Usuari:GabrieldelaCalMendoza/Proves

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
«MIT» redirigeix aquí. Vegeu-ne altres significats a «MIT (desambiguació)».
«MIT» redirigeix aquí. Vegeu-ne altres significats a «MIT (desambiguació)».

Plantilla:Pp-move-indef

Plantilla:Pp-move-indef Plantilla:Infobox university

Plantilla:Infobox university Massachusetts Institute of Technology, also known as MIT, is a private research university located in Cambridge, Massachusetts, United States. MIT has five schools and one college, containing a total of 32 academic departments, with a strong emphasis on scientific and technological education and research.

Institut de Massachusetts de Tecnologia, també conegut com Mit, és un privat Universitats D'atorgament de EDUCATION#DOCTORATE de CARNEGIE CLASSIFICATION OF INSTITUTIONS OF HIGHER|INVESTIGUI UNIVERSITAT situada a Cambridge, Massachusetts, els Estats Units. Mit té cinc escoles i un col·legi, contenint un total de 32 departaments acadèmics, amb un èmfasi fort en educació científica i tecnològica i recerca.


Founded in 1861 in response to the increasing industrialization of the United States, the institute adopted the European polytechnic university model and emphasized laboratory instruction from an early date.[1] MIT's early emphasis on applied technology at the undergraduate and graduate levels led to close cooperation with industry. Curricular reforms under Karl Compton and Vannevar Bush in the 1930s re-emphasized basic scientific research.[2] MIT was elected to the Association of American Universities in 1934. Researchers were involved in efforts to develop computers, radar, and inertial guidance in connection with defense research during World War II and the Cold War. Post-war defense research contributed to the rapid expansion of the faculty and campus under James Killian.

Fundat el 1861 en resposta a la IndustrialitzaciÓ creixent Dels Estats Units, l'institut adoptava el Model d'universitat politècnic europeu i emfatitzava instrucció de laboratori des d'una primera data. [3]. el primer èmfasi de Mit en tecnologia aplicada en els nivells d'universitari i llicenciat portats tancar cooperació amb indústria. Les reformes curriculars sota Karl Compton i vannevar bush durant els anys 1930 reemfatitzaven recerca científica bàsica. [2]. Mit s'elegia a l'AssociaciÓ OF AMERICAN UNIVERSITIES el 1934. Els investigadors estaven implicats en esforços per desenvolupar ordinadors, radar, i INERTIAL GUIDANCE en la connexió amb recerca de defensa durant Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda. La recerca de defensa de posguerra contribuïa a l'expansió ràpida de la facultat i campus sota JAMES KILLIAN.


The current 168-acre (68,0 ha) campus opened in 1916 and extends over 1 milla (1,6 km) along the northern bank of the Charles River basin.[4] In the past 60 years, MIT's educational disciplines have expanded beyond the physical sciences and engineering into fields such as biology, economics, linguistics, political science, and management.

El corrent 168-acre (68,0 ha) campus obert el 1916 i s'estén per damunt 1 milla (1,6 km) al llarg del banc del nord de la Conca De Charles. [4]. Durant els 60 anys passats, les disciplines educatives de Mit s'han expandit més enllà de les ciències físiques i enginyeria a camps com biologia, economia, lingüística, ciència política, i direcció.


MIT enrolled 4,384 undergraduates and 6,510 graduate students for the 2011–2012 school year.[5] MIT received 17,909 applicants for the class of 2015, with only 1,742 offered admittance, an acceptance rate of 9.7%.[6] It employs around 1,000 faculty members.[7] 77 Nobel laureates, 52 National Medal of Science recipients, 45 Rhodes Scholars, and 38 MacArthur Fellows are currently or have previously been affiliated with the university.[7][8][9]

Mit matriculava 4 universitaris de,384 i 6 estudiants de postgrau de,510 durant l'any escolar de 2011-2012. [5]. Mit 17 sol·licitants de,909 rebuts per a la classe de 2015, amb només 1,742 al qual s'ofereix admissió, un índex d'acceptació d'un 9,7% . [6]. Contracta al voltant d'1,000 membres de facultat. [10]. 77 Laureates del nobel, 52 Medalla Nacional De Ciència els receptors, 45 Becaris De Rhodes, i 38 Companys De Macarthur són actualment o s'han afiliat prèviament a la universitat. [10]. [8]. [11].


MIT has a strong entrepreneurial culture. The aggregated revenues of companies founded by MIT alumni would rank as the eleventh-largest economy in the world.[12][13] MIT managed $718.2 million in research expenditures and an $8.0 billion endowment in 2009.[14][15]

Mit té una cultura empresarial forta. Els ingressos agregats de companyies fundades per exalumnes Mit figurarien com l'economia més onzena gran al món. [12]. [13]. Mit $718.2 aconseguit un milió en despeses de recerca i un $8.0 mil milions donació el 2009. [14]. [15].


The "Engineers"[16] sponsor 33 sports, most teams of which compete in the NCAA Division III's New England Women's and Men's Athletic Conference; the Division I rowing programs compete as part of the EARC and EAWRC.

Els "Enginyers" [17]. patrocinar 33 esports, la majoria equips dels quals competeixen en la ConferÈNcia AtlÈTica de les DONES DE NEW ENGLAND del Ncaa DIVISION III I HOMES; la DIVISIÓ jo programes de rem competeixen com part de l'Earc i Eawrc.


History[modifica]

Història[modifica]


Foundation and early years (1857–1917)[modifica]

anys de Fundació i primers (1857-1917)[modifica]

Stereographic card showing an MIT mechanical drafting studio, 19th century (photo by E.L. Allen)
Fitxer:Mit Boston 19è c byEdward L Allen Bpl 2351553844.jpg
Mostrant Stereographic card estudi que recluta mecànic a un Mit, 19è segle (foto per E.L. Allen)
Original Rogers Building (MIT), Back Bay, Boston, 19th century (photo by E.L. Allen)
Fitxer:Mass. Inst. Tecnologia, per E. L. Allen.png
L'original Rogers Edifici (mit), Donar Suport A LA BADIA, BOSTON, 19è segle (foto per E.L. Allen)


In 1859, the Massachusetts General Court was given a proposal for use of newly opened lands in Back Bay in Boston for a museum and Conservatory of Art and Science.[18] On April 10, 1861, the Governor of the Commonwealth of Massachusetts signed a charter for the incorporation of the "Massachusetts Institute of Technology and Boston Society of Natural History", submitted by William Barton Rogers. Rogers sought to establish a new form of higher education to address the challenges posed by rapid advances in science and technology during the mid-19th century with which classic institutions were ill-prepared to deal.[19][20] Barton believed, “The true and only practicable object of a polytechnic school is, as I conceive, the teaching, not of the minute details and manipulations of the arts, which can be done only in the workshop, but the inculcation of those scientific principles which form the basis and explanation of them, their leading processes and operations in connection with physical laws.”[21]

El 1859, al Jutjat General De Massachusetts se li donava una proposta per a ús de terres novament obertes en Badia Del Darrere a Boston per a un museu i Conservatori d'Art i Ciència. [22]. El 10 d'abril, de 1861, el Governador de la Commonwealth de Massachusetts signava una carta per a la incorporació de l'"Institut de Massachusetts de Tecnologia i HistÒRIA D'OF NATURAL DE SOCIETAT DE BOSTON", sotmès per WILLIAM BARTON ROGERS. Rogers buscat per establir una forma nova d'ensenyament superior per adreçar els desafiaments posats per avenços ràpids en la ciència i tecnologia durant el mig-19è segle amb què eren LES institucions clàssiques mal preparat repartir. [23]. [24]. Barton cregut, "L'objecte veritable i només factible d'una escola politècnica és, mentre concebo, l'ensenyament, no dels detalls minúsculs i manipulacions de les arts, que es pot fer només en el taller, però l'inculcation d'aquells principis científics que forma la base i explicació d'ells, els seus processos principals i operacions en la connexió amb drets físics. " [25].


A 1905 map of MIT's Boston campus.

thumb|right|Un mapa de 1905 del campus de Boston de Mit.


The Rogers Plan, as it has come to be known, reflected the German research university model, emphasizing an independent faculty engaged in research as well as instruction oriented around seminars and laboratories.[26] Rogers proposed that this new form of education be rooted in three principles: the educational value of useful knowledge, the necessity of “learning by doing”, and integrating a professional and liberal arts education at the undergraduate level.[27][28]

El Rogers Pla, com s'ha vingut a saber, reflectia la model D'universitat De Recerca Alemany|Alemany INVESTIGAR MODEL D'UNIVERSITAT, emfatitzant una facultat independent compromesa en la recerca així com instrucció orientada al voltant de seminaris i laboratoris. [29]. Rogers proposat allò aquesta forma nova d'educació ser arrelat en tres principis: el valor educatiu de coneixement útil, la necessitat d'"assabentar-se per fer", i integrar una educació d'arts professional i liberal en el nivell universitari. [27]. [30].


However, open conflict in the Civil War broke out on April 12, 1861, just two days after issuance of the charter. After years of delay caused by wartime funding and staffing difficulties, MIT's first classes were held in rented space at the Mercantile Building in downtown Boston in 1865.[31] Though it was to be located in the middle of urban Boston, the mission of the new institute matched the intent of the 1862 Morrill Land-Grant Colleges Act to fund institutions "to promote the liberal and practical education of the industrial classes." Although the Commonwealth of Massachusetts separately founded what was to become the University of Massachusetts under this act,[d] MIT was also named a land grant school.[32] The proceeds from land sales went toward new buildings in Boston's Back Bay neighborhood in 1866, and MIT informally came to be called "Boston Tech".[33]

Tanmateix, el conflicte obert en la Guerra Civil esclatava el 12 d'abril, de 1861, només dos dies després d'emissió de la carta. Després d'anys de retard provocat per temps de guerra que finança i que proveeix de personal dificultats, les primeres classes de Mit es tenien en espai llogat al Mercantil que Construïa a cèntric Boston el 1865. [34]. Encara que havia de ser situat al mig de Boston urbà, la missió de l'institut nou lligava amb la intenció del Morrill Land-grant Colleges Act de 1862 per finançar institucions "per promoure l'educació liberal i pràctica de les classes industrials." Encara que la Mancomunitat de Massachusetts separadament fundava el que s'havia de convertir en la Universitat Of Massachusetts sota aquest acte,[d] Mit era també anomenat una escola de subvenció de terra. [35]. Els beneficis de vendes de terra se n'anaven cap a edificis nous al veïnat de Badia del Darrere de Boston el 1866, i Mit informalment es venia a anomenar "Boston Tech". [36].


During the next half-century, the focus of the science and engineering curriculum drifted towards vocational concerns instead of theoretical programs. During this period, the MIT faculty and alumni repeatedly rejected overtures from former MIT faculty turned Harvard University president Charles W. Eliot, to merge MIT with Harvard College's Lawrence Scientific School.[37]

Durant el proper mig segle, el focus del currículum de ciència i enginyeria anava cap a preocupacions vocacionals en comptes de programes teòrics. Durant aquest període, la facultat Mit i exalumnes repetidament rebutjats les obertures d'anterior facultat Mit giraven el president d'Harvard University Charles W. Eliot, per fusionar Mit amb l'Escola De Lawrence SCIENTIFIC de Col·legi d'Harvard. [38].


Development and post-war growth (1916–1965)[modifica]

Desenvolupament i creixement de posguerra (1916-1965)[modifica]

Plantilla:Rquote

Plantilla:Rquote


MIT's Building 10 and Great Dome overlooking Killian Court

right|thumb|200px|L'Edifici de Mit 10 i Gran Cúpula que passa per alt Jutjat Killian

A plaque of George Eastman, founder of Eastman Kodak, in Building 6. His nose is rubbed by students for good luck.[39]
Una placa de George Eastman, fundador d'Eastman Kodak, Construint-ne 6. El seu nas és fregat per estudiants per a la bona sort. [40].


Industrialist George Eastman reinforced MIT's independence by donating funds to build a new campus along a mile-long tract on the Cambridge side of the Charles River, almost entirely on landfill.[41] In 1916, MIT moved into the handsome new neoclassical campus designed by William W. Bosworth.

L'industrial George Eastman reforçava la independència de Mit fent donació de fons per construir un campus nou al llarg d'un tracte llarg de milla en el costat de Cambridge del Riu de Charles, gairebé totalment sobre abocador. [42]. El 1916, Mit es traslladava al campus neoclàssic nou maco dissenyat per William W. Bosworth.


In 1937, President Karl Taylor Compton and Vice-President (effectively Provost) Vannevar Bush drastically reformed the applied technology curriculum by re-emphasizing the importance of "pure" sciences like physics and chemistry and by reducing the vocational practice required in shops and drafting studios.[2] In sharp contrast to the Ivy League, MIT catered more to middle-class families, and depended more on tuition than on endowments or grants.[43] Despite the challenges of the Great Depression, the Compton reforms "renewed confidence in the ability of the Institute to develop leadership in science as well as in engineering."[27] The expansion and reforms cemented MIT's academic reputation[2] and the school was elected to the Association of American Universities in 1934.[44]

El 1937, President Karl Taylor Compton i Vicepresident (eficaçment Alcalde) Vannevar Bush dràsticament reformat el currículum de tecnologia aplicat reemfatitzant la importància de ciències "pures" com física i química i reduint la pràctica vocacional exigida en botigues i que redacta estudis. [2]. En el contrast agut amb la Lliga D'heura, Mit atenia més a famílies de classe mitja, i depenia més de matrícula que de donacions o subvencions. [45]. Malgrat els desafiaments de la Gran Depressió, les reformes de Compton "reprenien confiança en l'habilitat de l'Institut per desenvolupar lideratge en la ciència així com ideant." [27]. L'expansió i les reformes consolidaven la reputació acadèmica de Mit [2]. i l'escola s'elegia a l'AssociaciÓ OF AMERICAN UNIVERSITIES el 1934. [46].


MIT was substantially changed by its involvement in military research during World War II. Vannevar Bush was appointed head of the enormous Office of Scientific Research and Development and directed funding to only a select group of universities, including MIT.[47][48] MIT's Radiation Laboratory was established in 1940 to assist the British military in developing a microwave radar, and the first mass-produced equipments were installed on front-line units within months. Other defense projects included gyroscope-based and other complex control systems for gun and bombsights and inertial navigation under Charles Stark Draper's Instrumentation Laboratory, the development of a digital computer for flight simulations under Project Whirlwind, and high-speed and high-altitude photography under Harold Edgerton.[49] By the end of the war, MIT employed a staff of over 4,000 (including more than a fifth of the nation's physicists) and was the nation's single largest wartime R&D contractor.[50]

Mit era substancialment canviat per la seva implicació en recerca militar durant la Guerra Mundial Ii. Vannevar Bush es nomenava cap de l'enorme Office De Recerca CientÍfica I desenvolupament i finançament dirigit a només un grup selecte d'universitats, incloent-hi Mit. [51]. [52]. el Laboratori De Radiació de Mit era establert el 1940 ajudar els Militars britànics a desenvolupar un radar DE microones, i els primers equips produïts en sèrie s'instal·laven en unitats de línia del davant dins de mesos. Altre projectes de defensa inclosos sistemes de control complexos basats en EL giroscopi i altre per al Laboratori D'instrumentació de Gun i bombsights i INERTIAL NAVIGATION sota DRAPER de CHARLES STARK, el desenvolupament d'un calculador digital per a simulacions de vol sota Terbolí De Projecte, i velocitat alta i fotografia d'altitud alta sota Harold Edgerton. [53]. Al final de la guerra, Mit emprava un personal de més de 4,000 (incloent-hi més que un cinquè dels físics de la nació) i era el contractista de R&D de temps de guerra més gran solter de la nació. [54].


In the post-war years, government-sponsored research such as SAGE and guidance systems for ballistic missiles and Project Apollo, combined with surging student enrollments under the G.I. Bill, contributed to rapid growth in the size of the Institute's research staff and physical plant, as well as placing an increased emphasis on graduate education.[27] The profound changes that occurred at MIT between 1930 and 1957 included the doubling of its faculty and a quintupling of its graduate student population. These changes were significantly guided and shaped by the institution-building strategies of Karl Taylor Compton, president of MIT between 1930 and 1948, James Rhyne Killian, president from 1948 to 1957, and Julius Adams Stratton, chancellor from 1952 to 1957.[55]

En els anys de posguerra, government-sponsored research com Sàlvia i sistemes de consell per a míssils balístics i Project Apollo, combinats amb inscripcions d'estudiants que pugen sota el G.i. Compte, amb què es col·laborava a creixement ràpid en la mida del personal de recerca de l'Institut i planta física, així com que posa un èmfasi augmentat en educació de llicenciats. [27]. Els canvis profunds que ocorrien a Mit entre 1930 i 1957 incloïen el doblar de la seva facultat i un quintupling de la seva població d'estudiants de postgrau. Aquests canvis es guiaven significativament i eren formats per les estratègies d'edifici d'institució de Karl Taylor Compton, president de Mit entre 1930 I 1948, James Rhyne KILLIAN, el president de 1948 a 1957, i JULIUS ADAMS STRATTON, canceller de 1952 a 1957. [56].


While the school mainly served the needs of industrial patrons in the 1920s, by the 1950s it had gained considerable autonomy from industrial corporations while attracting new patrons and building a close relationship with philanthropic foundations and the federal government. As the Cold War and Space Race intensified and concerns about the technology gap between the US and the Soviet Union grew more pervasive throughout the 1950s and 1960s, MIT's involvement in the military-industrial complex was a source of pride on campus.[57][58]

Mentre que l'escola principalment servia les necessitats de patrons industrials en els anys 1920, pels anys 1950 havia guanyat autonomia considerable amb corporacions industrials mentre atraient patrons nous i construint una relació propera amb fundacions filantròpiques i el govern federal. Com la Guerra Freda i Cursa Espacial s'intensificava i preocupa pel buit de tecnologia entre el Nosaltres i la Unió Soviètica es feia més penetrant a través dels anys 1950 i 1960, la implicació de Mit en el complex militar industrial era una font d'orgull en campus. [59]. [60].


Recent history (1966–present)[modifica]

història Recent (1966 present)[modifica]

The MIT Media Lab houses researchers developing novel uses of computer technology. Shown here is the 1982 building, designed by I.M. Pei, with an extension (background) designed by Fumiko Maki and opened in March 2010.

[[Mitjans de Comunicació de File:Mit Lab.jpg|thumb|right|200px|El Laboratori De Mitjans De Comunicació De Mit allotja investigadors que desenvolupen usos nous de tecnologia informàtica. Mostrat aquí és l'edifici de 1982, dissenyat per I.m. Pei, amb una extensió (fons) dissenyada per Fumiko Maki i oberta el març de 2010.]]


Following a comprehensive review of the undergraduate curriculum in 1949 and the successive appointments of more humanistically oriented Presidents Howard W. Johnson and Jerome Wiesner between 1966 and 1980, MIT greatly expanded its programs in the humanities, arts, and social sciences.[27][61] Previously marginalized faculties in the areas of economics, management, political science, and linguistics emerged into cohesive and assertive departments by attracting respected professors, launching competitive graduate programs, and forming into the School of Humanities, Arts, and Social Sciences and the MIT Sloan School of Management in 1950 to compete with the powerful Schools of Science and Engineering.[62][63]

Després d'una revisió completa del currículum universitari el 1949 i les successives cites de més humanÍSticament Presidents Orientats Howard W. Johnson i Jerome Wiesner entre 1966 i 1980, Mit en gran manera expandia els seus programes en les humanitats, arts, i ciències socials. [27]. [64]. facultats Prèviament marginades en les àrees d'economia, direcció, la ciència política, i lingüística emergien a departaments cohesius i assertius atraient professors respectats, que llancen programes de llicenciats competitius, i que formen a l'Escola Of Humanities, Arts, I CIÈNcies SOCIALS i l'ESCOLA DE MIT SLOAN OF MANAGEMENT el 1950 per competir amb les Escoles potents de Ciència i ENGINYERIA. [65]. [66].


In late 1960s and early 1970s, student and faculty activists protested against the Vietnam War and MIT's defense research.[67][68] The Union of Concerned Scientists was founded on March 4, 1969 during a meeting of faculty members and students seeking to shift the emphasis on military research towards environmental and social problems.[69] Although MIT ultimately divested itself from the Instrumentation Laboratory and moved all classified research off-campus to the Lincoln Laboratory facility in 1973 in response to the protests,[70][71] the student body, faculty, and administration remained comparatively unpolarized during the tumultuous era.[67][72]

L'últim 1960 i el primer 1970, l'estudiant i activists de facultat protestaven contra la Guerra Del Vietnam i la recerca de defensa de Mit. [73]. [74]. LA UniÓ D'Afectat CientÍFics era fundat el 4 de març, 1969 durant una reunió de cerca de membres i estudiants de facultat per canviar l'èmfasi en militars investiga cap a problemes mediambientals i socials. [75]. Encara que Mit en el fons es despullava des del Laboratori D'instrumentació i movia tot el campus inactiu de recerca classificat a la instal·lació de Laboratori de Lincoln en 1973 en resposta a les protestes, [76]. [77]. l'alumnat, facultat, i administració romasa comparativament impolaritzat durant l'era tumultuosa. [73]. [78].


In addition to developing the predecessors to modern computing and networking technologies,[79][80] students, staff, and faculty members at the Project MAC, Artificial Intelligence Laboratory, and Tech Model Railroad Club wrote some of the earliest interactive video games like Spacewar! and created much of modern hacker slang.[81] Several major computer-related organizations have originated at MIT since the 1980s; Richard Stallman's GNU Project and the subsequent Free Software Foundation were founded in the mid-1980s at the AI Lab, the MIT Media Lab was founded in 1985 by Nicholas Negroponte and Jerome Wiesner to promote research into novel uses of computer technology,[82] the World Wide Web Consortium standards organization was founded at the Laboratory for Computer Science in 1994 by Tim Berners-Lee,[83] the OpenCourseWare project has made course materials for over 1,800 MIT classes available online free of charge since 2002,[84] and the One Laptop per Child initiative to expand computer education and connectivity to children worldwide was launched in 2005.[85] Upon taking office in 2004, President Hockfield launched an Energy Research Council to investigate how MIT can respond to the interdisciplinary challenges of increasing global energy consumption.[86]

A més a més a desenvolupar els predecessors a computació moderna i tecnologies de connexiÓ De Xarxes, [87]. [88]. estudiants, personal, i membres de facultat al Projecte Mac, Laboratori D'intel·ligència Artificial, i Tech Model Railroad Club escrivien que alguns dels primers videojocs interactius volen Spacewar! i creava molt d'argot DE pirata informàtic modern. [89]. Unes quantes organitzacions relacionades d'ordinadors essencials s'han originat a Mit des dels anys 1980; Richard El Projecte De Nyu De Stallman i la subsegüent Fundació De Programari Lliure eren fundats en el mig-1980 al Laboratori Ai, el Laboratori De Mitjans De Comunicació De Mit es fundava el 1985 per Nicholas Negroponte i Jerome Wiesner per promoure recerca a usos nous de tecnologia informàtica, [90]. l'organització estàndard DE Consorci De Web Ample Mundial era fundat al LABORATORI PER A la INFORMÀTICA el 1994 per TIM BERNERS-LEE, [91]. el projecte d'Opencourseware ha fet materials de curs perquè sobre 1,800 Mit classifica disponible en línia de franc des de 2002, [92]. i AQUEST PORTÀTIL PER iniciativa INFANTIL per expandir educació informàtica i connectivitat per a nens a escala mundial era llançat el 2005. [93]. A prendre possessió el 2004, el President Hockfield llançava un Consell de Recerca d'Energia per investigar com pot respondre Mit als desafiaments interdisciplinaris de consum energètic global creixent. [94].


