-# LANGUAGE DeriveDataTypeable,  -- important !!
       ScopedTypeVariables, BangPatterns #-}
 
import Prelude hiding (catch)  -- cal fer servir el ''catch'' de Control.Exception
{- Del Prelude
-- Non-I/O exceptions are not caught by this variant; to catch all
-- exceptions, use 'Control.Exception.catch' from "Control.Exception".
-- The 'catch' function is deprecated. Please use the new exceptions
-}
import Control.Exception
import Data.Typeable
 
data TExcepcionsDeLAplicacio = EParametreIlegal String | EUnaAltraExcepcio String
   deriving (Show, Typeable)  -- important !!
 
instance Exception TExcepcionsDeLAplicacio  -- instancia els mètodes per defecte de la classe ''Exception''
 
factorial :: IntMaybe Integer
factorial n | n == 0 = Just 1
      | n > 0 = Just (fac_rf n 1)
      | otherwise = Nothing
      where -- aval. estricta (!) als param. formals per evitar ''pila'' d'expr. pendents d'avaluar
       fac_rf !m !acum | m > 0 = fac_rf (m-1) (acum * toInteger m)
               | m == 0 = acum
 
avalua_fac :: IntIO ()
avalua_fac n = case factorial n of
            Just r → putStrLn ("resultat: " ++ show r)
            Nothing → throwIO (EParametreIlegal "avalua_fac: param. fora del domini")
 
prova_fac :: IntIO ()
prova_fac n = 
       ( avalua_fac n
       )
       `catch` (\ (excep::TExcepcionsDeLAplicacio)case excep of
              EParametreIlegal msg → putStrLn msg
              _print excep
              )
       `catch` (\ (excep::SomeException)print excep
           )
 
main = prova_fac (-1)
--

llistes per comprensió a l'estil de SQL[modifica | modifica el codi]

Incorporant transformacions a les llistes per comprensió amb la clàusula then.[178] Cas d'emular una consulta SQL agrupada (Group by) cal prefixar els camps agrupats amb la clàusula the. Cal esmentar la pragma {-# LANGUAGE TransformListComp #-}

{-# LANGUAGE TransformListComp #-}
import GHC.Exts (the, groupWith, sortWith)
 
-- el prefix _ com a _nom és per evitar els ''Warnings'' en símbols no utilitzats
 
consulta = [ (the dept, avg salari)
      | (_nom, dept, salari) <- empleats 
      , then group by dept using groupWith
      , then sortWith by (avg salari)
      , then take 5 ]
 
empleats = [ ("Xavi", "Vendes", 80)
      , ("Montse", "Vendes", 100)  
      , ("Vicenç", "Programació", 40) 
      , ("Biel", "Programació", 45)
      , ("Anna", "Comptabilitat", 60)]
 
x .$ f = f x -- aplic. cap enrere
 
avg :: (Fractional a) => [a] → a
avg [] = 0
avg xs = sum xs / fromIntegral (xs .$ length)
 
main = print consulta

dóna

 [("Programació",42.5),("Comptabilitat",60.0),("Vendes",90.0)]

vectors a la mònada ST[modifica | modifica el codi]

La mònada ST permet elaborar funcions amb encadenament de canvis d'estat d'àmbit local, en aquest cas, de vectors, que podran ser cridades des de codi funcional.

1.- Amb vectors per a elements primitius (Unboxed) amb índexs de tipus divers, com a (UArray tipusIndex tipusElem).

Creació com a immutable, descongela a mudable (thaw), modificació, recongelació(freeze) i llistat:

import Data.Array.IArray as IArray -- interfície vectors immutables
import Data.Array.MArray as MArray -- interfície vectors mudables
 
import Data.Array.Unboxed  -- vector immutable UArray d'elements d'allotjament directe
import Data.Array.ST  -- vector mudable STUArray d'elements d'allotjament directe a la mònada ST
import Control.Monad.ST -- encapsula canvis d'estat local dins de codi funcional 
 
modificaArray :: Int → UArray Int Int → ST s (UArray Int Int)
modificaArray indx immVect = do
   mutVect <- thaw immVect :: ST s (STUArray s Int Int) -- descongela
   x <- readArray mutVect indx
   writeArray mutVect indx (x - 1)
   freeze mutVect                    -- congela
 
main = do
   let immVect = IArray.listArray (0,1) [0,1] :: UArray Int Int
     immVect2 = runST $ modificaArray 0 immVect
   print $ elems immVect2

