Taula de núclids (combinada)

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
94Nb
Marge: Isòmer és < 1 dia
198Au
Marge: Isòmer és 1–10 dies
91Nb
Marge: Isòmer és 10–100 dies

Les taules següents (desplegueu la pàgina) mostren els isòtops coneguts dels elements químics.[1] Estan distribuïts en ordre creixent de nombre atòmic (nombre de protons) d'esquerra a dreta i en nombre creixent de neutrons de dalt a baix.

Per tal de facilitar la consulta, es mostren dues presentacions de dades diferents, per una banda "taules segmentades" i per una altra, una única "taula unificada". La taula unificada permet una visualització fàcil de la tendència de quantitat de protó/neutró però cal un desplegament horitzontal i vertical de la pàgina. Per altra banda la visió segmentada permet una visió més senzilla d'un element particular sense necessitat de desplegar la pàgina. S'han proporcionat enllaços per a poder saltar d'una secció a l'altra sense dificultat.

Observeu la llegenda de color de l'exemple que es mostra a la dreta. Llegendes similars es troben al llarg de la taula per a facilitar la consulta. Les cel·les de color indiquen el període de semidesintegració de cada isòtop. Situant el cursor a sobre d'una cel·la apareixerà un menú contextual que indicarà el període de semidesintegració d'aquell isòtop.

Les cel·les que presenten marges (línies) acolorides (Observeu les tres cel·les inferiors de la llegenda de la dreta) indiquen el període de semidesintegració de l'estat més estable de l'isòmer nuclear. El color del marge i el període de semidesintegració associat de l'isòmer segueix la mateixa convenció usada pels períodes de semidesintegració dels isòtops (blanc, rosa, groc...). En la majoria de casos, un marge de cel·la és diferent del color de la pròpia cel·la. Això no obstant, en alguns casos—com la cel·la 198mostrada aquí—quan una cel·la i el seu marge són del mateix color s'ha representat el marge amb una línia puntejada. Si una cel·la té un marge acolorit, la informació del període de semidesintegració de l'isòmer sortirà en un menú contextual al situar el cursor a sobre.

Per tenir més informació sobre núclids i les diferències entre isòtop, isòton i isòbar vegeu Taula de núclids.

Taula periòdica[modifica]

Taula periòdica per a facilitar la comprensió del contingut de l'article

Taula segmentada[modifica]

Isòtops dels elements 0-14[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable


Z → 0 1 2
n ↓ n H He 3 4
0 1H 2He Li Be 5 6
1 1n 2H 3He 4Li 5Be B C 7
2 2n 3H 4He 5Li 6Be 7B 8C N 8
3 4H 5He 6Li 7Be 8B 9C 10N O 9
4 4n 5H 6He 7Li 8Be 9B 10C 11N 12O F 10
5 6H 7He 8Li 9Be 10B 11C 12N 13O 14F Ne 11
6 7H 8He 9Li 10Be 11B 12C 13N 14O 15F 16Ne Na 12
7 9He 10Li 11Be 12B 13C 14N 15O 16F 17Ne 18Na Mg 13
8 10He 11Li 12Be 13B 14C 15N 16O 17F 18Ne 19Na 20Mg Al 14
9 12Li 13Be 14B 15C 16N 17O 18F 19Ne 20Na 21Mg 22Al Si
10 14Be 15B 16C 17N 18O 19F 20Ne 21Na 22Mg 23Al 24Si
11 16B 17C 18N 19O 20F 21Ne 22Na 23Mg 24Al 25Si
12 18C 19N 20O 21F 22Ne 23Na 24Mg 25Al 26Si
13 20N 21O 22F 23Ne 24Na 25Mg
26Al
27Si
14 22O 23F 24Ne 25Na 26Mg 27Al 28Si
15 24F 25Ne 26Na 27Mg 28Al 29Si
16 26Ne 27Na 28Mg 29Al 30Si
17 28Na 29Mg 30Al 31Si
18 30Mg 31Al 32Si
19 32Al 33Si
20 34Si

Isòtops dels elements 15-29[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 15
n ↓ P 16
11 26P S 17
12 27P Cl 18
13 28P 29S Ar 19
14 29P 30S 31Cl K 20
15 30P 31S 32Cl 33Ar Ca
16 31P 32S 33Cl 34Ar 35K 21
17 32P 33S 34Cl 35Ar 36K 37Ca Sc 22
18 33P 34S 35Cl 36Ar 37K 38Ca Ti 23
19 34P 35S 36Cl 37Ar 38K 39Ca 40Sc 41Ti V 24
20 35P 36S 37Cl 38Ar 39K 40Ca 41Sc 42Ti Cr 25
21 36P 37S 38Cl 39Ar 40K 41Ca 42Sc 43Ti 44V 45Cr Mn 26
22 38S 39Cl 40Ar 41K 42Ca 43Sc 44Ti 45V 46Cr Fe 27
23 40Cl 41Ar 42K 43Ca 44Sc 45Ti 46V 47Cr 48Mn 49Fe Co 28
24 41Cl 42Ar 43K 44Ca 45Sc 46Ti 47V 48Cr 49Mn 50Fe 51Co Ni 29
25 42Cl 43Ar 44K 45Ca
46Sc
47Ti 48V 49Cr 50Mn 51Fe 52Co 53Ni Cu
26 43Cl 44Ar 45K 46Ca 47Sc 48Ti 49V 50Cr 51Mn 52Fe 53Co 54Ni 55Cu
27 44Cl 45Ar 46K 47Ca 48Sc 49Ti 50V 51Cr
52Mn
53Fe 54Co 55Ni 56Cu
28 46Ar 47K 48Ca 49Sc 50Ti 51V 52Cr 53Mn 54Fe 55Co 56Ni 57Cu
29 48K 49Ca 50Sc 51Ti 52V 53Cr 54Mn 55Fe 56Co 57Ni 58Cu
30 50Ca 51Sc 52Ti 53V 54Cr 55Mn 56Fe 57Co 58Ni 59Cu
31 53Ti 54V 55Cr 56Mn 57Fe
58Co
59Ni 60Cu
32 55V 56Cr 57Mn 58Fe 59Co 60Ni 61Cu
33 57Cr 58Mn 59Fe
60Co
61Ni 62Cu
34 59Mn 60Fe 61Co 62Ni 63Cu
35 61Fe 62Co 63Ni 64Cu
36 62Fe 63Co 64Ni 65Cu
37 64Co 65Ni 66Cu
38 66Ni 67Cu
39 67Ni 68Cu
40 68Ni 69Cu
41 70Cu