MIT was named a sea-grant college in 1976 to support its programs in oceanography and marine sciences and was named a space-grant college in 1989 to support its aeronautics and astronautics programs.[95][96] Despite diminishing government financial support over the past quarter century, MIT launched several development campaigns to significantly expand the campus: new dormitories and athletics buildings on west campus, the Tang Center for Management Education, several buildings in the northeast corner of campus supporting research into biology, brain and cognitive sciences, genomics, biotechnology, and cancer research, and a number of new "backlot" buildings on Vassar Street including the Stata Center.[97] Construction on campus in the 2000s included an expansion of the Media Lab, the Sloan's eastern campus, and graduate residences in the northwest.[98][99]

Mit s'anomenava un col·legi de subvenciÓ de Mar el 1976 per donar suport als seus programes en oceanografia i ciències marines i s'anomenava un Col·legi de SubvenciÓ ESPACIAL el 1989 per donar suport als seus programes d'aeronàutica i astronàutica. [100]. [101]. Malgrat suport financer governamental minvant durant el segle de quart passat, Mit llançava unes quantes campanyes de desenvolupament d'expandir significativament el campus: edificis de dormitoris i atletisme nous en campus occidental, l'INSTITUT D'OF THE MASSACHUSETTS DE CAMPUS DE CENTRE DE TECHNOLOGY#TANG PER A L'EDUCACIÓ DE DIRECCIÓ|CENTRE DE TENALLES PER A l'EDUCACIÓ DE DIRECCIÓ, uns quants edificis a la cantonada nord-est de campus que dóna suport investiguen INSTITUT DE CAMPUS OF THE MASSACHUSETTS DE L'EDIFICI DE biologia DE TECHNOLOGY#KOCH|BIOLOGIA, brain I Ciències Cognitives|El CERVELL I LES CIÈNCIES COGNITIVES, genomics, biotecnologia, i CAMPUS DE L'INSTITUT DE MASSACHUSETTS DE TECHNOLOGY#KOCH CENTREN PER A INTEGRATIVE LA RECERCA DE CÀNCER|SE CENTREN la recerca De Càncer, i un cert nombre d'edificis de "backlot" nous en Carrer Vassar incloent-hi el STATA. [102]. Construcció en campus durant els anys 2000 inclosos una expansió del Laboratori de Medis, el campus oriental del Sloan, i residències de llicenciats al nord-oest. [103]. [104].


Campus[modifica]

Campus[modifica]

The central and eastern sections of MIT's campus as seen from above Massachusetts Avenue and the Charles River. In the center is the Great Dome overlooking Killian Court with Kendall Square in the background.

[[Campus Principal de File:Mit Aerial.jpg|thumb|right|200px|Les seccions centrals i orientals del campus de Mit com vist de damunt Avinguda de Massachusetts i el Riu De Charles. En el centre és la Gran Cúpula que passa per alt Jutjat Killian amb PlaÇA DE KENDALL en el fons.]]


MIT's 168-acre (68,0 ha) campus spans approximately a mile of the north side of the Charles River basin in the city of Cambridge. The campus is divided roughly in half by Massachusetts Avenue, with most dormitories and student life facilities to the west and most academic buildings to the east. The bridge closest to MIT is the Harvard Bridge, which is known for being marked off in a non-standard unit of length – the smoot.[105][106] The Kendall MBTA Red Line station is located on the far northeastern edge of the campus in Kendall Square. The Cambridge neighborhoods surrounding MIT are a mixture of high tech companies occupying both modern office and rehabilitated industrial buildings as well as socio-economically diverse residential neighborhoods.[107]

Mit 168-acre (68,0 ha) amplituds de campus aproximadament una milla de la cara nord de la conca de Charles a la ciutat de Cambridge. El campus és dividit aproximadament per la meitat per Avinguda De Massachusetts, amb la majoria dels dormitoris i instal·lacions de vida d'estudiants a l'oest i molts edificis acadèmics a l'est. El pont més proper a Mit és el Pont D'harvard, que és conegut per ser delimitat en una unitat no estàndard de llargada - el smoot. [108]. [109]. L'estació de LÍNIA VERMELLA de Kendall MBTA està situada en el lluny vora del nord-est del campus en PLAÇA DE KENDALL. Els veïnats de Cambridge que envolten Mit són una mescla de tecnologia alta ocupant les companyies tant oficina moderna com edificis industrials rehabilitats així com veïnats residencials socioeconòmicament diversos. [110].


MIT buildings all have a number (or a number and a letter) designation and most have a name as well.[111] Typically, academic and office buildings are referred to primarily by number while residence halls are referred to by name. The organization of building numbers roughly corresponds to the order in which the buildings were built and their location relative (north, west, and east) to the original, center cluster of Maclaurin buildings.[111] Many are connected above ground as well as through an extensive network of underground tunnels, providing protection from the Cambridge weather as well as a venue for roof and tunnel hacking.[112][113]

els Edificis De Mit Tot Tenen Un Número|Els Edificis De MIT TOT TENEN UN NÚMERO (o un número i una carta) designació i molts tenen un nom també. [111]. Típicament, el professor i edificis d'oficina s'atribueixen a principalment per número mentre els rebedors de residència s'atribueixen a de nom. L'organització de números d'edifici aproximadament correspon a l'ordre en el qual es construïen els edificis i la seva localització relativa (cap al nord, cap a l'oest, i a l'est) a l'original, grup central d'edificis Maclaurin. [111]. Molts estan connectats damunt terra així com a través d'una xarxa extensa de túnels subterranis, proporcionant protecció des del temps de Cambridge així com un lloc per sostre i túnel que talla. [114]. [115].


MIT's on-campus nuclear reactor is one of the largest university-based nuclear reactors in the United States.[116] The prominence of the reactor's containment building in a densely populated area has been controversial,[117] but MIT maintains that it is well-secured.[118] Other notable campus facilities include a pressurized wind tunnel and a towing tank for testing ship and ocean structure designs.[119][120] MIT's campus-wide wireless network was completed in the fall of 2005 and consists of nearly 3,000 access points covering 9.400.000 peus quadrats (870.000 m2) of campus.[121]

El Reactor nuclear de Damunt Campus de Mit és un dels reactors nuclears basats en la universitat més grans als Estats Units. [122]. La prominència del containment del reactor que construeix en una àrea densament poblada ha estat controvertida, [123]. però Mit manté que és ben assegurat. [124]. Unes altres instal·lacions de campus notables inclouen un túnel de vent pressuritzat i un tanc de remolc per a vaixell de testatge i dissenys d'estructura d'oceans. [125]. [126]. la xarxa sense cables àmplia de campus de Mit era completada a la tardor de 2005 i consta de gairebé 3 punts d'accés de,000 cobertura 9.400.000 peus quadrats (870.000 m2) de campus. [127].


In 2001, the Environmental Protection Agency sued MIT for violating Clean Water Act and Clean Air Act with regard to its hazardous waste storage and disposal procedures.[128] MIT settled the suit by paying a $155,000 fine and launching three environmental projects.[129] In connection with capital campaigns to expand the campus, the Institute has also extensively renovated existing buildings to improve their energy efficiency. MIT has also taken steps to reduce its environmental impact by running alternative fuel campus shuttles, subsidizing public transportation passes, and building a low-emission cogeneration plant that serves most of the campus electricity, heating, and cooling requirements.[130]

El 2001, l'Agència De Protecció Ambiental demandava Mit per violar Acte D'aigua Net i Acte D'aire Pur pel que fa al seu emmagatzematge de residu perillós i procediments de disposició. [131]. Mit instal·lat el vestit pagant una multa de $155,000 i llançant tres projectes mediambientals. [132]. En la connexió amb capitals campanyes d'expandir el campus, l'Institut també extensament ha renovat edificis existents per millorar la seva eficiència d'energia. Mit també ha considerat passos que redueix el seu impacte ambiental executant llançadores de campus de combustible alternatives, subvencionant passos de transport PÚBLICS, i construint una planta cogeneració d'emissió baixa que serveix gran part de l'electricitat de campus, escalfant, i refredant requisits. [133].


Between 2006 and 2008, MIT reported 16 forcible sex offenses, 4 robberies, 13 aggravated assaults, 536 burglaries, 2 cases of arson, and 16 cases of motor vehicle theft.[134]

Entre 2006 i 2008, Mit comunicava 16 forcible delictes sexuals, 4 robatoris, 13 assalts agreujats, 536 robatoris, 2 casos d'incendi provocat, i 16 casos de sostracció de vehicle de motor. [135].


Architecture[modifica]

Arquitectura[modifica]

El Csail de cases Central de Stata, Tapadores, i el DEPARTAMENT OF LINGUISTICS AND PHILOSOPHY

MIT's School of Architecture, now the School of Architecture and Planning, was the first in the United States,[136] and it has a history of commissioning progressive buildings.[137][138] The first buildings constructed on the Cambridge campus, completed in 1916, are known officially as the Maclaurin buildings after Institute president Richard Maclaurin who oversaw their construction. Designed by William Welles Bosworth, these imposing buildings were built of concrete, a first for a non-industrial — much less university — building in the US.[139] The utopian City Beautiful movement greatly influenced Bosworth's design, which features the Pantheon-esque Great Dome housing the Barker Engineering Library. The Great Dome overlooks Killian Court, where annual Commencement (graduation) exercises are held. The friezes of the limestone-clad buildings around Killian Court are engraved with the names of important scientists and philosophers.[k] The imposing Building 7 atrium along Massachusetts Avenue is regarded as the entrance to the Infinite Corridor and the rest of the campus.

L'Escola De Mit Of Architecture, ara l'Escola d'Arquitectura i Planificació, era el primer als Estats Units, [140]. i té una història de nomenar edificis progressius. [137]. [141]. Els primers edificis construïts al campus de Cambridge, completat en 1916, se saben oficialment com el edificis Maclaurin després del president d'Institut RICHARD MACLAURIN que supervisava la seva construcció. Dissenyat per WILLIAM WELLES BOSWORTH, aquests edificis que s'imposaven es construïen de formigó, un primer per a un edifici no industrial - molta menys universitat - en el Nosaltres. [142]. El Moviment Bonic De Ciutat utòpic en gran manera influïa el disseny de Bosworth, que presenta la Cúpula Gran d'esque de Panteó que posa la Biblioteca d'Enginyeria Barker. La Gran Cúpula passa per alt Jutjat Killian, on el Començament anual (graduació) fa exercici són tinguts. Els frisos del vestir pedra calcària els edificis al voltant de Jutjat Killian estan gravats amb els noms de científics importants i filòsofs. [k] L'Edifici 7 que s'imposa atri al llarg d'Avinguda De Massachusetts és considerat com l'entrada al Corredor Infinit i la resta del campus.


Alvar Aalto's Baker House (1947), Eero Saarinen's Chapel and Auditorium (1955), and I.M. Pei's Green, Dreyfus, Landau, and Wiesner buildings represent high forms of post-war modernist architecture.[143][144][145] More recent buildings like Frank Gehry's Stata Center (2004), Steven Holl's Simmons Hall (2002), Charles Correa's Building 46 (2005), Fumihiko Maki's Media Lab Extension (2009) are distinctive amongst the Boston area's classical architecture and serve as examples of contemporary campus "starchitecture."[137][146] These buildings have not always been popularly acclaimed;[147][148] in 2010, The Princeton Review included MIT in a list of twenty schools whose campuses are "tiny, unsightly, or both."[149]

La Casa de Baker d'Alvar Aalto (1947), la Capella d'Eero Saarinen i Auditori (1955), i I.M. El Verd de Pei, Dreyfus, Landau, i els edificis Wiesner representen formes altes d'arquitectura modernista de posguerra. [150]. [151]. [152]. Més edificis recents com el Stata Center de Frank Gehry (2004), El Rebedor De Dormitories#simmons De List Of Mit Undergraduate De Steven HOLL|rebedor De Simmons (2002), l'Edifici de CHARLES CORREA 46 (2005), l'Extensió de Laboratori de Mitjans de Comunicació de Fumihiko Maki (2009) són distintiu entre l'arquitectura clàssica de l'àrea de Boston i servei com exemples de campus contemporani "starchitecture." [137]. [153]. Aquests edificis tenen no sempre estat popularment aclamat; [154]. [155]. el 2010, El Princeton Revisa Mit inclòs en una llista de vint escoles els campus del qual són "minúsculs, lleig, o els dos." [156].


Housing[modifica]

Allotjament[modifica]

Simmons Hall was completed in 2002

[[Rebedor de File:Simmons, Mit, Cambridge, Massachusetts.Jpg|thumb|right|200px|rebedor De Simmons|El REBEDOR DE SIMMONS es completava en 2002]]


Undergraduates are guaranteed four-year housing in one of MIT's 12 undergrad dormitories, although 8% of students live off campus or commute.[157] On-campus housing provides live-in graduate student tutors and faculty housemasters who have the dual role of both helping students and monitoring them for medical or mental health problems. New undergrad students specify their dorm and floor preferences a few days after arrival on campus, and as a result diverse communities arise in living groups; e.g. the dorms on and east of Massachusetts Avenue have typically been more involved in countercultural activities.[158] MIT also has 5 dormitories for single graduate students and 2 apartment buildings on campus for married student families.[159]

Als universitaris se'ls garanteix allotjament de quatre anys en un de l'undergrad dormitories de Mit de 12, encara que un 8% d'estudiants viuen de campus o es desplacen. [160]. l'allotjament de Damunt campus proporciona live-in estudiant de postgrau ensenya i housemasters de facultat que tenen el paper doble tant d'ajudar estudiants com de controlar-los per a problemes de salut mèdics o mentals. Els estudiants d'undergrad nous especifiquen les seves preferències de dormitori i pis uns quants dies després d'arribada en campus, i com a resultat les comunitats diverses sorgeixen en grups de vida; p. ex. els dormitoris damunt i a l'est d'Avinguda de Massachusetts ha estat típicament més implicat en activitats contraculturals. [161]. Mit també té 5 dormitoris per a estudiants de postgrau solters i 2 edificis d'apartaments en campus per a famílies d'estudiants casades. [162].


MIT has a very active Greek and co-op system which includes 36 fraternities, sororities, and independent living groups (FSILGs).[163] 50% of male undergraduates join a fraternity and 34% of women join sororities.[164] Most FSILGs are located across the river in the Back Bay owing to MIT's historic location there, but eight fraternities are located on MIT's West Campus and in Cambridge. After the 1997 death of Scott Krueger, a new member at the Phi Gamma Delta fraternity, MIT required all freshmen to live in the dormitory system starting in 2002.[165] Because the fraternities and independent living groups had previously housed as many as 300 freshmen off-campus, the new policy did not take effect until 2002 after Simmons Hall opened.[166]

Mit té un grec molt actiu i sistema de co-op que inclou 36 fraternities, fraternitats, i grups de vida independents (Fsilgs). [167]. un 50% d'afegit universitari mascle una fraternitat i un 34% de fraternitats d'afegit de dones. [168]. La majoria dels Fsilgs estan situats a través del riu a la Badia Del Darrere a causa de la localització històrica de Mit allà, però vuit fraternities estan situats al Campus Occidental de Mit i a Cambridge. Després de la 1997 mort de Scott Krueger, un membre nou a la fraternitat de Delta de Gamma de PHI, Mit exigia que tots els principiants visquessin en l'engegada de sistema de dormitoris el 2002. [169]. Perquè els fraternities i els grups de vida independents n'havien allotjat prèviament tants com 300 principiants campus inactiu, la política nova no prenia efecte fins a 2002 després del REBEDOR DE DORMITORIES#SIMMONS DE LIST OF MIT UNDERGRADUATE|rebedor De Simmons obert. [170].


Organization and administration[modifica]

Organització i administració[modifica]

Building 7 (at 77 Massachusetts Avenue) is regarded as the entrance to campus

right|thumb|200px|Construint-ne 7 (a 77 Avinguda de Massachusetts) és considerat com l'entrada a campus MIT is chartered as a non-profit organization and is owned and governed by a privately appointed board of trustees known as the MIT Corporation.[171] The current board consists of 43 members elected to five year terms,[172] 25 life members who vote until their 75th birthday,[173] three elected officers (President, Treasurer, and Secretary),[174] and four ex officio members including the president of the alumni association, the Governor of Massachusetts, the Massachusetts Secretary of Education, and the Chief Justice of the Massachusetts Supreme Judicial Court.[175][176] The board is chaired by John S. Reed, the former chairman of the New York Stock Exchange and Citigroup.[177][178] The corporation approves the budget, new programs, degrees, and faculty appointments as well as electing the President to serve as the chief executive officer of the university and presiding over the Institute's faculty.[107][179] The sixteenth and current president, Susan Hockfield, a molecular neurobiologist, succeeded Charles M. Vest's fourteen year tenure in December 2004 and is the first woman to hold the post.[180] MIT's endowment and other financial assets are managed through a subsidiary MIT Investment Management Company (MITIMCo).[181] Valued at $8.0 billion in 2009, MIT's endowment is the sixth-largest among American colleges and universities.[14][182]

Mit es lloga com a organització no lucrativa i es té i governava per una junta privadament assignada of trustees coneguda com la Corporació Mit. [183]. La junta actual consta de 43 membres elegits a cinc termes d'any, [184]. 25 membres de vida que voten fins al seu 75è aniversari, [185]. tres oficials elegits (President, Tresorer, i Secretari), [186]. i quatre EX Officio membres incloent-hi el president de l'associació d'exalumnes, el Governador Of Massachusetts, el Secretari de Massachusetts d'Educació, i la Justícia Principal del Jutjat De Massachusetts Supreme Judicial. [187]. [188]. La junta és presidida per JOHN S. REED, l'anterior president de la Borsa De Nova York i Citigroup. [189]. [190]. La corporació aprova el pressupost, programes nous, graus, i cites de facultat també com elegir el President per servir de l'administrador general de la universitat i presidir la facultat de l'Institut. [110]. [191]. El setzè i president actual, Susan Hockfield, un neurobiologist molecular, succeïa l'arrendament d'ARMILLA DE M. DE CHARLES de catorze anys el desembre de 2004 i és la primera dona per ocupar el càrrec. [192]. la donació de Mit i un altre actiu financer es gestiona a través d'una filial Mit Investment Management Company (Mitimco). [193]. Valorat a $8.0 mil milions el 2009, la donació de Mit és la més gran de sisè entre col·legis americans i universitats. [14]. [194]. L. Rafael Reif a professor of Electrical Engineering is the current Provost of the Massachusetts Institute of Technology.

L. Rafael Reif un professor d'Enginyeria Elèctrica és l'Alcalde actual de l'Institut de Massachusetts de Tecnologia. MIT is "a university polarized around science, engineering, and the arts."[195] It has five schools (Science, Engineering, Architecture and Planning, Management, and Humanities, Arts, and Social Sciences) and one college (Whitaker College of Health Sciences and Technology), but no schools of law or medicine.[196][e] The chair of each of MIT's 32 academic departments reports to the dean of that department's school, who in turn reports to the Provost under the President.[197] However, faculty committees assert substantial control over many areas of MIT's curriculum, research, student life, and administrative affairs.[198]

Mit és "una universitat polaritzada al voltant de ciència, enginyeria, i les arts." [199]. Té cinc escoles (Ciència, Enginyeria, Arquitectura I Planificació, Direcció, i Humanitats, Arts, I CiÈNcies Socials) i un col·legi (COL·LEGI DE WHITAKER OF HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY), però cap escola de llei o medicina. [196]. [e] La cadira de cada un dels 32 informes de departaments acadèmics de Mit al degà de l'escola d'aquell departament, que a canvi es presenta a l'Alcalde sota el President. [200]. Tanmateix, els comitès de facultat afirmen control substancial sobre moltes àrees del currículum de Mit, recerca, vida d'estudiants, i afers administratius. [201].


Collaborations[modifica]

Col·laboracions[modifica]

Eero Saarinen's Kresge Auditorium (1955) is a classic example of the post-war architecture
Fitxer:Mit Kresge Auditorium.jpg
El Kresge Auditorium d'Eero Saarinen (1955) és un exemple clàssic de l'arquitectura de POSGUERRA

The university historically pioneered research and training collaborations between the academy, industry and government.[202][203] Fruitful collaborations with industrialists like Alfred P. Sloan and Thomas Alva Edison led President Compton to establish an Office of Corporate Relations and an Industrial Liaison Program in the 1930s and 1940s that now allows over 600 companies to license research and consult with MIT faculty and researchers.[2][204] Throughout the late 1980s and early 1990s, American politicians and business leaders accused MIT and other universities of contributing to a declining economy by transferring taxpayer-funded research and technology to international — especially Japanese — firms that were competing with struggling American businesses.[205][206]

La universitat històricament iniciava recerca i col·laboracions de formació entre l'acadèmia, indústria i govern. [207]. [208]. col·laboracions Fructíferes amb industrials com Alfred P. Sloan i Thomas Alva Edison portats President Compton per establir un Office de Relacions Corporatives i un Programa de Connexió Industrial en els anys 1930 i 1940 que ara permeten sobre 600 companyies concedir una llicència recerca i consultar facultat Mit i investigadors. [2]. [209]. A través dels últims anys 1980 i primer 1990, polítics americans i acusat de líders de negoci Mit i unes altres universitats de contribuir a una Economia Decreixent transferint recerca finançada de contribuent i tecnologia a empreses internacionals - especialment Japonès - que estaven competint amb lluitar negocis americans. [210]. [211].


