Usuari:Brill/proves/Equació general còniques

  De Viquipèdia

  Equacions generals[modifica]

  Còniques amb centre[modifica]

  Si l'equació de la cònica és homogènia, això és, de la forma

  aleshores, el punt és de la cònica si, i només si, ho és el punt i la cònica té simetria central, amb centre al punt . Per tant, si la cònica té centre al punt , ha d'haver-hi un canvi de coordenades:

  que transformi l'equació general en una equació homogènia. Ha de ser:

  que, després d'operar dóna:

  El punt és, doncs, la solució del sistema lineal

  amb solució única si

  Amb discriminant no nul[modifica]

  La quantitat es diu el discriminant de la cònica i el seu signe en determina el caràcter. De moment, el sistema és compatible i determinat, cosa que implica que la cònica té centre i és, o bé una el·lipse, o bé una hipèrbola. Si posem l'equació quedarà així:

  Amb discriminant nul[modifica]

  Si i el sistema és incompatible, la cònica no té centre.

  Si , algun dels coeficients o no és zero (si ho fossin tots dos, també ho seria i l'equació es reduiria a , és a dir, a la d'una recta) i el sistema no és incompatible, sinó indeterminat, ha de ser

  Per a , i l'equació queda

  o sigui

  i, aleshores, si tenim la recta i, si no hi ha cònica real. Per a , i l'equació queda

  amb els mateixos resultats segons el signe de .

  Posició canònica[modifica]

  Si a l'equació de la cònica centrada a l'origen:

  és , aleshores, si el punt és de la cònica, també ho són els punts , i i els eixos de coordenades són eixos de simetria de la cònica. Ara veurem com amb una rotació de les coordenades amb angle ,

  podem aconseguis una equació del tipus

  Ha de ser:

  que, després d'operar, dóna:

  Aleshores cal exigir

  o sigui,

  és a dir,

  i com que

  resulten dos valors possibles per a :

  tot posant els eixos de simetria de la cònica respectivament sobre els eixos de coordenades "" i "", o bé sobre els eixos "" i "".

  Observem que si , l'equació queda

  Còniques sense centre[modifica]

  Si la cònica

  no té centre és perquè .

  Casos particulars i vèrtexs[modifica]

  Si o , aleshores . Els coeficients i no poden ser simultàniament zero, perquè, aleshores, l'equació és de grau 1 i és la d'una recta.

  En els casos i es tracta d'equacions de segon grau amb una incògnita amb dues, una, o cap solució si, respectivament, o és més gran, igual o més petit que zero. La cònica consisteix en dues rectes paral·leles a l'eix "" en el cas , o a l'eix "" en el cas , que poden ser coïncidents o imaginàries, segons el nombre de solucions diferents de l'equació.

  En els casos i una incògnita es pot expressar coma funció polinòmica de segon grau de l'altra incògnita i es tracta, doncs, de paràboles, amb eix de simetria paral·lel a l'eix "" en el cas , i amb eix de simetria paral·lel a l'eix "" en el cas .

  Si el vèrtex és en el punt , el canvi de coordenades

  portarà aquest vèrtex a l'origen i la nova equació serà

  Tenim

  i ha de ser:

  i, després de la translació, les equacions queden

  i, en la forma més clàssica,

  Es tracta, doncs, de paràboles amb el vèrtex a l'origen de coordenades, amb l'eix "" i l'eix "" respectivament, com a eix de simetria.

  Cas general[modifica]

  Estudiem el cas , i, conseqüentment, . Si multipliquem l'equació per queda

  Fem ara la mateixa rotació de les coordenades, amb angle , tot intentant fer desaparèixer el terme ,

  Queda:

  i ha de ser

  amb dues possibilitats per a la rotació:

  Observem que, com en cas de les còniques amb centre, .

  Però no només hem aconseguit eliminar el termes en , sinó que en dependència de si s'escull l'angle o per fer la rotació, també s'elimina un dels termes en o respectivament. En cadascun dels casos l'equació queda:

  o sigui, de la forma

  Hem aribat, doncs, als casos i del paràgraf anterior: es tracta de paràboles, amb eix de simetria paral·lel a l'eix "" en el primer cas, i amb eix de simetria paral·lel a l'eix "" en el segon cas que poden traslladar-se fàcilment de manera que el vèrtex estigui a l'origen de coordenades, per obtenir una d'aquestes equacions reduïdes: