Característiques lingüístiques de l'anglès parlat per catalanòfons

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

L'anglès parlat per catalanòfons presenta unes interferències típiques amb el sistema lingüístic català, complicades amb la interferència amb la segona llengua que és el castellà o el francès, ja que per a la immensa majoria de catalanòfons l'anglès és com a molt una tercera llengua i el seu aprenentatge sol començar relativament tard i sovint no depassa d'un nivell rudimentari.

Fonètica i fonologia[modifica]

Interferències causades per diferències d'inventari de sons[modifica]

Són sons anglesos que no existeixen en el sistema català i que, o bé no són reconeguts com a diferents o bé es confonen amb sons semblants coneguts

 • B i V: Confusió de /b/ i /v/, que en anglés són dos fonemes diferenciats. En general en català, excepte en valencià, balear i tarragoní, i com en castellà, /v/ no es diferencia de /b/. Exemple: boys ['bojz] i voice ['vojs] esdevenen homòfons *['bɔjs]. Per altra banda, en posició intervocàlica els catalanòfons també confonen aquests dos fonemes però pronuncien sempre la fricativa [β] (que els anglòfons solen interpretar com /v/). Exemple ever ['evə(r)] pronunciat *['ɛβə(r)].
 • D i TH: Confusió de /ð/ i /d/, que en anglés són dos fonemes diferenciats. En català [ð] i [d] són dos variants de /d/. Exemples: this ['ðɪz] pronunciat *['dis]; that ['ðæt] pronunciat *['dat]. En posició final de paraula, però, els catalanòfons ensordeixen les oclusives i fricatives, i llavors confonen [ð] i [θ]. Exemple: smooth ['smu:ð] pronunciat *[əs'muθ]. Per altra banda, en posició intervocàlica els catalanòfons també confonen aquests dos fonemes però pronuncien sempre la fricativa [ð]. Exemple weather ['weðə(r)], però en canvi credit ['kredɪt] pronunciat *['krɛðit]
 • H: El fonema anglès /h/ se sol pronunciar com [x], la jota castellana, el so ja conegut més proper per a la majoria de catalanòfons. Els anglòfons perceben aquesta articulació com estranya i forçada, com el so final de la paraula escocesa loch. Exemples: hot ['hɔt] pronunciat ['xɔt]. Per contra els parlants d'italià o de francès solen menjar-se aquest so de l'anglès, ja que segons com ni el reconeixen ni el saben pronunciar.
 • R: El fonema /r/, que en anglès Recieved Pronunciation és una consonant retroflexa i labialitzada, es pronuncia a la catalana. Per als anglòfons aquest so s'entén com una r estranya, potser escocesa, potser estrangera. . A més, en Recieved Pronunciation la majoria de les R de l'ortografia anglesa si no van seguides de vocal són de fet mudes i alteren o allarguen la vocal anterior. Exemples sir ['sɜ:(r)], car ['cɑ:(r)], hurt /hɜ:[r]t/ ...
 • A, U, AR: Confusió amb [a] dels tres sons de l'anglès A anterior /æ/, A posterior /ʌ/, A central llarga /ɑ:/. Exemples: ran vs run, cat vs cut, etc.
 • I i EE: Confusió de I llarga tensa /i:/ i I breu laxa /ɪ/, Exemples: sheet vs shit ...
 • U i OO: Confusió de U llarga tensa /u:/ i U breu laxa /ʊ/, Exemples: fool vs full ...
 • A, E, IR, etc.: Confusió amb [ɛ] dels tres sons de l'anglès A anterior /æ/, E oberta /ɛ/, E llarga laxa [ɜ:]. Exemples: man vs men, bad vs bed vs bird, etc.
 • O: Confusió amb [ɔ] dels dos sons de l'anglès [ɒ] O oberta breu laxa i [ɔ:] O oberta llarga, ...
 • Vocals neutralitzades: Pel miratge de les vocals de l'escriptura, molts catalanòfons tenen tendència a pronunciar les vocals àtones angleses massa clares o tenses. De fet, sovint resulta més genuí pronunciar les vocals a la catalana que no pas a la castellana. Per exemple the (l'article), que hauria de sonar [ðə], o bé [ðɪ] davant de vocal, i no pas *[de]. Moltes de les vocals de l'ortografia anglesa en posició àtona poden ser neutralitzades, segons la manera de parlar o la posició dins la frase, en només tres vocals [ə],[ɪ], [ʊ], o fins i tot només en una de sola una [ə] indiferenciada. Exemples: lemon ['lemən], chicken ['tʃɪkən] o ['tʃɪkɪn], mountain ['maʊntɪn], of [əv], etc.