Isòtops dels elements 30-44[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 30
n ↓ Zn
27 57Zn
28 58Zn
29 59Zn
30 60Zn
31 61Zn 31
32 62Zn Ga 32
33 63Zn 64Ga Ge 33
34 64Zn 65Ga 66Ge As
35 65Zn 66Ga 67Ge 68As 34
36 66Zn 67Ga 68Ge 69As Se
37 67Zn 68Ga 69Ge 70As 71Se 35
38 68Zn 69Ga 70Ge 71As 72Se Br 36
39 69Zn 70Ga
71Ge
72As 73Se 74Br Kr 37
40 70Zn 71Ga 72Ge 73As 74Se 75Br 76Kr Rb 38
41 71Zn 72Ga 73Ge 74As 75Se 76Br 77Kr 78Rb Sr 39
42 72Zn 73Ga 74Ge 75As 76Se
77Br
78Kr 79Rb 80Sr Y 40
43 73Zn 74Ga 75Ge 76As
77Se
78Br
79Kr
80Rb 81Sr 82Y Zr 41
44 74Zn 75Ga 76Ge 77As 78Se
79Br
80Kr 81Rb 82Sr 83Y 84Zr Nb 42
45 75Zn 76Ga 77Ge 78As
79Se
80Br
81Kr
82Rb
83Sr
84Y 85Zr 86Nb Mo 43
46 79As 80Se 81Br 82Kr 83Rb 84Sr 85Y 86Zr 87Nb 88Mo Tc 44
47 80As 81Se
82Br
83Kr
84Rb
85Sr
86Y 87Zr 88Nb 89Mo 90Tc Ru
48 81As 82Se 83Br 84Kr 85Rb 86Sr
87Y
88Zr 89Nb 90Mo 91Tc 92Ru
49 82As 83Se 84Br
85Kr
86Rb
87Sr
88Y
89Zr
90Nb 91Mo 92Tc 93Ru
50 83As 84Se 85Br 86Kr 87Rb 88Sr
89Y
90Zr
91Nb
92Mo 93Tc 94Ru
51 85Se 86Br 87Kr 88Rb 89Sr
90Y
91Zr
92Nb
93Mo
94Tc 95Ru
52 87Br 88Kr 89Rb 90Sr
91Y
92Zr
93Nb
94Mo
95Tc
96Ru
53 89Kr 90Rb 91Sr 92Y 93Zr
94Nb
95Mo
96Tc
97Ru
54 91Rb 92Sr 93Y 94Zr
95Nb
96Mo
97Tc
98Ru
55 93Sr 94Y 95Zr 96Nb 97Mo 98Tc 99Ru
56 95Y 96Zr 97Nb 98Mo
99Tc
100Ru
57 96Y 97Zr 98Nb 99Mo 100Tc 101Ru
58 97Y 98Zr 99Nb 100Mo 101Tc 102Ru
59 98Y 99Zr 100Nb 101Mo 102Tc 103Ru
60 99Y 100Zr 101Nb 102Mo 103Tc 104Ru
61 100Y 101Zr 102Nb 103Mo 104Tc 105Ru
62 102Zr 103Nb 104Mo 105Tc 106Ru
63 104Nb 105Mo 106Tc 107Ru
64 106Mo 107Tc 108Ru
65 108Tc 109Ru
66 110Ru

Isòtops dels elements 45-59[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 45
n ↓ Rh 46
49 Pd 47
50 95Rh Ag 48
51 96Rh 97Pd Cd
52 97Rh 98Pd 99Ag 100Cd 49
53 98Rh 99Pd 100Ag 101Cd In 50
54
99Rh
100Pd 101Ag 102Cd Sn 51
55 100Rh 101Pd 102Ag 103Cd 104In Sb 52
56
101Rh
102Pd 103Ag 104Cd Te 53
57
102Rh
103Pd 104Ag 105Cd 106In 107Sn 109Te I 54
58
103Rh
104Pd
105Ag
106Cd 107In 108Sn Xe 55
59 104Rh 105Pd
106Ag
107Cd 108In 109Sn 110Sb 111Te 113Xe Cs
60
105Rh
106Pd
107Ag
108Cd 109In 110Sn 111Sb 112Te 56
61 106Rh
107Pd
108Ag
109Cd 110In 111Sn 112Sb 113Te 115Xe 116Cs Ba
62 107Rh 108Pd
109Ag
110Cd
111In
112Sn 113Sb 114Te 115I 116Xe 117Cs
63 108Rh 109Pd
110Ag
111Cd
112In
113Sn
114Sb 115Te 116I 117Xe 118Cs 119Ba 57
64 109Rh 110Pd
111Ag
112Cd
113In
114Sn 115Sb 116Te 117I 118Xe 119Cs La
65 110Rh 111Pd 112Ag
113Cd
114In
115Sn 116Sb 117Te 118I 119Xe 120Cs 121Ba
66 111Rh 112Pd 113Ag 114Cd
115In
116Sn 117Sb 118Te 119I 120Xe 121Cs 122Ba
67 112Rh 113Pd 114Ag
115Cd
116In
117Sn
118Sb
119Te
120I 121Xe 122Cs 123Ba 58
68 114Pd 115Ag 116Cd 117In 118Sn 119Sb 120Te 121I 122Xe 123Cs 124Ba 125La Ce
69 116Ag 117Cd 118In
119Sn
120Sb
121Te
122I 123Xe 124Cs 125Ba 126La
70 117Ag 118Cd 119In 120Sn 121Sb 122Te 123I 124Xe 125Cs 126Ba 127La 59
71 118Ag 119Cd 120In
121Sn
122Sb
123Te
124I 125Xe 126Cs 127Ba 128La 129Ce Pr
72 119Ag 120Cd 121In 122Sn 123Sb 124Te 125I 126Xe 127Cs 128Ba 129La 130Ce
73 120Ag 121Cd 122In
123Sn
124Sb
125Te
126I
127Xe
128Cs 129Ba 130La 131Ce 132Pr
74 121Ag 122Cd 123In 124Sn 125Sb 126Te 127I 128Xe 129Cs 130Ba 131La 132Ce 133Pr
75 122Ag 123Cd 124In
125Sn
126Sb
127Te
128I
129Xe
130Cs
131Ba
132La 133Ce 134Pr
76 123Ag 124Cd 125In 126Sn 127Sb 128Te 129I 130Xe 131Cs 132Ba 133La 134Ce 135Pr
77 125Cd 126In 127Sn 128Sb
129Te
130I
131Xe
132Cs
133Ba
134La 135Ce 136Pr
78 127In 128Sn 129Sb 130Te 131I 132Xe 133Cs 134Ba 135La 136Ce 137Pr
79 129Sn 130Sb
131Te
132I
133Xe
134Cs
135Ba
136La 137Ce 138Pr
80 130Sn 131Sb 132Te 133I 134Xe
135Cs
136Ba
137La 138Ce 139Pr
81 131Sn 132Sb 133Te 134I 135Xe
136Cs
137Ba
138La
139Ce
140Pr
82 132Sn 133Sb 134Te 135I 136Xe 137Cs 138Ba 139La 140Ce 141Pr
83 133Sn 134Sb 135Te 136I 137Xe 138Cs 139Ba 140La 141Ce 142Pr
84 134Sn 135Sb 136Te 137I 138Xe 139Cs 140Ba 141La 142Ce 143Pr
85 136Sb 137Te 138I 139Xe 140Cs 141Ba 142La 143Ce 144Pr
86 138Te 139I 140Xe 141Cs 142Ba 143La 144Ce 145Pr
87 140I 141Xe 142Cs 143Ba 144La 145Ce 146Pr
88 142Xe 143Cs 144Ba 145La 146Ce 147Pr
89 144Cs 145Ba 146La 147Ce 148Pr
90 146Ba 147La 148Ce 149Pr
91 148La 149Ce 150Pr
92 150Ce 151Pr

