Usuari:Sng/Llistes/Rangs superiors del animals

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Rang taxonòmics superiors del Regne Animal (De Regne fins a ordre)
Posició Rang Nom científic Nom comú
1 Regne Animalia Animals
2 Subregne Parazoa Parazou
3 Fílum Placozoa Placozou
4 Fílum Porifera Porífer/Esponja marina
5 Classe Calcarea Esponja calcària
6 Subclasse Calcinea
7 Ordre Clathrinida
8 Ordre Leucettida
9 Ordre Murrayonida
10 Subclasse Calcaronea
11 Ordre Baerida
12 Ordre Leucosolenida
13 Ordre Lithonida
14 Ordre Pharetronida
15 Ordre Sycettida
16 Classe Demospongiae Demospongi
17 Subclasse Heteroscleromorpha
18 Ordre Agelasida
19 Ordre Axinellida
20 Ordre Biemnida
21 Ordre Bubarida
22 Ordre Clionaida
23 Ordre Desmacellida
24 Ordre Haplosclerida
25 Ordre Merliida
26 Ordre Poecilosclerida Poecilosclèrid
27 Ordre Polymastiida
28 Ordre Scopalinida
29 Ordre Sphaerocladina
30 Ordre Spongillida
31 Ordre Suberitida
32 Ordre Tethyida
33 Ordre Tetractinellida
34 Ordre Trachycladida
35 Subclasse Keratosa
36 Ordre Dendroceratida
37 Ordre Dictyoceratida
38 Subclasse Verongimorpha
39 Ordre Chondrillida
40 Ordre Chondrosiida
41 Ordre Verongiida
42 Classe Hexactinellida Hexactinèl·lid
43 Subclasse Amphidiscophora
44 Ordre Amphidiscosida
45 Ordre Amphidiscosa
46 Subclasse Hexasterophora Hexasteròfor
47 Ordre Aulocalycoida
48 Ordre Hexactinosa
49 Ordre Lychniscosa
50 Ordre Lyssacinosa
51 Subregne Eumetazoa Eumetazou
52 Fílum Ctenophora Ctenòfor
53 Classe Nuda Nude
54 Ordre Beroida
55 Classe Tentaculata Tentaculat
56 Ordre Cestida
57 Ordre Cydippida
58 Ordre Lobata Lobat
59 Ordre Platyctenida
60 Fílum Cnidaria Cnidari
61 Classe Anthozoa Antozou
62 Subclasse Ceriantipatharia Ceriantipatari
63 Ordre Antipatharia Antipatari
64 Ordre Ceriantharia Ceriantari
65 Subclasse Hexacorallia/Zoantharia Hexacoral·lari/Zoantari
66 Ordre Actiniaria Anemone de mar
67 Ordre Corallimorpharia Coral·limorfari
68 Ordre Scleractinia Escleractini
69 Ordre Zoanthidea Zoàntid
70 Subclasse Octocorallia Octocoràl·lia
71 Ordre Alcyonacea Coral tou
72 Ordre Gastraxonacea
73 Ordre Gorgonacea Gorgònia
74 Ordre Helioporacea
75 Ordre Pennatulacea Llapis de mar
76 Ordre Protoalcyonaria
77 Ordre Stolonifera
78 Ordre Telestacea
79 Subfílum Medusozoa Medusozou
80 Classe Cubozoa Cubomedusa/Cubozou
81 Ordre Carybdeida
82 Ordre Chirodropida
83 Classe Hydrozoa Hidrozou
84 Subclasse Hydroidolina
85 Ordre Anthoathecata
86 Ordre Leptothecata
87 Ordre Siphonophorae Sifonòfor
88 Subclasse Trachylinae
89 Ordre Actinulida
90 Ordre Limnomedusae
91 Ordre Narcomedusae
92 Ordre Trachymedusae Traquimedusa
93 Classe Polypodiozoa
94 Ordre Polypodiidea
95 Classe Scyphozoa Escifozou
96 Ordre Coronatae
97 Subclasse Discomedusae
98 Ordre Rhizostomeae
99 Ordre Semaeostomeae
100 Classe Staurozoa
101 Ordre Stauromedusae
102 Subfílum Myxozoa Mixozou
103 Classe Malacosporea
104 Ordre Malacovalvulida
105 Classe Myxosporea
106 Ordre Actinomyxida
107 Ordre Bipolarina
108 Ordre Helicosporida
109 Ordre Myxosporida
110 Ordre Unipolarina
111 Clade Planulozoa Planulozou
112 Clade Bilateria Bilateri
113 Clade Nephrozoa Nefrozou
114 Fílum Acoelomorpha Acelomorf
115 Classe Acoela Acel
116 Classe Nemertodermatida
117 Ordre Ascopariidae
