Patró estratègia

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Aquest article tracta sobre informàtica. Vegeu-ne altres significats a «Estratègia».

Estratègia (Strategy en anglès) és un patró de disseny per a desenvolupar programari.

El patró Strategy permet mantenir un conjunt d'algorismes amb l'objectiu que el client pugui escollir el que més li convingui i intercanviar-lo segons les seves necessitats.

Els diferents algorismes s'encapçalen i el client treballa contra un objecte Context. Com hem dit, el client pot escollir l'algorisme que prefereix entre tots els disponibles, o pot ser el mateix objecte Context el que esculli el més adequat per a cada situació.

Qualsevol programa que ofereixi un servei o funció determinada, que pugui ser realitzada de diferents formes, és candidat a usar el patró Strategy. Pot haver-hi diferents estratègies i qualsevol d'elles pot ser intercanviada per una altra en qualsevol moment, inclús en temps d'execució.

Diagrama[modifica | modifica el codi]

Diagrama de classes del patró Strategy

Exemples de Codi[modifica | modifica el codi]

C++[modifica | modifica el codi]

#include <iostream>

using namespace std;

class StrategyInterface
{
  public:
    virtual void execute() = 0;
};

class ConcreteStrategyA: public StrategyInterface
{
  public:
    virtual void execute()
    {
      cout << "Called ConcreteStrategyA execute method" << endl;
    }
};

class ConcreteStrategyB: public StrategyInterface
{
  public:
    virtual void execute()
    {
      cout << "Called ConcreteStrategyB execute method" << endl;
    }
};

class ConcreteStrategyC: public StrategyInterface
{
  public:
    virtual void execute()
    {
      cout << "Called ConcreteStrategyC execute method" << endl;
    }
};

class Context
{
  private:
    StrategyInterface *_strategy;

  public:
    Context(StrategyInterface *strategy):_strategy(strategy)
    {
    }

    void set_strategy(StrategyInterface *strategy)
    {
      _strategy = strategy;
    }

    void execute()
    {
      _strategy->execute();
    }
};

int main(int argc, char *argv[])
{
  ConcreteStrategyA concreteStrategyA;
  ConcreteStrategyB concreteStrategyB;
  ConcreteStrategyC concreteStrategyC;

  Context contextA(&concreteStrategyA);
  Context contextB(&concreteStrategyB);
  Context contextC(&concreteStrategyC);

  contextA.execute();
  contextB.execute();
  contextC.execute();
  
  contextA.set_strategy(&concreteStrategyB);
  contextA.execute();
  contextA.set_strategy(&concreteStrategyC);
  contextA.execute();

  return 0;
}

Java[modifica | modifica el codi]

public class Main {	
	public static void main(String args[])
	{
		//Inicialment utilitzem l'estratègia A
		Strategy estrategia_inicial = new StrategyA();
		Context context = new Context(estrategia_inicial);
		context.some_method();
		
		//En un moment determinat decidim utilitzar l'estratègia B
		Strategy estrategia2 = new StrategyB();
		context.setStrategy(estrategia2);
		context.some_method();
		
		//Finalment tornem a utilitzar l'estratègia A
		context.setStrategy(estrategia_inicial);
		context.some_method();
		
		/** Output:
		 * Estem utilitzant el comportament de l'estratègia A
		 * Estem utilitzant el comportament de l'estratègia B
		 * Estem utilitzant el comportament de l'estratègia A
		 **/
	}
}


public class Context {
	Strategy c;

	public Context( Strategy c )
	{
		this.c = c;
	}

	public void setStrategy(Strategy c) {
		this.c = c;
	}
	
	//Mètode que utilitzarà una estratègia 'c'
	public void some_method()
	{
		c.Behaviour();
	}
}

public class StrategyA implements Strategy{
	@Override
	public void Behaviour() {
		System.out.println("Estem utilitzant el comportament de l'estratègia A");
	}
}

public class StrategyB implements Strategy{
	@Override
	public void Behaviour() {
		System.out.println("Estem utilitzant el comportament de l'estratègia B");
	}
}

Python[modifica | modifica el codi]

Pythonja el té implementat i no cal programar-lo explícitament. Aquí tenim un exemple amb una GUI:

class Button:
  """A very basic button widget."""
  def __init__(self, submit_func, label):
    self.on_submit = submit_func  # Set the strategy function directly
    self.label = label

# Creem dos objecte amb diferents estratègies
button1 = Button(sum, "Add 'em")
button2 = Button(lambda nums: " ".join(map(str, nums)), "Join 'em")

# Provem cada button
numbers = range(1, 10) # A list of numbers 1 through 9
print button1.on_submit(numbers) # displays "45"
print button2.on_submit(numbers) # displays "1 2 3 4 5 6 7 8 9"

C# 3.0[modifica | modifica el codi]

In C# 3.0, with lambda expressions we can do something similar to the Python example above.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  var button1 = new MyButton((x) => x.Sum().ToString(), "Add 'em");
  var button2 = new MyButton((x) => string.Join(" ", x.Select(y => y.ToString()).ToArray()), "Join 'em");

  var numbers = Enumerable.Range(1, 10);
  Console.WriteLine(button1.Submit(numbers));
  Console.WriteLine(button2.Submit(numbers));