2.- Amb vectors més eficients, amb tipus de l'índex fix (Int amb rang a partir de 0) i tipus del vector (Vector tipusElem) del paquet Vector.[95]

import Data.Vector (Vector, MVector)
import Data.Vector as V
import Data.Vector.Mutable as MV
import Control.Monad.ST  
 
modificaArray :: Int → Vector Int -> ST s (Vector Int)
modificaArray indx immVect = do
   mutVect <- V.thaw immVect :: ST s (MVector s Int) -- descongela
   x <- MV.read mutVect indx
   MV.write mutVect indx (x - 1)
   V.freeze mutVect                  -- congela
 
main = do
   let immVect = V.fromList [0,1] :: Vector Int
     immVect2 = runST $ modificaArray 0 immVect
   print $ V.toList immVect2

diccionaris eficients amb HashMap[modifica | modifica el codi]

Hashable[77] aporta instàncies de funció resum per als tipus més freqüents, permetent l'ús eficient de diccionaris i conjunts (HashMap, HashSet).[74]

{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
 
import Data.HashMap (Map, (!))
import qualified Data.HashMap as Map
 
-- a partir d'aquí com si féssim servir el Map del paquet "containers"
 
import Control.Exception (assert)
import Data.Text (Text)
import qualified Data.Text.IO as TextIO
 
-- el tipus Text que implementa Hashable, serà la clau del diccionari eficient
 
dicc :: Map Text Text       
dicc = Map.fromList [("primer", "el que va davant"),
           ("segon", "el que ve després")]
 
main = do
     assert (Map.member "primer" dicc) -- segur que hi és
         $ TextIO.putStrLn $ dicc ! "primer" -- (!) és Map.!
 
     let mbDescrip = Map.lookup "segon" dicc
     case mbDescrip of
       Just txt → TextIO.putStrLn txt
       Nothing → TextIO.putStrLn "el segon no hi era"
cabal install hashmap
runhaskell prova.hs

arbres[modifica | modifica el codi]

Vegeu ref.[179]

{-# LANGUAGE UnicodeSyntax #-}
import Data.Tree (Tree)
import qualified Data.Tree as Tree
import Data.Map (Map)
import qualified Data.Map as Map
import Data.Tuple (swap)
import Data.Maybe
 
-- definició del tipus arbre a Data.Tree
-- data Tree a = Node {rootLabel :: a, subForest :: [Tree a]}
 
-- generador d'arbre
-- Tree.unfoldTree :: (b → (a, [b])) → b → Tree a
 
data Espècie = Animal | Vertebrat | Mamífer | Primat | Humà | Mico
         deriving (Eq, Ord, Enum, Show)
 
parentiu = [(Vertebrat, Animal), (Mamífer, Vertebrat), (Primat, Mamífer),
      (Humà, Primat), (Mico, Primat)]
 
subespècies :: Map Espècie [Espècie]
subespècies = Map.fromListWith (++)   -- combina elements de claus ja existents amb (++)
          $ fmap (elemALlista . capgira) parentiu
 where
  -- elemALlista = fmap (\x -> [x]) -- versió tàcita
  elemALlista (k, e) = (k, [e])   -- versió explícita
  capgira = swap
 
-- funció per generar l'arbre
jerarquitzador :: Espècie → (Espècie, [Espècie])
jerarquitzador x = (etiquetaNus, fills)
 where
  etiquetaNus = x 
  fills = Map.lookup x subespècies
          .$ fromMaybe []  -- llista buida si no és al diccionari
 
elMeuArbre :: Tree Espècie
elMeuArbre = Tree.unfoldTree jerarquitzador Animal
 
x .$ f = f x   -- aplicació cap enrere (com l'op. "pipeline" del llenguatge F#)
 
imprimeixArbre :: (Show a) => Tree a → IO ()
imprimeixArbre arb = arb
    .$ fmap show   -- l'arbre és instància de Functor
    .$ Tree.drawTree -- genera repr. String d'un arbre de Strings
    .$ putStrLn
 
main = imprimeixArbre elMeuArbre

dóna el resultat:

Animal
|
`- Vertebrat
  |
  `- Mamífer
   |
   `- Primat
     |
     +- Mico
     |
     `- Humà

QuickSort amb Data Parallel Haskell[modifica | modifica el codi]

Vegeu #Data Parallel Haskell i ref.[43]

 • Mòdul d'operacions vectoritzades
{-# LANGUAGE PackageImports, ParallelArrays #-}
{-# OPTIONS -fvectorise #-}
{-# OPTIONS -fno-spec-constr-count #-}
module QSortVect (quicksortPA) where
import "dph-lifted-vseg" Data.Array.Parallel
import "dph-lifted-vseg" Data.Array.Parallel.Prelude.Double    as D
import qualified "dph-lifted-vseg" Data.Array.Parallel.Prelude.Int as I
import qualified Prelude
 
{-# NOINLINE quicksortPA #-}
quicksortPA:: PArray Double → PArray Double
quicksortPA xs = toPArrayP (qsortVect (fromPArrayP xs))
 
qsortVect:: [: Double :][: Double :]
qsortVect xs 
 | lengthP xs I.<= 1 = xs
 | otherwise =
   let p = xs !: (lengthP xs `I.div` 2)
     ls = [: x | x <- xs, x D.< p :]
     gs = [: x | x <- xs, x D.> p :]
 
     -- mapeja en paraŀlel qsortVect als subvectors (Nested Data Parallellism) !!
     ss = mapP qsortVect [: ls, gs :]  
   in 
    (ss !: 0) +:+ [: x | x <- xs, x D.== p :] +:+ (ss !: 1)
 • Mòdul d'operacions No vectoritzades
{- Main.hs -}
{-# LANGUAGE PackageImports #-}
import System.Environment
import Text.Printf
 
import "dph-lifted-vseg" Data.Array.Parallel.PArray (fromList, toList)
import QSortVect (quicksortPA)
 
llistaDeProva :: Int[Double]
llistaDeProva n = map toDouble $ [n,(n-1)..1] 
 
toDouble n = realToFrac n :: Double
 
ordena n = toList ( quicksortPA ( fromList $ llistaDeProva n))
 
main = do
    args <- getArgs
    nomProg <- getProgName
    case args of
       [arg]do
           let num = read arg :: Int
           print $ take 5 $ ordena $ abs num
 
       _ → printf "afegiu nombre d'elements\nús: %s 999\n" nomProg
 • Compila i executa
prompt$ ghc --make -threaded -rtsopts -with-rtsopts=-N -Odph Main.hs QSortVect.hs -o main -package dph-lifted-vseg
 
prompt$ time ./main 100000
[1.0,2.0,3.0,4.0,5.0]
 
real  0m4.065s
user  0m5.552s
sys   0m1.480s

Reducció en paral·lel mitjançant estratègies[modifica | modifica el codi]

{-# LANGUAGE PackageImports #-}
import "parallel" Control.Parallel.Strategies
import "HUnit" Test.HUnit
import Control.Exception (assert)
 
-- de la definició: type Strategy a = a -> Eval a
 
estratSumaSegment :: Num a => Strategy [a]
-- equival a 
-- estratSumaSegment :: Num a => [a] -> Eval [a]
 
estratSumaSegment llista = return [sum llista] 
 
-- parteix llista en segments de n elements
segments :: Int -> [a] -> [[a]]
segments _ [] = [[]]
segments n xs = if null zs then [ys]
         else ys : segments n zs  -- recursivitat final diferida (''mòdulo cons'')
 where (ys, zs) = splitAt n xs  -- parteix a l'índex n
 
sumaEnParaŀlel :: Num a => Int -> [a] -> a
sumaEnParaŀlel llargadaSegment llista = assert (llargadaSegment > 1) -- precondició
          $ sum $ concat totalsSegments
 where
   totalsSegments = segments llargadaSegment llista 
             `using` parList (rseq `dot` estratSumaSegment) -- rseq força avaluació dins el fil paraŀlel
 
prova llista = TestCase (assertEqual msg esperat calculat)
 where
   calculat = sumaEnParaŀlel 1000 llista
   esperat = sum llista
   msg = "sumaEnParaŀlel en segments de 1000"
 
tests = TestList [TestLabel "test1" $ prova [1..10000]]
 
main = runTestTT tests

Interfícies gràfiques[modifica | modifica el codi]