118 Ordre Nemertodermatidae
119 Ordre Nemertinoides
120 Superfílum Deuterostomia Deuterostomi
121 Fílum Chaetognatha Quetògnat
122 Classe Sagittoidea
123 Ordre Aphragmophora
124 Ordre Phragmophora
125 Fílum Chordata Cordat
126 Subfílum Cephalochordata Cefalocordat
127 Classe Leptocardii
128 Ordre Amphioxiformes Amfioxiforme
129 Subfílum Urochordata Urocordat/Tunicat
130 Classe Ascidiacea Ascídia
131 Ordre Enterogona Enterogon
132 Ordre Pleurogona
133 Classe Larvacea Larvaci
134 Ordre Copelata
135 Classe Thaliacea Taliaci
136 Ordre Doliolida
137 Ordre Pyrosomida
138 Ordre Salpida
139 Subfílum Vertebrata Vertebrat
140 Superclasse Agnatha Àgnat
141 Classe Cephalaspidomorphi Cefalaspidomorf
142 Subclasse Hyperoartia Hiperoarti
143 Ordre Petromyzontiformes
144 Classe Myxini
145 Ordre Myxiniformes
146 Infrafílum Gnathostomata Gnatostomat
147 Classe Chondrichthyes Condricti
148 Subclasse Elasmobranchii Elasmobranqui
149 Superordre Batoidea Batoïdeu
150 Ordre Myliobatiformes Miliobatiforme
151 Ordre Pristiformes Pristiformes
152 Ordre Rajiformes Raïforme
153 Ordre Torpediniformes Torpediniforme
154 Superordre Selachimorpha Tauró
155 Ordre Carcharhiniformes Carcariniforme
156 Ordre Heterodontiformes Heterodontiforme
157 Ordre Hexanchiformes Hexanquiforme
158 Ordre Lamniformes Lamniforme
159 Ordre Orectolobiformes Orectolobiforme
160 Ordre Pristiophoriformes Pristioforiforme
161 Ordre Squatiniformes Esquatiniforme
162 Ordre Squaliformes Esqualiforme
163 Subclasse Holocephali Holocèfal
164 Ordre Chimaeriformes Quimera
165 Superclasse Osteichthyes Osteïcti
166 Classe Actinopterygii Actinopterigi
167 Subclasse Chondrostei Condrosti
168 Ordre Acipenseriformes Acipenseriforme
169 Ordre Polypteriformes Polipteriforme
170 Subclasse Neopterygii Neopterigi
171 Infraclasse Holostei Holosti
172 Ordre Amiiformes Àmia
173 Ordre Lepisosteiformes Lepisosteiforme
174 Infraclasse Teleostei Teleosti
175 Superordre Acanthopterygii Acantopterigi
176 Ordre Atheriniformes Ateriniforme
177 Ordre Beloniformes Beloniforme
178 Ordre Beryciformes Bericiforme
179 Ordre Cetomimiformes Cetomimiforme
180 Ordre Cyprinodontiformes Ciprinodontiforme
181 Ordre Gobiesociformes Gobiesociforme
182 Ordre Gasterosteiformes Gasterosteïforme
183 Ordre Mugiliformes Mugiliforme
184 Ordre Perciformes Perciforme
185 Ordre Pleuronectiformes Pleuronectiforme
186 Ordre Scorpaeniformes Escorpeniforme
187 Ordre Stephanoberyciformes Estefanobericiforme
188 Ordre Synbranchiformes Simbranquiforme
189 Ordre Syngnathiformes Singnatiforme
190 Ordre Tetraodontiformes Tetraodontiforme
191 Ordre Zeiformes Zeïforme
192 Superordre Clupeomorpha
193 Ordre Clupeiformes Clupeïforme
194 Superordre Cyclosquamata
195 Ordre Aulopiformes Aulopiforme
196 Superordre Elopomorpha Elopomorf
197 Ordre Albuliformes Albuliforme
198 Ordre Anguilliformes Anguil·liforme
199 Ordre Elopiformes Elopiforme
200 Ordre Notacanthiformes Notacantiforme
201 Ordre Saccopharyngiformes Sacofaringiforme
202 Superordre Lampridiomorpha
203 Ordre Lampriformes Lampridiforme
204 Superordre Ostariophysi Ostariofisi
205 Ordre Characiformes Caraciforme
206 Ordre Cypriniformes Cipriniforme
207 Ordre Gonorynchiformes Gonorinquiforme
208 Ordre Gymnotiformes Gimnotiforme