  Console.ReadLine();
 }

 public class MyButton
 {
  private readonly Func<IEnumerable<int>, string> submitFunction;
  public string Label { get; private set; }

  public MyButton(Func<IEnumerable<int>, string> submitFunction, string label)
  {
    this.submitFunction = submitFunction;
    Label = label;
  }

  public string Submit(IEnumerable<int> data)
  {
    return submitFunction(data);
  }
 }
}

C#[modifica | modifica el codi]

using System;

namespace Wikipedia.Patterns.Strategy
{
 // MainApp aplicació de prova
 class MainApp
 {
  static void Main()
  {
   Context context;

   // Three contexts following different strategies
   context = new Context(new ConcreteStrategyA());
   context.Execute();

   context = new Context(new ConcreteStrategyB());
   context.Execute();

   context = new Context(new ConcreteStrategyC());
   context.Execute();

  }
 }

 // La classe que implementa un "concrete strategy" hauria d'implementar això
 // La classe "context" usa això per cridar a un "concrete strategy"
 interface IStrategy
 {
  void Execute();
 }

 // Implements the algorithm using the strategy interface
 class ConcreteStrategyA : IStrategy
 {
  public void Execute()
  {
   Console.WriteLine( "Called ConcreteStrategyA.Execute()" );
  }
 }

 class ConcreteStrategyB : IStrategy
 {
  public void Execute()
  {
   Console.WriteLine( "Called ConcreteStrategyB.Execute()" );
  }
 }

 class ConcreteStrategyC : IStrategy
 {
  public void Execute()
  {
   Console.WriteLine( "Called ConcreteStrategyC.Execute()" );
  }
 }

 // Configurat amb un objecte ConcreteStrategy object i manté una referencia a un Strategy object
 class Context
 {
  IStrategy strategy;

  // Constructor
  public Context(IStrategy strategy)
  {
   this.strategy = strategy;
  }

  public void Execute()
  {
   strategy.Execute();
  }
 }
}

ActionScript 3[modifica | modifica el codi]

//invoked from application.initialize
private function init() : void
{
  var context:Context;

  context = new Context( new ConcreteStrategyA() );
  context.execute();

  context = new Context( new ConcreteStrategyB() );
  context.execute();

  context = new Context( new ConcreteStrategyC() );
  context.execute();
}

package org.wikipedia.patterns.strategy
{
  public interface IStrategy
  {
	function execute() : void ;
  }
}

package org.wikipedia.patterns.strategy
{
  public final class ConcreteStrategyA implements IStrategy
  {
	public function execute():void
	{
	 trace( "ConcreteStrategyA.execute(); invoked" );
	}
  }
}

package org.wikipedia.patterns.strategy
{
  public final class ConcreteStrategyB implements IStrategy
  {
	public function execute():void
	{
	 trace( "ConcreteStrategyB.execute(); invoked" );
	}
  }
}

package org.wikipedia.patterns.strategy
{
  public final class ConcreteStrategyC implements IStrategy
  {
	public function execute():void
	{
	 trace( "ConcreteStrategyC.execute(); invoked" );
	}
  }
}

package org.wikipedia.patterns.strategy
{
  public class Context
  {
	private var strategy:IStrategy;
		
	public function Context(strategy:IStrategy)
	{
	 this.strategy = strategy;
	}
		
	public function execute() : void
	{ 
       strategy.execute();
	}
  }
}

PHP[modifica | modifica el codi]

<?php
class StrategyExample {
  public function __construct() {
    $context = new Context(new ConcreteStrategyA());
    $context->execute();

    $context = new Context(new ConcreteStrategyB());
    $context->execute();

    $context = new Context(new ConcreteStrategyC());
    $context->execute();
  }
}

interface IStrategy {
  public function execute();
}

class ConcreteStrategyA implements IStrategy {
  public function execute() {
    echo "Called ConcreteStrategyA execute method\n";
  }
}

class ConcreteStrategyB implements IStrategy {
  public function execute() {
    echo "Called ConcreteStrategyB execute method\n";
  }
}

class ConcreteStrategyC implements IStrategy {
  public function execute() {
    echo "Called ConcreteStrategyC execute method\n";
  }
}

class Context {
  var $strategy;

  public function __construct(IStrategy $strategy) {
    $this->strategy = $strategy;
  }

  public function execute() {
    $this->strategy->execute();
  }
}

new StrategyExample;
?>

Perl[modifica | modifica el codi]

Perl ja el té implementat i no cal programar-lo explícitament:

sort { lc($a) cmp lc($b) } @items

El patró d'estratègia pot estar implementat formalment amb Moose:

package Strategy;
use Moose::Role;
requires 'execute';


package FirstStrategy;
use Moose;
with 'Strategy';

sub execute {
  print "Called FirstStrategy->execute()\n";
}


package SecondStrategy;
use Moose;
with 'Strategy';

sub execute {
  print "Called SecondStrategy->execute()\n";
}


package ThirdStrategy;
use Moose;
with 'Strategy';

sub execute {
  print "Called ThirdStrategy->execute()\n";
}


package Context;
use Moose;

has 'strategy' => (
  is => 'rw',
  does => 'Strategy',
  handles => [ 'execute' ], # automatic delegation
);


package StrategyExample;
use Moose;

# Moose's constructor
sub BUILD {
  my $context;

  $context = Context->new(strategy => 'FirstStrategy');
  $context->execute;

  $context = Context->new(strategy => 'SecondStrategy');
  $context->execute;

  $context = Context->new(strategy => 'ThirdStrategy');
  $context->execute;
}


package main;

StrategyExample->new;

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Patró estratègia Modifica l'enllaç a Wikidata