Isòtops dels elements 60-74[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 60
n ↓ Nd
73 61 62 63
74 134Nd Pm Sm Eu
75 135Nd 137Sm 64
76 136Nd 137Pm 138Sm 139Eu Gd
77 137Nd 138Pm 139Sm 140Eu
78 138Nd 139Pm 140Sm 141Eu 142Gd
79 139Nd 140Pm 141Sm 142Eu 143Gd 65 66 67 68 69
80 140Nd 141Pm 142Sm 143Eu 144Gd Tb Dy Ho Er Tm 70
81 141Nd 142Pm 143Sm 144Eu 145Gd 146Tb 147Dy Yb 71
82 142Nd 143Pm 144Sm 145Eu 146Gd 147Tb 148Dy 150Er 151Tm Lu
83 143Nd 144Pm 145Sm 146Eu 147Gd 148Tb 149Dy 150Ho 151Er
84 144Nd 145Pm 146Sm 147Eu 148Gd 149Tb 150Dy 151Ho 152Er 153Tm 154Yb 155Lu
85 145Nd 146Pm 147Sm 148Eu 149Gd 150Tb 151Dy 152Ho 153Er 154Tm 155Yb 156Lu
86 146Nd 147Pm 148Sm 149Eu 150Gd 151Tb 152Dy 153Ho 154Er 155Tm 156Yb
87 147Nd
148Pm
149Sm
150Eu
151Gd 152Tb 153Dy 154Ho 155Er 156Tm 157Yb
88 148Nd 149Pm 150Sm 151Eu 152Gd 153Tb 154Dy 155Ho 156Er 157Tm 158Yb
89 149Nd 150Pm 151Sm
152Eu
153Gd 154Tb 155Dy 156Ho 157Er 158Tm
90 150Nd 151Pm 152Sm 153Eu 154Gd 155Tb 156Dy 157Ho 158Er 159Tm 160Yb 161Lu
91 151Nd 152Pm 153Sm
154Eu
155Gd
156Tb
157Dy 158Ho 159Er 160Tm 161Yb 162Lu
92 152Nd 153Pm 154Sm 155Eu 156Gd 157Tb 158Dy 159Ho 160Er 161Tm 162Yb
93 154Pm 155Sm 156Eu 157Gd
158Tb
159Dy 160Ho 161Er 162Tm 163Yb 164Lu
94 154Nd 156Sm 157Eu 158Gd 159Tb 160Dy 161Ho 162Er 163Tm 164Yb 165Lu 72 73 74
95 157Sm 158Eu 159Gd 160Tb 161Dy 162Ho 163Er 164Tm 165Yb 166Lu Hf Ta W
96 159Eu 160Gd 161Tb 162Dy
163Ho
164Er 165Tm 166Yb 167Lu 168Hf 169Ta 170W
97 160Eu 161Gd 162Tb 163Dy 164Ho 165Er 166Tm 167Yb 168Lu 169Hf 170Ta 171W
98 162Gd 163Tb 164Dy 165Ho 166Er 167Tm 168Yb
169Lu
170Hf 171Ta 172W
99 164Tb 165Dy
166Ho
167Er
168Tm
169Yb
170Lu 171Hf 172Ta 173W
100 166Dy 167Ho 168Er 169Tm 170Yb
171Lu
172Hf 173Ta 174W
101 167Dy 168Ho 169Er 170Tm 171Yb
172Lu
173Hf 174Ta 175W
102 169Ho 170Er 171Tm 172Yb 173Lu 174Hf 175Ta 176W
103 170Ho 171Er 172Tm 173Yb
174Lu
175Hf 176Ta 177W
104 172Er 173Tm 174Yb 175Lu 176Hf 177Ta 178W
105 173Er 174Tm
175Yb
176Lu
177Hf
178Ta 179W
106 175Tm
176Yb
177Lu
178Hf
179Ta 180W
107 176Tm 177Yb 178Lu
179Hf
180Ta
181W
108 178Yb 179Lu
180Hf
181Ta 182W
109 180Lu 181Hf
182Ta
183W
110
182Hf
183Ta 184W
111 183Hf 184Ta
185W
112 184Hf 185Ta 186W
113 185Hf 186Ta 187W
114 188W
115 189W
116 190W

