Llista de compostos inorgànics (bloc p)

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Accés a altres blocs d'elements
bloc s - bloc p - bloc d - bloc f
Blocs de la taula periòdica

Alumini, Al[modifica]

Òxid d'alumini

Antimonur d'alumini, AlSb - Arsenur d'alumini, AlAs - Borur d'alumini, AlB2 - Bromur d'alumini, AlBr3 - Carbur d'alumini, Al4C3 - Clorat d'alumini, Al(ClO3)3 - Clorhidrat d'alumini, AlnCl(3n-m)(OH)m - Clorur d'alumini, AlCl3 - Fluorur d'alumini, AlF3 - Fosfur d'alumini, AlP3 - Arsenur d'alumini-gal·li, AlGaAs2 - Nitrur d'alumini-gal·li, AlGaN2 - Hidròxid d'alumini, Al(OH)3 - Hidrur d'alumini, AlH3 - Hidrur d'alumini i liti, LiAlH4 - Hipofosfit d'alumini, Al(H2PO2)3 - Iodur d'alumini, AlI3 - Matafosfat d'alumini, Al(PO3)3 - Nitrat d'alumini, Al(NO3)3 - Nitrur d'alumini, AlN - Òxid d'alumini, Al2O3 - Perclorat d'alumini, Al(ClO4)3 - Selenur d'alumini, Al2Se3 - Silicat d'alumini, Al2SiO5 - Sulfat d'alumini, Al2(SO4)3 - Sulfur d'alumini, Al2S3 - Tel·lurur d'alumini, Al2Te3 - Tiocianat d'alumini, Al(CNS)3 -

Antimoni, Sb[modifica]

Arsenur d'antimoni(III), SbAs (= Estibarseni) - Bromur d'antimoni(III), SbBr3 - Fluorur d'antimoni(III), SbF3 - Fluorur d'antimoni(V), SbF5 - Clorur d'antimoni(III), SbCl3 - Clorur d'antimoni(V), SbCl5 - Iodur d'antimoni(III), SbI3 - Òxid d'antimoni(III), Sb2O3 - Òxid d'antimoni(V), Sb2O5 - Oxiclorur d'antimoni(III), SbOCl - Selenur d'antimoni(III), Sb2Se3 - Sulfat d'antimoni(III), Sb2(SO4)3 - Sulfur d'antimoni(III), Sb2(SO4)3 - Sulfur d'antimoni(V), Sb2S5 - Hidrur d'antimoni(III), SbH3 Tel·lurur d'antimoni(III), Sb2Te3 - Tetraòxid de diantimoni, Sb2O4 (= Cervantita)

Argó, Ar[modifica]

No té compostos.

Arsènic, As[modifica]

Bromur d'arsènic(III), AsBr3 - Clorur d'arsènic(III), AsCl3 - Clorur d'arsènic(V), AsCl5 - Fluorur d'arsènic(III), AsF3 - Fluorur d'arsènic(V), AsF5 - Iodur d'arsènic(III), AsI5 - Hidrur d'arsènic(III), AsH3 - Òxid d'arsènic(III), As2O3 - Òxid d'arsènic(V), As2O5 - Selenur d'arsènic(III), As2Se3 - Selenur d'arsènic(V), As2Se5 - Sulfur d'arsènic(III), As2S3 - Sulfur d'arsènic(V), As2S5 - Tel·lurur d'arsènic(III), As2Te3

Àstat, At[modifica]

No té compostos.