209 Ordre Siluriformes Siluriforme
210 Superordre Osteoglossomorpha Osteoglossomorf
211 Ordre Hiodontiformes Hiodontiforme
212 Ordre Osteoglossiformes Osteoglossiforme
213 Superordre Paracanthopterygii Paracantopterigi
214 Ordre Batrachoidiformes Batracoidiforme
215 Ordre Gadiformes Gadiforme
216 Ordre Lophiiformes Lofiforme
217 Ordre Ophidiiformes Ofidiforme
218 Ordre Percopsiformes Percopsiforme
219 Superordre Polymyxiomorpha
220 Ordre Polymixiiformes Polimixiforme
221 Superordre Protacanthopterygii Protacantopterigi
222 Ordre Esociformes Esociforme
223 Ordre Osmeriformes Osmeriforme
224 Ordre Salmoniformes Salmoniforme
225 Superordre Scopelomorpha Escopelomorf
226 Ordre Myctophiformes Mictofiforme
227 Superordre Stenopterygii Estenopterigi
228 Ordre Ateleopodiformes Ateleopodiforme
229 Ordre Stomiiformes Estomiforme
230 Classe Sarcopterygii Sarcopterigi
231 Subclasse Actinistia
232 Ordre Coelacanthiformes Celacantiforme
233 Subclasse Dipnoi Dipnou
234 Ordre Ceratodontiformes Ceratodontiforme
235 Ordre Lepidosireniformes Lepidosireniforme
236 Superclasse Tetrapoda Tetràpode
237 Classe Amphibia Amfibi
238 Subclasse Lissamphibia Lissamfibi
239 Ordre Anura Anur
240 Ordre Caudata Urodel
241 Ordre Gymnophiona Gimnofió
242 Classe Aves Ocell
243 Infraclasse Neognatha Neògnat
244 Superordre Galloanserae Gal·loanseri
245 Ordre Anseriformes Anseriforme
246 Ordre Galliformes Gal·liforme
247 Superordre Neoaves
248 Ordre Accipitriformes Accipitriforme
249 Ordre Apodiformes Apodiforme
250 Ordre Bucerotiformes Bucerotiforme
251 Ordre Cariamiformes
252 Ordre Caprimulgiformes Caprimulgiforme
253 Ordre Charadriiformes Caradriforme
254 Ordre Cathartiformes
255 Ordre Ciconiiformes Ciconiforme
256 Ordre Coliiformes Coliforme
257 Ordre Columbiformes Columbiforme
258 Ordre Coraciiformes Coraciforme
259 Ordre Cuculiformes Cuculiforme
260 Ordre Eurypygiformes Euripigiforme
261 Ordre Falconiformes Falconiforme
262 Ordre Gaviiformes Gaviforme
263 Ordre Gruiformes Gruïforme
264 Ordre Leptosomatiformes
265 Ordre Mesitornithiformes
266 Ordre Musophagiformes
267 Ordre Opisthocomiformes
268 Ordre Otidiformes
269 Ordre Passeriformes Passeriforme
270 Ordre Pelecaniformes Pelicaniforme
271 Ordre Phaethontiformes
272 Ordre Phoenicopteriformes Fenicopteriforme
273 Ordre Piciformes Piciforme
274 Ordre Podicipediformes Podicipediforme
275 Ordre Procellariiformes Procel·lariforme
276 Ordre Psittaciformes Psitaciforme
277 Ordre Pteroclidiformes Pteroclidiforme
278 Ordre Sphenisciformes Esfenisciforme
279 Ordre Strigiformes Estrigiforme
280 Ordre Suliformes Suliforme
281 Ordre Trogoniformes Trogoniforme
282 Infraclasse Paleognathae Paleògnat
283 Ordre Apterygiformes
284 Ordre Casuariiformes Casuariforme
285 Ordre Rheiformes Reïforme
286 Ordre Struthioniformes Estrutioniforme
287 Ordre Tinamiformes Tinamiforme
288 Classe Mammalia Mamífer
289 Subclasse Prototheria Proteri
290 Ordre Monotremata Monotrema
291 Subclasse Theria Teri
292 Infraclasse Eutheria Euteri
293 Superordre Afrotheria Afroteri
294 Ordre Afrosoricida Afrosorícid
295 Ordre Hyracoidea Damà
296 Ordre Macroscelidea Musaranya elefant
297 Ordre Proboscidea Proboscidi
298 Ordre Sirenia Sireni
299 Ordre Tubulidentata Tubulidentat
