Agència Estatal de Recerca

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Infotaula d'organitzacióAgència Estatal de Recerca

(es) Agencia Estatal de Investigación
Logo Agencia Estatal de Investigación.jpg
Dades
Nom curt AEI
Tipus agència governamental
Forma jurídica
Creació 27 de novembre de 2015[1]
Organització i govern
Seu 
Depèn de Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Lloc web Lloc web
Twitter: AgEInves
Modifica les dades a Wikidata

La Agència Estatal de Recerca (en castellà Agencia Estatal de Investigación, AEI) és una agència estatal espanyola encarregada del foment de la recerca científica i tècnica en totes les àrees del saber mitjançant l'assignació competitiva i eficient dels recursos públics, el seguiment de les actuacions finançades i del seu impacte, i l'assessorament a la planificació de les accions o iniciatives a través de les quals s'instrumenten les polítiques de R+D de l'Administració General de l'Estat.[2]

Estructura[modifica]

L'estructura de l'Agència Estatal de Recerca és:[3]

 • Presidència de l'AEI.
 • Direcció general de l'AEI.
  • Secretaria General de l'AEI.
  • Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa.
   • Subdivisió de Coordinació i Avaluació.
   • Subdivisió de Programes Temàtics Cientificotècnics.
   • Subdivisió de Programes Cientificotècnics Transversals, Enfortiment i Excel·lència.
  • Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic.
   • Subdivisió de Gestió Econòmica.
   • Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes.
   • Subdivisió de Gestió d'Ajudes de Fons Europeus.
   • Subdivisió de Planificació i Gestió Administrativa.
 • Consell Rector de l'AEI.
 • Comissió de control de l'AEI.
 • Comitè científic i tècnic de l'AEI.

Òrgans de l'Agència[modifica]

Presidència[modifica]

La presidència de la AEI correspon al Secretari d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació i, per tant, l'agència no posseeix una estructura de personal pròpia, sinó que està integrada en el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i els seus empleats pertanyen a aquest ministeri.[4]

Conforme a l'Estatut de la AEI corresponen al President de l'Agència les següents funcions:

 • Ostentar la màxima representació institucional i legal de l'Agència, presidir el seu Consell Rector i vetllar pel compliment del seu objecte, finalitats i funcions.
 • Convocar les sessions del Consell Rector.
 • Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords, en el si del Consell Rector.
 • Presentar al Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Agència.
 • Informar als departaments ministerials competents i a altres institucions de l'Estat sobre l'execució i compliment dels objectius fixats en el Contracte de gestió de l'Agència.
 • Subscriure convenis de col·laboració, memoràndums d'enteniment, acords d'execució o instruments jurídics de qualsevol altra naturalesa que puguin generar compromisos i obligacions per a l'Agència, sense perjudici de les delegacions que, si escau, s'estableixin.
 • Instar al titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública l'autorització de les variacions pressupostàries que calguin.
 • Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament del director de l'Agència.
 • Proposar al Consell Rector la designació dels membres de la Comissió de Control.
 • Exercir les altres facultats i funcions que li atribueixin aquest Estatut, el Consell Rector i les disposicions vigents.

Direcció general[modifica]

El càrrec de director general és ostentat per un funcionari de carrera nomenat pel Ministre. Conforme a l'Estatut de la AEI, corresponen al Director de les següents funcions:[5]

 • Dur a terme la direcció i gestió ordinària de l'Agència, en el marc de les funcions atribuïdes en aquest apartat o de les quals li siguin expressament delegades.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector la proposta del Contracte de gestió de l'Agència.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector els objectius estratègics i operatius de l'Agència, i els procediments, criteris i indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau d'eficiència en la gestió.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector el pla d'acció anual i dirigir i coordinar les activitats que siguin necessàries per al desenvolupament de les funcions de l'Agència.
 • Elaborar i elevar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.
 • Formular els comptes anuals i elevar-les al Consell Rector juntament amb l'informe d'auditoria de comptes.
 • Acordar les variacions pressupostàries que s'estimin necessàries i que no hagin de ser autoritzades pel Ministre d'Hisenda i Funció Pública i proposar al president aquelles que precisen aquesta autorització.
 • Autoritzar, per causa justificada, la disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions i l'ordenació dels pagaments corresponents dels quals adonarà al Consell Rector.
 • Proposar la modificació dels límits generals de compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs per causa justificada dels quals adonarà al Consell Rector.
 • Elevar al Consell Rector l'informe anual d'activitats, ordinàries i extraordinàries, de l'Agència.
 • Elaborar i elevar a la Comissió de Control un informe mensual sobre l'estat d'execució pressupostària.
 • Subscriure contractes amb les condicions i límits que si escau puguin establir-se, adonant d'això al Consell Rector.
 • Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament del personal directiu de l'Agència.
 • Preveure les necessitats de personal de l'Agència; proposar al Consell Rector la relació de llocs de treball i els criteris per a la selecció de personal laboral; resoldre les convocatòries de provisió de llocs de treball de personal funcionari i contractar al personal laboral.
 • Proposar al Consell Rector els criteris per a la determinació dels incentius al rendiment del personal de l'Agència.
 • Nomenar o cessar a col·laboradors i experts als quals es refereix l'article 28.6 d'aquest Estatut.
 • Exercir la representació institucional i legal de l'Agència quan no correspongui al seu president o aquestes funcions hagin estat delegades de forma expressa.
 • Recaptar del Comitè Científic i Tècnic els informes i assessorament que consideri necessaris per a l'adequat funcionament de l'Agència.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda pel Consell Rector.

Secretaria General[modifica]

A càrrec de la secretaria general, igual que en l'adreça, hi ha un funcionari de carrera. Les seves funcions són:[6]

La Secretaria General és responsable, entre altres funcions, de la gestió dels serveis horitzontals de l'Agència, responsabilitzant-se de les següents àrees:

 • Recursos Humans de l'Agència.
 • Règim jurídic, tramitació de convenis i atenció al ciutadà.
 • Serveis generals, compres i subministraments i Contractació administrativa.
 • Règim Econòmic General, en coordinació amb la Subdivisió de Gestió Econòmica.
 • Recursos TIC.

La Secretaria General de l'Agència actua en coordinació amb la Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats en aquelles matèries en què es mantenen serveis compartits.

Centres d'Excel·lència «Severo Ochoa» i Unitats d'Excel·lència «María de Maeztu»[modifica]

El distintiu Centre d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitat d'Excel·lència María de Maeztu, dins del Subprograma d'Enfortiment Institucional del Pla Estatal de Recerca Científica Tècnica i d'Innovació té com a objectiu finançar i acreditar els centres i unitats públiques de recerca, a qualsevol àrea científica, que demostren impacte i lideratge científic a nivell internacional i que col·laboren activament amb el seu entorn social i empresarial.

El procés d'avaluació i selecció es duu a terme de forma independent, per un comitè científic internacional integrat per investigadors de reconegut prestigi i impacte.[7]

Referències[modifica]