Ralla

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Descripció :

Conduccia d'aigua entre murs de pedra en sec que recull I'aigua excedent dels camps marjats i la recondueix a un altre curs d'aigua a avenc. La disposicia d'aquest tipus de canalitzacia és molt variada: es pot situar a peu d'un marge i paral·lela en aquest, i recollir I'aigua que raja del paredat, travessant perpendicular a obliquament el camp marjat, etc.

Us :

Canalitzacia i evacuacia de I'aigua d'escorrentia superficial del camp de conreu cap a un torrent.

Ubicació :

Coster marjat dedicat al conreu de I'olivera.

Materials :

Pedra calcària.

Perfil :

Inclinat.

Tipus de fons :

Empedrat.

Tipus de parets de canalització :

Una de les parets la constitueix el paredat del marge al peu del qual se situa, I'altra te braó.

Elements de pas :

No n'existeixen.

Localització :

Torrent des Raca, Deia.