Isòtops dels elements 75-89[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 75 76 77 78 79 80
n ↓ Re Os Ir Pt Au Hg
96 172Os 171Ir 174Pt 175Au
97 172Re 173Os 174Ir 175Pt 176Au 177Hg
98 174Os 175Ir 176Pt 177Au 178Hg
99 174Re 175Os 176Ir 177Pt 178Au 179Hg 81
100 175Re 176Os 177Ir 178Pt 179Au 180Hg Tl 82
101 176Re 177Os 178Ir 179Pt 181Hg Pb
102 177Re 178Os 179Ir 180Pt 181Au 182Hg
103 178Re 179Os 180Ir 181Pt 182Au 183Hg 184Tl 185Pb 83
104 179Re 180Os 181Ir 182Pt 183Au 184Hg 185Tl 186Pb Bi
105 180Re 181Os 182Ir 183Pt 184Au 185Hg 186Tl 187Pb 84
106 181Re 182Os 183Ir 184Pt 185Au 186Hg 187Tl 188Pb 189Bi Po 85
107
182Re
183Os 184Ir 185Pt 186Au 187Hg 188Tl 189Pb 190Bi At
108 183Re 184Os 185Ir 186Pt 187Au 188Hg 189Tl 190Pb 191Bi
109
184Re
185Os 186Ir 187Pt 188Au 189Hg 190Tl 191Pb 192Bi 193Po 194At
110 185Re 186Os 187Ir 188Pt 189Au 190Hg 191Tl 192Pb 193Bi 194Po 195At
111
186Re
187Os 188Ir 189Pt 190Au 191Hg 192Tl 193Pb 194Bi 195Po 196At
112 187Re 188Os 189Ir 190Pt 191Au 192Hg 193Tl 194Pb 195Bi 196Po 197At
113 188Re
189Os
190Ir
191Pt 192Au 193Hg 194Tl 195Pb 196Bi 197Po 198At
114 189Re
190Os
191Ir
192Pt 193Au 194Hg 195Tl 196Pb 197Bi 198Po 199At
115 190Re 191Os
192Ir
193Pt
194Au
195Hg
196Tl 197Pb 198Bi 199Po 200At
116 191Re
192Os
193Ir
194Pt
195Au
196Hg 197Tl 198Pb 199Bi 200Po 201At
117 192Re 193Os 194Ir
195Pt
196Au
197Hg
198Tl 199Pb 200Bi 201Po 202At
118 194Os 195Ir 196Pt
197Au
198Hg
199Tl 200Pb 201Bi 202Po 203At
119 195Os 196Ir 197Pt
198Au
199Hg 200Tl 201Pb 202Bi 203Po 204At
120 196Os 197Ir 198Pt 199Au 200Hg 201Tl
202Pb
203Bi 204Po 205At
121 198Ir 199Pt 200Au 201Hg 202Tl
203Pb
204Bi 205Po 206At
122 200Pt 201Au 202Hg 203Tl
204Pb
205Bi 206Po 207At
123 201Pt 202Au 203Hg 204Tl 205Pb 206Bi 207Po 208At
124 203Au 204Hg 205Tl 206Pb 207Bi 208Po 209At
125 204Au 205Hg 206Tl
207Pb
208Bi 209Po 210At 86
126 206Hg 207Tl 208Pb 209Bi 210Po 211At Rn 87
127 208Tl 209Pb
210Bi
211Po 212At 213Rn Fr 88
128 209Tl 210Pb 211Bi 212Po 213At 214Rn 215Fr Ra 89
129 210Tl 211Pb 212Bi 213Po 214At 215Rn 216Fr 217Ra Ac
130 212Pb 213Bi 214Po 215At 216Rn 217Fr 218Ra 219Ac
131 213Pb 214Bi 215Po 216At 217Rn 218Fr 219Ra 220Ac
132 214Pb 215Bi 216Po 217At 218Rn 219Fr 220Ra 221Ac
133 217Po 218At 219Rn 220Fr 221Ra 222Ac
134 218Po 219At 220Rn 221Fr 222Ra 223Ac
135 220At 221Rn 222Fr 223Ra 224Ac
136 221At 222Rn 223Fr 224Ra 225Ac
137 223Rn 224Fr 225Ra 226Ac
138 224Rn 225Fr 226Ra 227Ac
139 225Rn 226Fr 227Ra 228Ac
140 226Rn 227Fr 228Ra 229Ac
141 228Fr 229Ra 230Ac
142 229Fr 230Ra 231Ac
143 232Ac

Isòtops dels elements 90-104[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 90
n ↓ Th 91
131 221Th Pa 92
132 222Th 223Pa U 93
133 223Th 224Pa Np 94
134 224Th 225Pa 226U Pu 95
135 225Th 226Pa 227U 228Np Am
136 226Th 227Pa 228U 229Np 96
137 227Th 228Pa 229U 230Np 232Am Cm
138 228Th 229Pa 230U 231Np 232Pu
139 229Th 230Pa 231U 232Np 233Pu 234Am 97 98 99 100
140 230Th 231Pa 232U 233Np 234Pu 235Am 236Cm Bk Cf Es Fm
141 231Th 232Pa 233U 234Np 235Pu 236Am 237Cm
142 232Th 233Pa 234U 235Np 236Pu 237Am 238Cm 239Bk 240Cf 241Es 242Fm
143 233Th 234Pa
236Np
237Pu 238Am 239Cm 240Bk 241Cf 242Es 243Fm
144 234Th 235Pa 236U 237Np 238Pu 239Am 240Cm 241Bk 242Cf 243Es 244Fm 101
145 235Th 236Pa 237U 238Np 239Pu 240Am 241Cm 242Bk 243Cf 244Es 245Fm Md 102
146 236Th 237Pa 238U 239Np 240Pu 241Am 242Cm 243Bk 244Cf 245Es 246Fm No 103 104
147 237Th 238Pa 239U 240Np 241Pu
242Am
243Cm 244Bk 245Cf 246Es 247Fm 248Md Lr Rf
148 238Th 239Pa 240U 241Np 242Pu 243Am 244Cm 245Bk 246Cf 247Es 248Fm 249Md 250No
149 240Pa 241U 242Np 243Pu 244Am 245Cm 246Bk 247Cf 248Es 249Fm 250Md 251No 252Lr 253Rf
150 242U 243Np 244Pu 245Am 246Cm 247Bk 248Cf 249Es 250Fm 251Md 252No 253Lr 254Rf
151 244Np 245Pu 246Am 247Cm
248Bk
249Cf 250Es 251Fm 252Md 253No 254Lr 255Rf
152 246Pu 247Am 248Cm 249Bk 250Cf 251Es 252Fm 253Md 254No 255Lr 256Rf
153 247Pu 248Am 249Cm 250Bk 251Cf 252Es 253Fm 254Md 255No 256Lr 257Rf
154 249Am 250Cm 251Bk 252Cf 253Es 254Fm 255Md 256No 257Lr 258Rf
155 251Cm 252Bk 253Cf
254Es
255Fm 256Md 257No 258Lr 259Rf
156 252Cm 253Bk 254Cf 255Es 256Fm 257Md 258No 259Lr 260Rf
157 254Bk 255Cf 256Es 257Fm 258Md 259No 260Lr 261Rf
158 256Cf 257Es 258Fm 259Md 260No 261Lr 262Rf
159 258Es 259Fm 260Md 261No 262Lr 263Rf
160 260Fm 261Md 262No 263Lr 264Rf
161 262Md 263No 264Lr 265Rf
162 264No 265Lr 266Rf
163 266Lr 267Rf
164 268Rf

Isòtops dels elements 105-118[modifica]

← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 105
n ↓ Db
149 106
150 255Db Sg 107
151 256Db Bh
152 257Db 258Sg 108
153 258Db 259Sg 260Bh Hs 109
154 259Db 260Sg 261Bh Mt 110
155 260Db 261Sg 262Bh 263Hs Ds
156 261Db 262Sg 263Bh 264Hs 265Mt
157 262Db 263Sg 264Bh 265Hs 266Mt 267Ds
158 263Db 264Sg 265Bh 266Hs 267Mt 268Ds 111
159 264Db 265Sg 266Bh 267Hs 268Mt 269Ds Rg
160 265Db 266Sg 267Bh 268Hs 269Mt 270Ds
161 266Db 267Sg 268Bh 269Hs 270Mt 271Ds 272Rg
162 267Db 268Sg 269Bh 270Hs 271Mt 272Ds 273Rg 112 113
163 268Db 269Sg 270Bh 271Hs 272Mt 273Ds 274Rg Cn Nh
164 269Db 270Sg 271Bh 272Hs 273Mt 274Ds 275Rg
165 270Db 271Sg 272Bh 273Hs 274Mt 275Ds 276Rg 277Cn 278Nh
166 272Sg 273Bh 274Hs 275Mt 276Ds 277Rg 278Cn
167 273Sg 274Bh 275Hs 276Mt 277Ds 278Rg 279Cn
168 275Bh 276Hs 277Mt 278Ds 279Rg 280Cn 114
169 277Hs 278Mt 279Ds 280Rg 281Cn 282Nh Fl 115
170 279Mt 280Ds 281Rg 282Cn 283Nh Mc 116
171 281Ds 282Rg 283Cn 284Nh 285Fl Lv 117
172 283Rg 284Cn 285Nh 286Fl 287Mc Ts 118
173 285Cn 286Nh 287Fl 288Mc 289Lv Og
174 287Nh 288Fl 289Mc 290Lv
175 289Fl 290Mc 291Lv 293Og
176 291Mc 292Lv 293Ts 294Og
177 293Lv 294Ts

Taula completa[modifica]