300 Superordre Euarchontoglires Euarcontoglir
301 Ordre Dermoptera Lèmur volador
302 Ordre Lagomorpha Lagomorf
303 Ordre Primates Primat
304 Ordre Rodentia Rosegador
305 Ordre Scandentia Tupaia
306 Superordre Laurasiatheria Laurasiateri
307 Ordre Artiodactyla Artiodàctil
308 Ordre Carnivora Carnívor
309 Ordre Chiroptera Quiròpter
310 Ordre Eulipotyphla Eulipotifle
311 Ordre Perissodactyla Perissodàctil
312 Ordre Pholidota Pangolí
313 Superordre Xenarthra Xenartre
314 Ordre Cingulata Cingulat
315 Ordre Pilosa Pilós
316 Infraclasse Metatheria Metateri
317 Superordre Ameridelphia Ameridelf
318 Ordre Didelphimorphia Didelfimorf
319 Ordre Paucituberculata Opòssum rata
320 Superordre Australidelphia Australidelf
321 Ordre Dasyuromorphia Dasiüromorf
322 Ordre Diprotodontia Diprotodont
323 Ordre Microbiotheria Microbioteri
324 Ordre Notoryctemorphia Notorictemorf
325 Ordre Peramelemorphia Peramelemorf
326 Classe Reptilia Rèptil
327 Subclasse Anapsida Anàpsid
328 Ordre Testudines Tortuga
329 Subclasse Diapsida Diàpsid
330 Infraclasse Archosauromorpha Arcosauromorf
331 Superordre Crocodylomorpha Crocodilomorf
332 Ordre Crocodilia Crocodili
333 Infraclasse Lepidosauromorpha Lepidosauromorf
334 Superordre Lepidosauria Lepidosaure
335 Ordre Sphenodontia Esfenodont
336 Ordre Squamata Escatós
337 Fílum Echinodermata Equinoderm
338 Subfílum Asterozoa Estrella de mar
339 Classe Asteroidea Asteroïdeu
340 Ordre Velatida Velàtid
341 Superordre Forcipulatacea
342 Ordre Brisingida Brisíngid
343 Ordre Forcipulatida Forcipulàtid
344 Superordre Spinulosacea
345 Ordre Spinulosida Espinulòsid
346 Superordre Valvatacea
347 Ordre Notomyotida Notomiòtid
348 Ordre Paxillosida Paxil·lòsid
349 Ordre Valvatida Valvàtid
350 Infraclasse Concentricycloidea Concentricicloïdeu
351 Classe Ophiuroidea Ofiuroïdeu
352 Ordre Oegophiurida
353 Ordre Ophiurida
354 Ordre Phrynophiurida
355 Subfílum Crinozoa
356 Classe Crinoidea
357 Subclasse Articulata
358 Ordre Bourgueticrinida
359 Ordre Comatulida
360 Subfílum Echinozoa
361 Classe Echinoidea Eriço de mar
362 Subclasse Cidaroidea
363 Ordre Cidaroida Cidaroid
364 Subclasse Euechinoidea Euequinoïdeu
365 Ordre Echinothurioida
366 Infraclasse Acroechinoidea
367 Ordre Aspidodiadematoida
368 Ordre Diadematoida
369 Ordre Micropygoida
370 Ordre Pedinoida
371 Infraclasse Carinacea
372 Superordre Calycina
373 Ordre Salenioida
374 Superordre Echinacea Equinaci
375 Ordre Arbacioida Arbàcid
376 Ordre Camarodonta Camarodont
377 Ordre Stomopneustoida
378 Infraclasse Irregularia
379 Ordre Echinoneoida
380 Superordre Atelostomata Atelostomat
381 Ordre Holasteroida
382 Ordre Spatangoida
383 Superordre Neognathostomata
384 Ordre Cassiduloida
385 Ordre Clypeasteroida
386 Ordre Echinolampadoida
387 Classe Holothuroidea Cogombre de mar
388 Superordre Apodacea
389 Ordre Apodida Apòdid
390 Ordre Molpadida Molpàdid
391 Superordre Aspidochirotacea
392 Ordre Aspidochirotida Aspidoquiròtid
393 Ordre Elasipodida Elasipòdid
394 Superordre Dendrochirotacea
395 Ordre Dactylochirotida Dactiloquiròtid
396 Ordre Dendrochirotida Dendroquiròtid
397 Fílum Hemichordata Hemicordat
398 Classe Enteropneusta Enteropneust
399 Classe Planctosphaeroidea Planctosferoïdeu
400 Classe Pterobranchia Pterobranqui