Hola món amb GTK[modifica | modifica el codi]

Web del projecte GTK per a Haskell aquí.[180]

Cal que el sistema tingui instal·lades versions de desenvolupament (acabades en -dev) de les biblioteques gràfiques

cabal install gtk2hs-buildtools gtk
import Graphics.UI.Gtk
 
gestorEnClicarBotó :: IO ()
gestorEnClicarBotó = putStrLn "Has clicat el botó Hola món"
 
main :: IO ()
main = do
 initGUI
 finestra <- windowNew
 botó <- buttonNew
 
 set finestra [ containerBorderWidth := 10,
        containerChild := button ]
 
 set botó [ buttonLabel := "Hola món" ]
 
 onClicked botó gestorEnClicarBotó
 onDestroy finestra mainQuit
 
 widgetShowAll finestra
 mainGUI

Si apareix el missatge "Undefined symbol ___gxx_personality_v0 on link" cal afegir la biblioteca stdc++ al relligat.[181]

ghc --make prova.hs -lstdc++
./prova

Hola món amb WxHaskell[modifica | modifica el codi]

WxHaskell[182] és una implementació de l'entorn gràfic Wx[183] que és multi-plataforma.

Cal haver instal·lat prèviament les biblioteques wx de desenvolupament per al sistema subjacent.

# cas de cabal v1.18+, senyal -jN per a muntatge multi-procés
 
# per a wx 2.8
cabal install "wx < 0.90"
 
# per a wx 2.9
cabal install "wx == 0.90.*"
module Main where
import Graphics.UI.WX
 
gestorEnClicarBotó :: IO ()
gestorEnClicarBotó = putStrLn "Has clicat el botó Hola món"
 
hello :: IO ()
hello = do 
    frame1 <- frame [text := "Exemple"]
    botó <- button frame1 [text := "Hola món", on command := gestorEnClicarBotó]
    set frame1 [layout := widget botó]
 
main :: IO ()
main = start hello

Extreure informació d'un document XML[modifica | modifica el codi]

Vegeu-ho a Fletxa (programació funcional)#Exemple - Extreure informació d'un document XML

Operacions als tipus - Tipus dependents de valors[modifica | modifica el codi]

Vegeu ref.[184][185]

Fins ara hi ha hagut algunes iniciatives partint dels nombres de Peano obtenint sèries curtes de tipus mono-valor anomenats en anglès singleton types[186] o definicions inductives més sofisticades.[187]

 • Remarcable: El paquet dimensional-tf incorpora als tipus les dimensions de les unitats de la física.[188]
{-# LANGUAGE PackageImports #-}
 
import Prelude hiding ((*),(^),(/),(+),(-))
import "dimensional-tf" Numeric.Units.Dimensional.TF
import "dimensional-tf" Numeric.Units.Dimensional.TF.SIUnits
import "dimensional-tf" Numeric.Units.Dimensional.TF.Quantities
 
-- el tipus Pos2 té un únic valor ''pos2'' (+2)
-- negatius amb prefix ''Neg'' als tipus o bé ''neg'' per als valors
 
import "numtype-tf" Numeric.NumType.TF (pos2, pos3, neg2, Pos2, Pos3, Neg2)
 
-- les expressions són del tipus :: Quantity Dimensions a
-- on Dimensions és un vector de potències de cada unitat.
--  Dimensions es pot expressar en funció de vectors unitaris (DLength, DTime, ...)
 
--  type DLength = Dim Pos1 Zero Zero Zero Zero Zero Zero
--  type DArea = Dim Pos2 Zero Zero Zero Zero Zero Zero
 
--  i també de l'aplicació de les famílies de tipus {Mul, Div, Pow} 
--  corresp. a producte, divisió i exponenciació, definides a Numeric.Units.Dimensional.TF.
 
