Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

De Viquipèdia
Aquesta és una versió anterior d'aquesta pàgina, de data 07:18, 26 juny 2016 amb l'última edició de Paucabot (discussió | contribucions). Pot tenir inexactituds o contingut no apropiat no present en la versió actual.
Salta a la navegació Salta a la cerca
Infotaula d'organitzacióConsorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Dades
Tipusconsorci Modifica el valor a Wikidata

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic, de caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, constituït per acomplir les finalitats assenyalades en els presents Estatuts i a l'empara del que estableixen l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és integrat per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i els ajuntaments de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola gaudeix de personalitat jurídica pròpia distinta dels ens consorciats i capacitat jurídica, i d'obrar i gestionar serveis i activitats d'interès local o general, per al compliment de les seves finalitats generals.


Finalitats

El Consorci, per mitjà dels seus òrgans, a més de les facultats que com a entitat de dret públic li corresponen pot, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

 • adquirir, posseir, gaudir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns i drets reals, excepte els béns de domini públic adscrits als serveis que presti;
 • dur a terme l'estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d'accions, obres i activitats d'acord amb les seves finalitats;
 • fer contractes i convenis;
 • sol·licitar i rebre avals i préstecs;
 • assumir obligacions;
 • interposar recursos i exercir les accions previstes a les lleis.


Competències

El Consorci exerceix les competències de gestió, de caràcter general o local, que corresponen als ens consorciats respecte al Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat pel Decret 146/2010, de 19 d'octubre, col·laborant així mateix per a aquest fi amb les diferents administracions públiques amb competències concretes en l'àmbit territorial i, en concret:

 • l'ordenació del Parc, el seu desenvolupament com a tal, així com la seva corresponent gestió, utilitzant per a això qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació de règim local.
 • possibilitar la participació dels ajuntaments i altres ens del Consorci per tal de delimitar i cercar solucions globals als problemes del Parc.
 • informar sobre les activitats que afectin l'espai i requerir l'Administració competent per al compliment del que s'ha acordat.
 • vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent.
 • promoure inversions i serveis propis de l'espai natural.
 • establir acords de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre, que coincideixin essencialment amb els objectius del Consorci.
 • promoure la captació, coordinació i gestió d'ajuts i fons comunitaris i d'altres administracions i ens que els puguin atorgar.


Àmbit

El Consorci té com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Parc Natural de la Serra de Collserola i pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, o el que resulti de les seves modificacions, i que actualment comprèn part de l'àmbit dels municipis del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, i Sant Cugat del Vallès. Excepcionalment, i a causa del context metropolità en el qual s'ubica el Parc Natural, el Consorci pot estendre el seu àmbit territorial al del terme municipal dels municipis consorciats, sempre que sigui d'interès per a l'assoliment dels objectius del Parc Natural, i prèvia la formalització dels instruments de gestió corresponents.


Funcions

El Consorci pot realitzar per a la consecució de les esmentades finalitats, les funcions següents:

 • redactar i/o promoure estudis, plans i informes relatius a l'espai protegit, catàlegs d'edificis o monuments d'especial protecció.
 • gestionar i desenvolupar el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i del Pla rector d'ús i gestió.
 • Proporcionar assessorament i ajuda tècnica necessaris als ajuntaments i ens del Consorci, en matèria de la gestió de l'espai natural.
 • estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris a l'espai natural, així com l'arranjament de camins, accessos, etc.
 • realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, fins i tot els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis de l'espai natural.
 • informar, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació a desenvolupar en tots els sectors de l'àmbit de l'espai natural, d'acord amb els aspectes específics que per a aquest es regulin.
 • actuar a tots els efectes com a òrgan de representació dels ens del Consorci, amb tot el que faci referència a l'espai natural.
 • dur a terme l'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística dins l'àmbit de l'espai natural, prèvia delegació, si s'escau, dels membres consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada gestió segons preveu la legislació vigent.
 • promoure campanyes i accions de protecció i millora de l'espai natural.