A part, el fonema /θ/ tot i ser absent del sistema català no presenta problemes per als parlants catalans bilingües amb el castellà, perquè ja és un so conegut.

Cal anotar que la lateral /l/ velaritzada, típica del català, és més apropiada per a una pronunciació anglesa que no pas la lateral sense velaritzar pròpia del castellà o dels parlar xava.

Interferències causades per diferències de distribució de sons[modifica]

 • Les oclusives sonores /b/, /d/, /g/ en posició medial entre vocals o líquides haurien de mantenir-se oclusives. A la catalana es pronuncien incorrectament fricatives [β], [ð], [ɣ]. Exemples: about [ə'baʊt] pronunciat *[ə'βawt], idea [aɪ'di:ə] pronunciat *[aj'ðiə], together [tʰə'geðə(r)] pronunciat *[tu'ɣɛðə(r)].
 • Les oclusives sonores /b/, /d/, /g/ en posició final de paraula haurien de mantenir-se sonores. A la catalana es pronuncien incorrectament sordes [p], [t], [k]. Exemples: ...
 • Les oclusives sordes /p/, /t/, /k/ en posició inicial de paraula haurien de pronunciar-se aspirades [pʰ], [tʰ], [kʰ]. A la catalana es pronuncien incorrectament igual [p], [t], [k]. Exemples: pen ['pʰen] pronunciat *['pɛn], two ['tʰu:] pronunciat *['tu], cat ['kʰæt] pronunciat *['kat].
 • Les fricatives i africades sonores /v/, /ð/, /z/, /ʤ/ en posició final absoluta o davant de pausa haurien de mantenir-se sonores. A la catalana es pronuncien incorrectament sordes [f], [θ], [s], [ʧ]. Exemples: above [ə'bʌv] pronunciat *[ə'βaf]; smooth ['smu:ð] pronunciat *[əs'muθ]; disease [dɪ'zi:z] pronunciat *[di'zis]; knowledge ['nɒlɪdʒ] pronunciat *['nɔliʧ].
 • Les fricatives i africades sordes /f/, /θ/, /s/, /ʃ/ /ʧ/ en posició final de paraula seguida de paraula començant per vocal haurien de mantenir-se sordes. A la catalana es pronuncien incorrectament sonores [v], [ð], [z], [ʒ], [ʤ] perquè es fa el lligament o liaison a la paraula següent. Exemples: enough is enough [ɪ'nʌf ɪz ɪ'nʌf] i no *[i'nav iz i'naf], nice eyes ['naɪs 'aɪs] i no * ['naiz 'ais], etc.
 • La nasal velar /ŋ/ en posició medial. Exemple: singer ['sɪŋə] pronunciat *['siŋgə].
 • La s líquida inicial reforçada amb una vocal davant ... Exemples: ... stop, skate, etc.
 • Les nasals i líquides vocàliques ... Exemples: ... listen ['lɪsn], little ['lɪtḷ], etc.
 • El diftong /ju/ en paraules com new, due, etc. en anglès és sempre creixent. A la catalana es pronuncia incorrectament decreixent. Exemple *['niw] en comptes de ['nju]
 • La seqüència /θ/ + /r/ ... Exemples: ... three, through, etc.
 • La seqüència /w/ + U ... Exemple: would ['wʊd] o ['wəd] pronunciat *['but]
 • Les combinacions finals de consonants que no apareixen en català i que se simplifiquen...
  • /d/ + /θ/. Exemple width ...
  • /t/ + /θ/. Exemple eighth ...
  • /s/ + /θ/. Exemple sixth ...
  • /θ/ + /s/. Exemple maths ...
  • /θ/ + /t/. Exemple smoothed ...
 • ... combinacions finals de consonants que en català emmedueixen la segona final però en anglès no ... -nt, -nd, -mp, -mb, -nk, -ng, -lt, -ld, -st, -kt
  • Combinacions finals que apareixen en els verbs en passat: /b,g,v,ð,z,ʒ,dʒ,m,n,l/ + /d/, o bé /p,k,f,θ,s,ʃ,tʃ/ + /t/
  • Combinacions finals que apareixen en els verbs en 3a persona present o genitius: /b,d,g,v,ð,m,n,l/ + /z/, o bé /p,t,k,f,θ/ + /s/

Vegeu també[modifica]

Bibliografia[modifica]

 • Estebas Vilaplana, Eva .-- Teach Yourself English Pronunciation: an Interactive Course for Spanish Speakers. .-- Netbiblo, 2009.-- ISBN 978-84-9745-349-3 -- dóna models tant de RP (Received Pronunciation) com de GA (General American)

Enllaços externs[modifica]