Bismut, Bi[modifica]

Sulfur de bismut

Acetat de bismut, Bi(OCOCH3)3 - Bromur de bismut, BiBr3 - Clorur de bismut, BiCl3 - Fosfat de bismut, BiPO4 - Hidròxid de bismut, Bi(OH)3 - Hidrur de bismut, BiH3 - Iodur de bismut, BiI3 - Molibdat de bismut, Bi2(MoO4)3 - Nitrat de bismut, Bi(NO3)3 - Pentafluorur de bismut, BiF5 - Selenur de bismut, Bi2Se3 - Silicat de bismut, Bi2(SiO3)3 - Sulfat de bismut, Bi2(SO4)3 - Sulfur de bismut, Bi2S3 - Tel·lurur de bismut, Bi2Te3 - Tetraòxid de dibismut, Bi2O4 - Titanat de bismut, Bi4(TiO4)3 - Trifluorur de bismut, BiF3 - Triòxid de dibismut, Bi2O3

Bor, B[modifica]

Arsenur de bor, BAs - Bromur de bor, BBr3 - Carborà, H2C2B10H10 - Carbur de bor, B4C - Clorur de bor, BCl3 - Decaborà, B10H14 - Diborà, B2H6 - Fluorur de bor, BF3 - Fosfur de bor, BP - Iodur de bor, BI3 - Nitrur de bor, BN - Monòxid d'hexabor, B6O - Òxid de bor, B2O3 - Sulfur de bor, B2S3 -

Brom, Br[modifica]

Azida de brom, BrN3 - Monoclorur de brom, BrCl - Monofluorur de brom, BrF - Pentafluorur de brom, BrF5 - Trifluorur de brom, BrF3

Carboni, C[modifica]

Bromur de carbonil, COBr2 - Carborà, H2C2B10H10 Cianogen, C2N2 - Clorur de carbonil, COCl2 - Diòxid de carboni, CO2 - Diòxid de tricarboni, C3O2 - Disulfur de carboni, CS2 - DiSelenur de carboni, CSe2 - Disulfur de carboni, CS2 - Fluorur de carbonil, COF2 - Fluorur de ful·lerè, C60F60 - Monòxid de carboni, CO - Sulfur de carbonil, COS - Tetrabromur de carboni, CBr4 - Tetraclorur de carboni, CCl4 - Tetrafluorur de carboni, CF4 - Tetraiodur de carboni CI4

Clor, Cl[modifica]

Monofluorur de clor, ClF - Trifluorur de clor, ClF3 - Pentafluorur de clor, ClF5

Criptó, Kr[modifica]

Difluorur de criptó, KrF2

Estany, Sn[modifica]

Acetat d'estany(II), Sn(C2H3O2)2 - Bromur d'estany(II), SnBr2 - Bromur d'estany(IV), SnBr4 - Clorur d'estany(II), SnCl2 - Clorur d'estany(IV), SnCl4 - Cromat d'estany(IV), Sn(CrO4)2 - Estannat, SnH4 - Fluorur d'estany(II), SnF2 - Fluorur d'estany(IV), SnF4 - Hexafluorozirconat d'estany(II), SnZrF6 - Hidròxid d'estany(II), Sn(OH)2 - Iodur d'estany(II), SnI2 - Iodur d'estany(IV), SnI4 - Oxalat d'estany(II), SnC2O4 - Òxid d'estany(II), SnO - Òxid d'estany(IV), SnO2 - Pirofosfat d'estany(II), Sn2P2O7 - Selenur d'estany(II), SnSe - Selenur d'estany(IV), Sn(SeO3)2 - Selenur d'estany(IV), SnSe2 - Sulfat d'estany(II), SnSO4 - Sulfur d'estany(II), SnS - Sulfur d'estany(IV), SnS2

Fluor, F[modifica]

Fòsfor, P[modifica]