← AnteriorVés a la taula periòdica

Períodes de semidesintegració (exemple: Gd)
145Gd < 1 dia
146Gd 1–10 dies
149Gd 10–100 dies
153Gd 100d–10 anys
148Gd 10–10.000 anys
150Gd 10k–103m anys
152Gd > 700m anys
158Gd Estable
Z → 0 1 2
n ↓ n H He 3 4
0 1H 2He Li Be 5 6
1 1n 2H 3He 4Li 5Be B C 7
2 2n 3H 4He 5Li 6Be 7B 8C N 8
3 4H 5He 6Li 7Be 8B 9C 10N O 9
4 4n 5H 6He 7Li 8Be 9B 10C 11N 12O F 10
5 6H 7He 8Li 9Be 10B 11C 12N 13O 14F Ne 11
6 7H 8He 9Li 10Be 11B 12C 13N 14O 15F 16Ne Na 12
7 9He 10Li 11Be 12B 13C 14N 15O 16F 17Ne 18Na Mg 13
8 10He 11Li 12Be 13B 14C 15N 16O 17F 18Ne 19Na 20Mg Al 14
9 12Li 13Be 14B 15C 16N 17O 18F 19Ne 20Na 21Mg 22Al Si 15
10 14Be 15B 16C 17N 18O 19F 20Ne 21Na 22Mg 23Al 24Si P 16
11 16B 17C 18N 19O 20F 21Ne 22Na 23Mg 24Al 25Si 26P S 17
12 18C 19N 20O 21F 22Ne 23Na 24Mg 25Al 26Si 27P Cl 18
13 20N 21O 22F 23Ne 24Na 25Mg
26Al
27Si 28P 29S Ar 19
14 22O 23F 24Ne 25Na 26Mg 27Al 28Si 29P 30S 31Cl K 20
15 24F 25Ne 26Na 27Mg 28Al 29Si 30P 31S 32Cl 33Ar Ca
16 26Ne 27Na 28Mg 29Al 30Si 31P 32S 33Cl 34Ar 35K 21
17 28Na 29Mg 30Al 31Si 32P 33S 34Cl 35Ar 36K 37Ca Sc 22
18 30Mg 31Al 32Si 33P 34S 35Cl 36Ar 37K 38Ca Ti 23
19 32Al 33Si 34P 35S 36Cl 37Ar 38K 39Ca 40Sc 41Ti V 24
20 34Si 35P 36S 37Cl 38Ar 39K 40Ca 41Sc 42Ti Cr 25
21 36P 37S 38Cl 39Ar 40K 41Ca 42Sc 43Ti 44V 45Cr Mn 26
22 38S 39Cl 40Ar 41K 42Ca 43Sc 44Ti 45V 46Cr Fe 27
23 40Cl 41Ar 42K 43Ca 44Sc 45Ti 46V 47Cr 48Mn 49Fe Co 28
24 41Cl 42Ar 43K 44Ca 45Sc 46Ti 47V 48Cr 49Mn 50Fe 51Co Ni 29
25 42Cl 43Ar 44K 45Ca
46Sc
47Ti 48V 49Cr 50Mn 51Fe 52Co 53Ni Cu 30
26 43Cl 44Ar 45K 46Ca 47Sc 48Ti 49V 50Cr 51Mn 52Fe 53Co 54Ni 55Cu Zn
27 44Cl 45Ar 46K 47Ca 48Sc 49Ti 50V 51Cr
52Mn
53Fe 54Co 55Ni 56Cu 57Zn
28 46Ar 47K 48Ca 49Sc 50Ti 51V 52Cr 53Mn 54Fe 55Co 56Ni 57Cu 58Zn
29 48K 49Ca 50Sc 51Ti 52V 53Cr 54Mn 55Fe 56Co 57Ni 58Cu 59Zn
30 50Ca 51Sc 52Ti 53V 54Cr 55Mn 56Fe 57Co 58Ni 59Cu 60Zn
31 53Ti 54V 55Cr 56Mn 57Fe
58Co
59Ni 60Cu 61Zn 31
32 55V 56Cr 57Mn 58Fe 59Co 60Ni 61Cu 62Zn Ga 32
33 57Cr 58Mn 59Fe
60Co
61Ni 62Cu 63Zn 64Ga Ge 33
34 59Mn 60Fe 61Co 62Ni 63Cu 64Zn 65Ga 66Ge As
35 61Fe 62Co 63Ni 64Cu 65Zn 66Ga 67Ge 68As 34
36 62Fe 63Co 64Ni 65Cu 66Zn 67Ga 68Ge 69As Se
37 64Co 65Ni 66Cu 67Zn 68Ga 69Ge 70As 71Se 35
38 66Ni 67Cu 68Zn 69Ga 70Ge 71As 72Se Br 36
39 67Ni 68Cu 69Zn 70Ga
71Ge
72As 73Se 74Br Kr 37
40 68Ni 69Cu 70Zn 71Ga 72Ge 73As 74Se 75Br 76Kr Rb 38
41 70Cu 71Zn 72Ga 73Ge 74As 75Se 76Br 77Kr 78Rb Sr 39
42 72Zn 73Ga 74Ge 75As 76Se
77Br
78Kr 79Rb 80Sr Y 40
43 73Zn 74Ga 75Ge 76As
77Se
78Br
79Kr
80Rb 81Sr 82Y Zr 41
44 74Zn 75Ga 76Ge 77As 78Se
79Br
80Kr 81Rb 82Sr 83Y 84Zr Nb 42
45 75Zn 76Ga 77Ge 78As
79Se
80Br
81Kr
82Rb
83Sr
84Y 85Zr 86Nb Mo 43
46 79As 80Se 81Br 82Kr 83Rb 84Sr 85Y 86Zr 87Nb 88Mo Tc 44
47 80As 81Se
82Br
83Kr
84Rb
85Sr
86Y 87Zr 88Nb 89Mo 90Tc Ru 45
48 81As 82Se 83Br 84Kr 85Rb 86Sr
87Y
88Zr 89Nb 90Mo 91Tc 92Ru Rh 46
49 82As 83Se 84Br
85Kr
86Rb
87Sr
88Y
89Zr
90Nb 91Mo 92Tc 93Ru Pd 47
50 83As 84Se 85Br 86Kr 87Rb 88Sr
89Y
90Zr
91Nb
92Mo 93Tc 94Ru 95Rh Ag 48
51 85Se 86Br 87Kr 88Rb 89Sr
90Y
91Zr
92Nb
93Mo
94Tc 95Ru 96Rh 97Pd Cd
52 87Br 88Kr 89Rb 90Sr
91Y
92Zr
93Nb
94Mo
95Tc
96Ru 97Rh 98Pd 99Ag 100Cd 49
53 89Kr 90Rb 91Sr 92Y 93Zr
94Nb
95Mo
96Tc
97Ru 98Rh 99Pd 100Ag 101Cd In 50
54 91Rb 92Sr 93Y 94Zr
95Nb
96Mo
97Tc
98Ru
99Rh
100Pd 101Ag 102Cd Sn 51
55 93Sr 94Y 95Zr 96Nb 97Mo 98Tc 99Ru 100Rh 101Pd 102Ag 103Cd 104In Sb 52
56 95Y 96Zr 97Nb 98Mo
99Tc
100Ru
101Rh
102Pd 103Ag 104Cd Te 53
57 96Y 97Zr 98Nb 99Mo 100Tc 101Ru
102Rh
103Pd 104Ag 105Cd 106In 107Sn 109Te I 54
58 97Y 98Zr 99Nb 100Mo 101Tc 102Ru
103Rh
104Pd
105Ag
106Cd 107In 108Sn Xe 55
59 98Y 99Zr 100Nb 101Mo 102Tc 103Ru 104Rh 105Pd
106Ag
107Cd 108In 109Sn 110Sb 111Te 113Xe Cs
60 99Y 100Zr 101Nb 102Mo 103Tc 104Ru
105Rh
106Pd
107Ag
108Cd 109In 110Sn 111Sb 112Te 56
61 100Y 101Zr 102Nb 103Mo 104Tc 105Ru 106Rh
107Pd
108Ag
109Cd 110In 111Sn 112Sb 113Te 115Xe 116Cs Ba
62 102Zr 103Nb 104Mo 105Tc 106Ru 107Rh 108Pd
109Ag
110Cd
111In
112Sn 113Sb 114Te 115I 116Xe 117Cs
63 104Nb 105Mo 106Tc 107Ru 108Rh 109Pd
110Ag
111Cd
112In
113Sn
114Sb 115Te 116I 117Xe 118Cs 119Ba 57
64 106Mo 107Tc 108Ru 109Rh 110Pd
111Ag
112Cd
113In
114Sn 115Sb 116Te 117I 118Xe 119Cs La
65 108Tc 109Ru 110Rh 111Pd 112Ag
113Cd
114In
115Sn 116Sb 117Te 118I 119Xe 120Cs 121Ba
66 110Ru 111Rh 112Pd 113Ag 114Cd
115In
116Sn 117Sb 118Te 119I 120Xe 121Cs 122Ba
67 112Rh 113Pd 114Ag
115Cd
116In
117Sn
118Sb
119Te
120I 121Xe 122Cs 123Ba 58
