CNIAC

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Infotaula d'organitzacióCNIAC

El CNIAC (Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya) és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, sota la Direcció General d'Atenció a la Infancia i Adolescència. Es va constituir el 2014 amb l'objectiu de representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als organismes competents i opinar sobre aquelles propostes que afectin els infants.

Funcions[modifica]

Les funcions del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents són:

A. Representar els interessos i els punts de vista dels infants i els adolescents de Catalunya.

B. Fer propostes als organismes competents en matèria d'infància i adolescència sobre qüestions que afecten els infants i els adolescents i per millorar les seves condicions de vida.

C. Afavorir la visió positiva dels infants i els adolescents i contribuir a la sensibilització social envers la seva capacitat i els seus drets de ciutadania, en especial la seva participació democràtica.

D. Vetllar pel compliment i el desplegament de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infants.

E. Ser receptor, dinamitzador i generador d'opinions i propostes entre els infants i els adolescents a Catalunya sobre les qüestions que els afecten.

F. Proposar informes i estudis propis sobre matèries relacionades amb la infància i l'adolescència. Afavorir especialment estudis d'impacte de les actuacions que es realitzin a favor de la participació infantil en els diversos àmbits. G. Impulsar, desenvolupar, supervisar i avaluar projectes d'interès nacional vinculats amb les polítiques d'infància.

H. Promoure l'associacionisme infantil i adolescent i, en general, la participació democràtica, així com les relacions, la coordinació i el dinamisme entre les entitats infantils (associacions, consells locals d'infància, entre d'altres) i les adreçades a infants. I. Opinar sobre aquells programes, propostes o iniciatives que afectin els infants i els adolescents.

J. Facilitar la participació dels infants i els adolescents en altres òrgans consultius de l'Administració de la Generalitat.

K. Difondre la tasca del CNIAC i garantir la representació dels infants i els adolescents catalans en altres plataformes i organismes en l'àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.

L. Col·laborar en la realització dels informes que, amb destinació al Comitè dels Drets de l'Infant, elabora l'Estat en relació amb l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants.

M. Facilitar la cooperació infantil i adolescent internacional per fomentar les activitats que tendeixin a aconseguir la pau i per a qualsevol altra matèria relacionada amb avenços socials en matèria d'infància i adolescència.

N. Promoure la creació de consells de participació territorial per donar l'oportunitat als infants i als adolescents de participar activament i plenament en els seus nuclis de convivència més immediats i en la vida social, política, cultural, artística i recreativa del seu entorn.

O. Proposar la realització d'activitats, jornades, seminaris i campanyes que facin visibles les aportacions dels infants i els adolescents a la societat.

P. Reflexionar sobre els mecanismes de participació a l'abast dels infants, entre els quals hi ha el CNIAC, i proposar els canvis i les millores pertinents, si escau.

Q. Fomentar l'aprenentatge mutu entre els agents que prenen part en el procés de participació.

R. Qualsevol altra que sigui acordada en el marc de les funcions i les finalitats establertes.

Components[modifica]

El CNIAC està conformat per l'assemblea, és a dir, la totalitat dels membres o vocals que en formen part. Dins d'aquesta assemblea es caracteritzen dos organitzacions de coordinació.

Junta[modifica]

La junta del CNIAC acorda i organitza el funcionament de les assemblees o reunions de la comissió permanent, essent el càrrec més alt, i inclou els quatre càrrecs unipersonals de la presidència, que té la funció de representar de manera totalitària el consell alhora que dirigeix les reunions, la vicepresidència infantil, conformada per un infant menor de 12 anys, la vicepresidència adolescent, un jove de 12 anys o més del sexe oposat al del conseller que ocupa el càrrec de vicepresident infant i la secretaria, un càrrec que recull la informació i conclusions de cada convocatòria i l'expressa en una acta.

Comissió permanent[modifica]

La comissió permanent està conformada per 10 membres vocals i els 4 de la junta. Aquest grup treballa en planejar les diferents assemblees i en coordinar les comissions de treball.

Metodologia de treball[modifica]

El repartiment de les tasques s'efectua a partir de dos tipus de grups, sense cap relació de membres ni organització entre ells, que permeten la cooperación més efectiva entre els membres del consell.

Comissions[modifica]

Els vocals del CNIAC tenen l'obligació de decantar-se per la pertenença a una de les quatre comissions sense criteris de repartiment dels membres que tenen una sèrie d'objectius i projectes que es mantenen en el temps.

Comunicació Interna[modifica]

La comissió de Comunicació Interna regula diferents criteris de funcionament privat del consell, per afavorir la comunicació entre els vocals i les famílies.

Comunicació Externa[modifica]

La comissió de Comunicació Externa treballa en exportar als mitjans de comunicació, xarxes socials i ajuntaments dels municipis els projectes efectuats pel consell.

Nous Vocals i Difusió[modifica]

La comissió de Nous Vocals i Difusió projecta el desig de la presencia de nous membres als ajuntaments que no tenen consell territorial o bé els que sí en tenen però no compleixen el decret que els força a formar part del CNIAC.

Reglament de Règim Intern[modifica]

La comissió de Reglament de Règim Intern es basa en el reglament que els dona nom per respondre a diferents qüestions de reglament, així com per proposar canvis en aquest o afavorir el coneixement de les normes del consell als diferents vocals que el formen.

Grups de treball[modifica]

Els grups de treball són comissions temporals que donen veu i presencia als diferents projectes limitats en temps i cerquen el seu desenvolupament. Un cop el projecte hagi finalitzat, el grup de treball quedaria difós.