Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides

De Viquipèdia

ACCIÓ EN CAS D'AMENACES A LA PAU, TRENCAMENTS DE LA PAU O ACTES D'AGRESSIÓ.

Aquest és el capítol VII de la Carta de les Nacions Unides. En aquest capítol es troben 13 articles (de l'art. 39 a l'art. 51). El capítol VII de la Carta de les Nacions Unides proporciona un marc perquè el Consell de Seguretat adopti mesures d'aplicació. Permet al Consell de Seguretat determinar si hi ha amenaces a la pau, incompliment de la pau o actes d'agressió i prendre recomanacions o decisions que no impliquin l'ús de la força o mesures que impliquin operacions militars. Han d'utilitzar "mantenir o restablir la pau i la seguretat internacionals". El Repertori inclou referències implícites i explícites al capítol VII de la Carta i als articles 39 a 51 de la Carta als documents del Consell de Seguretat. També inclou estudis de casos en què el Consell de Seguretat analitza Termes relacionats. Quan es comprova una situació específica inclosa a l'agenda.

ARTICLE 39[modifica]

San Francisco, 1945.

El Consell de Seguretat determinarà l'existència de tota amenaça a la pau, trencament de la pau o acte d'agressió i farà recomanacions o decidirà quines mesures seran preses de conformitat amb els Articles 41 i 42 per a mantenir o restablir primera pau i la seguretat internacionals.

ARTICLE 40[modifica]

A fi d'evitar que la situació s'agreugi, el Consell de Seguretat, abans de fer les recomanacions o decidir les mesures de què tracta l'Article 39, podrà instar les parts interessades que compleixin amb les mesures provisionals que jutgi necessàries o aconsellables. Aquestes mesures provisionals no perjudicaran els drets, les reclamacions o la posició de les parts interessades. El Consell de Seguretat prendrà deguda nota de l'incompliment d'aquestes mesures provisionals.

ARTICLE 41[modifica]

El Consell de Seguretat podrà decidir quines mesures que no impliquin l'ús de la força armada han d'emprar-se per a fer efectives les seves decisions, i podrà instar els Membres de les Nacions Unides al fet que apliquin aquestes mesures, que podran comprendre la interrupció total o parcial de les relacions econòmiques i de les comunicacions ferroviàries, marítimes, aèries, postals, telegràfiques, radioelèctriques, i altres mitjans de comunicació, així com la ruptura de relacions diplomàtiques.

ARTICLE 42[modifica]

Si el Consell de Seguretat estimés que les mesures de què tracta l'Article 41 poden ser inadequades o han demostrat ser-ho, podrà exercir, per mitjà de forces aèries, navals o terrestres, l'acció que sigui necessària per a mantenir o restablir la pau i la seguretat internacionals. Tal acció podrà comprendre demostracions, bloquejos i altres operacions executades per forces aèries, navals o terrestres de Membres de les Nacions Unides.

ARTICLE 43[modifica]

  1. Tots els Membres de les Nacions Unides, amb el fi de contribuir al manteniment de la pau i la seguretat internacionals, es comprometen a posar a la disposició del Consell de Seguretat, quan aquest el sol·liciti, i de conformitat amb un conveni especial o amb convenis especials, les forces armades, l'ajuda i les facilitats, fins i tot el dret de pas, que siguin necessàries per al propòsit de mantenir la pau i la seguretat internacionals.
  2. Aquest conveni o convenis fixaran el número i classe de les forces, el seu grau de preparació i la seva ubicació general, com també la naturalesa de les facilitats i de l'ajuda que hauran de donar-se.
  3. El conveni o convenis seran negociats a iniciativa del Consell de Seguretat tan aviat com sigui possible; seran concertats entre el Consell de Seguretat i Membres individuals o entre el Consell de Seguretat i grups de Membres, i estaran subjectes a ratificació pels Estats signataris d'acord amb els seus respectius procediments constitucionals.

ARTICLE 44[modifica]

Quan el Consell de Seguretat hagi decidit fer ús de la força, abans de requerir a un Membre que no es trobi representat en ell al fet que proveeixi forces armades en compliment de les obligacions contretes en virtut de l'Article 43, convidarà a aquest Membre, si aquest així ho desitgés, a participar en les decisions del Consell de Seguretat relatives a l'ús de contingents de forces armades d'aquest Membre.

ARTICLE 45[modifica]

A fi que l'Organització pugui prendre mesures militars urgents, els seus Membres mantindran contingents de forces aèries nacionals immediatament disponibles per a l'execució combinada d'una acció coercitiva internacional. La potència i el grau de preparació d'aquests contingents i els plans per a la seva acció combinada seran determinats, dins dels límits establerts en el conveni o convenis especials de què tracta l'Article 43, pel Consell de Seguretat amb l'ajuda del Comitè d'Estat Major.

ARTICLE 46[modifica]

Els plans per a l'ús de la força armada seran fets pel Consell de Seguretat amb l'ajuda del Comitè d'Estat Major.

ARTICLE 47[modifica]

  1. S'establirà un Comitè d'Estat Major per a assessorar i assistir al Consell de Seguretat en totes les qüestions relatives a les necessitats militars del Consell per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals, a l'ocupació i comando de les forces posades a la seva disposició, a la regulació dels armaments i al possible desarmament.
  2. El Comitè d'Estat Major estarà integrat pels dels membres permanents del Consell de Seguretat o els seus representants. Tot Membre de les Nacions Unides que no aquest permanentment representat en el Comitè serà convidat per aquest a associar-se a la feina de casa quan l'acompliment eficient de les funcions del Comitè requereixi la participació d'aquest Membre.
  3. El Comitè d'Estat Major tindrà a càrrec seu, sota l'autoritat del Consell de Seguretat, la direcció estratègica de totes les forces armades posades a la disposició del Consell. Les qüestions relatives al comando d'aquestes forces seran resoltes posteriorment.
  4. El Comitè d'Estat Major, amb autorització del Consell de Seguretat i després de consultar amb els organismes regionals apropiats, podrà establir subcomitès regionals.

ARTICLE 48[modifica]

  1. L'acció requerida per a dur a terme les decisions del Consell de Seguretat per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals serà exercida per tots els Membres de les Nacions Unides o per alguns d'ells, segons ho determini el Consell de Seguretat.
  2. Aquestes decisions seran dutes a terme pels Membres de les Nacions Unides directament i mitjançant la seva acció en els organismes internacionals apropiats que formin part.

ARTICLE 49[modifica]

Els Membres de les Nacions Unides hauran de prestar-se ajuda mútua per a dur a terme les mesures disposades pel Consell de Seguretat.

ARTICLE 50[modifica]

Si el Consell de Seguretat prengués mesures preventives o coercitives contra un Estat, qualsevol altre Estat, sigui o no Membre de les Nacions Unides, que confrontés problemes econòmics especials originats per l'execució d'aquestes mesures, tindrà el dret de consultar al Consell de Seguretat sobre la solució d'aquests problemes.

ARTICLE 51[modifica]

Cap disposició d'aquesta Carta menyscabarà el dret immanent de legítima defensa, individual o col·lectiva, en cas d'atac armat contra un Membre de les Nacions Unides, fins que el Consell de Seguretat hagi pres les mesures necessàries per a mantenir la pau i la seguretat internacionals. Les mesures preses pels Membres en exercici del dret de legítima defensa seran comunicades immediatament al Consell de Seguretat, i no afectaran en cap manera l'autoritat i responsabilitat del Consell conforme a la present Carta per a exercir en qualsevol moment l'acció que estimi necessària amb la finalitat de mantenir o restablir la pau i la seguretat internacionals.