Time.h

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

time.h està relacionat amb format de l'hora i data és un fitxer de capçalera de la biblioteca estàndard del llenguatge de programació C que conté funcions per manipular i formatejar la data i hora del sistema.

Funcions[modifica]

Nom Descripció
char * asctime(struct tm *) Rep una variable de tipus punter a estructura tm (struct tm*) i retorna una cadena de caràcters amb format:
"Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy\n" (ex: Tue May 15 19:07:04 2008\n)
clock_t clock (void) Retorna el nombre de pulsaments de rellotge des que s'inicià el procés
char * ctime(time_t *) Rep una variable de tipus punter a time_t (time t*) i retorna una cadena amb el mateix format que asctime()
double difftime(time_t, time_t) Rep dues variables de tipus time_t, calcula la diferència i retorna el resultat (double) expressat en segons.
struct tm *gmtime(time_t *) Rep un punter a una variable de temps (time_t*) i retorna la seva conversió com data/hora UTC a struct tm a través d'un punter.
struct tm *localtime(time_t *) Similar funcionalitat a gmtime(), però retorna la conversió com data/hora LOCAL.
time_t mktime(struct_tm *) Inversamente a gmtime() i localtime(),l reep un punter a struct tm (struct tm*) i retorna la conversió al tipus time t.
time_t time(time_t *) Retorna la data/hora (time_t) actual o -1 en cas de no ser possible. Si l'argument que se li passa no és NULL, també assigna la data/hora actual a aquest argument.
size_t strftime(char *,size_t,char *,struct tm *) Formateja la informació donada mitjançant l'estructura (struct tm*) amb el format indicat en una cadena (char*) i imprimeix el resultat sobre un altre cadena (char*) fins a un límit de caràcters (size_t).

Constants[modifica]

Nom Descripció
CLK_PER_SEC Constant que defineix el nombre de pulsaments de rellotge per segon; usat per la funció clock()
CLOCKS_PER_SEC nom alternatiu per CLK_PER_SEC usat en algunes biblioteques
CLK_TCK usualment una macro per CLK_PER_SEC

Tipus de dades[modifica]

Nom Descripció
clock_t tipus de dada retornat per clock(), generalment un long int
time t tipus de dada retornat per time(), generalment un long int
struct tm representació del temps en format de calendari (data/hora)

Data (dia/hora) del calendari[modifica]

La data del calendari es representa com l'estructura struct tm, que consta dels següents atributs:

Atribut Descripció
int tm_hour hora (0 - 23)
int tm_isdst Horari d'estiu enabled/disabled
int tm_mday dia del mes (1 - 31)
int tm_min minuts (0 - 59)
int tm_mon mes (0 - 11, 0 = Gener)
int tm_sec segons (0 - 60)
int tm_wday dia de la setmana (0 - 6, 0 = diumenge)
int tm_yday dia del any (0 - 365)
int tm_year any des del 1900

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]