Règim obert

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

El règim obert (arts. 80-88 RP).

Concepte i regulació: Es caracteritza per un règim amb absència de barreres físiques per a la fugida i la confiança dipositada als interns per part de la institució penitenciària. La norma general és que el pres ha de romandre com a mínim 8 hores diàries dins de la presó, podent ser aquestes nocturnes. Hi permisos de caps de setmana, i fins a 48 dies de permís a l'any per gaudir, amb un màxim de 7 dies seguits de gaudi. És el pas previ a la llibertat condicional, de manera que el règim obert intenta preparar al pres per a la vida en llibertat.

Hi ha la possibilitat que aquells presos en 3r grau compleixin la condemna al seu domicili mitjançant dispositius de control electrònic.

Objectius i principis (art. 83 RP).

1. L'activitat penitenciària en règim obert té per objecte potenciar les capacitats d'inserció social positiva que presenten els penats classificats en tercer grau, realitzant les tasques de suport i d'assessorament i la cooperació necessària per afavorir la seva incorporació progressiva al medi social.

2. L'exercici d'aquestes funcions es regirà pels següents principis:

a) Atenuació de les mesures de control, sense perjudici de l'establiment de programes de seguiment i avaluació de les activitats realitzades pels interns dins i fora de l'establiment.

b) Autoresponsabilitat, mitjançant l'estímul de la participació dels interns en l'organització de les activitats.

c) Normalització social i integració, proporcionant a l'intern, sempre que sigui possible, atenció a través dels serveis generals de la comunitat per facilitar la seva participació plena i responsable en la vida familiar, social i laboral.

d) Prevenció per intentar evitar la desestructuració familiar i social. e) Coordinació amb tots els organismes i institucions públiques o privades actuïn en l'atenció i reinserció dels reclusos, promovent criteris comuns d'actuació per aconseguir la seva integració en la societat ".

Modalitats de vida en el règim obert.

- Règim obert comú.

- Règim obert restringit (art. 82 RP) -> "En els casos de penats classificats en tercer grau amb una peculiar trajectòria delictiva, personalitat anòmala o condicions personals diverses, així com quan hi hagi impossibilitat d'exercir un treball a l'exterior o ho aconselli el seu tractament penitenciari, la junta de tractament pot establir la modalitat de vida en règim obert adequada per a aquests interns i restringir les sortides a l'exterior, establint les condicions, controls i mitjans de tutela que s'hagin d'observar, si escau, durant les mateixes, " . Per aquells presos preparats per a viure en llibertat, però el pres encara no disposa ni eines ni teixit social al carrer per trobar recursos laborals, d'acollida, etc. La possibilitat per a aquells presos en 3r grau amb algun tipus de drogodependència, etc. poden complir part de la condemna en centres terapèutics especials (art. 182 RP). Són els famosos programes de "projecte home", etc.

El règim tancat (art. 89 RP).

Art. 89 RP: "El règim tancat, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei orgànica general penitenciària, és aplicable als penats que, bé inicialment, bé per una involució en la seva personalitat o conducta, siguin classificats en primer grau per tractar-se d'interns extremadament perillosos o manifestament inadaptats als règims ordinari i obert ". Aplicació (art. 10.3 LOGP) -> "El règim d'aquests centres es caracteritzarà per una limitació de les activitats en comú dels interns i per un major control i vigilància sobre els mateixos en la forma que es determini.

La permanència dels interns destinats a aquests centres serà pel temps necessari fins que desapareguin o disminueixin les raons o circumstàncies que van determinar el seu ingrés ". Hi ha una limitació de les activitats en comú, és a dir, aquelles que el pres realitza amb altres companys. A més, comporta més temps en cel·la i condicions més dures. La legislació ho considera un règim excepcional únicament utilitzat el temps imprescindible fins que desapareguin les conductes perilloses i desviades dels presos. Té una revisió cada 3 mesos.

Modalitats: - Centres o mòduls de règim tancat (art. 94 RP) -> 4 hores de pati més 3 hores més d'activitats programades. Sortides al pati en grup de màxim de 5 persones en 5 persones. - Departaments especials -DERTS- (art. 93 RP) -> Dirigit per a aquelles persones que han promogut o induït alteracions greus en la convivència a la presó, com pot ser un motí, etc. Les normes de control són encara més dures que en els mòduls o centres de règim tancat. 3 hores de pati ampliables 3 hores més per realitzar activitats programades. Escorcoll i registre de cel·la diari. Les sortides al pati es faran màxim en grups de 2 en 2 persones.

A més, cal esmentar el FIES (Fitxer d'Interns d'Especial Seguiment) on, a través d'Instruccions de la Direcció General es va crear aquest règim encara més restrictiu que tot el acabat de veure. Per a la seva creació es van saltar qualsevol pas legislatiu o control i va ser recorregut davant del TS, en sentència de març de 2009, on l'Alt Tribunal va sostenir que el règim FIES necessita una cobertura legal o reglamentària. El 2011 es reforma el Reglament penitenciari establint en el seu article 6.4 la possibilitat de crear fitxers d'interns però que en cap cas es podrà augmentar la duresa de les condicions dels règims establerts legalment: Art. 6.4 RP: "L'Administració penitenciària podrà establir fitxers d'interns que tinguin com a finalitat garantir la seguretat i el bon ordre de l'establiment, així com la integritat dels interns. En cap cas la inclusió en aquest fitxer determinarà per si mateixa un règim de vida diferent d'aquell que reglamentàriament correspongui ".

RD 419/2011 diu que la política penitenciària és part de la política de seguretat de l'Estat; com a tal l'Estat podrà fer front a amenaces mitjançant pràctiques penitenciàries. Això en la pràctica es refereix que es permet endurir els règims penitenciaris per la lògica de seguretat de l'Estat, com succeeix en aquells condemnem per terrorisme.