--  type DArea = Pow DLength Pos2
--  type Area = Quantity DArea
 
llargada = 4 *~ kilo meter :: Quantity DLength Float  -- sinònim :: Length Float
area = 10 *~ meter ^ pos2 :: Quantity (Pow DLength Pos2) Float  -- sinònim :: Area Float
 
-- les anotacions de tipus permeten que el compilador validi les operacions
 
volum :: Quantity (Pow DLength Pos3) Float  -- dimLlargada elevada a la potència Pos3
volum = llargada * area  
 
temps = 10 *~ minute :: Quantity DTime Float  -- sinònim :: Time Float
 
tempsAlQuadrat = 10 *~ second ^ pos2 :: Quantity (Pow DTime Pos2) Float 
 
-- :: (Acceleration Float) també es pot expressar com segueix:
 
acceleració :: Quantity (Div DLength (Pow DTime Pos2)) Float 
 
-- acceleració :: Quantity (Mul DLength (Pow DTime Neg2)) Float -- alternativa
 
acceleració = llargada / tempsAlQuadrat 
 
main = do
 putStrLn $ "volum: " ++ show volum
 putStrLn $ "acceleració: " ++ show acceleració

passa la comprovació de tipus i dóna:

volum: 40000.0 m^3
acceleració: 400.0 m s^-2        -- 4000 m / 10 s^2

La proposta TypeNats[189] ("Type level natural numbers"), parcialment implementada a GHC 7.6.1, permetrà una implementació més eficient (requereix l'extensió DataKinds).[190]

Precisió dels tipus bàsics[modifica | modifica el codi]

import qualified Numeric
import qualified Char
 
precisióSencers = "Int.MAX: " ++ (map Char.toUpper hexIntMax)
 where
  hexIntMax = Numeric.showHex límitSuperiorSencers "\n"
  límitSuperiorSencers = maxBound::Int
 
precisióComaFlotant :: (RealFloat a) => a → String
precisióComaFlotant nombre = mostraPrecisióSignificand ++ "; " ++ mostraRangExponent
 where
  mostraPrecisióSignificand = "significand: " ++ show (floatDigits nombre) ++ " dígits"
  mostraRangExponent = "exponent (min, max): " ++ show (floatRange nombre)
 
main = do
     putStrLn precisióSencers
     putStrLn $ "Double: " ++ precisióComaFlotant (1.0::Double)
     putStrLn $ "Float: " ++ precisióComaFlotant (1.0::Float)

En un x86-64 amb GHC:

Int.MAX: 7FFFFFFFFFFFFFFF

Double: significand: 53 dígits; exponent (min, max): (-1021,1024)
Float: significand: 24 dígits; exponent (min, max): (-125,128)

Els sencers ofereixen, a GHC, el rang complet corresp. a la paraula de la màquina (malgrat que l'especificació de Haskell només exigeix un mínim [-2^29 .. 2^29-1]),[191] i no fan com altres compiladors (OCaml#tipus bàsics, SML#Precisió dels tipus bàsics) que sacrifiquen un bit per optimitzar el tractament intern conjunt de sencers i de punters.

En coma flotant, sembla que els valors dels exponents oferts per floatRange[192] donen un valor esbiaixat respecte a la intuïció. L'intèrpret GHCI dóna correctament

Prelude> 2^^128::Float
Infinity -- sobreiximent, sembla que 128 no hauria d'estar inclòs al rang

Prelude> isDenormalized (2^^(-126)::Float) -- tipus de representació segons IEEE 754
False -- sembla que (-126) hauria d'estar inclòs al rang

Però el truc és que l' exponent no correspon a la notació científica, sinó a l'especificació per a coma flotant del "Language Independent Arithmetic standard".[193]

 • La notació estandaritzada per a coma flotant de 1 és (en base 2): 0.1base 2 * 2^1

A ghci:

Prelude> exponent (2^0::Float)
1      -- !! 
-- significand: signe * (bit amagat precedint la repr. mantissa IEEE 754 / 2^nombre_de_bits)
Prelude> significand (2^0::Float) 
0.5    -- signe * 1 / (2^1) -- en ésser potència de dos, la repr. de la mantissa són tot zeros
Prelude> let r = -1 :: Float
# es manté l'equació següent, fins i tot per a valors de r negatius
Prelude> r == (significand r) * (2 ^^ (exponent r))
True

Relacionat: Hi ha tres operadors d'exponenciació (^), (^^), (**) segons que el domini de l'exponent sigui natural, sencer, o real en coma flotant.

Mòduls amb referències mútues (mútuament recursius)[modifica | modifica el codi]

Encara que freqüentment és possible evitar aquesta situació quan es dissenya l'aplicació, si es tracta d'una modif. i el disseny no convé alterar-lo, caldrà trencar les importacions circulars, seguint les instruccions(),[194] creant un subconjunt del mòdul com a Mòdul.hs-boot, i referir-s'hi des dels altres mòduls afegint la pragma SOURCE a la clàusula import.