Clorur difluorur de fòsfor(III), PClF2 - Diclorur fluorur de fòsfor(III), PCl2F - Difosfà P2H4, - Fosfà, PH3 - Oxibromur de fòsfor(V), POBr5 - Oxiclorur de fòsfor(V), POCl5 - Oxifluorur de fòsfor(V), POF5 - Pentabromur de fòsfor, PBr5 - Pentaclorur de fòsfor, PCl5 - Pentafluorur de fòsfor, PF5 - Pentanitrur de trifòsfor, P3N5 - Pentaòxid de difòsfor, P2O5 - Pentaòxid de difòsfor, P2O5 - Pentaselenur de difòsfor, P2Se5 - Pentasulfur de difòsfor), P2S5 - Sulfur triclorur de fòsfor(V), PSCl3 - Sulfur trifluorur de fòsfor(V), POF3 - Tribromur de fòsfor, PBr3 - Triclorur de fòsfor, PCl3 - Trifluorur de fòsfor, PF3 - Triiodur de fòsfor, PI3 - Triòxid de difòsfor, P2O3 - Triselenur de difòsfor, P2Se3 - Trisulfur de difòsfor, P2S3

Gal·li, Ga[modifica]

Antimonur de gal·li(III), GaSb - Arsenur de gal·li(III), GaAs - Arsenur d'alumini-gal·li, AlGaAs2 - Bromur de gal·li(III), GaBr3 - Clorur de gal·li(II), GaCl2 - Clorur de gal·li(III), GaCl3 - Fluorur de gal·li(III), GaF3 - Hidròxid de gal·li(III), Ga(OH)3 - Hidrur de gal·li(III), GaH3 - Iodur de gal·li(III), GaI3 - Nitrat de gal·li(III), Ga(NO3)3 - Nitrur de gal·li(III), GaN - Òxid de gal·li(III), Ga2O3 - Fosfur de gal·li(III), GaP - Selenur de gal·li(II), GaSe - Selenur de gal·li(III), Ga2Se3 - Sulfat de gal·li(III), Ga2(SO4)3 - Sulfur de gal·li(II), GaS - Sulfur de gal·li(III), Ga2S3 - Tel·lurur de gal·li(II), GaTe - Tel·lurur de gal·li(III), Ga2Te3

Germani, Ge[modifica]

Bromogermà, GeH3Br - Bromur de germani(II), GeCl2 - Bromur de germani(IV), GeCl4 - Clorogermà, GeH3Cl - Clorotrifluorogermà, GeF3Br - Clorur de germani(II), GeCl2 - Clorur de germani(IV), GeCl4 - Dibromogermà, GeH2Br2 - Diclorogermà, GeH2Cl2 - Diclorodifluorogermà, GeF2Cl2 - Digermà, Ge2H6 - Fluorogermà, GeH3Br - Fluorur de germani(II), GeF2 - Fluorur de germani(IV), GeF4 - Germà, GeH4 - Iodogermà, GeH3I - Iodur de germani(II), GeI2 - Iodur de germani(IV), GeI4 - Nitrur de germani(IV), Ge3N4 - Òxid de germani(II), GeO - Òxid de germani(IV), GeO2 - Selenur de germani(IV), GeSe2 - Sulfur de germani(II), GeS - Sulfur de germani(IV), GeS - Selenur de germani(II), GeSe2 - Tel·lurur de germani(II), GeTe - Tribromogermà, GeH Br3 - Triclorogermà, GeH Cl3 - Triclorofluorogermà, GeCl3F - Trigermà, Ge3H8

Indi, In[modifica]

Acetat d'indi(III), In(OAc)3 - Antimonur d'indi, InSb - Arsenur d'indi, InAs - Bromur d'indi(I), InBr - Bromur d'indi(II), InBr2 - Bromur d'indi(III), InBr3 - Clorur d'indi(I), InCl - Clorur d'indi(II), InCl2 - Clorur d'indi(III), InCl3 - Fluorur d'indi(III), InF3 - Fosfat d'indi(III), InPO4 - Iodur d'indi(I), InI - Iodur d'indi(III), InI3 - Hidròxid d'indi(III), In(OH)3 - Nitrat d'indi(III), In(NO3)3 - Nitrur d'indi, InN - Òxid d'indi(I), In2O - Òxid d'indi(III), In2O3 - Perclorat d'indi(III), In(ClO4)3 - Fosfur d'indi(I), InP - Selenur d'indi(III), In2Se3 - Sulfat d'indi(III), In2(SO4)3 - Sulfur d'indi(II), InS - Sulfur d'indi(III), In2S3