401 Ordre Cephalodiscoidea
402 Ordre Rhabdopleuroidea
403 Fílum Xenacoelomorpha Xenacelomorf
404 Clade Protostomia Protòstom
405 Superfílum Ecdysozoa Ecdisozou
406 Clade Cycloneuralia Cicloneural
407 Clade Nematoida Nematoid
408 Fílum Nematoda Nematode
409 Classe Chromadorea Cromadori
410 Ordre Ascaridida
411 Ordre Camallanida
412 Ordre Diplogasterida
413 Ordre Rhabdiasida
414 Ordre Rhabditida
415 Ordre Spirurida
416 Ordre Strongylida
417 Ordre Tylenchida
418 Subclasse Chromadoria
419 Ordre Araeolaimida
420 Ordre Desmodorida
421 Ordre Desmoscolecida
422 Ordre Monhysterida
423 Classe Dorylaimea
424 Ordre Dorylaimida
425 Ordre Mermithida
426 Ordre Muspiceida
427 Ordre Trichocephalida
428 Classe Enoplea Enopleu
429 Subclasse Enoplia Enopli
430 Ordre Enoplida
431 Fílum Nematomorpha Nematomorf/Gordiaci
432 Ordre Gordioidea
433 Ordre Nectonematoidea
434 Clade Scalidophora Escalidòfor
435 Fílum Kinorhyncha Quinorrinc
436 Ordre Cyclorhagida
437 Ordre Homalorhagida
438 Fílum Loricifera Loricífer
439 Ordre Nanaloricida
440 Fílum Priapulida Priapúlid
441 Classe Halicryptomorpha
442 Ordre Halicryptomorphida
443 Classe Priapulimorpha
444 Ordre Priapulimorphida
445 Classe Seticoronaria
446 Ordre Seticoronarida
447 Clade Panarthropoda Panartròpode
448 Fílum Arthropoda Artròpode
449 Clade Paraxopoda
450 Subfílum Chelicerata Quelicerat
451 Classe Arachnida Aràcnid
452 Ordre Opiliones Opilió
453 Ordre Palpigradi Palpígrad
454 Ordre Pseudoscorpiones Pseudoescorpí
455 Ordre Ricinulei Ricinuli
456 Ordre Scorpiones Escorpí
457 Ordre Solifugae Solífug
458 Subclasse Tetrapulmonata (clade) Tetrapulmonat
459 Ordre Amblypygi Amblipigi
460 Ordre Araneae Aranya
461 Ordre Schizomida Esquizòmid
462 Ordre Thelyphonida Telifònid
463 Subclasse Acari Àcar
464 Superordre Acariformes Acariforme
465 Ordre Sarcoptiformes Sarcoptiforme
466 Ordre Trombidiformes Trombidiforme
467 Superordre Opilioacariformes Opilioacariforme
468 Ordre Opilioacarida
469 Superordre Parasitiformes Parasitiforme
470 Ordre Holothyrida
471 Ordre Ixodida Paparra
472 Ordre Mesostigmata Mesostigmat
473 Classe Merostomata Merostomat
474 Ordre Xiphosura Xifosur
475 Classe Pycnogonida Picnogònid
476 Ordre Pantopoda Pantòpode
477 Subfílum Myriapoda Miriàpode
478 Classe Chilopoda Quilòpode
479 Subclasse Notostigmophora
480 Ordre Scutigeromorpha
481 Subclasse Pleurostigmophora
482 Ordre Craterostigmomorpha
483 Ordre Geophilomorpha Geofilomorf
484 Ordre Lithobiomorpha Litobiomorf
485 Ordre Scolopendromorpha Escolopendromorf
486 Classe Diplopoda Diplòpode
487 Subclasse Helminthomorpha
488 Ordre Callipodida
489 Ordre Chordeumatida
490 Ordre Julida
491 Ordre Platydesmida
492 Ordre Polydesmida
493 Ordre Polyzoniida
494 Ordre Siphoniulida
495 Ordre Siphonophorida
496 Ordre Spirobolida
497 Ordre Spirostreptida
498 Ordre Stemmiulida
499 Subclasse Penicillata
500 Ordre Polyxenida
501 Subclasse Pentazonia
502 Ordre Glomerida
503 Ordre Glomeridesmida
504 Classe Pauropoda Pauròpode
505 Ordre Pauropodina
506 Classe Symphyla Símfil
507 Clade Pancrustacea Pancrustaci
508 Clade Altocrustacea Altocrustaci
509 Clade Miracrustacea Miracrustaci
510 Subfílum Hexapoda Hexàpode
511 Classe Entognatha Entògnat
512 Ordre Diplura Diplur
