Database Source Name

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

DSN és un acrònim de l'anglès (Database Source Name) (en català, Nom Font de dades o Nom d'origen de dades), que representa tot allò relatiu a una font de dades configurada per l'usuari per a connectar-se a una base de dades. És a dir, per cada connexió que l'usuari vulgui establir amb algun(s) fabricant(s), ha d'especificar una sèrie d'informació que permeti al controlador o driver saber amb quin(s) fabricant(s) s'ha de connectar i la cadena de connexió que ha d'enviar-li a aquest(s) fabricant(s) per a establir la connexió amb la font de dades ODBC accedida pel proveïdor en qüestió.[1][2][3]

Exemple[modifica]

En ASP (VBScript), per a obrir una connexió DSN, el codi és:

Dim DatabaseObject1
Set DatabaseObject1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DatabaseObject1.Open("DSN=DSNname;")

En PHP usant el paquet PEAR::DB per obrir una connexió sense DSN externa (una "DSN-less connection", p.ex., usant una Connection String), el codi podria ser:

require_once("DB.php");
//$dsn = "<driver>://<username>:<password>@<host>:<port>/<database>";
$dsn = "mysql://john:pass@localhost:3306/my_db";
$db = DB::connect($dsn);

PHP amb PDO.

$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=example";
$dbh = new PDO($dsn, $username, $password);

En Perl, usant el mòdul Perl_DBI, cada driver té la seva pròpia sintaxi pe als atributs del DSN. L'únic requeriment que demana el DBI és que tota la informació, llevat el nom d'usuari i la paraula clau se subministri en una única cadena d'argument.

my $dsn = "DBI:Pg:database=finance;host=db.example.com;port=$port";
   $dsn = "DBI:mysql:database=$database;host=$hostname;port=$port";
   $dsn = "DBI:Oracle:host=$host;sid=$sid;port=$port";
   $dsn = "DBI:SQLite:dbname=$dbfilename";

my $dbh = DBI->connect($dsn,'username','password');

Referències[modifica]

  1. data source name (DSN) a whatis.com
  2. DSN a pear.net
  3. Using a Registered Data Source Name (DSN) al web de microsoft