Iode, I[modifica]

Bromur de iode, IBr - Clorur de iode, ICl - Fluorur de iode, IF - Heptafluorur de iode, IF7 - Pentafluorur de iode, IF5 - Triclorur de iode, ICl3 - Trifluorur de iode, IF3

Nitrogen, N[modifica]

(NH4)2Fe(SO4)2

Acetat d'amoni, NH4C2H3O2 - Azida d'amoni, NH4N3 - Borat d'amoni, (NH4)2B4O7 - Bromur d'amoni, NH4Br - Carbamat d'amoni, NH2COONH4 - Carbonat d'amoni, (NH4)2CO3 - Cianur d'amoni, NH4CN - Clorat d'amoni, NH4ClO3 - Clorur d'amoni i níquel(II), NH4NiCl3 - Clorur d'amoni, NH4Cl - Cromat d'amoni i ferro(III), NH4Fe2(CrO4)2 - Cromat d'amoni, (NH4)2CrO4 - Dicromat d'amoni, (NH4)2Cr2O7 - Dihidrogenarsenat d'amoni, NH4H2AsO4 - Dihidrogenfosfat d'amoni, NH4H2PO4 - Ditiocarbamat d'amoni, NH4NH2CSS - Ferricianur d'amoni, (NH4)3Fe(CN)6 - Ferrocianur d'amoni, (NH4)4Fe(CN)6 - Florur d'amoni, NH4F - Fluoroborat d'amoni, NH4BF4F - Fosfat d'amoni i cobalt(II), NH4CoPO4 - Hexacloroiridat(IV) d'amoni, (NH4)2IrCl6 - Hexacloroosmiat(IV) d'amoni, (NH4)2OsCl6 - Hexacloropal·ladat(IV) d'amoni, (NH4)2PdCl6 - Hexacloroplatinat(IV) d'amoni, (NH4)2PtCl6 - Hexafluoroaluminat d'amoni, (NH4)3AlF6 - Hexafluorofosfat d'amoni, NH4PF6 - Hexafluorogal·lat d'amoni, (NH4)3GaF6 - Hexafluorogermanat d'amoni, (NH4)3GeF6 - Hexafluorosilicat d'amoni, (NH4)2SiF6 - Hidrogenarsenat d'amoni, (NH4)HAsO4 - Hidrogenborat d'amoni, NH4HB4O7 - Hidrogencarbonat d'amoni, NH4HCO3 - Hidrogenfluorur d'amoni, NH4HF2 - Hidrogenfosfat d'amoni, (NH4)2HPO4 - Hidrogenfosfit d'amoni, (NH4)2HPO3 - Hidrogensulfat d'amoni, NH4HSO4 - Hidrogensulfit d'amoni, NH4HSO3 - Hidrogensulfur d'amoni, NH4HS - Hidròxid d'amoni, NH4OH - Hipofosfit d'amoni, NH4H2PO2 - Iodat d'amoni, NH4IO3 - Iodur d'amoni, NH4I - Metatungstat d'amoni, (NH4)6W7O24 - Metavanadat d'amoni, NH4VO3 - Molibdat(IV) d'amoni, (NH4)6Mo7O24 - Nitrat d'amoni i ceri(IV), (NH4)2Ce(NO3)6 - Nitrat d'amoni, NH4NO3 - Nitroferricianur d'amoni, (NH4)2Fe(CN)5NO - Oxalat d'amoni i ferro(III), (NH4)3Fe(C2O4)3 - Oxalat d'amoni, (NH4)2C2O4 - Pentaclorocincat d'amoni, (NH4)3ZnCl5 - Perclorat d'amoni, NH4ClO4 - Permanganat d'amoni, NH4MnO4 - Peroxidisulfat d'amoni, (NH4)2S2O8 - Perrenat d'amoni, NH4ReO4 - Selenat d'amoni, (NH4)2SeO4 - Selenit d'amoni, (NH4)2SeO3 - Sulfamat d'amoni, NH4NH2SO3 - Sulfat d'amoni i ceri(IV), (NH4)2Ce(SO4)3 - Sulfat d'amoni i cobalt(II), (NH4)2Co(SO4)2 - Sulfat d'amoni i crom(III), NH4Cr(SO4)2 - Sulfat d'amoni i ferro(II), (NH4)2Fe(SO4)2 - Sulfat d'amoni i ferro(III), NH4Fe(SO4)2 - Sulfat d'amoni i níquel(II), (NH4)2Ni(SO4)2 - Sulfat d'amoni, (NH4)2SO4 - Sulfit d'amoni, (NH4)2SO3 - Sulfur d'amoni, (NH4)2S - Tel·lurat d'amoni, (NH4)2TeO4 - Tetracloroaluminat d'amoni, NH4AlCl4 - Tetraclorocincat d'amoni, (NH4)2ZnCl4 - Tetracloroplatinat (II) d'amoni, (NH4)2PtCl4 - Tetratiotungstat d'amoni, (NH4)2WS4 - Tiocianat d'amoni, NH4SCN - Tiocianat d'amoni, NH4SCN - Tiosulfat d'amoni, (NH4)2S2O3 - Uranat (IV) d'amoni, (NH4)2U2O7