No caldrà fer-ne esment en el fitxer de projecte .cabal. El gestor de projectes cabal/cabal-dev, busca totes les extensions de fitxer per cada mòdul i hi aplica el (pre)procés adequat.

Vegeu també[modifica | modifica el codi]

Referències[modifica | modifica el codi]

 1. mmc - Compilador Mercury de Melbourne(anglès)
 2. web del Compilador Haskell de York(anglès)
 3. web del Compilador Haskell d'Utrecht(anglès)
 4. Diagrama de blocs del ghc que incorpora C--(anglès)
 5. web del C--(anglès)
 6. Univ. Tufts de Massachussets - Manual del C--(anglès)
 7. El llenguatge Cmm(anglès)
 8. Estàndard actual del llenguatge Haskell
 9. La "Plataforma Haskell"(anglès)
 10. 10,0 10,1 10,2 API de la Platforma Haskell(anglès)
 11. Anunci de la GHC 6.12.1(anglès)
 12. Documentació del compilador GHC
 13. Opcions del RunTimeSystem per controlar la mem. dinàmica i el recollidor de memòria brossa(anglès)
 14. RTS - Envelliment(anglès)
 15. RTS - Allotjament en Blocs
 16. RTS - El planificador(anglès)
 17. El recollidor de brossa(anglès)
 18. RTS - El recollidor de brossa.
 19. mòdul System.Mem(anglès)
 20. Simon Peyton Jones, et. al. - Stretching the storage manager(anglès)
 21. mòdul System.Mem.Weak(anglès)
 22. Control.Concurrent.MVar.mkWeakMVar(anglès)
 23. Ús de biblioteques d'enllaç dinàmic (anglès)
 24. Suport d'enllaç dinàmic a les diferents plataformes (anglès)
 25. Building and using Win32 DLLs(anglès)
 26. Parallel Haskell Digest(anglès)
 27. primitives de paral·lelisme(anglès)
 28. Haskell Paral·lel
 29. GHC seq vs. pseq(anglès) Comparació de les primitives seq i pseq
 30. GHC - primitiva pseq(anglès)
 31. GHC - Utilitzant multiprocés simètric SMP
 32. El planificador del GHC - fils d'exec. del sistema i fils del GHC (anglès)
 33. GHC - Hints (cat:Pistes) for using SMP parallelism (anglès)
 34. 34,0 34,1 Glasgow Parallel Haskell (anglès) Estratègies de paral·lelisme
 35. 35,0 35,1 Control.Parallel.Strategies(anglès)
 36. Seq no more: Better Strategies for Parallel Haskell(anglès) Prou de seq (seqüencial) - millors estratègies per al Haskell paral·lel
 37. haskellWiki - paral·lelisme(anglès)
 38. 38,0 38,1 HaskellWiki - A Repa Tutorial(anglès)
 39. REgular PArallel arrays(anglès)
 40. SIMD Support for the vector library (anglès)
 41. 41,0 41,1 GHC SIMD (anglès)
 42. Haskell - Paral·lelisme de dades
 43. 43,0 43,1 Nested Data Parallelism - presentació (diapos)
 44. Paquet dph-examples
 45. Guy E. Blelloch - Programming Parallel Algorithms - Nested Data Parallellism
 46. SIMD Support to Data Parallel Haskell(anglès)
 47. biblioteca accelerate-cuda(anglès)
 48. El paquet accelerate-opencl(anglès)
 49. El paquet accelerate-repa(anglès)
 50. Biblioteca Accelerate per al paral·lelisme a les GPU(anglès)
 51. paquet OpenCLWrappers(anglès)
 52. OpenCL from Haskell(anglès)
 53. How to write hybrid CPU/GPU programs with Haskell(anglès)
 54. El paquet meta-par(anglès)
 55. Template Haskell(anglès)
 56. 56,0 56,1 Yesod - plantilles(anglès)
 57. Quasi-Quotation a la viqui anglesa(anglès)
 58. Sintaxi dels quasiQuoters(anglès)
 59. QuasiQuotation
 60. Tipus algebraics del TemplateHaskell (anglès)
 61. Haskellwiki - Quasi-Quotation(anglès)
 62. Constructor QuasiQuoter al paquet template-haskell(anglès)