513 Clade Ellipura El·lipur
514 Ordre Collembola Col·lèmbol
515 Ordre Protura Protur
516 Classe Insecta Insecte
517 Clade Dicondylia Dicondil
518 Subclasse Apterygota Apterigot
519 Ordre Zygentoma Zigentom
520 Subclasse Pterygota Pterigot
521 Infraclasse Neoptera Neòpter
522 Ordre Blattodea Blatodeu
523 Ordre Dermaptera Dermàpter
524 Ordre Embioptera Embiòpter
525 Ordre Grylloblattodea Gril·loblatodeu
526 Ordre Isoptera Tèrmit
527 Ordre Mantodea Mantodeu
528 Ordre Mantophasmatodea Mantofasmatodeu
529 Ordre Orthoptera Ortòpter
530 Ordre Phasmatodea Fasmatodeu
531 Ordre Plecoptera Plecòpter
532 Ordre Zoraptera Zoràpter
533 Superordre Endopterygota Endopterigot
534 Ordre Coleoptera Coleòpter
535 Ordre Diptera Dípter
536 Ordre Hymenoptera Himenòpter
537 Ordre Lepidoptera Lepidòpter
538 Ordre Mecoptera Mecòpter
539 Ordre Megaloptera Megalòpter
540 Ordre Neuroptera Neuròpter
541 Ordre Raphidioptera Rafidiòpter
542 Ordre Siphonaptera Puça
543 Ordre Strepsiptera Estrepsípter
544 Ordre Trichoptera Tricòpter
545 Superordre Exopterygota Exopterigot
546 Ordre Hemiptera Hemípter
547 Ordre Phthiraptera Ftiràpter
548 Ordre Psocoptera Psocòpter
549 Ordre Thysanoptera Tisanòpter
550 Clade Monocondylia
551 Ordre Archaeognatha Arqueògnat
552 Clade Xenocarida Xenocàrid
553 Classe Cephalocarida Cefalocàrid
554 Ordre Brachypoda
555 Classe Remipedia Remipedi
556 Ordre Nectiopoda
557 Clade Vericrustacea Vericrustaci
558 Classe Branchiopoda Branquiòpode
559 Subclasse Phyllopoda Fil·lòpode
560 Ordre Diplostraca Diplostraci
561 Ordre Notostraca Notostraci/Tortugueta
562 Subclasse Sarsostraca
563 Ordre Anostraca Anostraci
564 Clade Multicrustacea Multicrustaci
565 Clade Communostraca Communòstrac
566 Classe Malacostraca Malacostraci
567 Subclasse Eumalacostraca Eumalacostraci
568 Superordre Eucarida Eucàrid
569 Ordre Amphionidacea
570 Ordre Decapoda Decàpode
571 Ordre Euphausiacea Eufausiaci/Krill
572 Superordre Peracarida Peracàrid
573 Ordre Amphipoda Amfípode
574 Ordre Cumacea
575 Ordre Isopoda Isòpode
576 Ordre Lophogastrida
577 Ordre Mictacea
578 Ordre Mysida
579 Ordre Spelaeogriphacea
580 Ordre Stygiomysida
581 Ordre Tanaidacea
582 Ordre Thermosbaenacea
583 Superordre Syncarida
584 Ordre Anaspidacea
585 Ordre Bathynellacea
586 Subclasse Hoplocarida Hoplocàrid
587 Ordre Stomatopoda Estomatòpode
588 Subclasse Phyllocarida Fil·locàride
589 Ordre Leptostraca Leptostraci
590 Classe Thecostraca Tecostraci
591 Infraclasse Ascothoracida
592 Ordre Dendrogastrida
593 Ordre Laurida
594 Infraclasse Cirripedia Cirrípede
595 Superordre Acrothoracica Acrotoràcic
596 Ordre Apygophora
597 Ordre Pygophora
598 Superordre Rhizocephala Rizocèfal
599 Ordre Akentrogonida
600 Ordre Kentrogonida
601 Superordre Thoracica Toràcic
602 Ordre Pedunculata Peu de cabra
603 Ordre Sessilia Sèssils
604 Infraclasse Facetotecta Facetotecte
605 Clade Copepoda Copèpode
606 Ordre Calanoida
607 Ordre Cyclopoida
608 Ordre Gelyelloida
609 Ordre Harpacticoida Harpacticoid
610 Ordre Misophrioida
611 Ordre Monstrilloida
612 Ordre Mormonilloida
613 Ordre Platycopioida
614 Ordre Poecilostomatoida
615 Ordre Siphonostomatoida
616 Clade Oligostraca Oligòstrac
617 Subclasse Mystacocarida Mistacocàrid
618 Ordre Mystacocaridida
