Resolució d'equacions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
La fórmula quadràtica, la solució simbòlica de l'equació quadràtica ax² + bx + c = 0
Illustration of Newton's method
Un exemple d'aplicació del mètode de Newton-Raphson per resoldre numèricament l'equació f(x) = 0

En matemàtiques, resoldre una equació consisteix a trobar les seves solucions, que són els valors (nombres, funcions, conjunts, etc.) que satisfan la condició afirmada per l'equació, que consta generalment de dues expressions matemàtiques relacionades per un signe igual. Quan es busca una solució, es designen com a incògnites una o més variables. Una solució és una assignació de valors a les variables incògnites que fa que la igualtat de l'equació sigui veritat. En altres paraules, una solució és un valor o una col·lecció de valors (un per a cada incògnita) tal que, quan se substitueixen les incògnites, l'equació es converteix en una igualtat. Sovint s'anomena també arrel de l'equació a la solució d'una equació, sobretot però no únicament per a equacions polinòmiques. El conjunt de totes les solucions d'una equació és el seu conjunt de solucions.

Les equacions es poden resoldre tant numèricament, com simbòlica. Resoldre una equació numèricament vol dir que només s'admeten nombres com a solució. Resoldre equacions simbòlicament significa que també es poden usar expressions algebraiques per representar les solucions.

Per exemple, l'equació x + y = 2x – 1 es resol per l'incògnita x a partir de l'expressió x = y + 1, ja que si se substitueix y + 1 per x en l'expressió l'expressió acaba sent (y + 1) + y = 2(y + 1) – 1, una afirmació verdadera. També es pot prendre la variable y com a incògnita, i llavors la solució de l'equació és y = x – 1. O bé tant x com y poden ser considerades incògnites, i llavors hi ha moltes solucions a l'equació; una solució simbòlica és (x, y) = (a + 1, a), on la variable a pot prendre qualsevol valor. Si es dóna una valor numèric en particular a una solució simbòlica s'obté una solució numèrica; per exemple, a = 0 dóna la solució (x, y) = (1, 0) (és a dir, x = 1, y = 0), i a = 1 dóna (x, y) = (2, 1).

Normalment la distinció entre variables desconegudes (incògnites) i conegudes es fa en l'enunciat del problema, amb frases com "una equació en x i y", o "resol per x i y", que indiquen les incògnites, en aquest cas x i y. Tanmateix, és habitual utilitzar x, y, z, ... per denotar les incògnites, i utilitzar a, b, c, ... per denotar les variables conegudes, que són normalment anomenades paràmetres. Aquest sol ser el cas quan es consideren equacions polinòmiques, com ara equacions de segon grau. No obstant això, per a alguns problemes, totes les variables poden tenir tots dos papers.

En funció del context, resoldre una equació pot consistir en trobar una solució qualsevol (quan n'hi ha prou a trobar una única solució), totes les solucions, o bé una solució que satisfaci altres propietats, com ara que pertanyi a un cert interval. Quan l'objectiu és trobar la solució que sigui la millor segons un cert criteri, es tracta d'un problema d'optimització. Resoldre un problema d'optimització no sol considerar-se "resolució d'equacions", ja que, normalment, els mètodes numèrics que s'utilitzen solen partir d'una solució particular per trobar-ne una de millor, i repeteixen aquest procés fins a acabar trobant la solució òptima.

Visió general[modifica]

Una forma general d'escriure una equació és

on f és una funció, x1, ..., xn són les incògnites, i c és una constant. Les seves solucions són els elements de la imatge inversa

on D és el domini de la funció f. El conjunt de solucions poden ser el conjunt buit (no hi ha solucions), un singletó (hi ha exactament una solució), finit, o infinit (hi ha un nombre infinit de solucions).

Per exemple, una equació com

amb incògnites x, y i z, pot ser escrita com més amunt restant 21z en tots dos costats de l'equació, per obtenir

En aquest cas particular no només hi ha una solució, sinó un conjunt infinit de solucions, que es pot escriure utilitzant notació de construcció de conjunts com:

Una solució particular és x = 0, y = 0, z = 0. Dues altres solucions són x = 3, y = 6, z = 1, i x = 8, y = 9, z = 2. Hi ha un únic pla en l'espai tridimensional que passa a través dels tres punts amb aquestes coordenades, i aquest pla és el conjunts de tots els punts les coordenades dels quals són solucions de l'equació.

Vegeu també[modifica]