MIT's extensive collaboration with the federal government on research projects has also led to several MIT leaders serving as Presidential scientific advisers since 1940.[j] MIT established a Washington Office in 1991 to continue to lobby for research funding and national science policy.[212][213] In response to MIT, eight Ivy League colleges, and 11 other institutions holding "Overlap Meetings" to prevent bidding wars over promising students from consuming funds for need-based scholarships, the Justice Department began an antitrust investigation in 1989 and in 1991 filed an antitrust suit against these universities.[214][215] While the Ivy League institutions settled,[216] MIT contested the charges on the grounds that the practice was not anti-competitive because it ensured the availability of aid for the greatest number of students.[217][218] MIT ultimately prevailed when the Justice Department dropped the case in 1994.[219][220]

La col·laboració extensa de Mit amb el govern federal sobre projectes de recerca també ha conduït a uns quants líders Mit que serveixen d'Assessors científics presidencials des de 1940. [j] Mit establert un Washington Office el 1991 per continuar fent campanya a favor de la polÍTica de CIÈNcia de finançament de recerca i nacional. [221]. [222]. En resposta a Mit, considerant vuit col·legis de League D'heura, i 11 altres institucions que les "Reunions de Superposició" eviten guerres de licitació per damunt prometent estudiants des de fons que consumeixen per a beques basades en la necessitat, el Departament De Justícia començava una investigació d'antimonopoli en 1989 i en 1991 arxivat un vestit d'antimonopoli contra aquestes universitats. [223]. [224]. Mentre que les institucions de League d'Heura S'Instal·laven, [225]. Mit disputat les càrregues als terres que la pràctica no era anticompetitiva perquè assegurava la disponibilitat d'ajut pel número més gran d'estudiants. [217]. [226]. Mit en el fons prevalgut quan el Departament de Justícia deixava caure el cas el 1994. [227]. [228].


Walker Memorial is a monument to MIT's 4th president, Francis Amasa Walker

[[Caminador de File:Mit Memorial.jpg|thumb|right|200px|Caminador Commemoratiu és un monument al 4t president de Mit, Francis Amasa Walker]] MIT's proximity to Harvard University[i] has created both a quasi-friendly rivalry ("the other school up the river") and a substantial number of research collaborations such as the Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology and Broad Institute.[229][230] In addition, students at the two schools can cross-register for credits toward their own school's degrees without any additional fees.[230] A cross-registration program with Wellesley College has existed since 1969 and a significant undergraduate exchange program with the University of Cambridge known as the Cambridge-MIT Institute was also launched in 2002.[230] MIT has more modest cross-registration programs with Boston University, Brandeis University, Tufts University, Massachusetts College of Art, and the School of the Museum of Fine Arts, Boston.[230] MIT maintains substantial research and faculty ties with independent research organizations in the Boston-area like the Charles Stark Draper Laboratory, Whitehead Institute for Biomedical Research, and Woods Hole Oceanographic Institution as well as international research and educational collaborations through the Singapore-MIT Alliance, MIT-Politecnico di Milano,[230][231] MIT-Zaragoza International Logistics Program, and other countries through the MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) program.[230][232]

La proximitat de Mit a Harvard University[i] ha creat tant una rivalitat quasi amistosa ("l'altra escola cap amunt del riu") com un número substancial de col·laboracions de recerca com la Divisió D'harvard-mit De Ciències De Salut I Tecnologia i Institut Ample. [233]. [230]. A més a més, estudiants a les dues escoles poden registre de Creu per a crèdits cap als graus de la seva pròpia escola sense cap quota addicional. [230]. Un programa de matrícula enfadada amb Col·legi De Wellesley ha existit des de 1969 i un programa d'intercanvi universitari significatiu amb la Universitat Of Cambridge coneguda com l'Institut de Mit de Cambridge també es llançava el 2002. [230]. Mit té més modest la matrícula enfadada programa amb Boston University, Brandeis University, Universitat De Crestes, Massachusetts College Of Art, i el Museu D'of The Escolar De BELLES ARTS, BOSTON. [230]. Mit manté recerca substancial i la facultat es lliga a organitzacions de recerca independents en l'àrea de Boston com el LABORATORI DE CHARLES STARK DRAPER, WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH, i Institució Oceanogràfica De Forat De Fustes així com recerca internacional i col·laboracions educatives a través de l'ALIANÇA de MIT de SINGAPUR, Mit-POLITECNICO diMilà, [230]. [234]. Saragossa de Mit les Logístiques Internacionals Programen, i uns altres països a través de la Ciència Internacional Mit i Iniciatives de Tecnologia (Misti) programen. [230]. [235].


The mass-market magazine Technology Review is published by MIT through a subsidiary company, as is a special edition that also serves as the Institute's official alumni magazine. The MIT Press is a major university press, publishing over 200 books and 40 journals annually emphasizing science and technology as well as arts, architecture, new media, current events, and social issues.[236]

La revista de massiu mercat Revisió De Tecnologia és publicat per Mit a través d'una companyia subsidiària, com és una edició especial que també serveix de la revista d'exalumnes oficial de l'Institut. La Premsa De MIT és una premsa d'universitat essencial, publicant sobre 200 llibres i 40 diaris anualment ciència que emfatitza i tecnologia així com arts, arquitectura, mitjans de comunicació nous, esdeveniments actuals, i assumptes socials. [237].


Academics[modifica]

Professors[modifica]

Plantilla:Infobox US university ranking

Plantilla:Infobox US university ranking


MIT is a large, highly residential, research university with a majority of enrollments in graduate and professional programs.[238] The university has been accredited by the New England Association of Schools and Colleges since 1929.[239][240] MIT operates on a 4–1–4 academic calendar with the fall semester beginning after Labor Day and ending in mid-December, a 4-week "Independent Activities Period" in the month of January, and the spring semester beginning in early February and ending in late May.[241]

Mit és una universitat de recerca, altament residencial, gran amb una majoria d'inscripcions en llicenciat i programes professionals. [238]. La universitat ha Estat Acreditada per l'ASSOCIACIÓ DE NEW ENGLAND OF SCHOOLS AND COLLEGES des de 1929. [242]. [243]. Mit opera sobre un calendari acadèmic de 4-1-4 amb el semestre de caiguda que comença després de Labor Day i que acaba en mitjan desembre, un "Període d'Activitats Independent" de 4 setmanes en el mes de gener, i el semestre de molla que comença a primers de febrer i que acaba en finals de maig. [244].


The School of Engineering has been ranked first among graduate and undergraduate programs by U.S. News & World Report since the first published results in 1994.[245][246] MIT has also consistently ranked first in the Academic Ranking of World Universities in Engineering/Technology and Computer Sciences.[247] A 1995 National Research Council study of US research universities ranked MIT first in "reputation" and fourth in "citations and faculty awards" and a 2005 NBER study of high school students' revealed preferences found MIT to be the 4th most preferred college in the nation.[248][249]

L'Escola d'Enginyeria s'ha classificat primer entre programes de llicenciat i universitari a prop Informen Les NotÍCies Dels Eua & MÓN ja que el primer publicat n'ocasiona 1994. [250]. [251]. Mit té també coherentment classificat primer en l'Ordenació Acadèmica D'universitats Mundials en Enginyeria/Tecnologia i Informàtiques. [252]. Un estudi de CONSELL de RECERCA NACIONAL de 1995 de Nosaltres que les universitats de recerca classificaven Mit primer en "la reputació" i en quart lloc en "premis de citacions i facultats" i un estudi de Nber de 2005 de les PREFERÈNCIES REVELADES dels estudiants d'institut trobades Mit per ser el 4t col·legi més preferit a la nació. [253]. [254].


MIT students refer to both their majors and classes using numbers or acronyms alone.[255] Departments and their corresponding majors are numbered in the approximate order their foundation; for example, Civil and Environmental Engineering is Course I, while Nuclear Science & Engineering is Course XXII.[256][257] Students majoring in Electrical Engineering and Computer Science, the most popular department, collectively identify themselves as "Course VI." MIT students use a combination of the department's course number and the number assigned to the class to identify their subjects; the introductory calculus-based classical mechanics course is simply "8.01" at MIT.[f]

Els estudiants Mit es refereixen tant als seus comandants com a classes que utilitzen números o acrònims sols. [258]. Departaments i els seus comandants corresponents són numerats en l'ordre aproximat la seva fundació; per exemple, l'Enginyeria Civil i Mediambiental és Curs jo, mentre Ciència Nuclear & Enginyeria és Course Xxii. [259]. [260]. majoring d'Estudiants en l'Enginyeria Elèctrica i Informàtica, el departament més popular, col·lectivament s'identifica com "Curs Vi." Els estudiants Mit utilitzen una combinació del número de curs del departament i el número assignat a la classe per identificar els seus temes; el curs de mecÀNICA CLÀSSIC basat en el càlcul introductori són simplement "les 8.01" a Mit.[f]


Undergraduate program[modifica]

programa Universitari[modifica]

The four year, full-time undergraduate instructional program is classified as "balanced arts & sciences/professions" and admission is characterized as "more selective, lower transfer in."[238] MIT offers 44 undergraduate degrees across its five schools.[261] In 2009, some 1,146 bachelor of science (abbreviated as SB, from the Latin expression Scientiæ Baccalaureus) degrees were granted, the only type of undergraduate degree MIT now awards.[262][263] The School of Engineering is the most popular division, enrolling 44.5% of students in its 19 degree programs, followed by the School of Science (20.2%), School of Humanities, Arts, & Social Sciences (3.5%), Sloan School of Management (3.5%), and the School of Architecture and Planning (1.8%).[264] The largest undergraduate degree programs are in Electrical Engineering and Computer Science (Course VI-2), Mechanical Engineering (Course II), Computer Science and Engineering (Course VI-3), Physics (Course VIII), Biology (Course VII), and Mathematics (Course XVIII).[5]

El quatre any, el programa d'instructional universitari a jornada plena es classifica com "arts equilibrades & ciències/professions" i l'admissió es caracteritza com "transferència més selectiva, més baixa dins." [238]. Mit s'ofereix 44 graus universitaris a través de les seves cinc escoles. [265]. El 2009, un 1 solter de,146 DE CIÈNCIA (abreujat com Sb, de l'expressió llatina Scientiæ Baccalaureus ) els graus eren concedits, l'únic tipus de grau universitari que Mit ara atorga. [262]. [266]. L'Escola d'Enginyeria és la divisió més popular, matriculant un 44,5% d'estudiants en els seus 19 programes de grau, seguits al costat de l'Escola de Ciència (un 20,2% ), Escola d'Humanitats, Arts, & Ciències Socials (un 3,5% ), Escola Sloan de Direcció (un 3,5% ), i l'Escola d'Arquitectura i Planificació (un 1,8% ). [267]. Els programes de grau universitaris més grans són en Enginyeria Elèctrica i Informàtica (Curs Vi-2), Enginyeria Mecànica (Curs Ii), Informàtica i Enginyeria (Curs Vi-3), Física (Curs Viii), Biologia (Curs Vii), i Matemàtiques (Curs Xviii). [5].


Undergraduates are required to complete an extensive core curriculum called the General Institute Requirements (GIRs).[268] The science requirement, generally completed during freshman year as prerequisites for classes in science and engineering majors, comprises two semesters of physics, two semesters of calculus, one semester of chemistry, one semester of biology, and a laboratory class in their major. The humanities, arts, and social sciences (HASS) requirement, consisting of eight semesters, includes a distribution of three classes across each of the humanities, arts, and social sciences as well as a concentration. The communication requirement consists of two communication-intensive HASS classes and two classes in their major program. Finally, all students are required to complete a swimming test and non-varsity athletes must also take four physical education classes.[268]

S'exigeix que els universitaris completin un currículum bàsic extens anomenats els Requisits d'Institut Generals (Girs). [269]. El requisit de ciència, generalment completat durant any de principiants com prerequisits per a classes en comandants de ciència i enginyeria, comprèn dos semestres de físiques, dos semestres de càlcul, un semestre de química, un semestre de biologia, i una classe de laboratori en el seu comandant. Les humanitats, arts, i ciències socials (Hass) requisit, constant de vuit semestres, inclou una distribució de tres classes a l'altre costat de cada un de les humanitats, arts, i ciències socials així com una concentració. El requisit de comunicació consta de dues classes Hass intensives de comunicació i dues classes en el seu programa essencial. Finalment, s'exigeix que tots els estudiants completin una prova de natació i els atletes no-varsity també han de prendre quatre classes d'educaciÓ FÍSIQUES. [269].


The Infinite Corridor is the primary passageway through campus
El Corredor Infinit és el passatge primari a través de campus

Although the difficulty and especially the fast pace of MIT coursework has been characterized as "drinking from a fire hose,"[270] the freshmen retention rate at MIT is similar to other national research universities.[271] Some of the pressure for first-year undergraduates is lessened by the existence of the "pass/no-record" grading system. In the first (fall) term, freshmen transcripts only report if a class was passed while no external record exists if a class was not passed. In the second (spring) term, passing grades (ABC) appear on the transcript while non-passing grades are again rendered "no-record".[272] The system had previously been "Pass/No Record" all freshman year, but was amended for the Class of 2006 to prevent students from gaming the system by completing required major classes on a pass/fail basis.[273]

Encara que la dificultat i especialment el pas ràpid de coursework Mit s'ha caracteritzat com "beure des d'una mànega de focs", [274]. l'índex de retenció de principiants a Mit és similar a unes altres universitats de recerca nacionals. [275]. Part de la pressió per a universitaris de primer any és disminuïda per l'existència del " pass/no-record " sistema que classifica. En el primer (caiguda) terme, les transcripcions de principiants només informen de si una classe s'aprovava mentre cap registre extern no existeix si no s'aprovava una classe. En el segon (molla) qualifica, els graus de pas (Abc) apareixen en la transcripció mentre es rendeixen una altra vegada graus no-pas "no registre". [272]. El sistema havia estat prèviament "Pas/Cap Registre" tot l'any de principiants, però era esmenat perquè la Classe de 2006 eviti estudiants des del joc que el sistema completant exigia classes essencials en una base de pas/suspens. [276].


Most classes rely upon a combination of faculty led lectures, graduate student led recitations, weekly problem sets (p-sets), and tests to teach material, though alternative curricula exist, e.g. Experimental Study Group, Concourse, and Terrascope.[272]

La majoria de les classes depenen d'una combinació de facultat portada conferències, l'estudiant de postgrau portava recitacions, el problema setmanal s'endureix (p-sets), i prova per ensenyar p. ex. Grup D'estudi Experimental, Concurrència, i Terrascope, encara que els currículums alternatius existeixen, al material. [272].


In the past, some organized student groups have compiled "course bibles", collections of problem set and examination questions and answers used as references for later students. In 1970, the then-Dean of Institute Relations, Benson R. Snyder, published The Hidden Curriculum, arguing that unwritten regulations, like the implicit curricula of the bibles, are often counterproductive; they fool professors into believing that their teaching is effective and students into believing they have learned the material. For further coverage of this topic, see History of the Massachusetts Institute of Technology#Course "Bibles".

En el passat, alguns grups d'estudiants organitzats han compilat "bíblies de curs", col·leccions de conjunt de problema i preguntes d'examen i respostes utilitzades com referències per a estudiants posteriors. El 1970, el llavors Degà de Relacions d'Institut, Benson R. Snyder, publicava El Currículum Ocult sostenint que les regulacions orals, com els currículums implícits de les bíblies, són sovint contraproductives; enganyen els professors a creure que el seu ensenyament és eficaç i els estudiants per creure que han après el material. Per a la cobertura més llunyana d'aquest tema, vegi Institut D'history Of The Massachusetts De Technology#course "BÍBLIA".


In 1969, MIT began the Undergraduate Research Opportunities Program (UROP) to enable undergraduates to collaborate directly with faculty members and researchers. The program, founded by Margaret MacVicar, builds upon the MIT philosophy of "learning by doing". Students join or initiate research projects, colloquially called "UROPs", through postings on the UROP website or by contacting faculty members directly.[277] Over 2,800 undergraduates, 70% of the student body, participate every year for academic credit, pay, or on a volunteer basis.[278] Students often become published, file patent applications, and/or launch start-up companies based upon their experience in UROPs.[279][280]

El 1969, Mit començava el Programa d'Oportunitats de Recerca Universitari (Urop) per permetre els universitaris col·laborar directament amb membres de facultat i investigadors. El programa, fundat per Margaret Macvicar, construeix a la filosofia Mit d'"assabentar-se per fer". Els estudiants uneixen o inicien projectes de recerca, col·loquialment anomenats "Urops", durant destinacions sobre el lloc web Urop o contactant membres de facultat directament. [281]. Més de 2 universitaris de,800, un 70% de l'alumnat, participen tots els anys per al crèdit acadèmic, sou, o en una base de voluntaris. [282]. Estudiants sovint es tornen publicat, presentar evidents aplicacions, i/o llançar companyies start-up basades en la seva experiència a Urops. [283]. [284].


Graduate program[modifica]

programa de Llicenciat[modifica]

Fitxer:MIT Barker Libary.JPG
Robert Engman's Möbius Strip hangs from the crown of the Barker Engineering Library's reading room located inside the Great Dome
Fitxer:Mit Barker Libary.Jpg
El MÖBius Strip de Robert Engman penja de la corona del Barker que Construeix la sala de lectura de Biblioteca situada dins de la Gran Cúpula

MIT's graduate program is a comprehensive doctoral program having high coexistence with undergraduate programs in the humanities, social sciences, and STEM fields as well as offering professional degrees.[238] The Institute offers graduate programs leading to academic degrees such as the Master of Science (SM), various Engineer's Degrees, Doctor of Philosophy (PhD), and Doctor of Science (ScD); professional degrees such as Master of Architecture (MArch),[285] Master of Business Administration (MBA),[286] Master of City Planning (MCP),[287] Master of Engineering (MEng),[288] and Master of Finance (MFin); and interdisciplinary graduate programs such as the MD/PhD (with Harvard Medical School).[289][290] Admission to graduate programs is decentralized; applicants apply directly to the department or degree program. Doctoral students are supported by fellowships (30%), research assistantships (49%), and teaching assistantships (13%).[291]

El programa de llicenciats de Mit és un programa doctoral complet que té coexistència alta amb programes universitaris en les humanitats, ciències socials, i camps de Tija així com que ofereix graus professionals. [238]. Conduint els programes de llicenciats d'ofertes d'Institut a graus acadèmics com el Màster de Ciència (Sm), diversos els Graus d'Enginyer, Doctor of Philosophy (PhD), i Doctor de Ciència (ScD); graus professionals com Màster d'Arquitectura (Març), [292]. Màster de Direcció d'Empreses (Mba), [293]. Màster de Pla Urbanístic (Mcp), [294]. Màster d'Enginyeria (Meng), [295]. i Màster de Finances (Mfin); i programes de llicenciats interdisciplinaris com el Md/phd (amb Escola D'harvard Medical). [296]. [297]. l'Admissió per graduar programes és descentralitzada; els sol·licitants s'apliquen directament al programa de departament o grau. Als estudiants doctorals els donen suport les associacions (Un 30% ), assistantships de recerca (Un 49% ), i assistantships d'ensenyament (Un 13% ). [298].


MIT awarded 1,474 master's degrees and 607 doctoral degrees in 2009.[262] The School of Engineering is the most popular academic division enrolling 45.4% of graduate students, followed by the Sloan School of Management (17.3%), School of Science (17.3%), School of Architecture and Planning (9.5%), School of Humanities, Arts, and Social Sciences (4.9%), and Whitaker College of Health Sciences (2.5%).[264] The largest graduate degree programs are the Sloan MBA, Electrical Engineering and Computer Science, Mechanical Engineering, and Chemical Engineering.[5]

Mit atorgava els graus d'1 màster de,474 i 607 graus doctorals en 2009. [262]. L'Escola d'Enginyeria és la divisió acadèmica més popular que es matriculi un 45,4% d'estudiants de postgrau, seguits al costat de l'Escola Sloan de Direcció (un 17,3% ), Escola de Ciència (un 17,3% ), Escola d'Arquitectura i Planificació (un 9,5% ), Escola d'Humanitats, Arts, i Ciències Socials (un 4,9% ), i Col·legi Whitaker de Ciències de Salut (un 2,5% ). [267]. Els programes de grau de llicenciats més grans són el Mba Sloan, Enginyeria Elèctrica i Informàtica, Enginyeria Mecànica, i Enginyeria Química. [5].


Libraries, collections, and museums[modifica]

Biblioteques, col·leccions, i museus[modifica]

Vegeu també: Campus of the Massachusetts Institute of Technology#Artwork
Vegeu també: Campus de l'Institut de Massachusetts de Technology#Artwork

The MIT library system consists of five subject libraries: Barker (Engineering), Dewey (Economics), Hayden (Humanities and Science), Lewis (Music), and Rotch (Arts and Architecture). There are also various specialized libraries and archives. The libraries contain more than 2.8 million printed volumes, 2.2 million microforms, 43,000 print or electronic journal subscriptions, and 570 databases.[299] Notable collections include the Lewis Music Library with an emphasis on 20th and 21st-century music and electronic music,[300] the List Visual Arts Center's rotating exhibitions of contemporary art,[301] and the Compton Gallery's cross-disciplinary exhibitions.[302] MIT allocates a percentage of the budget for all new construction and renovation to commission and support its extensive public art and outdoor sculpture collection.[303][304] The MIT Museum was founded in 1971 and collects, preserves, and exhibits artifacts significant to the life and history of MIT as well as collaborating with the nearby Museum of Science.[305]

El sistema de biblioteca Mit consta de cinc subjecte biblioteques: Barker (Enginyeria), Dewey (Economia), Hayden (Humanitats i Ciència), Lewis (Música), i Rotch (Arts i Arquitectura). Hi ha també diverses biblioteques especialitzades i arxius. Les biblioteques contenen més de 2,8 milions de volums impresos, 2,2 milions de microformes, 43 impressió de,000 o subscripcions de diari electròniques, i 570 bases de dades. [306]. col·leccions Notables inclouen la Biblioteca de Música Lewis amb un èmfasi damunt 20è i música de 21è segle i música electrònica, [307]. la Llista alternant El Centre ArtÍSTIC VISUAL demostracions d'art contemporani, [308]. i les demostracions disciplinàries de creu de la Galeria de Compton. [309]. Mit assigna un percentatge del pressupost per a tota la construcció nova i renovació per nomenar i per donar suport al seu art públic extens i col·lecció d'escultura a l'aire lliure. [310]. [311]. El Museu De Mit es fundava el 1971 i s'acumula, conserva, i exhibeix artefactes significatiu a la vida i història de Mit així com col·laborant amb el MUSEU pròxim DE CIÈNCIA. [312].