68 114Pd 115Ag 116Cd 117In 118Sn 119Sb 120Te 121I 122Xe 123Cs 124Ba 125La Ce
69 116Ag 117Cd 118In
119Sn
120Sb
121Te
122I 123Xe 124Cs 125Ba 126La
70 117Ag 118Cd 119In 120Sn 121Sb 122Te 123I 124Xe 125Cs 126Ba 127La 59
71 118Ag 119Cd 120In
121Sn
122Sb
123Te
124I 125Xe 126Cs 127Ba 128La 129Ce Pr 60
72 119Ag 120Cd 121In 122Sn 123Sb 124Te 125I 126Xe 127Cs 128Ba 129La 130Ce Nd
73 120Ag 121Cd 122In
123Sn
124Sb
125Te
126I
127Xe
128Cs 129Ba 130La 131Ce 132Pr 61 62 63
74 121Ag 122Cd 123In 124Sn 125Sb 126Te 127I 128Xe 129Cs 130Ba 131La 132Ce 133Pr 134Nd Pm Sm Eu
75 122Ag 123Cd 124In
125Sn
126Sb
127Te
128I
129Xe
130Cs
131Ba
132La 133Ce 134Pr 135Nd 137Sm 64
76 123Ag 124Cd 125In 126Sn 127Sb 128Te 129I 130Xe 131Cs 132Ba 133La 134Ce 135Pr 136Nd 137Pm 138Sm 139Eu Gd
77 125Cd 126In 127Sn 128Sb
129Te
130I
131Xe
132Cs
133Ba
134La 135Ce 136Pr 137Nd 138Pm 139Sm 140Eu
78 127In 128Sn 129Sb 130Te 131I 132Xe 133Cs 134Ba 135La 136Ce 137Pr 138Nd 139Pm 140Sm 141Eu 142Gd
79 129Sn 130Sb
131Te
132I
133Xe
134Cs
135Ba
136La 137Ce 138Pr 139Nd 140Pm 141Sm 142Eu 143Gd 65 66 67 68 69
80 130Sn 131Sb 132Te 133I 134Xe
135Cs
136Ba
137La 138Ce 139Pr 140Nd 141Pm 142Sm 143Eu 144Gd Tb Dy Ho Er Tm 70
81 131Sn 132Sb 133Te 134I 135Xe
136Cs
137Ba
138La
139Ce
140Pr 141Nd 142Pm 143Sm 144Eu 145Gd 146Tb 147Dy Yb 71
82 132Sn 133Sb 134Te 135I 136Xe 137Cs 138Ba 139La 140Ce 141Pr 142Nd 143Pm 144Sm 145Eu 146Gd 147Tb 148Dy 150Er 151Tm Lu
83 133Sn 134Sb 135Te 136I 137Xe 138Cs 139Ba 140La 141Ce 142Pr 143Nd 144Pm 145Sm 146Eu 147Gd 148Tb 149Dy 150Ho 151Er
84 134Sn 135Sb 136Te 137I 138Xe 139Cs 140Ba 141La 142Ce 143Pr 144Nd 145Pm 146Sm 147Eu 148Gd 149Tb 150Dy 151Ho 152Er 153Tm 154Yb 155Lu
85 136Sb 137Te 138I 139Xe 140Cs 141Ba 142La 143Ce 144Pr 145Nd 146Pm 147Sm 148Eu 149Gd 150Tb 151Dy 152Ho 153Er 154Tm 155Yb 156Lu
86 138Te 139I 140Xe 141Cs 142Ba 143La 144Ce 145Pr 146Nd 147Pm 148Sm 149Eu 150Gd 151Tb 152Dy 153Ho 154Er 155Tm 156Yb
87 140I 141Xe 142Cs 143Ba 144La 145Ce 146Pr 147Nd
148Pm
149Sm
150Eu
151Gd 152Tb 153Dy 154Ho 155Er 156Tm 157Yb
88 142Xe 143Cs 144Ba 145La 146Ce 147Pr 148Nd 149Pm 150Sm 151Eu 152Gd 153Tb 154Dy 155Ho 156Er 157Tm 158Yb
89 144Cs 145Ba 146La 147Ce 148Pr 149Nd 150Pm 151Sm
152Eu
153Gd 154Tb 155Dy 156Ho 157Er 158Tm
90 146Ba 147La 148Ce 149Pr 150Nd 151Pm 152Sm 153Eu 154Gd 155Tb 156Dy 157Ho 158Er 159Tm 160Yb 161Lu
91 148La 149Ce 150Pr 151Nd 152Pm 153Sm
154Eu
155Gd
156Tb
157Dy 158Ho 159Er 160Tm 161Yb 162Lu
92 150Ce 151Pr 152Nd 153Pm 154Sm 155Eu 156Gd 157Tb 158Dy 159Ho 160Er 161Tm 162Yb
93 154Pm 155Sm 156Eu 157Gd
158Tb
159Dy 160Ho 161Er 162Tm 163Yb 164Lu
94 154Nd 156Sm 157Eu 158Gd 159Tb 160Dy 161Ho 162Er 163Tm 164Yb 165Lu 72 73 74 75 76 77 78 79 80
95 157Sm 158Eu 159Gd 160Tb 161Dy 162Ho 163Er 164Tm 165Yb 166Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
96 159Eu 160Gd 161Tb 162Dy
163Ho
164Er 165Tm 166Yb 167Lu 168Hf 169Ta 170W 172Os 171Ir 174Pt 175Au
97 160Eu 161Gd 162Tb 163Dy 164Ho 165Er 166Tm 167Yb 168Lu 169Hf 170Ta 171W 172Re 173Os 174Ir 175Pt 176Au 177Hg
98 162Gd 163Tb 164Dy 165Ho 166Er 167Tm 168Yb
169Lu
170Hf 171Ta 172W 174Os 175Ir 176Pt 177Au 178Hg
99 164Tb 165Dy
166Ho
167Er
168Tm
169Yb
170Lu 171Hf 172Ta 173W 174Re 175Os 176Ir 177Pt 178Au 179Hg 81
100 166Dy 167Ho 168Er 169Tm 170Yb
171Lu
172Hf 173Ta 174W 175Re 176Os 177Ir 178Pt 179Au 180Hg Tl 82
101 167Dy 168Ho 169Er 170Tm 171Yb
172Lu
173Hf 174Ta 175W 176Re 177Os 178Ir 179Pt 181Hg Pb
102 169Ho 170Er 171Tm 172Yb 173Lu 174Hf 175Ta 176W 177Re 178Os 179Ir 180Pt 181Au 182Hg
103 170Ho 171Er 172Tm 173Yb
174Lu
175Hf 176Ta 177W 178Re 179Os 180Ir 181Pt 182Au 183Hg 184Tl 185Pb 83
104 172Er 173Tm 174Yb 175Lu 176Hf 177Ta 178W 179Re 180Os 181Ir 182Pt 183Au 184Hg 185Tl 186Pb Bi
105 173Er 174Tm
175Yb
176Lu
177Hf
178Ta 179W 180Re 181Os 182Ir 183Pt 184Au 185Hg 186Tl 187Pb 84
106 175Tm
176Yb
177Lu
178Hf
179Ta 180W 181Re 182Os 183Ir 184Pt 185Au 186Hg 187Tl 188Pb 189Bi Po 85
107 176Tm 177Yb 178Lu
179Hf
180Ta
181W
182Re
183Os 184Ir 185Pt 186Au 187Hg 188Tl 189Pb 190Bi At
108 178Yb 179Lu
180Hf
181Ta 182W 183Re 184Os 185Ir 186Pt 187Au 188Hg 189Tl 190Pb 191Bi
109 180Lu 181Hf
182Ta
183W
184Re
185Os 186Ir 187Pt 188Au 189Hg 190Tl 191Pb 192Bi 193Po 194At
110
182Hf
183Ta 184W 185Re 186Os 187Ir 188Pt 189Au 190Hg 191Tl 192Pb 193Bi 194Po 195At
111 183Hf 184Ta
185W
186Re
187Os 188Ir 189Pt 190Au 191Hg 192Tl 193Pb 194Bi 195Po 196At
112 184Hf 185Ta 186W 187Re 188Os 189Ir 190Pt 191Au 192Hg 193Tl 194Pb 195Bi 196Po 197At
