Senyals de perill

De Viquipèdia

el Tornar a: Senyal de trànsit
Tornar a: Senyals de trànsit verticals

S'anomena perill a totes les circumstàncies que poden ocórrer en qualsevol moment en les quals pugui existir algun risc per a la integritat física de les persones, animals o estris que puguin estar ubicats en una determinada zona, ja siguin tant en una via pública com en un lloc de treball o a l'interior de qualsevol habitatge o establiment comercial.

Per prevenir les conseqüències de la situació de perill s'utilitzen tot un seguit d'elements, anomenats senyals, que tenen per objectiu avisar les persones que estan en una zona perillosa i han d'evitar o prendre les precaucions i proteccions adequades.[1]

Tipus de senyals de perill o advertència[modifica]

Per indicar l'existència de perill es poden utilitzar els següents mitjans d'advertència:

 • Senyals emesos per les persones (gestos, veus).
 • Advertències o avisos mitjançant llegendes.
 • Senyals en forma de pictogrames.
 • Senyals acústics (timbres, alarmes, sirenes).
 • Senyals lluminosos.
 • Codis interns secrets (forces de seguretat, emergències).

Senyals de perill o advertència de trànsit[modifica]

El senyal genèric de perill o advertència que es fa servir per regular el trànsit a les vies públiques és un triangle equilàter amb fons blanc i vora vermella. A l'interior de cada senyal específic per als tipus de perill que estan regulats es col·loca un símbol identificatiu.

Els senyals de trànsit de perill homologats i d'ús comú a Espanya són els següents:

Senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball[modifica]

Símbol de perill per radiacions.
Senyal de perill elèctric.

Es tracta d'una senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gestual, segons procedeixi.

Els senyals de seguretat es poden significar de la següent manera:

 • Senyal de prohibició: un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
 • Senyal d'advertència o perill: un senyal que adverteix d'un risc o perill.
 • Senyal d'obligació: un senyal que obliga a un comportament determinat.
 • Senyal de salvament o de socors: un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.

Els senyals poden estar indicats en forma de panell:

 • Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
 • Color de seguretat: un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball.
 • Símbol o pictograma: una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de panell o sobre una superfície lluminosa.
 • Senyal lluminós: un senyal emès per mitjà d'un dispositiu format per materials transparents o translúcids, il·luminats des del darrere o des de l'interior, de tal manera que aparegui per si mateixa com una superfície lluminosa
 • Senyal acústic: un senyal sonor codificat, emès i difós per mitjà d'un dispositiu apropiat, sense intervenció de veu humana o sintètica.
 • Comunicació verbal: un missatge verbal predeterminat, en el qual es fa servir veu humana o sintètica.
 • Senyal gestual: un moviment o disposició dels braços o de les mans en forma codificada per guiar les persones que estiguin realitzant maniobres que constitueixin un risc o perill per als treballadors.

Senyals d'advertència o perill homologats en els llocs de treball[modifica]

 • Matèries inflamables.
 • Matèries explosives.
 • Matèries tòxiques.
 • Matèries corrosives.
 • Matèries radioactives.
 • Càrregues suspeses.
 • Vehicles de manutenció.
 • Risc elèctric.
 • Perill en general.
 • Radiacions làser.
 • Matèries comburents.
 • Radiacions no ionitzades.
 • Camp magnètic intern.
 • Risc d'ensopegar.
 • Caiguda a diferent nivell.
 • Risc biològic.
 • Baixa temperatura.
 • Matèries nocives o irritants.

Resum dels símbols de risc[modifica]

Símbol de risc i nom Significat (definició i precaució) Exemples
Símbol de risc C = corrosiu


C Corrosiu

Classificació: aquests productes químics causen destrucció de teixits vius i/o materials inerts.

Precaució: no inhalar i evitar el contacte amb la pell, ulls i roba.

Símbol de risc E = Explosiu


E Explosiu

Classificació: substàncies i preparacions que poden explotar sota efecte d'una flama o que són més sensibles als xocs o friccions que el dinitrobenzé.

Precaució: evitar cops, sacsejades, fricció, flames o fonts de calor.

Símbol de risc O = Comburent


O Comburent

Classificació: substàncies que tenen la capacitat d'incendiar altres substàncies, facilitant la combustió i impedint el combat del foc.

Precaució: eviteu el contacte amb materials combustibles.

Símbol de risc F = Inflamable


F Inflamable

Classificació: substàncies i preparacions:

 • Que poden escalfar-se i finalment inflamar en contacte amb l'aire a una temperatura normal sense emprar l'energia.
 • Sòlides, que poden inflamar-se fàcilment per una breu acció d'una font d'inflamació i que continuen cremant o consumint-se després d'haver apartat la font d'inflamació.
 • Líquides que té un punt d'inflamació inferior a 21 °C.
 • Gasoses, inflamables en contacte amb l'aire a pressió normal.
 • Que, en contacte amb l'aigua o l'aire humit, desenvolupen gasos fàcilment inflamables en quantitats perilloses.

Classificació: evitar contacte amb materials ignitius (aire, aigua).

Símbol de risc F+= Extremadament inflamable


F+ Extremadament inflamable

Classificació: substàncies i preparacions líquides, el punt d'inflamació se situa entre els 21 °C i els 55 °C.

Precaució: evitar contacte amb materials ignitius (aire, aigua).

Símbol de risc T = Tòxic


T Tòxic

Classificació: substàncies i preparacions que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden implicar riscos greus, aguts o crònics a la salut.

Precaució: tot el contacte amb el cos humà ha de ser evitat.

Símbol de risc T+= Molt tòxic


T+ Molt tòxic

Classificació: per inhalació, ingesta o absorció a través de la pell, provoca greus problemes de salut i, fins i tot, la mort.

Precaució: tot el contacte amb el cos humà ha de ser evitat.

Símbol de risc Xi = Irritant


Xi Irritant

Classificació: substàncies i preparacions no corrosives que, per contacte immediat, prolongat o repetit amb la pell o les mucoses, poden provocar una reacció inflamatòria.

Precaució: els gasos no han de ser inhalats i el contacte amb la pell i ulls ha de ser evitat.

Símbol de risc X = Nociu


X Nociu

Classificació: substàncies i preparacions que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden implicar riscos a la salut de forma temporal o al·lèrgica.

Precaució: ha de ser evitat el contacte amb el cos humà, així com la inhalació dels vapors.

Símbol de risc N = Perillós per al medi ambient


N Perillós per al medi ambient

Definició: el contacte d'aquesta substància amb el medi ambient pot provocar danys a l'ecosistema a curt o llarg termini.

Manipulació: a causa del seu risc potencial, no ha de ser alliberat a les canonades, al sòl o el medi ambient. S'han de prendre tractaments especials.

Referències[modifica]

 1. Ministeri de Treball i Afers Socials, Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, BOE núm 97 de 1997.04.23, Espanya [2008.01.20]

Vegeu[modifica]

Fonts[modifica]

Guia tècnica de senyalització de seguretat i salut en el treball INSHT Arxivat 2010-01-06 a Wayback Machine.