Llista de disciplines de la Nomenclatura de la UNESCO

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Llista dels codis de quatre dígits per les disciplines dels camps de la ciència i la tecnologia de la nomenclatura de la UNESCO:

Camp Codi Disciplina
11 Lògica 1101 Aplicacions de la lògica
1102 Lògica deductiva
1103 Lògica general
1104 Lògica inductiva
1105 Metodologia
1199 Altres
12 Matemàtiques 1201 Àlgebra
1202 Anàlisi matemàtica i anàlisi funcional
1203 Ciències de la computació (vegeu 3304)
1204 Geometria
1205 Teoria dels nombres
1206 Anàlisi numèrica
1207 Investigació d'operacions
1208 Probabilitat
1209 Estadística
1210 Topologia
1299 Altres
21 Astronomia i Astrofísica 2101 Cosmologia i cosmogonia
2102 Física interplanetària (vegeu 2512, 3324)
2103 Astronomia òptica (vegeu 2209)
2104 Planetologia (vegeu 2512, 3324)
2105 Radioastronomia
2106 Sistema Solar
2199 Altres
22 Física 2201 Acústica
2202 Electromagnetisme
2203 Electrònica (vegeu 3307)
2204 Mecànica de fluids
2205 Mecànica
2206 Física molecular
2207 Física nuclear (vegeu 3320)
2208 Nucleònica
2209 Òptica
2210 Química Física (vegeu 2307)
2211 Física de l'estat sòlid
2212 Física teòrica
2213 Termodinàmica
2214 Unitats i constants
2299 Altres
23 Química 2301 Química analítica
2302 Bioquímica (vegeu 2306)
2303 Química inorgànica (vegeu 3303)
2304 Química macromolecular
2305 Química nuclear
2306 Química orgànica
2307 Química física (vegeu 2210)
2399 Altres
24 Ciències de la vida 2401 Zoologia (vegeu 3109)
2402 Antropologia física (vegeu 51)
2403 Bioquímica (vegeu 2302)
2404 Biomatemàtiques
2405 Biometria
2406 Biofísica
2407 Citologia
2408 Etologia
2409 Genètica
2410 Biologia humana (vegeu 32)
2411 Fisiologia humana
2412 Immunologia
2413 Entomologia
2414 Microbiologia
2415 Biologia molecular
2416 Paleontologia
2417 Botànica (vegeu 3103)
2418 Radiobiologia
2419 Simbiosi
2420 Virologia
2499 Altres
25 Ciències de la Terra i de l'espai 2501 Ciències de l'atmosfera (vegeu 2502, 2509)
2502 Climatologia (vegeu 2501, 2509)
2503 Geoquímica
2504 Geodèsia
2505 Geografia (vegeu 54)
2506 Geologia
2507 Geofísica
2508 Hidrologia
2509 Meteorologia (vegeu 2501, 2502)
2510 Oceanografia
2511 Ciències del sòl
2512 Ciències de l'espai (vegeu 2102, 2104, 3324)
2599 Altres
31 Ciències agronòmiques 3101 Química agrícola
3102 Enginyeria agrícola
3103 Agronomia
3104 Animals domèstics
3105 Animals salvatges
3106 Ciències forestals
3107 Horticultura
3108 Fitopatologia
3109 Veterinària
3199 Altres
32 Ciències de la salut 3201 Ciències clíniques
3202 Epidemiologia (vegeu 2414, 2420)
3203 Medicina forense
3204 Medicina del treball
3205 Medicina interna
3206 Ciències de la nutrició (vegeu 3309)
3207 Patologia
3208 Farmacodinàmica
3209 Farmacologia
3210 Medicina preventiva
3211 Psiquiatria
3212 Salut pública
3213 Cirurgia
3214 Toxicologia
3299 Altres
33 Ciències tecnològiques 3301 Enginyeria aeronàutica
3302 Biotecnologia (vegeu 3309)
3303 Enginyeria química (vegeu 2303, 2304, 2306)
3304 Tecnologia dels ordinadors (vegeu 1203)
3305 Tecnologia de la construcció (vegeu 3312, 5312)
3306 Enginyeria elèctrica
3307 Tecnologia electrònica (vegeu 2202, 2203, 3325)
3308 Tecnologia del medi ambient
3309 Tecnologia de l'alimentació (vegeu 3302, 3206)
3310 Enginyeria Industrial (vegeu 5311)
3311 Tecnologia de la instrumentació
3312 Tecnologia dels materials
3313 Enginyeria mecànica
3314 Tecnologia mèdica
3315 Metal·lúrgia
3316 Tecnologia dels metalls
3317 Tecnologia dels vehícles a motor