Research[modifica]

Recerca[modifica]

MIT was elected to the Association of American Universities in 1934 and remains a research university with a very high level of research activity;[44][238] research expenditures totaled $718.2 million in 2009.[15] The federal government was the largest source of sponsored research, with the Department of Health and Human Services granting $255.9 million, Department of Defense $97.5 million, Department of Energy $65.8 million, National Science Foundation $61.4 million, and NASA $27.4 million.[15] MIT employs approximately 1300 researchers in addition to faculty.[313] In 2009, MIT faculty and researchers disclosed 530 inventions, filed 184 patent applications, received 166 patents, and earned $136.3 million in royalties and other income.[314]

Mit s'elegia a l'AssociaciÓ Of American Universities el 1934 i roman una universitat de recerca amb un nivell molt alt d'activitat de recerca; [46]. [238]. les despeses de recerca sumaven $718.2 un milió el 2009. [15]. El govern federal era la font més gran de recerca patrocinada, amb l'atorgament d'OF Health And Human SERVICES de DEPARTAMENT $255.9 un milió, Ministeri De Defensa $97.5 un milió, DEPARTAMENT OF ENERGY $65.8 un milió, Fundació De Ciència Nacional $61.4 un milió, i Nasa $27.4 un milió. [15]. Mit contracta aproximadament 1300 investigadors a més a més a facultat. [315]. El 2009, les facultats Mit i els investigadors revelaven que 530 invencions, arxivades 184 evidents aplicacions, rebien 166 patents, i guanyaven $136.3 un milió en drets d'autor i altre ingressos. [316].


The GNU project and free software movement originated at MIT

[[Nyu de File:Heckert white.svg|right|thumb|150px|El Projecte de nyu i moviment de programari lliure s'originava a Mit]] In electronics, magnetic core memory, radar, single electron transistors, and inertial guidance controls were invented or substantially developed by MIT researchers.[317][318] Harold Eugene Edgerton was a pioneer in high speed photography.[319] Claude E. Shannon developed much of modern information theory and discovered the application of Boolean logic to digital circuit design theory.[320] In the domain of computer science, MIT faculty and researchers made fundamental contributions to cybernetics, artificial intelligence, computer languages, machine learning, robotics, and cryptography.[318][321] At least nine Turing Award laureates and seven recipients of the Draper Prize in engineering have been or are currently associated with MIT.[322][323]

En electrònica, memòria de ferrites, s'inventaven radar, transistors d'electró únics, i controls d'inertial guidance o substancialment eren desenvolupats per investigadors Mit. [324]. [325]. Harold Eugene Edgerton era un pioner en la fotografia d'alta velocitat. [326]. Claude E. Shannon desenvolupat molta de teoria de la informació moderna i descobria l'aplicació de Lògica booleana a teoria de disseny de circuit integrat digital. [327]. En el camp d'informàtica, les facultats Mit i els investigadors feien contribucions fonamentals a cibernètica, intel·ligència artificial, llenguatges de programació, aprenentatge deQuina, robòtica, i criptografia. [325]. [328]. Com a mínim nou laureates de Premi de TURING i set receptors del PREMI DE DRAPER ideant han estat o estan associats actualment amb Mit. [322]. [329].


Current and previous physics faculty have won eight Nobel Prizes,[330] four Dirac Medals,[331] and three Wolf Prizes predominantly for their contributions to subatomic and quantum theory.[332] Members of the chemistry department have been awarded three Nobel Prizes and one Wolf Prize for the discovery of novel syntheses and methods.[330] MIT biologists have been awarded six Nobel Prizes for their contributions to genetics, immunology, oncology, and molecular biology.[330] Professor Eric Lander was one of the principal leaders of the Human Genome Project.[333][334] Positronium atoms,[335] synthetic penicillin,[336] synthetic self-replicating molecules,[337] and the genetic bases for Lou Gehrig's disease and Huntington's disease were first discovered at MIT.[338] Jerome Lettvin transformed the study of cognitive science with his paper "What the frog's eye tells the frog's brain".[339]

Les facultats de física actuals i prèvies han guanyat vuit Premis Del Nobel, [340]. quatre medalles De Dirac|Dirac Medals, [341]. i tres Premis De llop predominantment per a les seves contribucions a subatòmic i teoria dels quanta. [342]. Membres del departament de química s'han atorgat tres Premis Del Nobel i un Premi de Llop per a la descoberta de síntesis noves i mètodes. [340]. Als biòlegs Mit se'ls han atorgat sis PREMIS DEL NOBEL per a les seves contribucions a genètica, immunologia, oncology, i biologia molecular. [340]. El professor Eric Lander era un dels líders principals del Projecte De Genoma Humà. [343]. [344]. àtoms de Positronium, [345]. penicil·lina sintètica, [346]. SYNTHETIC SELF-REPLICATING MOLECULES, [347]. i les bases genètiques per La Malaltia De Lou Gehrig i Malaltia d'huntington's es descobrien primer a Mit. [348]. Jerome Lettvin transformat l'estudi de ciència cognitiva amb el seu paper "què l'ull de la granota diu el cervell de la granota". [349].


In the domain of humanities, arts, and social sciences, MIT economists have been awarded five Nobel Prizes and nine John Bates Clark Medals.[330][350] Linguists Noam Chomsky and Morris Halle authored seminal texts on generative grammar and phonology.[351][352] The MIT Media Lab, founded in 1985 within the School of Architecture and Planning and known for its unconventional research,[353][354] has been home to influential researchers such as constructivist educator and Logo creator Seymour Papert.[355]

En el camp d'humanitats, arts, i ciències socials, als economistes Mit se'ls han atorgat cinc Premis Del Nobel i nou John Bates Clark Medals. [340]. [356]. Linguists Noam Chomsky i Morris Halle creava textos bàsics sobre gramàtica generativa i fonologia. [357]. [358]. El Laboratori De Mitjans De Comunicació De Mit, fundat el 1985 dins de l'Escola D'arquitectura I Que PLANEJA i sabut per a la seva recerca original, [359]. [360]. ha estat a casa a investigadors influents com educador constructivista i el creador de Logo Seymour Papert. [361].


Spanning many of the above fields, MacArthur Fellowships (the so-called "Genius Grants") have been awarded to 38 people associated with MIT.[362] Four Pulitzer Prize winning writers currently work at or have retired from MIT.[363] Four current or former faculty are members of the American Academy of Arts and Letters.[364]

Abraçant molts dels camps citats, Macarthur Fellowships (l'anomenat "Geni Admet") haver estat atorgat a 38 persones associades amb Mit. [362]. guanyant Four Pulitzer Prize escriptors actualment treballar a o s'ha retirat de Mit. [363]. Quatre corrent o l'anterior facultat són membres de l'AcadÈMIA AMERICANA D'ARTS I CARTES. [364].


Given MIT's prominence, allegations of research misconduct or improprieties have received substantial press coverage. Professor David Baltimore, a Nobel Laureate, became embroiled in a misconduct investigation starting in 1986 that led to Congressional hearings in 1991.[365][366] Professor Ted Postol has accused the MIT administration since 2000 of attempting to whitewash potential research misconduct at the Lincoln Lab facility involving a ballistic missile defense test, though a final investigation into the matter has not been completed.[367][368] Associate Professor Luk Van Parijs was dismissed in 2005 following allegations of scientific misconduct and found guilty of the same by the United States Office of Research Integrity in 2009.[369][370]

Donat la prominència de Mit, les al·legacions de mala conducta de recerca o improprieties han rebut cobertura de premsa substancial. Professor David Baltimore, un Nobel Laureate, es tornava embroiled en una engegada d'investigació de mala conducta el 1986 que conduïa a oïdes del Congrés el 1991. [365]. [366]. Professor que Ted Postol ha acusat l'administració Mit ja que 2000 d'intentar a potencial de calç investiga mala conducta a la instal·lació de Laboratori de Lincoln que implica una prova de Defensa de MÍSsil BalÍStic, encara que no s'ha completat una investigació final a la matèria. [371]. [372]. el Professor Adjunt LUK VAN PARIJS era acomiadat el 2005 seguint al·legacions de mala conducta científica i declarat culpable del mateix pels ESTATS UNITS OFFICE D'INTEGRITAT DE RECERCA el 2009. [373]. [374].


Traditions and student activities[modifica]

Tradicions i activitats d'estudiants[modifica]

Vegeu també: MIT in popular culture
Vegeu també: Mit en la cultura popular


The faculty and student body highly value meritocracy and technical proficiency.[375][376] MIT has never awarded an honorary degree, nor does it award athletic scholarships, ad eundem degrees, or Latin honors upon graduation.[377] However, MIT has twice awarded honorary professorships; to Winston Churchill in 1949 and Salman Rushdie in 1993.[378]

La facultat i alumnat altament valoren proficiency de meritocracy i tècnic. [379]. [380]. Mit mai no ha atorgat un grau honorífic, ni atorga beques atlètiques, ad eundem degrees, o Honors llatins a graduació. [381]. Tanmateix, Mit ha atorgat dues vegades professorships honorífics; a Winston Churchill el 1949 i Salman Rushdie el 1993. [382].Many upperclass students and alumni wear a large, heavy, distinctive class ring known as the "Brass Rat".[383][384] Originally created in 1929, the ring's official name is the "Standard Technology Ring."[385] The undergraduate ring design (a separate graduate student version exists as well) varies slightly from year to year to reflect the unique character of the MIT experience for that class, but always features a three-piece design, with the MIT seal and the class year each appearing on a separate face, flanking a large rectangular bezel bearing an image of a beaver.[383] The initialism IHTFP, representing the informal school motto "I Hate This Fucking Place" and jocularly euphemized as "I Have Truly Found Paradise," "Institute Has The Finest Professors," "It's Hard to Fondle Penguins," and other variations, has occasionally been featured on the ring given its historical prominence in student culture.[386]

Molts upperclass estudiants i exalumnes porten un anell de classe gran, pesat, distintiu conegut com la "Rata De LLAUTÓ". [383]. [384]. Originalment creat el 1929, el nom oficial de l'anell és l'"Anell de Tecnologia Estàndard." [387]. El disseny d'anell universitari (una versió d'estudiants de postgrau separada existeix també) varia una mica des d'any fins a any per reflectir el caràcter únic de l'experiència Mit per a aquella classe, però sempre presenta un disseny de tres peça, que la foca Mit i l'any de classe cada un apareguin a una cara separada, flanquejant un xató rectangular gran que aguanta una imatge d'un castor. [383]. L'initialism TALLA L'INSTITUT DE MASSACHUSETTS DE TECHNOLOGY#IHTFP|ihtfp, que representa el lema escolar informal "Que Odio Aquest Maleït Lloc" i jocosament euphemized com "He Trobat Veritablement Paradís", "Institut Has The Finest Professors", "És Dur Acariciar Pingüins"," i unes altres variacions, ha estat ocasionalment presentat a l'anell donat la seva prominència històrica en la cultura d'estudiants. [388].


Activities[modifica]

Activitats[modifica]

Article principal: Student activities at MIT
Vegeu també: Hacks at the Massachusetts Institute of Technology
Vegeu també: Talla a l'Institut de Massachusetts de Tecnologia

MIT has over 380 recognized student activity groups,[389] including a campus radio station, The Tech student newspaper, an annual entrepreneurship competition, and weekly screenings of popular films by the Lecture Series Committee. Less traditional activities include the "world's largest open-shelf collection of science fiction" in English, a model railroad club, and a vibrant folk dance scene. Students, faculty, and staff are involved in over 50 educational outreach and public service programs through the MIT Museum, Edgerton Center, and MIT Public Service Center.[390]

Mit té sobre 380 grups d'activitat d'estudiants reconeguts, [391]. incloent-hi una emissora de ràdio de campus, El Tech diari d'estudiants, una competència de capacitat empresarial anual, i projecció setmanal de pel·lícules populars per la comitè De Sèrie De Conferència|comitÈ DE SÈrie de CONFERÈNCIA. Menys activitats tradicionals inclouen "la COL·LECCIÓ de lleixa oberta més gran" del "món DE CIÈNCIA-FICCIÓ" en anglès, un club de ferrocarril modèlic, i una escena de DANSA FOLKLÒRICA vibrant. Els estudiants, facultats, i personal estan implicats en sobre 50 abast educatiu i programes de servei públics a través del Museu De Mit, Edgerton Center, i Mit Public Service Center. [392].


The Independent Activities Period is a four-week long "term" offering hundreds of optional classes, lectures, demonstrations, and other activities throughout the month of January between the Fall and Spring semesters. Some of the most popular recurring IAP activities are the 6.270, 6.370, and MasLab competitions,[393] the annual "mystery hunt",[394] and Charm School.[395][396] Students also have the opportunity of pursuing externships at companies in the US and abroad.

La període D'activitats Independent|EL PERÍODE D'ACTIVITATS INDEPENDENT és un quatre setmana molt de temps "qualificar" centenars d'oferiment de classes opcionals, conferències, de demostracions, i unes altres activitats durant el mes de gener entre els semestres de Caiguda i Molla. Algunes de les activitats Iap que es repeteixin més populars són el 6,270, 6,370, i TRADICIONS de MasLab I ACTIVITATS D'ESTUDIANT A MIT#COMPETITIONS|competències, [393]. l'anuari "cacera de misteri", [394]. i escola D'encant|ESCOLA D'ENCANT. [395]. [397]. Estudiants també tenen l'oportunitat d'externships que segueixen en companyies en el Nosaltres i a l'estranger.


Many MIT students also engage in "hacking," which encompasses both the physical exploration of areas that are generally off-limits (such as rooftops and steam tunnels), as well as elaborate practical jokes.[398][399] Recent high-profile hacks have included the theft of Caltech's cannon,[400] reconstructing a Wright Flyer atop the Great Dome,[401] and adorning the John Harvard statue with the Master Chief's Spartan Helmet.[402]

Molts estudiants Mit també es comprometen "tallant", que inclou ambdós l'exploració física d'àrees que són generalment límits inactius (com teulades i túnels de vapor), així com elaboren acudits prÀCtics. [403]. [404]. talls de perfil alt Recents han inclòs el robatori del canó de Caltech, [405]. reconstruint un Aviador De Wright sobre la Gran Cúpula, [406]. i guarnint l'estàtua de JOHN HARVARD amb el CASC ESPARTÀ del CAP MESTRE. [407].


Athletics[modifica]

Atletisme[modifica]

The Zesiger sports and fitness center houses a two-story fitness center as well as swimming and diving pools
Fitxer:Mit Z Center.jpg
El Centre de zesiger sports and FITNESS posa un centre de fitness de dues història així com natació i piscines de salts

The student athletics program offers 33 varsity-level sports, which makes it one of the largest programs in the US[408][409] MIT participates in the NCAA's Division III, the New England Women's and Men's Athletic Conference, the New England Football Conference, the Pilgrim League for men's lacrosse and NCAA's Division I Eastern Association of Rowing Colleges (EARC) for crew. In April 2009, budget cuts lead to MIT eliminating eight of its 41 sports, including the mixed men’s and women’s teams in alpine skiing and pistol; separate teams for men and women in ice hockey and gymnastics; and men’s programs in golf and wrestling.[410][411][412]

El programa d'atletisme d'estudiants ofereix 33 esports de varsity-level, que el fa un dels programes més grans en el Nosaltres [408]. [413]. Mit participa en la DivisiÓ del Ncaa Iii, la ConferÈNcia AtlÈTICA de les DONES DE NEW ENGLAND I HOMES, la Conferència De Futbol De New England, la Lliga De Pelegrí per al lacrosse d'homes i la Divisió de Ncaa jo BARALLANT-SE el COL·LEGI (ASSOCIACIÓ DE STATES)#EASTERN UNIDA DE COL·LEGIS DE REM|ASSOCIACIÓ ORIENTAL DE COL·LEGIS DE REM (EARC) per a tripulació. L'abril de 2009, els talls pressupostaris condueixen a Mit eliminant vuit dels seus 41 esports, incloent-hi els equips dels homes variats i dones en esquí alpí i pistola; separi equips per a homes i dones en hoquei sobre gel i gimnàstica; i els programes d'homes en el golf i lluita. [414]. [415]. [416].


The Institute's sports teams are called the Engineers, their mascot since 1914 being a beaver, "nature's engineer." Lester Gardner, a member of the Class of 1898, provided the following justification: Plantilla:Bquote

Els equips d'esports de L'Institut s'anomenen el Enginyers, sent la seva mascota des de 1914 un castor, "l'enginyer de natura." Lester Gardner, un membre de la Classe de 1898, proporcionava la següent justificació: Plantilla:Bquote


Fitxer:MITengineerslogo.PNG
The official logo of MIT Athletics
Fitxer:Mitengineerslogo.Png
El logo oficial de Mit Athletics

MIT fielded several dominant intercollegiate Tiddlywinks teams through 1980, winning national and world championships.[417] MIT has produced 128 Academic All-Americans, the third largest membership in the country for any division and the highest number of members for Division III.[408]

Mit presentava uns quants equips de Tiddlywinks intercollegiate dominants a través de 1980, guanyant campionats nacionals i mundials. [418]. Mit ha produït 128 Completament Americans Acadèmics, la tercera afiliació més gran al país per a qualsevol divisió i el número més alt de membres per a Division Iii. [408].


The Zesiger sports and fitness center (Z-Center) which opened in 2002, significantly expanded the capacity and quality of MIT's athletics, physical education, and recreation offerings to 10 buildings and 26 acres (110.000 m2) of playing fields. The 124.000-peu-quadrat (11.500 m2) facility features an Olympic-class swimming pool, international-scale squash courts, and a two-story fitness center.[408]

El Centre de zesiger sports and FITNESS (Z-Center) que obria el 2002, significativament expandia la capacitat i qualitat de l'atletisme de Mit, educació física, i oferiments de recreació a 10 edificis i 26 acres (110.000 m2) de terrenys de joc. El 124.000-peu-quadrat (11.500 m2) trets d'instal·lació una piscina de classe olímpica, jutjats d'esquaix d'escala internacional, i un centre de fitness de dues història. [408].


People[modifica]

Gent[modifica]

Students[modifica]

Estudiants[modifica]

Demographics of MIT student body[5][419]
Undergraduate Graduate
Caucasian American 42.5% 40.8%
Asian American 25.6% 9.4%
Hispanic American 13.2% 3.3%
African American 8.5% 2.1%
Native American 1.0% 0.4%
Other/International 9.2% 44.0%
Demographics d'alumnat Mit [5]. [419].
Universitari Llicenciat
AmericÀ CAUCASIAN 42.5% 40.8%
AmericÀ ASIÀTIC 25.6% 9.4%
AmericÀ HISPÀNIC 13.2% 3.3%
AmericÀ AFRICÀ 8.5% 2.1%
AmericÀ NATIU 1.0% 0.4%
Altre/internacional 9.2% 44.0%


MIT enrolled 4,384 undergraduates and 6,510 graduate students in 2011–2012.[5] Women constituted 45 percent of undergraduate students.[5][420] Undergraduate and graduate students are drawn from all 50 states as well as 115 foreign countries in the 2011-2012 school year.[421]

Mit matriculava 4 universitaris de,384 i 6 estudiants de postgrau de,510 en 2011-2012. [5]. Les dones constituïen un 45 per cent d'universitari estudiants. [5]. [420]. Universitari i els estudiants de postgrau es treuen dels 50 estats així com 115 països estrangers durant l'any escolar de 2011-2012. [422].


MIT received 17,909 applications for admission to the Class of 2015; 1,742 were admitted (9.7 percent) and 1128 enrolled (64.8 percent).[164] 19,446 applications were received for advanced degree program across all departments; 2,991 were admitted (15.4 percent) and 1,880 enrolled (62.8 percent).[423] The interquartile range on the SAT was 2030–2320 and 95 percent of students ranked in the top tenth of their high school graduating class.[164] 97 percent of the Class of 2012 returned as sophomores; 82.3 percent of the Class of 2007 graduated within 4 years, and 91.3 percent (92 percent of the men and 96 percent of the women) graduated within 6 years.[164][424]

Mit rebia 17 sol·licituds de,909 d'admissió a la Classe de 2015; 1,742 s'admetia (un 9,7 per cent) i 1128 es matriculava (un 64,8 per cent). [168]. 19 aplicacions de,446 eren rebudes per al programa de grau avançat a través de tots els departaments; 2,991 era admès (un 15,4 per cent) i 1,880 matriculava (un 62,8 per cent). [423]. L'amplitud interquartílica en el ds. era un 2030-2320 i 95 per cent d'estudiants es classificaven en el primer desè del seu institut que graduava classe. [168]. Un 97 per cent de la Classe de 2012 retornava com sophomores; 82.3 percentatge de la Classe de 2007 es graduava dins de 4 anys, i un 91,3 per cent (Un 92 per cent dels homes i un 96 per cent de les dones) graduats dins de 6 anys. [168]. [425].


Undergraduate tuition and fees total $40,732 and annual expenses are estimated at $52,507 as of 2012. 62 percent of students received need-based financial aid in the form of scholarships and grants from federal, state, institutional, and external sources averaging $38,964 per student.[426] MIT awarded $87.6 million in scholarships and grants, the vast majority ($73.4 million) coming from institutional support.[164] The annual increase in expenses has led to a student tradition (dating back to the 1960s) of tongue-in-cheek "tuition riots".[427]

Matrícula universitària i el total de quotes $40,732 i despeses anuals es calculen a $52,507 a partir de 2012. Un 62 per cent d'estudiants rebien ajut financer basat en la necessitat en forma de beques i subvencions de federal, estat, institucional, i fonts externes que fan una mitjana de $38,964 per estudiant. [426]. Mit atorgat $87.6 un milió en beques i subvencions, la majoria vasta ($73.4 un milió) venint de suport institucional. [168]. L'augment anual en despeses ha conduït a una tradició d'estudiants (remuntant-se als anys 1960) d'"aldarulls de matrícula" tongue-in-cheek. [427].


MIT has been nominally coeducational since admitting Ellen Swallow Richards in 1870. Richards also became the first female member of MIT's faculty, specializing in sanitary chemistry.[428] Female students remained a very small minority (less than 3 percent) prior to the completion of the first wing of a women's dormitory, McCormick Hall, in 1962.[429][430] Between 1993 and 2009, the proportion of women rose from 34 percent to 45 percent of undergraduates and from 20 percent to 31 percent of graduate students.[5][431] Women currently outnumber men in Biology, Brain & Cognitive Sciences, Architecture, Urban Planning, and Biological Engineering.[5][420]

Mit ha estat nominalment coeducational ja que admetent Ellen Swallow Richards el 1870. Richards també es convertien en el primer membre femení de la facultat de Mit, especialitzant-se en LA química sanitària. [432]. estudiants Femenins romasos una minoria molt petita (menys d'un 3 per cent) abans de l'acabament de la primera ala d'un dones dormitori, Rebedor De Mccormick, el 1962. [433]. [434]. Entre 1993 i 2009, la proporció de dones pujava des d'un 34 per cent fins a un 45 per cent d'universitaris i des d'un 20 per cent fins a un 31 per cent d'estudiants de postgrau. [5]. [435]. Dones actualment superen en nombre homes en Biologia, Brain & Ciències Cognitives, Arquitectura, Planificació Urbanística, i Enginyeria Biològica. [5]. [420].


