Ralla

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Descripció:

Conducció d'aigua entre murs de pedra en sec que recull I'aigua excedent dels camps marjats i la recondueix a un altre curs d'aigua o avenc. La disposició d'aquest tipus de canalització és molt variada: es pot situar a peu d'un marge i paral·lela en aquest, i recollir I'aigua que raja del paredat, travessant perpendicular a obliquament el camp marjat, etc.

Ús:

Canalització i evacuació de I'aigua d'escorrentia superficial del camp de conreu cap a un torrent.

Ubicació:

Coster marjat dedicat al conreu de I'olivera.

Materials:

Pedra calcària.

Perfil:

Inclinat.

Tipus de fons :

Empedrat.

Tipus de parets de canalització :

Una de les parets la constitueix el paredat del marge al peu del qual se situa, I'altra té braó.

Elements de pas :

No n'existeixen.

Localització :

Torrent des Raca, Deia.