Nitrat d'amoni

Bromur de nitrosil, NOBr - Clorur de nitril, NO2Cl - Clorur de nitrosil, NOCl - Difluoroamina, NHF2 - Difluorodiazina, N2F2 - Diòxid de nitrogen, NO2 - Fluorur de nitril, NO2F - Fluorur de nitrosil, NOF - Hidrazina, N2H4 - Monòxid de dinitrogen, N2O - Pentaòxid de dinitrogen, N2O5 - Selenur de nitrogen, N4Se4 - Tetraòxid de dinitrogen, N2O4 - Tribromur de nitrogen, NBr3 - Triclorur de nitrogen, NCl3 - Trifluorur de nitrogen, NF3 - Triiodur de nitrogen, NI3 - Trinòxid de dinitrogen, N3O2

Neó, Ne[modifica]

No hi ha compostos.

Plom, Pb[modifica]

Òxid de plom IV

Acetat de plom(II), Pb(C2H3O2)2 - Acetat de plom(IV), Pb(C2H3O2)4 - Antimoniat de plom(II), Pb3(SbO4)2 - Arsenat de plom(II), Pb3(AsO4)2 - Arsenit de plom(II), Pb(SbO2)2 - Azida de plom(II), Pb(N3)2 - Borat de plom(II), Pb(BO2)2 - Bromat de plom(II), Pb3(BrO3)2 - Bromur de plom(II), PbBr2 - Bromur de plom(IV), PbBr4 - Carbonat bàsic de plom(II), Pb(OH)2·2PbCO3 - Carbonat de plom(II), PbCO3 - Cianur de plom(II), Pb(CN)2 - Clorat de plom(II), Pb(ClO3)2 - Clorur de plom(II), PbCl2 - Clorur de plom(IV), PbCl4 - Clorur fluorur de plom(II), PbClF - Cromat de plom(II), PbCrO4 - Fluoroborat de plom(II), Pb(BF4)2 - Fluorur de plom(II), PbF2 - Fluorur de plom(IV), PbF4 - Fosfat de plom(II), Pb3(PO4)2 - Hexafluorosilicat de plom(II), PbSiF6 - Hidrogenarsenat de plom(II), PbHAsO4 - Hidrogenfosfat de plom(II), PbHPO4 - Hidròxid de plom(II), Pb(OH)2 - Hipofosfit de plom(II), Pb(H2PO2)2 - Iodat de plom(II), Pb(IO3)2 - Iodur de plom(II), PbI2 - Metasilicat de plom(II), PbSiO3 - Metavanadat de plom(II), Pb(VO3)2 - Molibdat de plom(II), PbMoO4 - Niobat de plom(II), Pb(NbO3)2 - Nitrat de plom(II), Pb(NO3)2 - Ortosilicat de plom(II), Pb2SiO4 - Oxalat de plom(II), PbC2O4 - Òxid de plom(II, II, IV), Pb3O4 - Òxid de plom(II, IV), Pb2O3 - Òxid de plom(II), PbO - Òxid de plom(IV), PbO2 - Perclorat de plom(II), Pb(ClO4)2 - Selenat de plom(II), PbSeO4 - Selenit de plom(II), PbSeO3 - Selenur de plom(II), PbSe - Sulfat de plom(II), PbSO4 - Sulfit de plom(II), PbSO3 - Sulfur de plom(II), PbS - Tantalat de plom(II), PbTa2O6 - Tel·lurur de plom(II), PbTe - Tiocianat de plom(II), Pb(SCN)2 - Tiosulfat de plom(II) i sodi, Na4Pb(S2O3)3 - Tiosulfat de plom(II), PbS2O3 - Titanat de plom(II), PbTiO3 - Tungstat de plom(II), PbWO4 - Zirconat de plom(II), PbZrO3

Oxigen, O[modifica]

Bromur de dioxigen, O2Br - Bromur d'oxigen, OBr2 - Clorur de dioxigen, O2Cl - Diclorur d'heptaoxigen, O7Cl2 - Diclorur d'hexaoxigen, O6Cl2 - Diclorur d'oxigen, OCl2 - Clorur de trioxigen, O3Cl - Diiodur de nonaoxigen, O9I2 - Diiodur de pentaoxigen, O5I2 - Diiodur de tetraoxigen, O4I2 -

Poloni, Po[modifica]

Clorur de poloni(IV), PoCl4 - Òxid de poloni(IV), PoO2

Radó, Rn[modifica]

No hi ha compostos.

Sofre, S[modifica]

Bromur de sofre SSBr2 - Bromur de tionil SOBr2 - Bromur pentafluorur de sofre SF5Br - Clorur de sofre SSCl2 - Clorur de sulfuril SO2Cl2 - Clorur de tionil SOCl2 - Clorur pentafluorur de sofre SF5Cl - Decafluorur de disofre S2F10 - Diclorur de sofre SCl2 - Diòxid de sofre SO2 - Fluorur de sofre SSF2 - Fluorur de sulfuril SO2F2 - Fluorur de tionil SOF2 - Hexafluorur de sofre SF6 - Tetrafluorur de sofre SF4 - Triòxid de sofre SO3

Seleni, Se[modifica]

Bromur de seleni, Se2Br2 - Clorur de seleni, Se2Cl2 - Diòxid de seleni, SeO2 - Dioxifluorur de seleni, SeO2F2 - Hexafluorur de seleni, SeF6 - Hexasulfur de diseleni, Se2S6 - Oxibromur de seleni, SeOBr2 - Oxiclorur de seleni, SeOCl2 - Oxifluorur de seleni, SeOF2 - Tetrabromur de seleni, SeBr4 - Tetraclorur de seleni, SeCl4 - Tetrafluorur de seleni, SeF4 - Tetrasulfur de tetraseleni, Se4S4 - Triòxid de seleni, SeO3

Silici, Si[modifica]