A number of student deaths in the late 1990s and early 2000s resulted in considerable media attention to MIT's culture and student life.[436][437] After the alcohol-related death of Scott Krueger in September 1997 as a new member at the Phi Gamma Delta fraternity,[438] MIT began requiring all freshmen to live in the dormitory system.[438][439] The 2000 suicide of MIT undergraduate Elizabeth Shin drew attention to suicides at MIT and created a controversy over whether MIT had an unusually high suicide rate.[440][441] In late 2001 a task force's recommended improvements in student mental health services were implemented,[442][443] including expanding staff and operating hours at the mental health center.[444] These and later cases were significant as well because they sought to prove the negligence and liability of university administrators in loco parentis.[440]

Un cert nombre de morts d'estudiants els últims anys 1990 i el primer 2000 ocasionaven l'atenció de mitjans de comunicació considerable a la cultura de Mit i vida d'estudiants. [445]. [446]. Després de la mort relacionada d'alcohol de Scott Krueger el setembre de 1997 com a membre nou a la fraternitat de Delta de Gamma de Phi, [438]. Mit començava a demanar tots els principiants per viure en el sistema de dormitoris. [438]. [447]. El suïcidi de 2000 de l'universitari Mit elizabeth shin cridava atenció a suïcidis a Mit i creava una controvèrsia sobre si Mit tenia un índex de suïcidi inusualment alt. [440]. [448]. L'últim 2001 les millores recomanades d'un destacament especial en serveis de MENTAL HEALTH d'estudiants s'implementaven, [449]. [450]. incloent-hi personal d'expansió i operant hores en el centre de salut mental. [451]. Aquests i els casos posteriors eren significatius també perquè procuraven demostrar la negligència i responsabilitat d'administradors d'universitat A LOCO PARENTIS . [440].


Faculty[modifica]

Facultat[modifica]

Institute Professors Emeriti and Nobel Laureates (from left to right) Franco Modigliani (now deceased), Paul Samuelson (also deceased), and Robert Solow

[[Sèrie de Conferència Laureate del Nobel de File:Ford-Mit 2000-09-18.jpg|thumb|right|200px|Institut Professors Emeriti i Nobel Laureates (des d'esquerra a bé) Franco Modigliani (ara mort), Paul Samuelson (també difunt), i Robert Solow]] MIT has 1,018 faculty members, of whom 217 are women.[7] Faculty are responsible for lecturing classes, advising both graduate and undergraduate students, and sitting on academic committees, as well as conducting original research. Between 1964 and 2009, a total of 17 faculty and staff members affiliated with MIT were awarded Nobel Prizes (14 during the last quarter century, 13 the last 25 years).[452] MIT faculty members past or present have won a total of 27 Nobel Prizes, the majority in Economics or Physics.[453] Among current faculty and teaching staff, there are 80 Guggenheim Fellows, 6 Fulbright Scholars, and 29 MacArthur Fellows.[7] Faculty members who have made extraordinary contributions to their research field as well as the MIT community are granted appointments as Institute Professors for the remainder of their tenures.

Mit té 1,018 membres de facultat, dels quals 217 són dones. [10]. Les facultats són responsables de classes que parlen, recomanant estudiants tant llicenciat i universitari, i seient en comitès acadèmics, així com dirigint recerca original. Entre 1964 i a 2009, un total de 17 facultats i membres del personal afiliats a Mit se li atorgaven Premis del Nobel (14 durant el darrer segle de quart, 13 els 25 darrers anys). [454]. Mit membres de Facultat als quals el passat o present han guanyat un total de 27 Premis DEL NOBEL, la majoria en Economia o Física. [455]. Entre facultat actual i professorat, hi ha 80 Companys De Guggenheim, 6 FULBRIGHT SCHOLARS, i 29 Companys De Macarthur. [10]. Als membres de facultat que han fet contribucions extraordinàries al seu camp de recerca així com la comunitat Mit se'ls concedeixen cites com Professors D'institut per a la resta dels seus arrendaments.


A 1998 MIT study concluded that a systemic bias against female faculty existed in its college of science,[456] although the study's methods were controversial.[457][458] Since the study, though, women have headed departments within the Schools of Science and Engineering, and MIT has appointed several female vice presidents, although allegations of sexism continue to be made.[459] Susan Hockfield, a molecular neurobiologist, became MIT's 16th president in 2004 and is the first woman to hold the post.

Un estudi Mit de 1998 concloïa que un prejudici sistèmic contra facultat femella existia al seu col·legi de ciència, [460]. encara que els mètodes de l'estudi eren controvertits. [461]. [462]. Des de l'estudi, tanmateix, les dones han encapçalat departaments dins de les Escoles de Ciència i Enginyeria, i Mit ha assignat uns quants vicepresidents femenins, encara que es continuen fent al·legacions de sexism. [459]. Susan Hockfield, un neurobiologist molecular, convenia al 16è president de Mit el 2004 i és la primera dona per ocupar el càrrec.


Tenure outcomes have vaulted MIT into the national spotlight on several occasions. The 1984 dismissal of David F. Noble, a historian of technology, became a cause célèbre about the extent to which academics are granted freedom of speech after he published several books and papers critical of MIT's and other research universities' reliance upon financial support from corporations and the military.[463] Former materials science professor Gretchen Kalonji sued MIT in 1994 alleging that she was denied tenure because of sexual discrimination.[459][464] In 1997, the Massachusetts Commission Against Discrimination issued a probable cause finding supporting James Jennings' allegations of racial discrimination after a senior faculty search committee in the Department of Urban Studies and Planning did not offer him reciprocal tenure.[465] In 2006–2007, MIT's denial of tenure to African-American biological engineering professor James Sherley reignited accusations of racism in the tenure process, eventually leading to a protracted public dispute with the administration, a brief hunger strike, and the resignation of Professor Frank L. Douglas in protest.[466][467]

Els resultats d'arrendament han saltat Mit al nacional spotlight en unes quantes ocasions. L'acomiadament de 1984 de David F. Noble, un historiador de tecnologia, convenia un cause CÉLÈBRE al voltant de l'abast al qual als professors se'ls concedeix llibertat d'expressió després que publiqués uns quants llibres i papers crítics amb la confiança de Mit i unes altres universitats de recerca en suport financer des de corporacions i els militars. [463]. l'Anterior professor de ciència de materials Gretchen Kalonji al·legant Mit demandat el 1994 que se li negava arrendament a causa de discriminació sexual. [459]. [464]. El 1997, la ComissiÓ De Massachusetts Against Discrimination emetia un descobriment de causa probable que donava suport a les al·legacions de James Jennings de discriminació racial després d'un comitè de cerca de facultat superior al Departament d'Estudis Urbans i Planificació feia no oferir-li arrendament recíproc. [465]. En 2006-2007, la denegació de Mit d'arrendament a professor d'enginyeria biològic africà americà JAMES SHERLEY reencenia acusacions de racisme en el procés d'arrendament, finalment conduint a un públic prolongat discuteix amb l'administració, una vaga de fam breu, i la resignació del Professor FRANK L. DOUGLAS en la protesta. [466]. [468].


MIT faculty members have often been recruited to lead other colleges and universities; former Provost Robert A. Brown is President of Boston University, former Provost Mark Wrighton is Chancellor of Washington University in St. Louis, former Associate Provost Alice Gast is president of Lehigh University, former Dean of the School of Science Robert J. Birgeneau is the Chancellor of the University of California, Berkeley, and former professor David Baltimore had been President of Caltech. In addition, faculty members have been recruited to lead governmental agencies; for example, former professor Marcia McNutt is the director of the United States Geological Survey,[469] urban studies professor Xavier de Souza Briggs is currently the associate director of the White House Office of Management and Budget,[470] and biology professor Eric Lander is a co-chair of the President's Council of Advisors on Science and Technology.[471]

Els membres de facultat Mit s'han reclutat sovint per dirigir uns altres col·legis i universitats; anterior Provost Robert A. Brown és President de Boston University, anterior Provost Mark Wrighton és Canceller d'Universitat De Washington En Louis DE ST., anterior Associate Provost Alice Gast és president de Lehigh University, l'anterior Degà de l'Escola de Science Robert J. Birgeneau és el Canceller de la Universitat Of California, Berkeley, i l'anterior professor David Baltimore havien estat President de Caltech. A més a més, els membres de facultat s'han reclutat per dirigir agències governamentals; per exemple, l'anterior professor Marcia Mcnutt és el director de l'Enquesta Geològica Dels Estats Units, [472]. professor d'estudis urbà Xavier De Souza Briggs és actualment el director soci del White House Office De DirecciÓ I PRESSUPOST, [473]. i el professor de biologia Eric Lander és una cocadira del CONSELL del PRESIDENT OF ADVISORS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY. [474].


Alumni[modifica]

Exalumnes[modifica]

Many of MIT's over 120,000 alumni and alumnae have had considerable success in scientific research, public service, education, and business. As of 2011, twenty-four MIT alumni have won the Nobel Prize, forty-four have been selected as Rhodes Scholars, and fifty-five have been selected as Marshall Scholars.[475]

Molts de Mit per sobre de 120 exalumnes de,000 i alumnae han tingut èxit considerable en recerca científica, servei públic, educació, i negoci. A partir de 2011, vint-i-quatre exalumnes Mit tenen List Of Massachusetts Institute OF TECHNOLOGY ALUMNI#ALUMNI NOBEL LAUREATES|guanyat El Premi Del Nobel, quaranta-quatre s'han seleccionat com RHODES SCHOLARS, i cinquanta-cinc s'han seleccionat com MARSHALL SCHOLARS. [476].


Alumni in American politics and public service include Chairman of the Federal Reserve Ben Bernanke, MA-1 Representative John Olver, CA-13 Representative Pete Stark, former National Economic Council chairman Lawrence H. Summers, and former Council of Economic Advisors chairwoman Christina Romer. MIT alumni in international politics include former British Foreign Minister David Miliband, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Greek Prime Minister Lukàs Papadimos, former UN Secretary General Kofi Annan, physicist Richard Feynman, and former Iraqi Deputy Prime Minister Ahmed Chalabi.

Els exalumnes en política americana i servei públic inclouen President Del Federal Reserve Ben Bernanke, Ma-1 Representative John Olver, Ca-13 Representative Pete Stark, l'anterior president de Consell Econòmic Nacional Lawrence H. Summers, i l'anterior presidenta d'OF Economic Advisors de Consell Christina Romer. Els exalumnes Mit en política internacional inclouen anterior British Foreign minister David Miliband, EL Primer Ministre Israelià Benjamin Netanyahu, EL Primer Ministre Grec Lukàs Papadimos, anteriors Nu Secretary General Kofi Annan, Physicist Richard Feynman, i l'anterior SUPLENT IRAQUIÀ PRIMER MINISTRE Ahmed Chalabi.


MIT alumni founded or co-founded many notable companies, such as Intel, McDonnell Douglas, Texas Instruments, 3Com, Qualcomm, Bose, Raytheon, Koch Industries, Rockwell International, Genentech, Dropbox, and Campbell Soup. According to the British newspaper, The Guardian, "a survey of living MIT alumni found that they have formed 25,800 companies, employing more than three million people including about a quarter of the workforce of Silicon Valley. Those firms between them generate global revenues of about $1.9tn (£1.2tn) a year. If MIT was a country, it would have the 11th highest GDP of any nation in the world."[477] MIT managed $718.2 million in research expenditures and an $8.0 billion endowment in 2009.[14][15]

Els exalumnes Mit fundaven o cofundaven moltes companyies notables, com Intel, Mcdonnell Douglas, Instruments De Texas, 3com, Qualcomm, Bose, Raytheon, Koch Industries, Rockwell International, Genentech, Dropbox, i Campbell Soup. Segons el diari britànic El Guardià, "una enquesta d'exalumnes de Mit de vida trobats que han format 25 companyies de,800, contractant més de tres milions de persones incloent-hi sobre un quart de la població activa de Vall de Silici. Aquelles empreses entre ells generen ingressos globals de sobre $1.9tn (£1.2tn) un any. Si Mit era un país, tindria l'11è Gdp més alt de qualsevol nació al món." [478]. Mit $718.2 aconseguit un milió en despeses de recerca i un $8.0 mil milions donació el 2009. [14]. [15].


Prominent institutions of higher education have been led by MIT alumni, including the University of California system, Harvard University, Johns Hopkins University, Carnegie Mellon University, Tufts University, Rochester Institute of Technology, Rhode Island School of Design (RISD), Northeastern University, Lahore University of Management Sciences, Rensselaer Polytechnic Institute, Tecnológico de Monterrey, Purdue University, Virginia Polytechnic Institute and Quaid-e-Azam University.

Les institucions prominents d'ensenyament superior han estat dirigides per exalumnes Mit, incloent-hi el sistema d'OF California D'universitat, Harvard University, Johns Hopkins University, Carnegie Mellon University, Universitat De Crestes, Rochester Institute Of Technology, Escola De Rhode Island Of Design (risd), Universitat Del Nord-est, Lahore University Of Management Sciences, Institut De Rensselaer Polytechnic, Tecnológico De Monterrey, PURDUE UNIVERSITY, INSTITUT DE VIRGINIA POLYTECHNIC i QUAID-E-AZAM UNIVERSITY.


More than one third of the United States' manned spaceflights have included MIT-educated astronauts (among them Apollo 11 Lunar Module Pilot Buzz Aldrin), more than any university excluding the United States service academies.[479]

Més d'un terç de la el Manned Spaceflights Dels Estats Units haver inclòs Astronautes De ALUMNI#ALUMNI DE LIST OF MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY|MIT-EDUCATED ASTRONAUTS (entre ells Apollo 11 Pilot de Mòdul Lunar BRUNZIR ALDRÍN), més que qualsevol universitat excepte les Acadèmies De Servei Dels Estats Units. [480].


Noted alumni in non-scientific fields include author Hugh Lofting,[481] sculptor Daniel Chester French, Boston guitarist Tom Scholz, The New York Times columnist and Nobel Prize Winning economist Paul Krugman, The Bell Curve author Charles Murray, United States Supreme Court building architect Cass Gilbert, Pritzker Prize-winning architects I.M. Pei and Gordon Bunshaft.

Els exalumnes coneguts en camps no científics inclouen l'autor Hugh Lofting, [482]. escultor Daniel Chester French, guitarrista de Boston Tom Scholz, El New York Times Guanyant el columnista i Premi del Nobel l'economista Paul Krugman, La Corba De Bell autor Charles Murray, arquitecte d'Edifici De Cort Suprema dels Estats Units Cass Gilbert, PRITZKER que venç PREMI arquitectes I.m. Pei i Gordon Bunshaft.


Mario Draghi, President of the European Central Bank, graduated from Sapienza University of Rome, earned a PhD in economics from the MIT.

Mario Draghi, President Del Banc Central Europeu, graduat de Sapienza University Of Rome, guanyava un Phd en economia des del Mit.


</gallery>
Notes[modifica]

Notes[modifica]

Footnotes[modifica]

Notes a Peu de Pàgina[modifica]

a. ^  "We looked up and discussed many colors. We all desired cardinal red; it has stood for a thousand years on land and sea in England's emblem; it makes one-half of the stripes on America's flag; it has always stirred the heart and mind of man; it stands for 'red blood' and all that 'red blood' stands for in life. But we were not unanimous for the gray; some wanted blue, I recall. But it (the gray) seemed to me to stand for those quiet virtues of modesty and persistency and gentleness, which appealed to my mind as powerful; and I have come to believe, from observation and experience, to really be the most lasting influences in life and history....We recommended 'cardinal and steel gray.'" (Alfred T. Waite, Chairman of School Color Committee, Class of 1879)[483]
a. ^  "Nosaltres buscat i parlat molts colors. Tots nosaltres desitjàvem vermell cardinal; ha romàs durant mil anys a terra i mar en l'emblema d'Anglaterra; fa l'una meitat de les llistes a la bandera d'Amèrica; sempre ha mogut el cor i ment d'home; roman per a 'sang vermella' i tot el que 'la sang vermella' posa per en la vida. Però no érem unànimes per al gris; una mica de blau buscat, recordo. Però això (el gris) em semblava per estar dret per a aquelles virtuts silencioses de modèstia i persistency i gentilesa, que atreien la meva ment com poderós; i he vingut a creure, de l'observació i experiència, ser realment les influències més duradores en la vida i history....We recomanava 'que el cardenal i acer encanudeixen. ' " (Alfred T. Waite, President de Comitè de Color Escolar, Classe de 1879) [484].
b. ^  The other privately owned Land Grant institution is Cornell University.
b. ^  L'altra Subvenció de Terra privadament tinguda que la institució és Cornell University.
d. ^  The University of Massachusetts was founded as the Massachusetts Agricultural College in 1863.
d. ^  La Universitat de Massachusetts era fundada com la UNIVERSITAT OF MASSACHUSETTS AMHERST#HISTORY|col·legi Agrícola De Massachusetts el 1863.
e. ^  The Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology (HST) offers joint MD, MD-PhD, or Medical Engineering degrees in collaboration with Harvard Medical School.[485]
e. ^  La Divisió Harvard-Mit de Ciències de Salut i la Tecnologia (Hst) ofereix Md conjunt, Md-PhD, o graus d'Enginyeria Mèdics en col·laboració amb Escola D'harvard Medical. [486].
f. ^  Course numbers are traditionally presented in Roman numerals, e.g. Course XVIII for mathematics. Starting in 2002, the Bulletin (MIT's course catalog) started to use Arabic numerals. Usage outside of the Bulletin varies, both Roman and Arabic numerals being used.[487]
f. ^  números de Curs són tradicionalment presentat en xifres romanes, p. ex. Course Xviii per a matemàtiques. Començant el 2002, el Butlletí (El catàleg de curs de Mit) començava a utilitzar Xifres aràbigues. L'Ús a fora del Butlletí varia, numerals tant Romans com àrabs que s'utilitzen. [488].
h. ^  MIT's Building 7 and Harvard's Johnston Gate, the traditional entrances to each school, are 172 milles (276,81 km) apart along Massachusetts Avenue.
h. ^  l'Edifici de Mit 7 i el Johnston Gate d'Harvard, les entrades tradicionals a cada escola, són 172 milles (276,81 km) a part al llarg d'Avinguda De Massachusetts.
i. ^  Vannevar Bush was the director of the Office of Scientific Research and Development and general advisor to Franklin D. Roosevelt and Harry Truman, James Rhyne Killian was Special Assistant for Science and Technology for Dwight D. Eisenhower, and Jerome Wiesner advised John F. Kennedy and Lyndon Johnson.[489]
i. ^  Vannevar Bush era el director de l'Office De Recerca CientÍFica I assessor de Desenvolupament i general a Franklin D. Roosevelt i Harry Truman, James Rhyne Killian era Assistent Especial per a Ciència i Tecnologia per a DWIGHT D. EISENHOWER, i Jerome Wiesner recomanava JOHN F. KENNEDY i Lyndon Johnson. [490].
j. ^  The friezes of the marble-clad buildings surrounding Killian Court are carved in large Roman letters with the names of Aristotle, Newton, Pasteur, Lavoisier, Faraday, Archimedes, da Vinci, Darwin, and Copernicus; each of these names is surmounted by a cluster of appropriately related names in smaller letters. Lavoisier, for example, is placed in the company of Boyle, Cavendish, Priestley, Dalton, Gay Lussac, Berzelius, Woehler, Liebig, Bunsen, Mendelejeff [sic], Perkin, and van't Hoff.[491]
j. ^  Els frisos del vestir marbre els edificis que envolten Jutjat Killian són oberts en cartes romanes grans amb els noms d'Aristotle, Newton, Pasteur, Lavoisier, Faraday, Arquimedes, Da vinci, Darwin, i Copernicus; cada un d'aquests noms és superat per un grup de noms apropiadament relacionats en cartes més petites. Lavoisier, per exemple, es col·loca en la companyia de Boyle, Cavendish, Priestley, Dalton, Gay Lussac, Berzelius, Woehler, Liebig, Bunsen, Mendelejeff [sic], Perkin, i Van't hoff. [492].


Citations[modifica]

Citacions[modifica]

 1. Angulo, A.J.. William Barton Rogers and the Idea of MIT. The Johns Hopkins University Press, p. 155–156. ISBN 0801890330. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Lecuyer, Christophe «The making of a science based technological university: Karl Compton, James Killian, and the reform of MIT, 1930–1957». Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, vol. 23, 1, 1992, pàg. 153–180. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Lecuyer» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 3. . Angulo, A.J.. William Barton Rogers and the Idea of MIT. The Johns Hopkins University Press. ISBN 0801890330. 
 4. 4,0 4,1 «MIT Facts: The Campus». MIT, 2010. [Consulta: 8 setembre 2010]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Campus» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 «Enrollment Statistics, Fall Term 2011–2012». Office of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology, 2012. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Enrollments» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 6. 6,0 6,1 «MIT Facts 2012: MIT at a Glance». Massachusetts Institute of Technology, 2012. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Admittance» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 «MIT facts 2009: Faculty and staff». MIT Bulletin, vol. 144, 4, 2009, January.
 8. 8,0 8,1 «Awards and Honors». Institutional Research, Office of the Provost. [Consulta: 18 octubre 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Faculty Awards» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 9. «MIT Rhodes Scholars». Institutional Research, Office of the Provost. [Consulta: 29 febrer 2012].
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 . «MIT facts 2009: Faculty and staff». MIT Bulletin, vol. 144, 4, 2009, January.
 11. . «MIT Rhodes Scholars». Institutional Research, Office of the Provost. [Consulta: 29 febrer 2012].
 12. 12,0 12,1 «Gurus and Grads». Entrepreneur, September 20, 2010. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Entrepreneur» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 13. 13,0 13,1 «Kauffman Foundation study finds MIT alumni companies generate billions for regional economies». MIT News Office, February 17, 2009 [Consulta: 25 febrer 2009]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Kauffman» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 «MIT releases 2010 endowment figures». , 27-09-2010. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Endowment 2010» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 «MIT Facts: Research at MIT». MIT, 2010. [Consulta: September 7, 2010]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Research» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 16. «Top 10 Worst Team Names». Time magazine, July 4, 2011.
 17. . «Top 10 Worst Team Names». Time magazine, July 4, 2011.
 18. Kneeland, Samuel. «Committee Report:Conservatory of Art and Science» (PDF). Massachusetts House of Representatives, House No. 260, March 1859.
 19. «MIT Facts 2008: Mission and Origins». MIT. [Consulta: 14 agost 2008].
 20. Rogers, William. «Objects and Plan of an Institute of Technology: including a Society of Arts, a Museum of Arts, and a School of Industrial Science; proposed to be established in Boston» (PDF). The Committee of Associated Institutions of Science and Arts, 1861.
 21. «Letter from William Barton Rogers to His Brother Henry». Institute Archives, MIT, March 13, 1846. [Consulta: October 2, 2010].
 22. . Kneeland, Samuel. «Committee Report:Conservatory of Art and Science» (PDF). Massachusetts House of Representatives, House No. 260, March 1859.
 23. . «MIT Facts 2008: Mission and Origins». MIT. [Consulta: 14 agost 2008].
 24. . Rogers, William. «Objects and Plan of an Institute of Technology: including a Society of Arts, a Museum of Arts, and a School of Industrial Science; proposed to be established in Boston» (PDF). The Committee of Associated Institutions of Science and Arts, 1861.
 25. . «Letter from William Barton Rogers to His Brother Henry». Institute Archives, MIT, March 13, 1846. [Consulta: October 2, 2010].
 26. Angulo, A.J.. «The Initial Reception of MIT, 1860s–1880s». A: Geiger, Roger L.. Perspectives on the History of Higher Education, p. 1–28. 
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 Lewis, Warren K. Report of the Committee on Educational Survey (Lewis Report) (PDF). Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1949, p. 8 [Consulta: 4 octubre 2006].  Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Lewis Report» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 28. «The Founding of MIT». MIT Archives. [Consulta: 12 agost 2008]. «Barton's philosophy for the institute was for 'the teaching, not of the manipulations done only in the workshop, but the inculcation of all the scientific principles which form the basis and explanation of them;'»
 29. . Angulo, A.J.. Perspectives on the History of Higher Education. 
 30. . «The Founding of MIT». MIT Archives. [Consulta: 12 agost 2008]. «Barton's philosophy for the institute was for 'the teaching, not of the manipulations done only in the workshop, but the inculcation of all the scientific principles which form the basis and explanation of them;'»
 31. Andrews, Elizabeth; Nora Murphy and Tom Rosko. «William Barton Rogers: MIT's Visionary Founder». MIT Archives, 2000.
 32. Stratton, Julius Adams; Mannix, Loretta H. «The Land-Grant Act of 1862». A: Mind and Hand: The Birth of MIT. MIT Press, 2005, p. 251–276. ISBN 0262195240. 
 33. Prescott, Samuel C. When M.I.T. Was "Boston Tech", 1861–1916. MIT Press, 1954. 
 34. . Andrews, Elizabeth; Nora Murphy and Tom Rosko. «William Barton Rogers: MIT's Visionary Founder». MIT Archives, 2000.
 35. . ; Mannix, Loretta H. Mind and Hand: The Birth of MIT. MIT Press, 2005. ISBN 0262195240. 
 36. . Prescott, Samuel C. When M.I.T. Was "Boston Tech", 1861–1916. MIT Press, 1954. 
 37. «Alumni Petition Opposing MIT-Harvard Merger, 1904–05». Institute Archives, MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 38. . «Alumni Petition Opposing MIT-Harvard Merger, 1904–05». Institute Archives, MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 39. «Students hope 'Eastman moment' proves lucky as they head into final exams». MIT News Office, 22-05-2002. [Consulta: 12 març 2008].
 40. . «Students hope 'Eastman moment' proves lucky as they head into final exams». MIT News Office, 22-05-2002. [Consulta: 12 març 2008].
 41. J. B. Shields. Middlesex Canal (Massachusetts) map, 1852 [mapa]. (1852) [Consulta: 17 setembre 2010].
 42. . J. B. Shields. Middlesex Canal (Massachusetts) map, 1852 [mapa]. (1852) [Consulta: 17 setembre 2010].
 43. Geiger, Roger L. To advance knowledge: the growth of American research universities, 1900–1940, 2004, p. 13–15, 179–9. ISBN 0195038037. 
 44. 44,0 44,1 «Member Institutions and Years of Admission». Association of American Universities. [Consulta: 14 agost 2008].
 45. . Geiger, Roger L. To advance knowledge: the growth of American research universities, 1900–1940, 2004. ISBN 0195038037. 
 46. 46,0 46,1 . «Member Institutions and Years of Admission». Association of American Universities. [Consulta: 14 agost 2008].
 47. Leslie, Stuart. The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford. Columbia University Press, 1993. ISBN 0-231-07959-1. 
 48. Zachary, Gregg. Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century. Free Press, 1997. ISBN 0-684-82821-9. 
 49. «Wartime Strobe: 1939–1945 – Harold "Doc" Edgerton». [Consulta: 28 novembre 2009].
 50. «MIT's Rad Lab». IEEE Global History Network. [Consulta: 25 juliol 2008].
 51. . Leslie, Stuart. The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford. Columbia University Press, 1993. ISBN 0-231-07959-1. 
 52. . Zachary, Gregg. Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century. Free Press, 1997. ISBN 0-684-82821-9. 
 53. . «Wartime Strobe: 1939–1945 – Harold "Doc" Edgerton». [Consulta: 28 novembre 2009].
 54. . «MIT's Rad Lab». IEEE Global History Network. [Consulta: 25 juliol 2008].
 55. Lecuyer, 1992
 56. . Lecuyer, 1992
 57. «More Emphasis on Science Vitally Needed to Educate Man for A Confused Civilization» (PDF). The Tech, February 14, 1958 [Consulta: 5 novembre 2006].
 58. «Iron Birds Caged in Building 7 Lobby: Missiles on Display Here» (PDF). The Tech, February 25, 1958 [Consulta: 5 novembre 2006].
 59. . «More Emphasis on Science Vitally Needed to Educate Man for A Confused Civilization» (PDF). The Tech, February 14, 1958 [Consulta: 5 novembre 2006].
 60. . «Iron Birds Caged in Building 7 Lobby: Missiles on Display Here» (PDF). The Tech, February 25, 1958 [Consulta: 5 novembre 2006].
 61. Johnson, Howard Wesley. Holding the Center: Memoirs of a Life in Higher Education. MIT Press, 2001. ISBN 0262600447. 
 62. «History: School of Humanities, Arts, and Social Sciences». MIT Archives. Arxivat de l'original el 2010-03-11. [Consulta: 25 juliol 2008].
 63. «History: Sloan School of Management». MIT Archives. Arxivat de l'original el 2010-06-21. [Consulta: 25 juliol 2008].
 64. . Johnson, Howard Wesley. Holding the Center: Memoirs of a Life in Higher Education. MIT Press, 2001. ISBN 0262600447. 
 65. . «History: School of Humanities, Arts, and Social Sciences». MIT Archives. Arxivat de l'original el 2010-03-11. [Consulta: 25 juliol 2008].
 66. . «History: Sloan School of Management». MIT Archives. Arxivat de l'original el 2010-06-21. [Consulta: 25 juliol 2008].
 67. 67,0 67,1 Todd, Richard «The 'Ins' and 'Outs' at M.I.T». The New York Times, May 18, 1969.
 68. «A Policy of Protest». , February 28, 1969 [Consulta: 13 agost 2008].
 69. «Founding Document: 1968 MIT Faculty Statement». Union of Concerned Scientists, USA. Arxivat de l'original el January 15, 2008. [Consulta: 12 agost 2008].
 70. Hechinger, Fred «Tension Over Issue Of Defense Research». The New York Times, November 9, 1969.
 71. Stevens, William «MIT Curb on Secret Projects Reflects Growing Antimilitary Feeling Among Universities' Researchers». The New York Times, May 5, 1969.
 72. Warsh, David. «A tribute to MIT's Howard Johnson». The Boston Globe, June 1, 1999. [Consulta: 4 abril 2007]. «At a critical time in the late 1960s, Johnson stood up to the forces of campus rebellion at MIT. Many university presidents were destroyed by the troubles. Only Edward Levi, University of Chicago president, had comparable success guiding his institution to a position of greater strength and unity after the turmoil.»
 73. 73,0 73,1 . Todd, Richard «The 'Ins' and 'Outs' at M.I.T». The New York Times, May 18, 1969.
 74. . «A Policy of Protest». , February 28, 1969 [Consulta: 13 agost 2008].
 75. . «Founding Document: 1968 MIT Faculty Statement». Union of Concerned Scientists, USA. Arxivat de l'original el January 15, 2008. [Consulta: 12 agost 2008].
 76. . Hechinger, Fred «Tension Over Issue Of Defense Research». The New York Times, November 9, 1969.
 77. . Stevens, William «MIT Curb on Secret Projects Reflects Growing Antimilitary Feeling Among Universities' Researchers». The New York Times, May 5, 1969.
 78. . Warsh, David. «A tribute to MIT's Howard Johnson». The Boston Globe, June 1, 1999. [Consulta: 4 abril 2007]. «At a critical time in the late 1960s, Johnson stood up to the forces of campus rebellion at MIT. Many university presidents were destroyed by the troubles. Only Edward Levi, University of Chicago president, had comparable success guiding his institution to a position of greater strength and unity after the turmoil.»
 79. «The beginnings at MIT» (PDF). . IEEE Annals of the History of Computing, vol. 14, 1, 1992 [Consulta: 13 agost 2008].
 80. «Internet History». Computer History Museum. [Consulta: 13 agost 2008].
 81. Raymond, Eric S.. «A Brief History of Hackerdom». [Consulta: 11 agost 2008].
 82. «The Media Lab – Retrospective». MIT Media Lab. Arxivat de l'original el 2009-04-17. [Consulta: 12 agost 2008].
 83. «About W3C: History». World Wide Web Consortium. [Consulta: 11 agost 2008].
 84. «MIT OpenCourseWare». MIT. [Consulta: 12 juny 2008].
 85. «Mission – One Laptop Per Child». One Laptop Per Child. [Consulta: 11 agost 2008].
 86. «Energy Research Council homepage». MIT. [Consulta: 24 octubre 2006].
 87. . «The beginnings at MIT» (PDF). . IEEE Annals of the History of Computing, vol. 14, 1, 1992 [Consulta: 13 agost 2008].
 88. . «Internet History». Computer History Museum. [Consulta: 13 agost 2008].
 89. . Raymond, Eric S.. «A Brief History of Hackerdom». [Consulta: 11 agost 2008].
 90. . «The Media Lab – Retrospective». MIT Media Lab. Arxivat de l'original el 2009-04-17. [Consulta: 12 agost 2008].
 91. . «About W3C: History». World Wide Web Consortium. [Consulta: 11 agost 2008].
 92. . «MIT OpenCourseWare». MIT. [Consulta: 12 juny 2008].
 93. . «Mission – One Laptop Per Child». One Laptop Per Child. [Consulta: 11 agost 2008].
 94. . «Energy Research Council homepage». MIT. [Consulta: 24 octubre 2006].
 95. «Massachusetts Space Grant Consortium». Massachusetts Space Grant Consortium. [Consulta: 26 agost 2008].
 96. «MIT Sea Grant College Program». MIT Sea Grant College Program. Arxivat de l'original el 2009-04-09. [Consulta: 26 agost 2008].
 97. Simha., O. R.. MIT campus planning 1960–2000: An annotated chronology. MIT Press, 2003, p. 120–149. ISBN 978-0-262-69294-6. 
 98. «MIT Facilities: In Development & Construction». MIT. Arxivat de l'original el 2009-03-12. [Consulta: 22 juliol 2008].
 99. Bombardieri, Marcella «MIT will accelerate its building boom: $750m expansion to add 4 facilities». The Boston Globe, September 14, 2006 [Consulta: 13 agost 2008].
 100. . «Massachusetts Space Grant Consortium». Massachusetts Space Grant Consortium. [Consulta: 26 agost 2008].
 101. . «MIT Sea Grant College Program». MIT Sea Grant College Program. Arxivat de l'original el 2009-04-09. [Consulta: 26 agost 2008].
 102. . Simha., O. R.. MIT campus planning 1960–2000: An annotated chronology. MIT Press, 2003. ISBN 978-0-262-69294-6. 
 103. . «MIT Facilities: In Development & Construction». MIT. Arxivat de l'original el 2009-03-12. [Consulta: 22 juliol 2008].
 104. . Bombardieri, Marcella «MIT will accelerate its building boom: $750m expansion to add 4 facilities». The Boston Globe, September 14, 2006 [Consulta: 13 agost 2008].
 105. Durant, Elizabeth «Smoot's Legacy: 50th anniversary of famous feat nears». [Consulta: 13 agost 2008].
 106. Fahrenthold, David «The Measure of This Man Is in the Smoot; MIT's Human Yardstick Honored for Work». The Washington Post, 8 December 2005.
 107. 107,0 107,1 «MIT Course Catalogue: Overview». MIT. [Consulta: July 16, 2008].
 108. . Durant, Elizabeth «Smoot's Legacy: 50th anniversary of famous feat nears». [Consulta: 13 agost 2008].
 109. . Fahrenthold, David «The Measure of This Man Is in the Smoot; MIT's Human Yardstick Honored for Work». The Washington Post, 8 December 2005.
 110. 110,0 110,1 . «MIT Course Catalogue: Overview». MIT. [Consulta: July 16, 2008].
 111. 111,0 111,1 111,2 111,3 «Building History and Numbering System». Mind and Hand Book, MIT. [Consulta: 13 agost 2008]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Numbering system» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 112. «MIT Campus Subterranean Map» (PDF). MIT Department of Facilities. Arxivat de l'original el 2010-07-31. [Consulta: 13 agost 2008].
 113. Abel, David «'Hackers' Skirt Security in Late-Night MIT Treks». , March 30, 2000.
 114. . «MIT Campus Subterranean Map» (PDF). MIT Department of Facilities. Arxivat de l'original el 2010-07-31. [Consulta: 13 agost 2008].
 115. . Abel, David «'Hackers' Skirt Security in Late-Night MIT Treks». , March 30, 2000.
 116. «MIT Course Catalog». MIT. Arxivat de l'original el 2009-01-04. [Consulta: July 14, 2008].
 117. «Loose Nukes: A Special Report». ABC News. [Consulta: April 14, 2007].
 118. «MIT Assures Community of Research Reactor Safety». MIT News Office, October 13, 2005 [Consulta: October 5, 2006].
 119. «Supersonic Tunnel Open; Naval Laboratory for Aircraft Dedicated at M.I.T». The New York Times, December 2, 1949.
 120. «Ship Test Tank for M.I.T.; Dr. Killian Announces Plant to Cost $500,000». The New York Times, February 6, 1949.
 121. «MIT maps wireless users across campus». MIT, 04-11-2005. Arxivat de l'original el September 5, 2006. [Consulta: 3 març 2007].
 122. . «MIT Course Catalog». MIT. Arxivat de l'original el 2009-01-04. [Consulta: July 14, 2008].
 123. . «Loose Nukes: A Special Report». ABC News. [Consulta: April 14, 2007].
 124. . «MIT Assures Community of Research Reactor Safety». MIT News Office, October 13, 2005 [Consulta: October 5, 2006].
 125. . «Supersonic Tunnel Open; Naval Laboratory for Aircraft Dedicated at M.I.T». The New York Times, December 2, 1949.
 126. . «Ship Test Tank for M.I.T.; Dr. Killian Announces Plant to Cost $500,000». The New York Times, February 6, 1949.
 127. . «MIT maps wireless users across campus». MIT, 04-11-2005. Arxivat de l'original el September 5, 2006. [Consulta: 3 març 2007].
 128. «Notice of Lodging of Consent Decree Pursuant to the Resource Conservation and Recovery Act, the Clean Air Act, and the Clean Water Act». Environmental Protection Agency, May 3, 2001. [Consulta: July 16, 2008–].
 129. Sales, Robert «MIT to create three new environmental projects as part of agreement with EPA». MIT News Office, April 21, 2001 [Consulta: July 16, 2008].
 130. «The Environment at MIT: Conservation». MIT. Arxivat de l'original el 2009-01-04. [Consulta: August 11, 2008].
 131. . «Notice of Lodging of Consent Decree Pursuant to the Resource Conservation and Recovery Act, the Clean Air Act, and the Clean Water Act». Environmental Protection Agency, May 3, 2001. [Consulta: July 16, 2008–].
 132. . Sales, Robert «MIT to create three new environmental projects as part of agreement with EPA». MIT News Office, April 21, 2001 [Consulta: July 16, 2008].
 133. . «The Environment at MIT: Conservation». MIT. Arxivat de l'original el 2009-01-04. [Consulta: August 11, 2008].
 134. «Safety & Crime Report – Massachusetts Institute of Technology». American School Search. [Consulta: July 29, 2010].
 135. . «Safety & Crime Report – Massachusetts Institute of Technology». American School Search. [Consulta: July 29, 2010].
 136. «MIT Architecture: Welcome». MIT Department of Architecture. Arxivat de l'original el March 23, 2007. [Consulta: 4 abril 2007].
 137. 137,0 137,1 137,2 137,3 Dillon, David «Starchitecture on Campus». The Boston Globe, 22-02-2004 [Consulta: 24 octubre 2006]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Starchitecture» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 138. Flint, Anthony «At MIT, Going Boldly Where No Architect Has Gone Before». The Boston Globe, October 13, 2002.
 139. Jarzombek, Mark. Designing MIT: Bosworth's New Tech. Boston: Northeastern University Press, 2004. ISBN 9781555536190. 
 140. . «MIT Architecture: Welcome». MIT Department of Architecture. Arxivat de l'original el March 23, 2007. [Consulta: 4 abril 2007].
 141. . Flint, Anthony «At MIT, Going Boldly Where No Architect Has Gone Before». The Boston Globe, October 13, 2002.
 142. . Jarzombek, Mark. Designing MIT: Bosworth's New Tech. Northeastern University Press, 2004. ISBN 9781555536190. 
 143. Campbell, Robert «Colleges: More Than Ivy-Covered Halls». The Boston Globe, March 2, 1986.
 144. «Challenge to the Rectangle». TIME Magazine, June 29, 1953 [Consulta: August 13, 2008].
 145. «Flagpole in the Square». TIME Magazine, August 22, 1960 [Consulta: August 13, 2008].
 146. Campbell, Robert «Architecture's Brand Names Come to Town». The Boston Globe, May 20, 2001.
 147. Paul, James «The Campuses of Cambridge, A City Unto Themselves». The Washington Post, April 9, 1989.
 148. Lewis, Roger K. «The Hubris of a Great Artist Can Be a Gift or a Curse». The Washington Post, November 24, 2007 [Consulta: August 13, 2008].
 149. «2010 361 Best College Rankings: Quality of Life: Campus Is Tiny, Unsightly, or Both». Princeton Review, 2010. [Consulta: July 6, 2010].
 150. . Campbell, Robert «Colleges: More Than Ivy-Covered Halls». The Boston Globe, March 2, 1986.
 151. . «Challenge to the Rectangle». TIME Magazine, June 29, 1953 [Consulta: August 13, 2008].
 152. . «Flagpole in the Square». TIME Magazine, August 22, 1960 [Consulta: August 13, 2008].
 153. . Campbell, Robert «Architecture's Brand Names Come to Town». The Boston Globe, May 20, 2001.
 154. . Paul, James «The Campuses of Cambridge, A City Unto Themselves». The Washington Post, April 9, 1989.
 155. . Lewis, Roger K. «The Hubris of a Great Artist Can Be a Gift or a Curse». The Washington Post, November 24, 2007 [Consulta: August 13, 2008].
 156. . «2010 361 Best College Rankings: Quality of Life: Campus Is Tiny, Unsightly, or Both». Princeton Review, 2010. [Consulta: July 6, 2010].
 157. MIT Housing Office. «Undergraduate Residence Halls». [Consulta: October 1, 2010].
 158. Yale Daily News Staff. The Insider's Guide to the Colleges, 2010. St. Martin's Griffin, 2009, p. 377–380. ISBN 0312570295. «The split between East Campus and West Campus is a significant characteristic of MIT. East Campus has gained a reputation as a thriving counterculture."» 
 159. MIT Housing Office. «Graduate residences for singles & families». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 160. . MIT Housing Office. «Undergraduate Residence Halls». [Consulta: October 1, 2010].
 161. . The Insider's Guide to the Colleges, 2010. St. Martin's Griffin, 2009. ISBN 0312570295. 
 162. . MIT Housing Office. «Graduate residences for singles & families». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 163. «MIT Facts: Housing», 2010. [Consulta: October 1, 2010].
 164. 164,0 164,1 164,2 164,3 164,4 «Common Data Set». Institutional Research, Office of the Provost, MIT, 2010. [Consulta: October 10, 2010].
 165. Zernike, Kate «MIT rules freshmen to reside on campus». The Boston Globe, August 27, 1998, p. B1.
 166. Russell, Jenna «For First Time, MIT Assigns Freshmen to Campus Dorms». The Boston Globe, August 25, 2002.
 167. . «MIT Facts: Housing», 2010. [Consulta: October 1, 2010].
 168. 168,0 168,1 168,2 168,3 168,4 . «Common Data Set». Institutional Research, Office of the Provost, MIT, 2010. [Consulta: October 10, 2010].
 169. . Zernike, Kate «MIT rules freshmen to reside on campus». The Boston Globe, August 27, 1998, p. B1.
 170. . Russell, Jenna «For First Time, MIT Assigns Freshmen to Campus Dorms». The Boston Globe, August 25, 2002.
 171. «MIT Corporation». MIT Corporation. [Consulta: March 18, 2007].
 172. «Members of the MIT Corporation: Term Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 173. «Members of the MIT Corporation: Life Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 174. «Members of the MIT Corporation: Officers». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 175. «Members of the MIT Corporation: Ex Officio Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 176. «Bylaws of the MIT Corporation – Section 2: Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 177. «Members of the MIT Corporation – John Shepard Reed». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 178. «Corporation elects new members, chair». MIT News Office, June 4, 2010 [Consulta: September 7, 2010].
 179. «A Brief History and Workings of the Corporation». MIT Faculty Newsletter. [Consulta: 2 novembre 2006].
 180. «Susan Hockfield, President, Massachusetts Institute of Technology – Biography». Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 19, 2008].
 181. «MIT Investment Management Company». MIT Investment Management Company. [Consulta: January 8, 2007].
 182. «2009 NACUBO Endowment Student» (PDF). National Association of College and University Business Officers, 2009. [Consulta: October 1, 2009].
 183. . «MIT Corporation». MIT Corporation. [Consulta: March 18, 2007].
 184. . «Members of the MIT Corporation: Term Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 185. . «Members of the MIT Corporation: Life Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 186. . «Members of the MIT Corporation: Officers». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 187. . «Members of the MIT Corporation: Ex Officio Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 188. . «Bylaws of the MIT Corporation – Section 2: Members». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 189. . «Members of the MIT Corporation – John Shepard Reed». The MIT Corporation. [Consulta: September 7, 2010].
 190. . «Corporation elects new members, chair». MIT News Office, June 4, 2010 [Consulta: September 7, 2010].
 191. . «A Brief History and Workings of the Corporation». MIT Faculty Newsletter. [Consulta: 2 novembre 2006].
 192. . «Susan Hockfield, President, Massachusetts Institute of Technology – Biography». Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 19, 2008].
 193. . «MIT Investment Management Company». MIT Investment Management Company. [Consulta: January 8, 2007].
 194. . «2009 NACUBO Endowment Student» (PDF). National Association of College and University Business Officers, 2009. [Consulta: October 1, 2009].
 195. James R. Killian. «The Inaugural Address», 02-04-1949. [Consulta: 2 juny 2006].
 196. 196,0 196,1 «MIT Facts: Academic Schools and Departments, Divisions & Sections», 2010. [Consulta: October 1, 2010]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Schools» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 197. «Reporting List». Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 7, 2010].
 198. Rafael L. Bras. «Reports to the President, Report of the Chair of the Faculty» (PDF). MIT, 2004-2005. [Consulta: 1r desembre 2006].
 199. . James R. Killian. «The Inaugural Address», 02-04-1949. [Consulta: 2 juny 2006].
 200. . «Reporting List». Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 7, 2010].
 201. . Rafael L. Bras. «Reports to the President, Report of the Chair of the Faculty» (PDF). MIT, 2004-2005. [Consulta: 1r desembre 2006].
 202. «A Survey of New England: A Concentration of Talent». The Economist, August 8, 1987. «MIT for a long time... stood virtually alone as a university that embraced rather than shunned industry.»
 203. Roberts, Edward B. «An Environment for Entrepreneurs». A: MIT: Shaping the Future. Cambridge, MA: The MIT Press, 1991. ISBN 0262631451. «The war made necessary the formation of new working coalitions... between these technologists and government officials. These changes were especially noteworthy at MIT.» 
 204. «MIT ILP – About the ILP». [Consulta: March 17, 2007]. [Enllaç no actiu]
 205. Kolata, Gina «MIT Deal with Japan Stirs Fear on Competition». The New York Times, December 19, 1990 [Consulta: June 9, 2008].
 206. Booth, William «MIT Criticized for Selling Research to Japanese Firms». The Washington Post, June 14, 1989.
 207. . «A Survey of New England: A Concentration of Talent». The Economist, August 8, 1987. «MIT for a long time... stood virtually alone as a university that embraced rather than shunned industry.»
 208. . Roberts, Edward B. MIT: Shaping the Future. Cambridge, Ma: The MIT Press, 1991. ISBN 0262631451. 
 209. . «MIT ILP – About the ILP». [Consulta: March 17, 2007]. [Enllaç no actiu]
 210. . Kolata, Gina «MIT Deal with Japan Stirs Fear on Competition». The New York Times, December 19, 1990 [Consulta: June 9, 2008].
 211. . Booth, William «MIT Criticized for Selling Research to Japanese Firms». The Washington Post, June 14, 1989.
 212. «MIT Washington Office». MIT Washington Office. [Consulta: March 18, 2007].
 213. «Hunt Intense for Federal Research Funds: Universities Station Lobbyists in Washington». Worcester Telegram & Gazette, February 11, 2001.
 214. Johnston, David «Price-Fixing Inquiry at 20 Elite Colleges». The New York Times, August 10, 1989 [Consulta: December 16, 2008].
 215. Chira, Susan «23 College Won't Pool Discal Data». The New York Times, March 13, 1991 [Consulta: December 16, 2008].
 216. DePalma, Anthony «Ivy Universities Deny Price-Fixing But Agree to Avoid It in the Future». The New York Times, May 23, 1991 [Consulta: December 16, 2008].
 217. 217,0 217,1 DePalma, Anthony «MIT Ruled Guilty in Anti-Trust Case». The New York Times, September 2, 1992 [Consulta: July 16, 2008]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Overlap» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 218. DePalma, Anthony «Price-Fixing or Charity? Trial of M.I.T. Begins». The New York Times, June 26, 1992 [Consulta: August 13, 2008].
 219. «Settlement allows cooperation on awarding financial-aid». MIT Tech Talk, 1994. [Consulta: March 3, 2007].
 220. Honan, William «MIT Suit Over Aid May Be Settled». The New York Times, December 21, 1993 [Consulta: July 16, 2008].
 221. . «MIT Washington Office». MIT Washington Office. [Consulta: March 18, 2007].
 222. . «Hunt Intense for Federal Research Funds: Universities Station Lobbyists in Washington». Worcester Telegram & Gazette, February 11, 2001.
 223. . Johnston, David «Price-Fixing Inquiry at 20 Elite Colleges». The New York Times, August 10, 1989 [Consulta: December 16, 2008].
 224. . Chira, Susan «23 College Won't Pool Discal Data». The New York Times, March 13, 1991 [Consulta: December 16, 2008].
 225. . DePalma, Anthony «Ivy Universities Deny Price-Fixing But Agree to Avoid It in the Future». The New York Times, May 23, 1991 [Consulta: December 16, 2008].
 226. . DePalma, Anthony «Price-Fixing or Charity? Trial of M.I.T. Begins». The New York Times, June 26, 1992 [Consulta: August 13, 2008].
 227. . «Settlement allows cooperation on awarding financial-aid». MIT Tech Talk, 1994. [Consulta: March 3, 2007].
 228. . Honan, William «MIT Suit Over Aid May Be Settled». The New York Times, December 21, 1993 [Consulta: July 16, 2008].
 229. «Determined challengers keep heat on the elite». Times Higher Education Supplement World Rankings, 2005. [Consulta: October 6, 2006]. «The US has the world’s top two universities by our reckoning — Harvard and the Massachusetts Institute of Technology, neighbours on the Charles River.»
 230. 230,00 230,01 230,02 230,03 230,04 230,05 230,06 230,07 230,08 230,09 230,10 230,11 «MIT Facts: Educational Partnerships», 2010. Arxivat de l'original el 2009-01-04. [Consulta: September 7, 2010]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «EdPart» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 231. «Roberto Rocca Project». MIT. [Consulta: Novembre 19, 2009].
 232. «MIT International Science and Technology Initiatives». MIT. [Consulta: March 17, 2007].
 233. . «Determined challengers keep heat on the elite». Times Higher Education Supplement World Rankings, 2005. [Consulta: October 6, 2006]. «The US has the world’s top two universities by our reckoning — Harvard and the Massachusetts Institute of Technology, neighbours on the Charles River.»
 234. . «Roberto Rocca Project». MIT. [Consulta: Novembre 19, 2009].
 235. . «MIT International Science and Technology Initiatives». MIT. [Consulta: March 17, 2007].
 236. «History – The MIT Press». MIT. [Consulta: March 18, 2007].
 237. . «History – The MIT Press». MIT. [Consulta: March 18, 2007].
 238. 238,0 238,1 238,2 238,3 238,4 238,5 238,6 238,7 «Institutions: Massachusetts Institute of Technology». Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. [Consulta: 18 setembre 2008]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Carnegie» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 239. «MIT Facts: Accreditation». MIT, 2010. [Consulta: September 6, 2010].
 240. «Roster of Institutions». Commission on Institutions of Higher Education, New England Association of Schools and Colleges. [Consulta: September 6, 2010].
 241. «Academic Calendar». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 242. . «MIT Facts: Accreditation». MIT, 2010. [Consulta: September 6, 2010].
 243. . «Roster of Institutions». Commission on Institutions of Higher Education, New England Association of Schools and Colleges. [Consulta: September 6, 2010].
 244. . «Academic Calendar». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 245. «USNWR's Best Graduate Programs in Engineering». U.S. News & World Report, 2010. [Consulta: December 31, 2008].
 246. «MIT undergraduate engineering again ranked No. 1». MIT News Office, August 17, 2010.
 247. «Academic Ranking of World Universities in Engineering/Technology and Computer Sciences – 2010». Academic Ranking of World Universities, 2010. [Consulta: March 20, 2011].
 248. «NRC Rankings». [Consulta: 9 octubre 2008].
 249. Avery, Christopher; Glickman, Mark E.; Hoxby, Caroline M; Metrick, Andrew «A Revealed Preference Ranking of U.S. Colleges and Universities, NBER Working Paper No. W10803». . National Bureau of Economic Research, December 2005.
 250. . «USNWR's Best Graduate Programs in Engineering». U.S. News & World Report, 2010. [Consulta: December 31, 2008].
 251. . «MIT undergraduate engineering again ranked No. 1». MIT News Office, August 17, 2010.
 252. . «Academic Ranking of World Universities in Engineering/Technology and Computer Sciences – 2010». Academic Ranking of World Universities, 2010. [Consulta: March 20, 2011].
 253. . «NRC Rankings». [Consulta: 9 octubre 2008].
 254. . Avery, Christopher; Glickman, Mark E.; Hoxby, Caroline M; Metrick, Andrew «A Revealed Preference Ranking of U.S. Colleges and Universities, NBER Working Paper No. W10803». . National Bureau of Economic Research, December 2005.
 255. «Majors & Minors». MIT Admissions Office. [Consulta: 13 agost 2008]. «MIT is organized into academic departments, or Courses, which you will often hear referred to by their Course number or acronym.»
 256. «MIT Education». MIT Office of the Registrar. [Consulta: 1r octubre 2010].
 257. Butcher, Ev. «Course Code Designation Key». MIT Club of San Diego.
 258. . «Majors & Minors». MIT Admissions Office. [Consulta: 13 agost 2008]. «MIT is organized into academic departments, or Courses, which you will often hear referred to by their Course number or acronym.»
 259. . «MIT Education». MIT Office of the Registrar. [Consulta: 1r octubre 2010].
 260. . Butcher, Ev. «Course Code Designation Key». MIT Club of San Diego.
 261. «MIT Course Catalog: Degree Charts». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 262. 262,0 262,1 262,2 262,3 «5 years of MIT Degrees Awarded». Institutional Research, Office of the Provost, MIT. [Consulta: 1r octubre 2010]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Degrees» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 263. «MIT Course Catalog: Academic Programs». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 264. 264,0 264,1 «Enrollment by School». Institutional Research, Office of the Provost, MIT. Arxivat de l'original el 2008-09-07. [Consulta: 1r octubre 2010].
 265. . «MIT Course Catalog: Degree Charts». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 266. . «MIT Course Catalog: Academic Programs». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 267. 267,0 267,1 . «Enrollment by School». Institutional Research, Office of the Provost, MIT. Arxivat de l'original el 2008-09-07. [Consulta: 1r octubre 2010].
 268. 268,0 268,1 «MIT Course Catalog: Undergraduate General Institute Requirements». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 269. 269,0 269,1 . «MIT Course Catalog: Undergraduate General Institute Requirements». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 270. Schön, Donald A. «Leadership as Reflection-in-Action». A: Leadership and Organizational Culture: New Perspectives on Administrative Theory and Practice. University of Illinois Press, 1986, p. 59. ISBN 0-252-01347-6 [Consulta: 13 agost 2008]. «[In the sixties] Students spoke of their undergraduate experience as "drinking from a fire hose."» 
 271. «Average Freshmen Retention Rates: National Universities». U.S. News and World Report. [Consulta: September 6, 2010].
 272. 272,0 272,1 272,2 272,3 «MIT Course Catalog: Freshman Year». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Freshman Year» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 273. Keuss, Nancy «The Evolution of MIT's Pass/No Record System». , October 17, 2000 [Consulta: September 6, 2010].
 274. . Schön, Donald A. Leadership and Organizational Culture: New Perspectives on Administrative Theory and Practice. University of Illinois Press, 1986. ISBN 0-252-01347-6. 
 275. . «Average Freshmen Retention Rates: National Universities». U.S. News and World Report. [Consulta: September 6, 2010].
 276. . Keuss, Nancy «The Evolution of MIT's Pass/No Record System». , October 17, 2000 [Consulta: September 6, 2010].
 277. «UROP homepage». [Consulta: 5 agost 2007].
 278. «MIT Research and Teaching Firsts». MIT News Office. Arxivat de l'original el September 15, 2006. [Consulta: 6 octubre 2006].
 279. Maeroff, Gene I. «Use of Undergraduates in Research Is Hailed by M.I.T.; Inventions by Students». , January 11, 1976.
 280. Palmer, Matthew «An MIT Original, the Oft Replicated UROP Program Reaches 30 Years». , October 5, 1999.
 281. . «UROP homepage». [Consulta: 5 agost 2007].
 282. . «MIT Research and Teaching Firsts». MIT News Office. Arxivat de l'original el September 15, 2006. [Consulta: 6 octubre 2006].
 283. . Maeroff, Gene I. «Use of Undergraduates in Research Is Hailed by M.I.T.; Inventions by Students». , January 11, 1976.
 284. . Palmer, Matthew «An MIT Original, the Oft Replicated UROP Program Reaches 30 Years». , October 5, 1999.
 285. «NAAB: Schools Database (Massachusetts Institute of Technology)». NAAB. [Consulta: April 16, 2011].
 286. «AACSB – General». AASCB. [Consulta: April 16, 2011].
 287. «Planning Accreditation Board: Accredited Planning Programs». Planning Accreditation Board. [Consulta: April 16, 2011].
 288. «Accredited Programs Search». ABET. [Consulta: April 16, 2011].
 289. «MIT Course Catalog: Graduate Education: General Degree Requirements». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 290. «Interdisciplinary Graduate Programs». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 291. «MIT Facts 2010: Graduate Education». Massachusetts Institute of Technology, 2010. [Consulta: September 6, 2010].
 292. . «NAAB: Schools Database (Massachusetts Institute of Technology)». NAAB. [Consulta: April 16, 2011].
 293. . «AACSB – General». AASCB. [Consulta: April 16, 2011].
 294. . «Planning Accreditation Board: Accredited Planning Programs». Planning Accreditation Board. [Consulta: April 16, 2011].
 295. . «Accredited Programs Search». ABET. [Consulta: April 16, 2011].
 296. . «MIT Course Catalog: Graduate Education: General Degree Requirements». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 297. . «Interdisciplinary Graduate Programs». Officer of the Registrar, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: September 6, 2010].
 298. . «MIT Facts 2010: Graduate Education». Massachusetts Institute of Technology, 2010. [Consulta: September 6, 2010].
 299. «Report to the President – Director, MIT Libraries». MIT, 2009. [Consulta: October 1, 2010].
 300. «Lewis Music Library». MIT. [Consulta: October 10, 2010].
 301. «MIT List Visual Arts Center». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 302. «Compton Gallery». MIT Museum. [Consulta: October 1, 2010].
 303. «MIT Percent-for-Art Program». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 304. «MIT Public Art Collection». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 305. «MIT Museum: Mission and History». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 306. . «Report to the President – Director, MIT Libraries». MIT, 2009. [Consulta: October 1, 2010].
 307. . «Lewis Music Library». MIT. [Consulta: October 10, 2010].
 308. . «MIT List Visual Arts Center». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 309. . «Compton Gallery». MIT Museum. [Consulta: October 1, 2010].
 310. . «MIT Percent-for-Art Program». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 311. . «MIT Public Art Collection». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 312. . «MIT Museum: Mission and History». MIT. [Consulta: October 1, 2010].
 313. Office of the Provost. «MIT Faculty and Staff». MIT. [Consulta: 17 abril 2011].
 314. «TLO Statistics for Fiscal Year 2010», 2010. [Consulta: September 7, 2010].
 315. . Office of the Provost. «MIT Faculty and Staff». MIT. [Consulta: 17 abril 2011].
 316. . «TLO Statistics for Fiscal Year 2010», 2010. [Consulta: September 7, 2010].
 317. «IEEE History Center: MIT Radiation Laboratory». IEEE. [Consulta: 9 juny 2008].
 318. 318,0 318,1 «Research Laboratory of Electronics at MIT: History». MIT. [Consulta: June 9, 2008].
 319. «High Speed Camera " Harold "Doc" Edgerton», November 28, 2009. [Consulta: November 28, 2009].
 320. «MIT Professor Claude Shannon dies; was founder of digital communications». MIT News Office, February 27, 2001 [Consulta: October 4, 2010].
 321. Guttag, John. The Electron and the Bit, Electrical Engineering and Computer Science at MIT, 1902–2002, 2003. 
 322. 322,0 322,1 Office of the Provost. «A. M. Turing Award». MIT. [Consulta: 17 abril 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «TuringAward» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 323. Robert N. Noyce, Robert Langer, Bradford W. Parkinson, Ivan A. Getting, Butler W. Lampson, Timothy J. Berners-Lee, Rudolph Kalman,
 324. . «IEEE History Center: MIT Radiation Laboratory». IEEE. [Consulta: 9 juny 2008].
 325. 325,0 325,1 . «Research Laboratory of Electronics at MIT: History». MIT. [Consulta: June 9, 2008].
 326. . «High Speed Camera " Harold "Doc" Edgerton», November 28, 2009. [Consulta: November 28, 2009].
 327. . «MIT Professor Claude Shannon dies; was founder of digital communications». MIT News Office, February 27, 2001 [Consulta: October 4, 2010].
 328. . Guttag, John. The Electron and the Bit, Electrical Engineering and Computer Science at MIT, 1902–2002, 2003. 
 329. . Robert N. Noyce, Robert Langer, Bradford W. Parkinson, Ivan A. Getting, Butler W. Lampson, Timothy J. Berners-Lee, Rudolph Kalman,
 330. 330,0 330,1 330,2 330,3 «Nobel Prize». Office of Institutional Research, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: December 31, 2008].
 331. «Dirac Medal». Office of Institutional Research, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: December 31, 2008].
 332. «Prize in Physics». Wolf Foundation. [Consulta: October 4, 2010].
 333. Lander, Eric; Linton, LM; Birren, B; Nusbaum, C «Initial sequencing and analysis of the human genome». Nature. Nature, vol. 409, 6822, 2001, pàg. 860–921. DOI: 10.1038/35057062. PMID: 11237011.
 334. «Eric S. Lander». Broad Institute. [Consulta: June 9, 2008].
 335. «Martin Deutsch, MIT physicist who discovered positronium, dies at 85». , August 20, 2002 [Consulta: June 12, 2008].
 336. «Professor John C. Sheehan Dies at 76». MIT News Office, April 1, 1992 [Consulta: June 12, 2008].
 337. «Self-Reproducing Molecules Reported by MIT Researchers». MIT News Office, May 9, 1990. Arxivat de l'original el May 16, 2008. [Consulta: June 12, 2008].
 338. «MIT Research and Teaching Firsts». MIT. Arxivat de l'original el May 31, 2008. [Consulta: June 12, 2008].
 339. Hilts, Philip J. «Last Rites for a 'Plywood Palace' That Was a Rock of Science». , March 31, 1998 [Consulta: October 4, 2010].
 340. 340,0 340,1 340,2 340,3 . «Nobel Prize». Office of Institutional Research, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: December 31, 2008].
 341. . «Dirac Medal». Office of Institutional Research, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: December 31, 2008].
 342. . «Prize in Physics». Wolf Foundation. [Consulta: October 4, 2010].
 343. . Lander, Eric; Linton, LM; Birren, B; Nusbaum, C «Initial sequencing and analysis of the human genome». Nature. Nature, vol. 409, 6822, 2001, pàg. 860–921. DOI: 10.1038/35057062. PMID: 11237011.
 344. . «Eric S. Lander». Broad Institute. [Consulta: June 9, 2008].
 345. . «Martin Deutsch, MIT physicist who discovered positronium, dies at 85». , August 20, 2002 [Consulta: June 12, 2008].
 346. . «Professor John C. Sheehan Dies at 76». MIT News Office, April 1, 1992 [Consulta: June 12, 2008].
 347. . «Self-Reproducing Molecules Reported by MIT Researchers». MIT News Office, May 9, 1990. Arxivat de l'original el May 16, 2008. [Consulta: June 12, 2008].
 348. . «MIT Research and Teaching Firsts». MIT. Arxivat de l'original el May 31, 2008. [Consulta: June 12, 2008].
 349. . Hilts, Philip J. «Last Rites for a 'Plywood Palace' That Was a Rock of Science». , March 31, 1998 [Consulta: October 4, 2010].
 350. «John Bates Clark Medal». Office of Institutional Research, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: 31 desembre 2008].
 351. Fox, Margalit «A Changed Noam Chomsky Simplifies». The New York Times, December 5, 1998.
 352. Jaggi, Maya «Conscience of a nation». The Guardian [London], January 20, 2001 [Consulta: 12 agost 2008].
 353. Herper, Matthew «MIT Media Lab Tightens Its Belt». Forbes, January 8, 2002 [Consulta: 12 agost 2008].
 354. Guernsey, Lisa «M.I.T. Media Lab at 15: Big Ideas, Big Money». The New York Times, April 7, 2009.
 355. Matchan, Linda «In Search of A Beautiful Mind». The Boston Globe, July 12, 2008 [Consulta: 12 agost 2008].
 356. . «John Bates Clark Medal». Office of Institutional Research, Massachusetts Institute of Technology. [Consulta: 31 desembre 2008].
 357. . Fox, Margalit «A Changed Noam Chomsky Simplifies». The New York Times, December 5, 1998.
 358. . Jaggi, Maya «Conscience of a nation». The Guardian [London], January 20, 2001 [Consulta: 12 agost 2008].
 359. . Herper, Matthew «MIT Media Lab Tightens Its Belt». Forbes, January 8, 2002 [Consulta: 12 agost 2008].
 360. . Guernsey, Lisa «M.I.T. Media Lab at 15: Big Ideas, Big Money». The New York Times, April 7, 2009.
 361. . Matchan, Linda «In Search of A Beautiful Mind». The Boston Globe, July 12, 2008 [Consulta: 12 agost 2008].
 362. 362,0 362,1 Office of the Provost. «MacArthur Fellows». MIT. [Consulta: 17 abril 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «MacArthur» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 363. 363,0 363,1 Office of the Provost. «Pulitzer Prize». MIT. [Consulta: 17 abril 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Pulitzer» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 364. 364,0 364,1 Office of the Provost. «American Academy of Arts and Letters». MIT. [Consulta: 17 abril 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «AcademyArts» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 365. 365,0 365,1 Saltus, Richard «Journal Cites New Evidence ex-MIT Scientist Faked Data». The Boston Globe, September 28, 1990. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Baltimore» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 366. 366,0 366,1 Boffey, Philip «Nobel Winner Is Caught Up in a Dispute Over Study». The New York Times, April 12, 1988. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Nobel Winner» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 367. Abel, David «MIT Faces Charges of Fraud, Cover-up on Missile Test Study». The Boston Globe, November 29, 2002.
 368. Pierce, Charles P. «Going Postol». The Boston Globe, October 23, 2005 [Consulta: 27 gener 2008].
 369. «Case Summary – Luk Van Parijs». Office of Research Integrity, U.S. Department of Health & Human Services, January 23, 2009. [Consulta: December 2, 2009].
 370. Reich, Eugenie «Former MIT biologist penalized for falsifying data». Nature News, February 3, 2009.
 371. . Abel, David «MIT Faces Charges of Fraud, Cover-up on Missile Test Study». The Boston Globe, November 29, 2002.
 372. . Pierce, Charles P. «Going Postol». The Boston Globe, October 23, 2005 [Consulta: 27 gener 2008].
 373. . «Case Summary – Luk Van Parijs». Office of Research Integrity, U.S. Department of Health & Human Services, January 23, 2009. [Consulta: December 2, 2009].
 374. . Reich, Eugenie «Former MIT biologist penalized for falsifying data». Nature News, February 3, 2009.
 375. Jones, Marilee. «MIT freshman application & financial aid information» (PDF). MIT Admissions Office. Arxivat de l'original el November 7, 2006. [Consulta: 2 gener 2007]. «We are a meritocracy. We judge each other by our ideas, our creativity and our accomplishments, not by who our families are.»
 376. Bernanke, Ben S.. «2006 Commencement Speech at MIT», 09-06-2006. [Consulta: 2 gener 2007]. «Mathematical approaches to economics have at times been criticized as lacking in practical value. Yet the MIT Economics Department has trained many economists who have played leading roles in government and in the private sector, including the current heads of four central banks: those of Chile, Israel, Italy, and, I might add, the United States
 377. «No honorary degrees is an MIT tradition going back to... Thomas Jefferson». MIT News Office, June 8, 2001. [Consulta: 7 maig 2006]. «MIT's founder, William Barton Rogers, regarded the practice of giving honorary degrees as 'literary almsgiving ...of spurious merit and noisy popularity...'»
 378. Stevenson, Daniel C. «Rushdie Stuns Audience 26–100». The Tech.
 379. . Jones, Marilee. «MIT freshman application & financial aid information» (PDF). MIT Admissions Office. Arxivat de l'original el November 7, 2006. [Consulta: 2 gener 2007]. «We are a meritocracy. We judge each other by our ideas, our creativity and our accomplishments, not by who our families are.»
 380. . Bernanke, Ben S.. «2006 Commencement Speech at MIT», 09-06-2006. [Consulta: 2 gener 2007]. «Mathematical approaches to economics have at times been criticized as lacking in practical value. Yet the MIT Economics Department has trained many economists who have played leading roles in government and in the private sector, including the current heads of four central banks: those of Chile, Israel, Italy, and, I might add, the United States
 381. . «No honorary degrees is an MIT tradition going back to... Thomas Jefferson». MIT News Office, June 8, 2001. [Consulta: 7 maig 2006]. «MIT's founder, William Barton Rogers, regarded the practice of giving honorary degrees as 'literary almsgiving ...of spurious merit and noisy popularity...'»
 382. . Stevenson, Daniel C. «Rushdie Stuns Audience 26–100». The Tech.
 383. 383,0 383,1 383,2 383,3 Gellerman, Bruce; Erik Sherman. Massachusetts Curiosities: Quirky Characters, Roadside Oddities, & Other Offbeat Stuff. Globe Pequot, 2004, p. 65–66. ISBN 0762730706.  Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Brass Rat» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 384. 384,0 384,1 Pourian, Jessica J. «2013's Brass Rat unveiled». , February 15, 2011 [Consulta: 12 juny 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «BrassRat2013» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 385. «Ring History ('93 class webpage)». [Consulta: 26 desembre 2006].
 386. Bauer, M.J.. «IHTFP». [Consulta: 23 novembre 2005].
 387. . «Ring History ('93 class webpage)». [Consulta: 26 desembre 2006].
 388. . Bauer, M.J.. «IHTFP». [Consulta: 23 novembre 2005].
 389. «MIT Association of Student Activities». [Consulta: 1r novembre 2006].
 390. «MIT Outreach Database». MIT. [Consulta: September 7, 2010].
 391. . «MIT Association of Student Activities». [Consulta: 1r novembre 2006].
 392. . «MIT Outreach Database». MIT. [Consulta: September 7, 2010].
 393. 393,0 393,1 Dowling, Claudia Glenn «MIT Nerds». Discover Magazine, June 5, 2005 [Consulta: 17 agost 2007]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Discover» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 394. 394,0 394,1 Bridges, Mary «Her Mystery achievement: to boldly scavenge at MIT». The Boston Globe, January 23, 2005 [Consulta: 16 gener 2007]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Globe» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 395. 395,0 395,1 «Charm School». MIT Student Activities Office. MIT Division of Student Life. [Consulta: 3 juliol 2011]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «CharmSchool» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 396. Chang, Kenneth «What, Geeks at M.I.T.? Not With This Class». The New York Times, February 6, 2001 [Consulta: 12 agost 2008].
 397. . Chang, Kenneth «What, Geeks at M.I.T.? Not With This Class». The New York Times, February 6, 2001 [Consulta: 12 agost 2008].
 398. Peterson, T.F.. Nightwork: A History of Hacks and Pranks at MIT. MIT Press, 2003. ISBN 978-0262661379. 
 399. Biskup, Agnieska «These Are Not Your Ordinary College Pranks». The Boston Globe, April 1, 2003.
 400. «Howe & Ser Moving Co». [Consulta: 4 abril 2007].
 401. Bombadieri, Marcella «MIT Pranksters Wing It For Wright Celebration». The Boston Globe, December 18, 2003.
 402. «MIT Hackers & Halo 3». The Tech. [Consulta: 25 setembre 2007].
 403. . Peterson, T.F.. Nightwork: A History of Hacks and Pranks at MIT. MIT Press, 2003. ISBN 978-0262661379. 
 404. . Biskup, Agnieska «These Are Not Your Ordinary College Pranks». The Boston Globe, April 1, 2003.
 405. . «Howe & Ser Moving Co». [Consulta: 4 abril 2007].
 406. . Bombadieri, Marcella «MIT Pranksters Wing It For Wright Celebration». The Boston Globe, December 18, 2003.
 407. . «MIT Hackers & Halo 3». The Tech. [Consulta: 25 setembre 2007].
 408. 408,0 408,1 408,2 408,3 408,4 408,5 «MIT Facts 2008:Athletics and Recreation». MIT. [Consulta: 22 juliol 2008]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Athletics» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 409. «MIT Varsity Sports fact sheet». [Consulta: 6 gener 2007].
 410. «Division's biggest program drops eight sports». NCAA, April 24, 2009.[Enllaç no actiu]
 411. Cohen, Rachel «MIT the No. 1 jock school? You're kidding, right?». Associated Press, 18-05-2010.
 412. Powers, John «MIT forced to cut 8 varsity sports». The Boston Globe, April 24, 2009.
 413. . «MIT Varsity Sports fact sheet». [Consulta: 6 gener 2007].
 414. . «Division's biggest program drops eight sports». NCAA, April 24, 2009. [Enllaç no actiu]
 415. . Cohen, Rachel «MIT the No. 1 jock school? You're kidding, right?». Associated Press, 18-05-2010.
 416. . Powers, John «MIT forced to cut 8 varsity sports». The Boston Globe, April 24, 2009.
 417. Shapiro, Fred «MIT's World Champions» (PDF). The Tech, April 25, 1975, p. 7 [Consulta: 4 octubre 2006].
 418. . Shapiro, Fred «MIT's World Champions» (PDF). The Tech, April 25, 1975, p. 7 [Consulta: 4 octubre 2006].
 419. 419,0 419,1 «MIT facts 2009: International students and scholars». MIT Bulletin, vol. 144, 4, 2009, January. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «International Students» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 420. 420,0 420,1 420,2 420,3 MIT, Office of the Registrar.. Enrollment statistics: Women students, Fall term 2009–2010, 2009, October 9.  Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Women Enrollments» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 421. «Geographic Distribution of Students». Office of the Registrar, MIT, 2009–2010. [Consulta: October 1, 2010].
 422. . «Geographic Distribution of Students». Office of the Registrar, MIT, 2009–2010. [Consulta: October 1, 2010].
 423. 423,0 423,1 «MIT facts: Admission to MIT». MIT Bulletin, vol. 144, 4, 2009, January. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Admission» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 424. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.. College Navigator: Massachusetts Institute of Technology, Retention and graduation rates, 2009, September. 
 425. . U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.. College Navigator: Massachusetts Institute of Technology, Retention and graduation rates. 
 426. 426,0 426,1 «MIT Facts: Tuition and Financial Aid», 2010. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Tuition» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 427. 427,0 427,1 Bolotin, Mark «Tuition hike provokes student riot». The Tech, vol. 85, 32, January 14, 1966. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Tuition Riot» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 428. Chemical Heritage Foundation. «Ellen Swallow Richards». Chemical Achievers, The Human Face of Chemical Sciences, 2005. [Consulta: 4 novembre 2006].
 429. Simha, O. R.. MIT campus planning 1960–2000: An annotated chronology. MIT Press, 2003, p. 32–33. ISBN 978-0-262-69294-6. «In 1959, 158 women were enrolled at MIT.» 
 430. Stratton, J. A.. The president's report 1960, 1960, p. 49. «Registration: In 1959–60 ... [o]ne hundred and fifty-five women were enrolled, [2.5 percent of student body]....» 
 431. EECS Women Undergraduate Enrollment Committee. «Chapter 1: Male/Female enrollment patterns in EECS at MIT and other schools». Women Undergraduate Enrollment in Electrical Engineering and Computer Science at MIT, January 3, 1995. [Consulta: 8 desembre 2006].
 432. . Chemical Heritage Foundation. «Ellen Swallow Richards». Chemical Achievers, The Human Face of Chemical Sciences, 2005. [Consulta: 4 novembre 2006].
 433. . Simha, O. R.. MIT campus planning 1960–2000: An annotated chronology. MIT Press, 2003. ISBN 978-0-262-69294-6. 
 434. . Stratton, J. A.. The president's report 1960, 1960. 
 435. . EECS Women Undergraduate Enrollment Committee. «Chapter 1: Male/Female enrollment patterns in EECS at MIT and other schools». Women Undergraduate Enrollment in Electrical Engineering and Computer Science at MIT, January 3, 1995. [Consulta: 8 desembre 2006].
 436. Healy, Patrick «11 years, 11 suicides — Critics Say Spate of MIT Jumping Deaths Show a 'Contagion'». The Boston Globe, February 5, 2001, p. A1.
 437. Smith, Tovia «Massachusetts Institute of Technology Looks for Ways to Deal with the Incidence of Student Suicides in Recent Years». National Public Radio, August 29, 2001.
 438. 438,0 438,1 438,2 438,3 «MIT's Inaction Blamed for Contributing to Death of a Freshman». The Chronicle of Higher Education, October 6, 1998 [Consulta: 7 octubre 2006]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Krueger» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 439. Levine, Dana «Institute Will Pay Kruegers $6M for Role in Death». The Tech, September 15, 2000 [Consulta: 4 octubre 2006].
 440. 440,0 440,1 440,2 440,3 Sontag, Deborah «Who Was Responsible for Elizabeth Shin?». The New York Times, April 28, 2002 [Consulta: 7 octubre 2006]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Shin» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 441. Elizabeth Fried Ellen, LICSW «Suicide Prevention on Campus». Psychiatric Times [Consulta: 26 juny 2006].
 442. «MIT Mental Health Task Force Fact Sheet». MIT New Office, November 14, 2001 [Consulta: 25 juny 2006].
 443. Arenson, Karen «Worried Colleges Step Up Efforts Over Suicide». The New York Times, December 3, 2004 [Consulta: 6 gener 2009].
 444. «Clay endorses Mental Health Task Force Recommendations». MIT News Office, November 28, 2001 [Consulta: 25 juny 2006].
 445. . Healy, Patrick «11 years, 11 suicides — Critics Say Spate of MIT Jumping Deaths Show a 'Contagion'». The Boston Globe, February 5, 2001, p. A1.
 446. . Smith, Tovia «Massachusetts Institute of Technology Looks for Ways to Deal with the Incidence of Student Suicides in Recent Years». National Public Radio, August 29, 2001.
 447. . Levine, Dana «Institute Will Pay Kruegers $6M for Role in Death». The Tech, September 15, 2000 [Consulta: 4 octubre 2006].
 448. . Elizabeth Fried Ellen, LICSW «Suicide Prevention on Campus». Psychiatric Times [Consulta: 26 juny 2006].
 449. . «MIT Mental Health Task Force Fact Sheet». MIT New Office, November 14, 2001 [Consulta: 25 juny 2006].
 450. . Arenson, Karen «Worried Colleges Step Up Efforts Over Suicide». The New York Times, December 3, 2004 [Consulta: 6 gener 2009].
 451. . «Clay endorses Mental Health Task Force Recommendations». MIT News Office, November 28, 2001 [Consulta: 25 juny 2006].
 452. Nobel Foundation. Nobel laureates and universities, 2009. 
 453. MIT, Office of the Provost. «Institutional Research: Nobel Prize», 2009. [Consulta: 21 octubre 2009].
 454. . Nobel Foundation. Nobel laureates and universities, 2009. 
 455. . MIT, Office of the Provost. «Institutional Research: Nobel Prize», 2009. [Consulta: 21 octubre 2009].
 456. «A Study on the Status of Women Faculty in Science at MIT». MIT Faculty News Letter, 1999.
 457. Kleinfeld, Judith. «MIT Tarnishes Its Reputation with Gender Junk Science». Arxivat de l'original el February 8, 2007. [Consulta: 10 abril 2007].
 458. Lopez, Kathryn Jean. «Feminist Mythology». National Review, April 10, 2001. [Consulta: 10 abril 2007].
 459. 459,0 459,1 459,2 459,3 Wertheimer, Linda «Tenure at MIT Still Largely a Male Domain». The Boston Globe, December 6, 2007 [Consulta: 25 juliol 2008]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Male Domain» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 460. . «A Study on the Status of Women Faculty in Science at MIT». MIT Faculty News Letter, 1999.
 461. . Kleinfeld, Judith. «MIT Tarnishes Its Reputation with Gender Junk Science». Arxivat de l'original el February 8, 2007. [Consulta: 10 abril 2007].
 462. . Lopez, Kathryn Jean. «Feminist Mythology». National Review, April 10, 2001. [Consulta: 10 abril 2007].
 463. 463,0 463,1 «Professor Sues M.I.T. Over Refusal of Tenure». The New York Times, September 10, 1986 [Consulta: 3 octubre 2006]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Noble» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 464. 464,0 464,1 Vaznis, James «Ex-MIT professor who was denied tenure files sex bias suit». The Boston Globe, January 15, 1994. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Kalonji» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 465. 465,0 465,1 Dowdy, Zachary «MCAD supports scholar's claim of bias by MIT; University Offered job, but no tenure». The Boston Globe, October 22, 1997. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Jennings» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 466. 466,0 466,1 Simpson, April «Professor accuses MIT of racism». The Boston Globe, 06-02-2007 [Consulta: 18 desembre 2007]. Error de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; el nom «Sherley» està definit diverses vegades amb contingut diferent.
 467. Schworm, Peter «MIT center director resigns in protest of tenure decision». The Boston Globe, 04-06-2007 [Consulta: 19 desembre 2007].
 468. . Schworm, Peter «MIT center director resigns in protest of tenure decision». The Boston Globe, 04-06-2007 [Consulta: 19 desembre 2007].
 469. The Associated Press «Monterey Aquarium's McNutt new USGS director». Los Angeles Times, October 23, 2009 [Consulta: 25 octubre 2009].
 470. «DUSP's Briggs joins Obama administration». MIT News Office, January 20, 2009.
 471. «Lander named to Obama's science team». MIT News Office, December 22, 2008.
 472. . The Associated Press «Monterey Aquarium's McNutt new USGS director». Los Angeles Times, October 23, 2009 [Consulta: 25 octubre 2009].
 473. . «DUSP's Briggs joins Obama administration». MIT News Office, January 20, 2009.
 474. . «Lander named to Obama's science team». MIT News Office, December 22, 2008.
 475. MIT Office of Institutional Research. «Awards and Honors». [Consulta: 5 novembre 2006].
 476. . MIT Office of Institutional Research. «Awards and Honors». [Consulta: 5 novembre 2006].
 477. Ed Pilkington «The MIT factor: celebrating 150 years of maverick genius». , May,18, 2011 [Consulta: 25 maig 2011].
 478. . Ed Pilkington «The MIT factor: celebrating 150 years of maverick genius». , May,18, 2011 [Consulta: 25 maig 2011].
 479. «Notable Alumni». [Consulta: 4 novembre 2006].
 480. . «Notable Alumni». [Consulta: 4 novembre 2006].
 481. Silvey, Anita. Children's Books and Their Creators. Houghton Mifflin, 1995, p. 415. ISBN 0395653800. 
 482. . Silvey, Anita. Children's Books and Their Creators. Houghton Mifflin, 1995. ISBN 0395653800. 
 483. «Symbols: Colors». MIT Graphic Identity. [Consulta: 18 juny 2008].
 484. . «Symbols: Colors». MIT Graphic Identity. [Consulta: 18 juny 2008].
 485. «Harvard-MIT HST Academics Overview». [Consulta: 5 agost 2007].
 486. . «Harvard-MIT HST Academics Overview». [Consulta: 5 agost 2007].
 487. «MIT Course Catalogue: Degree Programs». MIT. [Consulta: 16 juliol 2008].
 488. . «MIT Course Catalogue: Degree Programs». MIT. [Consulta: 16 juliol 2008].
 489. «Nearly half of all US Presidential science advisers have had ties to the Institute». MIT News Office, May 2, 2001 [Consulta: 18 març 2007].
 490. . «Nearly half of all US Presidential science advisers have had ties to the Institute». MIT News Office, May 2, 2001 [Consulta: 18 març 2007].
 491. «Names of MIT Buildings». MIT Archives. [Consulta: 10 abril 2007].
 492. . «Names of MIT Buildings». MIT Archives. [Consulta: 10 abril 2007].