113 185Hf 186Ta 187W 188Re
189Os
190Ir
191Pt 192Au 193Hg 194Tl 195Pb 196Bi 197Po 198At
114 188W 189Re
190Os
191Ir
192Pt 193Au 194Hg 195Tl 196Pb 197Bi 198Po 199At
115 189W 190Re 191Os
192Ir
193Pt
194Au
195Hg
196Tl 197Pb 198Bi 199Po 200At
116 190W 191Re
192Os
193Ir
194Pt
195Au
196Hg 197Tl 198Pb 199Bi 200Po 201At
117 192Re 193Os 194Ir
195Pt
196Au
197Hg
198Tl 199Pb 200Bi 201Po 202At
118 194Os 195Ir 196Pt
197Au
198Hg
199Tl 200Pb 201Bi 202Po 203At
119 195Os 196Ir 197Pt
198Au
199Hg 200Tl 201Pb 202Bi 203Po 204At
120 196Os 197Ir 198Pt 199Au 200Hg 201Tl
202Pb
203Bi 204Po 205At
121 198Ir 199Pt 200Au 201Hg 202Tl
203Pb
204Bi 205Po 206At
122 200Pt 201Au 202Hg 203Tl
204Pb
205Bi 206Po 207At
123 201Pt 202Au 203Hg 204Tl 205Pb 206Bi 207Po 208At
124 203Au 204Hg 205Tl 206Pb 207Bi 208Po 209At
125 204Au 205Hg 206Tl
207Pb
208Bi 209Po 210At 86
126 206Hg 207Tl 208Pb 209Bi 210Po 211At Rn 87
127 208Tl 209Pb
210Bi
211Po 212At 213Rn Fr 88
128 209Tl 210Pb 211Bi 212Po 213At 214Rn 215Fr Ra 89
129 210Tl 211Pb 212Bi 213Po 214At 215Rn 216Fr 217Ra Ac 90
130 212Pb 213Bi 214Po 215At 216Rn 217Fr 218Ra 219Ac Th 91
131 213Pb 214Bi 215Po 216At 217Rn 218Fr 219Ra 220Ac 221Th Pa 92
132 214Pb 215Bi 216Po 217At 218Rn 219Fr 220Ra 221Ac 222Th 223Pa U 93
133 217Po 218At 219Rn 220Fr 221Ra 222Ac 223Th 224Pa Np 94
134 218Po 219At 220Rn 221Fr 222Ra 223Ac 224Th 225Pa 226U Pu 95
135 220At 221Rn 222Fr 223Ra 224Ac 225Th 226Pa 227U 228Np Am
136 221At 222Rn 223Fr 224Ra 225Ac 226Th 227Pa 228U 229Np 96
137 223Rn 224Fr 225Ra 226Ac 227Th 228Pa 229U 230Np 232Am Cm
138 224Rn 225Fr 226Ra 227Ac 228Th 229Pa 230U 231Np 232Pu
139 225Rn 226Fr 227Ra 228Ac 229Th 230Pa 231U 232Np 233Pu 234Am 97 98 99 100
140 226Rn 227Fr 228Ra 229Ac 230Th 231Pa 232U 233Np 234Pu 235Am 236Cm Bk Cf Es Fm
141 228Fr 229Ra 230Ac 231Th 232Pa 233U 234Np 235Pu 236Am 237Cm
142 229Fr 230Ra 231Ac 232Th 233Pa 234U 235Np 236Pu 237Am 238Cm 239Bk 240Cf 241Es 242Fm
143 232Ac 233Th 234Pa
236Np
237Pu 238Am 239Cm 240Bk 241Cf 242Es 243Fm
144 234Th 235Pa 236U 237Np 238Pu 239Am 240Cm 241Bk 242Cf 243Es 244Fm 101
145 235Th 236Pa 237U 238Np 239Pu 240Am 241Cm 242Bk 243Cf 244Es 245Fm Md 102
146 236Th 237Pa 238U 239Np 240Pu 241Am 242Cm 243Bk 244Cf 245Es 246Fm No 103 104
147 237Th 238Pa 239U 240Np 241Pu
242Am
243Cm 244Bk 245Cf 246Es 247Fm 248Md Lr Rf 105
148 238Th 239Pa 240U 241Np 242Pu 243Am 244Cm 245Bk 246Cf 247Es 248Fm 249Md 250No Db
149 240Pa 241U 242Np 243Pu 244Am 245Cm 246Bk 247Cf 248Es 249Fm 250Md 251No 252Lr 253Rf 106
150 242U 243Np 244Pu 245Am 246Cm 247Bk 248Cf 249Es 250Fm 251Md 252No 253Lr 254Rf 255Db Sg 107
151 244Np 245Pu 246Am 247Cm
248Bk
249Cf 250Es 251Fm 252Md 253No 254Lr 255Rf 256Db Bh
152 246Pu 247Am 248Cm 249Bk 250Cf 251Es 252Fm 253Md 254No 255Lr 256Rf 257Db 258Sg 108
153 247Pu 248Am 249Cm 250Bk 251Cf 252Es 253Fm 254Md 255No 256Lr 257Rf 258Db 259Sg 260Bh Hs 109
154 249Am 250Cm 251Bk 252Cf 253Es 254Fm 255Md 256No 257Lr 258Rf 259Db 260Sg 261Bh Mt 110
155 251Cm 252Bk 253Cf
254Es
255Fm 256Md 257No 258Lr 259Rf 260Db 261Sg 262Bh 263Hs Ds
156 252Cm 253Bk 254Cf 255Es 256Fm 257Md 258No 259Lr 260Rf 261Db 262Sg 263Bh 264Hs 265Mt
157 254Bk 255Cf 256Es 257Fm 258Md 259No 260Lr 261Rf 262Db 263Sg 264Bh 265Hs 266Mt 267Ds
158 256Cf 257Es 258Fm 259Md 260No 261Lr 262Rf 263Db 264Sg 265Bh 266Hs 267Mt 268Ds 111
159 258Es 259Fm 260Md 261No 262Lr 263Rf 264Db 265Sg 266Bh 267Hs 268Mt 269Ds Rg
160 260Fm 261Md 262No 263Lr 264Rf 265Db 266Sg 267Bh 268Hs 269Mt 270Ds
161 262Md 263No 264Lr 265Rf 266Db 267Sg 268Bh 269Hs 270Mt 271Ds 272Rg
162 264No 265Lr 266Rf 267Db 268Sg 269Bh 270Hs 271Mt 272Ds 273Rg 112 113
163 266Lr 267Rf 268Db 269Sg 270Bh 271Hs 272Mt 273Ds 274Rg Cn Nh
164 268Rf 269Db 270Sg 271Bh 272Hs 273Mt 274Ds 275Rg
165 270Db 271Sg 272Bh 273Hs 274Mt 275Ds 276Rg 277Cn 278Nh
166 272Sg 273Bh 274Hs 275Mt 276Ds 277Rg 278Cn
167 273Sg 274Bh 275Hs 276Mt 277Ds 278Rg 279Cn
168 275Bh 276Hs 277Mt 278Ds 279Rg 280Cn 114
169 277Hs 278Mt 279Ds 280Rg 281Cn 282Nh Fl 115
170 279Mt 280Ds 281Rg 282Cn 283Nh Mc 116
171 281Ds 282Rg 283Cn 284Nh 285Fl Lv 117
172 283Rg 284Cn 285Nh 286Fl 287Mc Ts 118
173 285Cn 286Nh 287Fl 288Mc 289Lv Og
174 287Nh 288Fl 289Mc 290Lv
175 289Fl 290Mc 291Lv 293Og
176 291Mc 292Lv 293Ts 294Og
177 293Lv 294Ts

Referències[modifica]

  1. Les dades d'aquesta taula provenen de Brookhaven National Laboratory que té una taula de núclids interactiva [1] amb ~3000 núclids.

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Taula de núclids