Bromosilà, SiH3Br - Bromotriclorosilà, SiCl3Br - Carbur de silici, SiC - Clorosilà, SiH3Cl - Clorotrifluorosilà, SiF3Cl - Dibromosilà, SiH2Br2 - Diclorodifluorosilà, SiCl2F2 - Diclorosilà, SiH2Cl2 - Difluorosilà, SiH2F2 - Diiodosilà, SiH2I2 - Diòxid de silici, SiO2 - Disilà, Si2Br6 - Disiloxà, (SiH3)2O - Disulfur de silici, SiS2 - Fluorosilà, SiH3F2 - Iodosilà, SiH3I2 - Monosulfur de silici, SiS - Monòxid de silici, SiO - Nitrur de silici, Si3N4 - Silà, SiH4 - Tetrabromosilà, SiBr4 - Tetraclorosilà, SiCl4 - Tetrafluorosilà, SiF4 - Tetraiodosilà, SiI4 - Tetrasilà, Si4Br10 - Tribromoclorosilà, SiBr3Cl - Tribromosilà, SiHBr3 - Triclorofluorosilà, SiCl3F - Triclorosilà, SiHCl3 - Trifluorosilà, SiHF3 - Triiodosilà, SiHI3 - Trisilà, Si3Br8

Tal·li, Tl[modifica]

Acetat de tal·li(I), TlOCOCH3 - Bromur de tal·li(I), TlBr - Bromur de tal·li(III), TlBr3 - Carbonat de tal·li(I), Tl2CO3 - Cianur de tal·li(I), TlCN - Clorat de tal·li(I), TlClO3 - Clorur de tal·li(I), TlCl - Clorur de tal·li(III), TlCl3 - Fluorur de tal·li(I), TlF - Fluorur de tal·li(III), TlF3 - Hexafluorofosfat de tal·li(I), TlPF6 - Hidròxid de tal·li(I), TlOH - Hidrur de tal·li(I), TlH - Iodur de tal·li(I), TlI - Molibdat de tal·li(I), Tl2MoO4 - Nitrat de tal·li(I), TlNO3 - Nitrat de tal·li(III), Tl(NO3)3 - Nitrit de tal·li(I), TlNO2 - Oxalat de tal·li(I), Tl2C2O4 - Òxid de tal·li(I), Tl2O - Òxid de tal·li(III), Tl2O3 - Perclorat de tal·li(I), Tl2ClO4 - Peròxid de tal·li(I), Tl2O2 - Selenat de tal·li(I), Tl2SeO4 - Selenur de tal·li(I), Tl2Se - Sulfat de tal·li(I), Tl2SO4 - Sulfur de tal·li(I), Tl2S

Tel·luri, Te[modifica]

Bromur de tel·luri TeBr2 - Diclorur de tel·luri TeCl2 - Diòxid de tel·luri TeO2 - Hexafluorur de tel·luri TeF6 - Tetrabromur de tel·luri TeBr4 - Tetraclorur de tel·luri TeCl4 - Tetrafluorur de tel·luri TeF4 - Tetraiodur de tel·luri TeI4 - Triòxid de tel·luri TeO3

Xenó, Xe[modifica]

Difluorur de xenó, XeF2 - Dioxidifluorur de xenó, XeO2F2 - Fluorur hexafluoroantimoniat de xenó, XeF3SbF6 - Fluorur hexafluoroarsenat de xenó, Xe2F3AsF6 - Fluorur hexafluororutenat de xenó, XeFRuF6 - Fluorur undecafluoroantimoniat de xenó, XeFSb2F11 - Hexafluorur de xenó, XeF6 - Oxitretrafluorur de xenó, XeOF4 - Pentafluorur hexafluoroarsenat de xenó, XeF5AsF6 - Pentafluorur hexafluororutenat de xenó, XeF5RuF6 - Tretrafluorur de xenó, XeF4 - Tretraòxid de xenó, XeO4 - Trifluorur undecafluoroantimoniat de xenó, XeF3Sb2F11 - Triòxid de xenó, XeO3

Referències[modifica]

  • LIDE D.R. (Ed.) Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press. 77th Ed. (1996-1997) New York