3318 Mineria
3319 Enginyeria naval
3320 Tecnologia nuclear (vegeu 2207)
3321 Tecnologia del petroli i carbó
3322 Tecnologia energètica
3323 Tecnologia ferroviària
3324 Tecnologia de l'espai (vegeu 2512)
3325 Tecnologia de les telecomunicacions (vegeu 2202, 2203, 3307)
3326 Tecnologia tèxtil
3327 Tecnologia dels sistemes de transport
3328 Processos tecnològics
3329 Urbanisme
3399 Altres
51 Antropologia 5101 Antropologia cultural
5102 Etnografia i Etnologia
5103 Antropologia social
5199 Altres
52 Demografia 5201 Fertilitat
5202 Demografia general
5203 Demografia urbana
5204 Demografia històrica
5205 Mortalitat
5206 Característica de la població
5207 Demografia rural
5208 Població i pressió demogràfica
5299 Altres
53 Ciències econòmiques 5301 Política fiscal local i hisenda
5302 Econometria
5303 Comptabilitat
5304 Activitat econòmica
5305 Sistemes econòmics
5306 Economia del canvi tecnològic
5307 Teoria econòmica
5308 Economia general
5309 Organització industrial i política industrial
5310 Economia internacional
5311 Gestió empresarial (vegeu 3310)
5312 Economia sectorial
5399 Altres
54 Geografia 5401 Geografia econòmica
5402 Geografia històrica
5403 Geografia humana
5404 Geografia regional
5499 Altres
55 Història 5501 Biografies
5502 Història general
5503 Història de països
5504 Història per èpoques
5505 Ciències auxiliars de la història
5506 Històries especialitzades
5599 Altres
56 Ciències jurídiques i Dret 5601 Legislació canònica
5602 Teoria i mètodes generals
5603 Legislació internacional
5604 Organització legal
5605 Dret i legislació per estats
5699 Altres
57 Lingüística 5701 Lingüística aplicada
5702 Lingüística diacrònica
5703 Geografia lingüística
5704 Teoria lingüística
5705 Lingüística sincrònica
5799 Altres
58 Pedagogia 5801 Teoria i mètodes educatius
5802 Organització i planificació de l'educació
5803 Preparació i treball dels professors
5899 Altres
59 Ciències polítiques 5901 Relacions internacionals
5902 Ciències polítiques
5903 Ideologies polítiques
5904 Institucions polítiques
5905 Vida política
5906 Sociologia política
5907 Sistemes polítics
5908 Teoria política
5909 Administració pública
5910 Opinió pública
5999 Altres
61 Psicologia 6101 Psicologia anormal (vegeu 3211)
6102 Psicologia infantil i adolescent
6103 Psicoteràpia (vegeu 3211)
6104 Psicologia de l'educació
6105 Avaluació i mesures en psicologia
6106 Psicologia experimental
6107 Psicologia general
6108 Psicologia geriàtrica
6109 Psicologia personal i ocupacional
6110 Parapsicologia
6111 Personalitat
6112 Estudis psicològics d'assumptes socials
6113 Psicofarmacologia
6114 Psicologia social
6199 Altres
62 Ciències de les arts i les lletres 6201 Arquitectura
6202 Teoria, anàlisi i crítica literària
6203 Teoria, anàlisi i crítica de les belles arts
6299 Altres
63 Sociologia 6301 Sociologia cultural
6302 Sociologia experimental
6303 Sociologia general
6304 Desordre internacional
6305 Sociologia matemàtica
6306 Sociologia ocupacional
6307 Canvi i desenvolupament social
6308 Comunicació social
6309 Grups socials
6310 Problemes i desordre social
6311 Sociologia de les institucions humanes
6399 Altres
71 Ètica 7101 Ètica clàssica
7102 Ètica d'individus
7103 Ètica de grup
7104 Ètica prospectiva
7199 Altres
72 Filosofia 7201 Filosofia del coneixement
7202 Antropologia filosòfica
7203 Filosofia general
7204 Sistemes filosòfics
7205 Filosofia de la ciència
7206 Filosofia de la natura
7207 Filosofia social
7208 Doctrines filosòfiques
7209 Altres