References[modifica]

Referències[modifica]

Also see the bibliography maintained by MIT's Institute Archives & Special Collections, and Written Works in MIT in popular culture.
' ' També veure el [bibliografia de http://libraries.mit.edu/sites/mithistory/bibliography/] mantingut per Mit [Arxius d'Institut de http://libraries.mit.edu/archives/ & Col·leccions Especials], i Treballs De Culture#written De Mit In escrits treballs en MIT EN la CULTURA POPULAR.
 • Abelmann, Walter H., ed. The Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology: The First 25 Years, 1970–1995 (2004). 346 pp
 • Abelmann, henri de Walter, edició. La Divisió Harvard-Mit de Ciències de Salut i Tecnologia: Els Primers 25 Anys, 1970-1995 (2004). 346 pp
 • Angulo, A. J. «The Initial Reception of MIT, 1860s–1880s». History of Higher Education Annual, vol. 26, 2007, pàg. 1–28.
 • Angulo, A. J. «The Initial Reception of MIT, 1860s–1880s». History of Higher Education Annual, vol. 26, 2007, pàg. 1–28.
 • Etzkowitz, Henry. MIT and the Rise of Entrepreneurial Science Series: Studies in Global Competition. (2002). 173 pp.
 • Etzkowitz, Henry. Mit i la Pujada de Ciència Empresarial Sèrie: Estudis en la Competència Global. (2002). 173 pp.
 • Hapgood, Fred. Up the infinite corridor: MIT and the technological imagination. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1993. ISBN 0-201-08293-4.  203 pp.
 • Keyser, Samuel Jay. Mens et mania: the MIT nobody knows. Cambridge, Massa.: MIT Press, 2011. ISBN 978-0-262-01594-3.  223 pp.
 • Lecuyer, Christophe «The Making of a Science Based Technological University: Karl Compton, James Killian, and the Reform of MIT, 1930–1957». Historical Studies in the Physical & Biological Sciences, vol. 23, 1, 1992, pàg. 153–180.
 • Lecuyer, Christophe «The Making of a Science Based Technological University: Karl Compton, James Killian, and the Reform of MIT, 1930–1957». Historical Studies in the Physical & Biological Sciences, vol. 23, 1, 1992, pàg. 153–180.
 • Leslie, Stuart W. The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford. Columbia University Press, 1994. ISBN 0-231-07959-1. 
 • Leslie, Stuart W. The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford. Columbia University Press, 1994. ISBN 0-231-07959-1. 
 • Mitchell, William J. Imagining MIT: Designing a Campus for the Twenty-First Century. The MIT Press, 2007. ISBN 978-0-262-13479-8. 
 • Prescott, Samuel C. When M.I.T. Was "Boston Tech", 1861–1916. Technology Press, 1954. ISBN 978-0-262-66139-3. 
 • Servos, John W. «The Industrial Relations of Science: Chemical Engineering at MIT, 1900–1939». Isis. The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society, vol. 71, 4, December 1980, pàg. 531–549. JSTOR: 230499.
 • Servos, John W. «The Industrial Relations of Science: Chemical Engineering at MIT, 1900–1939». Isis. The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society, vol. 71, 4, December 1980, pàg. 531–549. JSTOR: 230499.
 • Shrock, Robert Rakes. Geology at MIT 1865–1965: A History of the First Hundred Years of Geology at Massachusetts Institute of Technology. Vol. 1, The Faculty and Supporting Staff (1977). 1032 pp.
 • Shrock, Rascles de Robert. Geologia a Mit 1865-1965: Una Història del Primer Cent Anys de Geologia en Institut de Massachusetts de Tecnologia. Volum 1, La Facultat i Personal Que Dóna Suport (1977). 1032 pp.
 • Simha, O. Robert. MIT Campus Planning,: An Annotated Chronology. The MIT Press, 2003. ISBN 978-0-262-69294-6. 
 • Armilla, M. de Charles Seguint la Frontera Inacabable: Assajos en Mit i el Paper d'Universitats de Recerca (2004). 292 pp.
 • Wildes, Karl L. and Lindgren, Nilo A. A Century of Electrical Engineering and Computer Science at MIT, 1882–1984 (1985). 423 pp.
 • Wildes, L. Karl i Lindgren, ampere Nilo Un Segle d'Enginyeria Elèctrica i Informàtica a Mit, 1882-1984 (1985). 423 pp.


External links[modifica]

enllaços Externs[modifica]

Plantilla:Portalbox

Plantilla:Portalbox

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: GabrieldelaCalMendoza/Proves
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: GabrieldelaCalMendoza/Proves

Plantilla:MITtemplate Plantilla:MIT Presidents Plantilla:Association of American Universities Plantilla:Universities Research Association Plantilla:Southeastern Universities Research Association Plantilla:568 Group Plantilla:New England Women's and Men's Athletic Conference navbox Plantilla:Eastern Association of Rowing Colleges Plantilla:New England Football Conference navbox Plantilla:CDIO Plantilla:Colleges and universities in metropolitan Boston Coord.: 42° 21′ 35″ N, 71° 05′ 32″ O / 42.35982°N,71.09211°O / 42.35982; -71.09211