Vés al contingut

Transcripció del català al japonès

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El japonès sol fer les transcripcions de la parla, però com que l'escriptura és supradialectal i més representativa del conjunt de la llengua, la transcripció del català al japonès sol fer-se basant-se en l'escriptura. Això sumat al fet que el japonès és una llengua més senzilla quant a sons, cosa que obliga a simplificar la fonètica, fa que la transcripció més representativa de la llengua pugui ser considerada de fet una barreja del català oral.

El sistema de vocalització tònic és només de 5 vocals com en el català septentrional, simplificant-se é/è a エ i ó/ò a オ, (no a ウ).

El sistema de vocalització àton és també de 5 vocals com en el català occidental.

El sistema de consonantització és com en el català balear on no hi ha ni fenòmens d'apitxament ni d'emmudiment consonàntic final, a excepció de la r final que es posa com en el valencià.

Per a la trancripció cap al japonès sempre es fa servir el sil·labari katakana. Mai el hiragana ni de bon tros els kanjis.

Català Japonès
a,i,u,e,o ア、イ、ウ、エ、オ
ba,bi,bu,be,bo バ、ビ、ブ、ベ、ボ
ca,ci,cu,ce,co カ、スィ、ク、セ、コ
ha,hi,hu,he,ho ア、イ、ウ、エ、オ
da,di,du,de,do ダ、ディ、ドゥ、デ、ド
fa,fi,fu,fe,fo ファ、フィ、フ、フェ、フォ
ga,gi,gu,ge,go ガ、ジ、グ、ジェ、ゴ
gua,gui,gue,guo,güi,güe グァ、ギ、ゲ、グォ、グィ、グェ
qua,qui,que,quo,qüi,qüe クァ、キ、ケ、クォ、クィ、クェ
qa,qi,qu,qe,qo カ、キ、ク、ケ、コ
ja,ji,ju,je,jo ジャ、ジ、ジュ、ジェ、ジョ
ka,ki,ku,ke,ko カ、キ、ク、ケ、コ
la,li,lu,le,lo ラ、リ、ル、レ、ロ
l·la,l·li,l·lu,l·le,l·lo ッラ、ッリ、ッル、ッレ、ッロ
ça,çu,ço サ、ス、ソ
lla,lli,llu,lle,llo リャ、リ、リュ、リェ、リョ
ma,mi,mu,me,mo マ、ミ、ム、メ、モ
na,ni,nu,ne,no ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ
nya,nyi,nyu,nye,nyo ニャ、ニ、ニュ、ニェ、ニョ
pa,pi,pu,pe,po パ、ピ、プ、ペ、ポ
ra,ri,ru,re,ro ラ、リ、ル、レ、ロ
rra,rri,rru,rre,rro ッラ、ッリ、ッル、ッレ、ッロ
vocal+sa,vocal+si,vocal+su,vocal+se,vocal+so vocal+ザ,vocal+ズィ,vocal+ズ,vocal+ゼ,vocal+ゾ
consonant+sa,consonant+si,consonant+su,consonant+se,consonant+so consonant+サ、consonant+スィ、consonant+ス、consonant+セ、consonant+ソ
ssa,ssi,ssu,sse,sso サ、スィ、ス、セ、ソ
ta,ti,tu,te,to タ、ティ、トゥ、テ、ト
va,vi,vu,ve,vo ヴァ、ヴィ、ヴ、ヴェ、ヴォ o bé バ、ビ、ブ、ベ、ボ (betacista)
wa,wi,wu,we,wo ワ、ウィ、ウ、ウェ、ウォ
vocal+xa,vocal+xi,vocal+xu,vocal+xe,vocal+xo vocal+シャ、vocal+シ、vocal+シュ、vocal+シェ、vocal+ショ
consonant+xa,consonant+xi,consonant+xu,consonant+xe,consonant+xo consonant+シャ、consonant+シ、consonant+シュ、consonant+シェ、consonant+ショ
vocal+ixa,vocal+ixi,vocal+ixu,vocal+ixe,vocal+ixo vocal+シャ、vocal+シ、vocal+シュ、vocal+シェ、vocal+ショ
txa,txi,txu,txe,txo チャ、チ、チュ、チェ、チョ、
za,zi,zu,ze,zo ザ,ズィ,ズ,ゼ,ゾ
b,c,d,f,g,k,l,ll ブ、ク、ド、フ、グ、ク、ル、ユ
m,n,p,r,s,t,z,tx ン(ム)、ン、プ、ル、ス、ト、ズ、チ
vocal+ig,consonant+ig vocal+チ、consonant+イチ

Referències[modifica]

  • Llibre: Japonès en vinyetes de Marc Bernabé. Capítol dos: Katakana.