Agència Estatal de Recerca

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Infotaula d'organitzacióAgència Estatal de Recerca
(es) Agencia Estatal de Investigación modifica
Logo Agencia Estatal de Investigación.jpg
Dades
Nom curtAEI modifica
Tipusagència governamental modifica
Història
Creació27 de novembre de 2015[1]
Governança corporativa
Seu 
Depèn deMinisteri de Ciència, Innovació i Universitats

Lloc webidi.mineco.gob.es… modifica
Twitter: AgEInves Modifica els identificadors a Wikidata

La Agència Estatal de Recerca (en castellà Agencia Estatal de Investigación, AEI) és una agència estatal espanyola encarregada del foment de la recerca científica i tècnica en totes les àrees del saber mitjançant l'assignació competitiva i eficient dels recursos públics, el seguiment de les actuacions finançades i del seu impacte, i l'assessorament a la planificació de les accions o iniciatives a través de les quals s'instrumenten les polítiques de R+D de l'Administració General de l'Estat.[2]

Estructura[modifica]

L'estructura de l'Agència Estatal de Recerca és:[3]

 • Presidència de l'AEI.
 • Direcció general de l'AEI.
  • Secretaria General de l'AEI.
  • Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa.
   • Subdivisió de Coordinació i Avaluació.
   • Subdivisió de Programes Temàtics Cientificotècnics.
   • Subdivisió de Programes Cientificotècnics Transversals, Enfortiment i Excel·lència.
  • Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic.
   • Subdivisió de Gestió Econòmica.
   • Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes.
   • Subdivisió de Gestió d'Ajudes de Fons Europeus.
   • Subdivisió de Planificació i Gestió Administrativa.
 • Consell Rector de l'AEI.
 • Comissió de control de l'AEI.
 • Comitè científic i tècnic de l'AEI.

Òrgans de l'Agència[modifica]

Presidència[modifica]

La presidència de la AEI correspon al Secretari d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació i, per tant, l'agència no posseeix una estructura de personal pròpia, sinó que està integrada en el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i els seus empleats pertanyen a aquest ministeri.[4]

Conforme a l'Estatut de la AEI corresponen al President de l'Agència les següents funcions:

 • Ostentar la màxima representació institucional i legal de l'Agència, presidir el seu Consell Rector i vetllar pel compliment del seu objecte, finalitats i funcions.
 • Convocar les sessions del Consell Rector.
 • Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords, en el si del Consell Rector.
 • Presentar al Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Agència.
 • Informar als departaments ministerials competents i a altres institucions de l'Estat sobre l'execució i compliment dels objectius fixats en el Contracte de gestió de l'Agència.
 • Subscriure convenis de col·laboració, memoràndums d'enteniment, acords d'execució o instruments jurídics de qualsevol altra naturalesa que puguin generar compromisos i obligacions per a l'Agència, sense perjudici de les delegacions que, si escau, s'estableixin.
 • Instar al titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública l'autorització de les variacions pressupostàries que calguin.
 • Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament del director de l'Agència.
 • Proposar al Consell Rector la designació dels membres de la Comissió de Control.
 • Exercir les altres facultats i funcions que li atribueixin aquest Estatut, el Consell Rector i les disposicions vigents.

Direcció general[modifica]

El càrrec de director general és ostentat per un funcionari de carrera nomenat pel Ministre. Conforme a l'Estatut de la AEI, corresponen al Director de les següents funcions:[5]

 • Dur a terme la direcció i gestió ordinària de l'Agència, en el marc de les funcions atribuïdes en aquest apartat o de les quals li siguin expressament delegades.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector la proposta del Contracte de gestió de l'Agència.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector els objectius estratègics i operatius de l'Agència, i els procediments, criteris i indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau d'eficiència en la gestió.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector el pla d'acció anual i dirigir i coordinar les activitats que siguin necessàries per al desenvolupament de les funcions de l'Agència.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.
 • Formular els comptes anuals i elevar-les al Consell Rector juntament amb l'informe d'auditoria de comptes.
 • Acordar les variacions pressupostàries que s'estimin necessàries i que no hagin de ser autoritzades pel Ministre d'Hisenda i Funció Pública i proposar al president aquelles que precisen aquesta autorització.
 • Autoritzar, per causa justificada, la disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions i l'ordenació dels pagaments corresponents dels quals adonarà al Consell Rector.
 • Proposar la modificació dels límits generals de compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs per causa justificada dels quals adonarà al Consell Rector.
 • Elevar al Consell Rector l'informe anual d'activitats, ordinàries i extraordinàries, de l'Agència.
 • Elaborar i elevar a la Comissió de Control un informe mensual sobre l'estat d'execució pressupostària.
 • Subscriure contractes amb les condicions i límits que si escau puguin establir-se, adonant d'això al Consell Rector.
 • Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament del personal directiu de l'Agència.
 • Preveure les necessitats de personal de l'Agència; proposar al Consell Rector la relació de llocs de treball i els criteris per a la selecció de personal laboral; resoldre les convocatòries de provisió de llocs de treball de personal funcionari i contractar al personal laboral.
 • Proposar al Consell Rector els criteris per a la determinació dels incentius al rendiment del personal de l'Agència.
 • Nomenar o cessar a col·laboradors i experts als quals es refereix l'article 28.6 d'aquest Estatut.
 • Exercir la representació institucional i legal de l'Agència quan no correspongui al seu president o aquestes funcions hagin estat delegades de forma expressa.
 • Recaptar del Comitè Científic i Tècnic els informes i assessorament que consideri necessaris per a l'adequat funcionament de l'Agència.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda pel Consell Rector.

Secretaria General[modifica]

A càrrec de la secretaria general, igual que en l'adreça, hi ha un funcionari de carrera. Les seves funcions són:[6]

La Secretaria General és responsable, entre altres funcions, de la gestió dels serveis horitzontals de l'Agència, responsabilitzant-se de les següents àrees:

 • Recursos Humans de l'Agència.
 • Règim jurídic, tramitació de convenis i atenció al ciutadà.
 • Serveis generals, compres i subministraments i Contractació administrativa.
 • Règim Econòmic General, en coordinació amb la Subdivisió de Gestió Econòmica.
 • Recursos TIC.

La Secretaria General de l'Agència actua en coordinació amb la Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats en aquelles matèries en què es mantenen serveis compartits.

Centres d'Excel·lència «Severo Ochoa» i Unitats d'Excel·lència «María de Maeztu»[modifica]

El distintiu Centre d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitat d'Excel·lència María de Maeztu, dins del Subprograma d'Enfortiment Institucional del Pla Estatal de Recerca Científica Tècnica i d'Innovació té com a objectiu finançar i acreditar els centres i unitats públiques de recerca, a qualsevol àrea científica, que demostren impacte i lideratge científic a nivell internacional i que col·laboren activament amb el seu entorn social i empresarial.

El procés d'avaluació i selecció es duu a terme de forma independent, per un comitè científic internacional integrat per investigadors de reconegut prestigi i impacte.[7]

Referències[modifica]