 63. Fusionant successius Map: Fent que Haskell sigui un 225% més ràpid (anglès)
 64. From lists to streams to nothing at all(anglès)
 65. Loop fusion (anglès)
 66. Stream fusion for Haskell Arrays (anglès)
 67. 67,0 67,1 paquet Stream-fusion(anglès)
 68. API del GHC(anglès)
 69. API Contenidors(anglès)
 70. 70,00 70,01 70,02 70,03 70,04 70,05 70,06 70,07 70,08 70,09 70,10 Data.Set
 71. 71,00 71,01 71,02 71,03 71,04 71,05 71,06 71,07 71,08 71,09 71,10 71,11 Data.Map
 72. 72,00 72,01 72,02 72,03 72,04 72,05 72,06 72,07 72,08 72,09 72,10 Data.IntSet
 73. 73,00 73,01 73,02 73,03 73,04 73,05 73,06 73,07 73,08 73,09 73,10 73,11 Data.IntMap
 74. 74,0 74,1 paquet hashmap (anglès)
 75. 75,0 75,1 Data.HashSet(anglès)
 76. 76,0 76,1 Data.HashMap(anglès)
 77. 77,0 77,1 paquet Hashable(anglès)
 78. 78,00 78,01 78,02 78,03 78,04 78,05 78,06 78,07 78,08 78,09 78,10 Data.Sequence(anglès)
 79. 79,0 79,1 79,2 79,3 79,4 79,5 79,6 Data.Array.Repa(anglès)
 80. paquet Vector(anglès)
 81. Haskell numèric: Guia sobre Vector(anglès)
 82. Famílies de tipus (anglès)
 83. 83,0 83,1 83,2 83,3 83,4 83,5 83,6 83,7 83,8 paquet bytestring-trie(anglès)
 84. Data.DList(anglès)
 85. Demistifying DList's(anglès)
 86. 86,0 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 86,6 86,7 Data.Maybe
 87. 87,0 87,1 87,2 87,3 87,4 87,5 87,6 Data.Either
 88. 88,00 88,01 88,02 88,03 88,04 88,05 88,06 88,07 88,08 88,09 88,10 88,11 88,12 Data.List
 89. 89,00 89,01 89,02 89,03 89,04 89,05 89,06 89,07 89,08 89,09 89,10 89,11 Data.ByteString(anglès)
 90. 90,00 90,01 90,02 90,03 90,04 90,05 90,06 90,07 90,08 90,09 90,10 90,11 Data.Text(anglès)
 91. 91,0 91,1 Data.Text - Tipus intern del(anglès)
 92. 92,0 92,1 92,2 92,3 Data.Monoid(anglès)
 93. 93,0 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5 93,6 93,7 93,8 93,9 Data.Array
 94. Data.Array.Unboxed
 95. 95,00 95,01 95,02 95,03 95,04 95,05 95,06 95,07 95,08 95,09 95,10 95,11 Data.Vector(anglès)
 96. 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 Data.Vector.Mutable(anglès)
 97. 97,0 97,1 97,2 97,3 97,4 97,5 97,6 Data.Array.IArray
 98. 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 Data.Array.MArray
 99. 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 Data.Tree
 100. 100,0 100,1 100,2 100,3 Data.Foldable
 101. 101,0 101,1 101,2 Data.Functor
 102. Data.Sequence.breakl(anglès)
 103. Data.Traversable
 104. 104,0 104,1 Functor-Applicative-Monad Proposal(anglès)
 105. Data.Binary(anglès) Serialització
 106. Control.DeepSeq(anglès)
 107. Data.Data(anglès)
 108. reddit.com Why is there no Functor instance for Data.Set(anglès)
 109. Data.Eq(anglès)
 110. Data.Ord(anglès)
 111. Text.Show(anglès)
 112. Text.Read(anglès)
 113. Data.Binary.Generic(anglès)
 114. 114,0 114,1 Data.String
 115. Extensió OverloadedStrings(anglès)
 116. Novetats a GHC 7.8 - OverloadedLists(anglès)
 117. Opcions i variables predefinides per al CPP(anglès)
 118. Compilació condicional(anglès)
 119. HaskellWiki - Compatibility modules
 120. Type Holes(anglès)
 121. Depuració(anglès)
 122. 122,0 122,1 HaskellWiki - Stack overflow
 123. Pila de crides simulada, mantinguda pel perfilador: currentCallStack(anglès)
 124. HIW 2012. Simon Marlow: Why can't I get a stack trace?(anglès)
 125. HaskellWiki - Stack trace(anglès)
 126. No more exceptions: debugging Haskell code with GHCi(anglès)