619 Subclasse Myodocopa Miodòcop
620 Ordre Halocyprida Halocíprid
621 Ordre Myodocopida Miodocòpid
622 Subclasse Podocopa Podòcop
623 Ordre Platycopida
624 Ordre Podocopida Podocòpid
625 Clade Ichthyostraca Ictiòstrac
626 Subclasse Branchiura Branquiür
627 Ordre Arguloida
628 Subclasse Pentastomida Pentastòmid
629 Ordre Cephalobaenida
630 Ordre Porocephalida
631 Fílum Onychophora Onicòfor
632 Classe Udeonycophora
633 Ordre Euonycophora
634 Fílum Tardigrada Tardígrad
635 Classe Eutardigrada Eutardígrad
636 Ordre Apochaela
637 Ordre Parachaela
638 Classe Heterotardigrada Heterotardígrad
639 Ordre Arthrotardigrada
640 Ordre Echiniscoidea
641 Classe Mesotardigrada Mesotardígrad
642 Ordre Thermozodia
643 Superfílum Lophotrochozoa Lofotrocozou
644 Fílum Annelida Anèl·lid
645 Classe Clitellata Clitel·lat
646 Ordre Branchiobdellida
647 Subclasse Hirudinea Sangonera
648 Infraclasse Acanthobdellidea
649 Ordre Acanthobdellida
650 Infraclasse Euhirudinea
651 Ordre Arhynchobdellida
652 Ordre Rhynchobdellida
653 Subclasse Oligochaeta Oligoquet
654 Ordre Haplotaxida Haplotàxid
655 Ordre Lumbriculida
656 Classe Echiura Equiür
657 Ordre Bonelliida
658 Ordre Echiurida
659 Classe Polychaeta Poliquet
660 Subclasse Palpata Palpat
661 Ordre Aciculata
662 Ordre Canalipalpata Canalipalpat
663 Subclasse Scolecida
664 Fílum Brachiopoda Braquiòpode
665 Subfílum Craniiformea
666 Classe Craniata Craniat
667 Ordre Acrotretida
668 Ordre Craniida
669 Subfílum Linguliformea
670 Classe Lingulata
671 Ordre Discinida
672 Ordre Lingulida
673 Subfílum Rhynchonelliformea
674 Ordre Rhynchonellida Rinconèl·lid
675 Ordre Terebratulida Terebratúlid
676 Fílum Bryozoa Briozou
677 Classe Gymnolaemata Gimnolemat
678 Ordre Cheilostomata
679 Ordre Ctenostomata
680 Classe Phylactolaemata
681 Ordre Plumatellida
682 Classe Stenolaemata
683 Ordre Cyclostomatida
684 Fílum Entoprocta Entoprocte
685 Ordre Barentsiidae
686 Ordre Loxokalypodidae
687 Ordre Loxosomatidae
688 Ordre Pedicellinidae
689 Fílum Mollusca Mol·lusc
690 Classe Aplacophora Aplacòfor
691 Subclasse Chaetodermomorpha
692 Ordre Chaetodermatida
693 Subclasse Neomeniomorpha
694 Superordre Aplotegmentaria
695 Ordre Cavibelonia
696 Ordre Sterrofustia
697 Superordre Pachytegmentaria
698 Ordre Neomeniamorpha
699 Ordre Pholidoskepia
700 Classe Bivalvia Bivalve
701 Subclasse Autobranchia
702 Superordre Heteroconchia
703 Clade Heterodonta
704 Ordre Carditoida
705 Ordre Lucinoida
706 Ordre Myoida Mioid
707 Ordre Pholadomyoida
708 Ordre Veneroida Veneroid
709 Clade Palaeoheterodonta
710 Ordre Trigonioida
711 Ordre Unionoida Unionoid
712 Superordre Pteriomorphia Pteriomorf
713 Ordre Arcoida Arcoid
714 Ordre Limoida
715 Ordre Mytiloida Musclo
716 Ordre Ostreoida Ostreoid
717 Ordre Pectinoida
718 Ordre Pterioida Pterioid
719 Subclasse Protobranchia
720 Ordre Nuculanoida
721 Ordre Nuculoida
722 Ordre Solemyoida
723 Classe Cephalopoda
724 Subclasse Coleoidea Coleoïdeu
725 Superordre Decapodiformes Decapodiforme
726 Ordre Sepiida Sèpia
727 Ordre Sepiolida Sepiòlid
728 Ordre Spirulida Espirúlid
729 Ordre Teuthida Calamar
730 Superordre Octopodiformes Octopodiforme
731 Ordre Octopoda Pop
732 Ordre Vampyromorphida Vampiromorf
733 Subclasse Nautiloidea Nautiloïdeu