 127. GHC.IO - failIO(anglès)
 128. Monad - fail (implementació per defecte en la classe Monad)(anglès)
 129. paquet either amb el transformador EitherT(anglès)
 130. El paquet loch-th aporta un mecanisme per informar de les crides a les assercions fallides(anglès)
 131. force del paquet deepseq permet avaluar els components d'una dada
 132. Variables globals(anglès)
 133. La mònada Reader
 134. HaskellWiki - Top level mutable state
 135. Una solució al problema de les configuracions.
 136. paquet Seal-module
 137. Implicit configurations
 138. 138,0 138,1 138,2 138,3 System.IO.Unsafe (anglès)
 139. IO inside: The dark side of the IO Monad(anglès)
 140. Hack - In computer science(anglès)
 141. Retainer profiling
 142. La bibloteca deepseq(anglès)
 143. El paquet deepseq-th(anglès)
 144. HaskellWiki - Memory leak(anglès)
 145. .Edward Z. Yang - Space leak zoo(anglès)
 146. Profiling memory usage(anglès)
 147. Sooner: producing a program more quickly(anglès)
 148. Faster: producing a program that runs quicker(anglès)
 149. Smaller: producing a program that is smaller(anglès)
 150. Thriftier: producing a program that gobbles less heap space(anglès)
 151. Tipus unboxed (allotjament directe) - Restriccions
 152. Tipus amb allotjament directe (ang:unboxed) i primitius (anglès)
 153. Pragma UNPACK
 154. Notes de la versió 7.8.1
 155. Tuples unboxed.
 156. Pragmes del Haskell98(anglès)
 157. haskellWiki - Safe Haskell(anglès)
 158. HaskellWiki - The JavaScript Problem(anglès)
 159. 159,0 159,1 Haste: Running Haskell in the Browser
 160. Try Haste(anglès)
 161. Haste report - Towards a Declarative Web(anglès)
 162. GitHub - valderman/haste-compiler(anglès)
 163. GitHub - ghcjs(anglès)
 164. GHCJS, Concurrent Haskell in the Browser(anglès)
 165. GHC - Procés de generació de codi(anglès)
 166. Paquet hlint que genera el programa del mateix nom(anglès)
 167. Cabal-dev - Sandboxed development builds for Haskell(anglès)
 168. cabal-meta (anglès)
 169. cabal-ghci (anglès)
 170. cabal-progdeps (anglès)
 171. yackage (anglès)
 172. Threadscope
 173. Ajustatge fi del paral·lelisme amb ThreadScope
 174. Haskell Program Coverage(anglès) eina que mostra quin codi no s'ha executat mai i condicions sempre certes o sempre falses
 175. Hp2any - Obtenció del perfil d'ús de memòria(anglès)
 176. Eines de desenvolupament de programes(anglès)
 177. The Exception type (anglès)
 178. GHC extra - Seleccions estil SQL a les llistes(anglès)
 179. Data.Tree(anglès)
 180. Gtk2hs(anglès)
 181. Per què serveix el símbol ___gxx_personality_v0(anglès)
 182. WxHaskell(anglès)
 183. wxWidgets(anglès)
 184. Haskell wiki - Dependent type (anglès)
 185. Haskell wiki - Type arithmetic(anglès)
 186. Paquet type-level-natural-number(anglès)
 187. Paquet numtype-tf(anglès)
 188. dimensional-tf(anglès)
 189. Haskell Trac - TypeNats(anglès)
 190. GHC >= 7.6.1. - Promoted literals
 191. Estàndard Haskell2010 - Signed integer types(anglès)
 192. GHC floatRange(anglès)
 193. wiki anglesa - Significand(anglès)
 194. 194,0 194,1 Mòduls mútuament recursius(anglès)

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]

Notícies[modifica | modifica el codi]

Pròximament[modifica | modifica el codi]

Col·laboracions[modifica | modifica el codi]