734 Ordre Nautilida Nautílid
735 Classe Gastropoda Gastròpode
736 Subclasse Caenogastropoda Cenogastròpode
737 Ordre Architaenioglossa
738 Ordre Caenogastropoda Cenogastròpode
739 Ordre Littorinimorpha Litorinimorf
740 Ordre Neogastropoda Neogastròpode
741 Subclasse Cocculiniformia
742 Subclasse Heterobranchia Heterobranqui
743 Infraclasse Opisthobranchia Opistobranqui
744 Ordre Acochlidiacea
745 Ordre Anaspidea
746 Ordre Cephalaspidea
747 Ordre Gymnosomata
748 Ordre Nudibranchia Nudibranqui
749 Ordre Pleurobranchomorpha
750 Ordre Runcinacea
751 Ordre Sacoglossa
752 Ordre Thecosomata
753 Ordre Umbraculida
754 Infraclasse Pulmonata
755 Ordre Hygrophila
756 Ordre Pulmonata Pulmonat
757 Ordre Stylommatophora Estilommatòfor
758 Ordre Systellommatophora
759 Subclasse Neomphalina
760 Subclasse Neritimorpha
761 Ordre Cycloneritimorpha
762 Subclasse Patellogastropoda
763 Subclasse Vetigastropoda
764 Classe Monoplacophora Monoplacòfor
765 Ordre Tryblidiida
766 Classe Polyplacophora Poliplacòfor
767 Subclasse Loricata
768 Ordre Chitonida
769 Ordre Lepidopleurida
770 Subclasse Paleoloricata
771 Ordre Chelodida
772 Ordre Septemchitonida
773 Classe Scaphopoda Escafòpode
774 Ordre Dentaliida
775 Ordre Gadilida
776 Fílum Nemertea Nemertí
777 Classe Anopla
778 Ordre Heteronemertea
779 Ordre Palaeonemertea
780 Classe Enopla
781 Ordre Bdellonemertea
782 Ordre Hoplonemertea
783 Fílum Phoronida Forònid
784 Superfílum Platyzoa Platizou
785 Fílum Gastrotricha Gastròtric
786 Ordre Chaetonotida
787 Ordre Macrodasyida
788 Fílum Platyhelminthes Platihelmint
789 Classe Catenulida Catenúlid
790 Classe Rhabditophora Rabditòfor
791 Subclasse Macrostomorpha Macrostomorf
792 Ordre Haplopharyngida
793 Ordre Macrostomida Macrostòmid
794 Subclasse Trepaxonemata Trepaxonemat
795 Clade Amplimatricata
796 Ordre Lecithoepitheliata Lecitoepiteliat
797 Ordre Polycladida Policlàdide
798 Clade Euneoophora
799 Ordre Proseriata Proseriat
800 Ordre Rhabdocoela Rabdocel
801 Infraclasse Acentrosomata (clade)
802 Clade Adiaphanida Adiafànid
803 Ordre Fecampiida
804 Ordre Prolecithophora Prolecitòfor
805 Ordre Tricladida Triclàdide
806 Clade Bothrioneodermata
807 Ordre Bothrioplanida
808 Ordre Neodermata(clade) Neodermat
809 Ordre Cestoda Cestode
810 Ordre Monogenea Monogeni
811 Ordre Trematoda Trematode
812 Clade Gnathifera Gnatífer
813 Fílum Acanthocephala Acantocèfal
814 Classe Archiacanthocephala Arquiacantocèfal
815 Ordre Apororhynchida
816 Ordre Gigantorhynchida Gigantorínquid
817 Ordre Moniliformida
818 Ordre Oligacanthorhynchida Oligacantorínquid
819 Classe Eoacanthocephala Eoacantocèfal
820 Ordre Gyracanthocephala
821 Ordre Neoechinorhynchida
822 Classe Palaeacanthocephala Paleacantocèfal
823 Ordre Echinorhynchida
824 Ordre Polymorphida
825 Fílum Cycliophora Cicliòfor
826 Fílum Gnathostomulida Gnatostomúlid
827 Ordre Bursovaginoidea
828 Ordre Filospermoidea
829 Fílum Micrognathozoa Micrognatozou
830 Ordre Limnognathida Limnognàtid
831 Fílum Rotifera Rotífer
832 Classe Eurotatoria
833 Subclasse Bdelloidea
834 Subclasse Monogononta Monogonont
835 Superordre Gnesiotrocha
836 Ordre Collothecaceae
837 Ordre Flosculariaceae
838 Superordre Pseudotrocha
839 Ordre Ploima
840 Classe Pararotatoria
841 Ordre Seisonacea