Usuari:Wikifabr/Articles

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Presentació Bases Premis Concursants Llista d'articles Classificació Ajuda Contacte

A continuació es mostra una llista de temes possibles sobre els quals es poden escriure articles nous o ampliar els ja existents (ja sigui amb text o imatges). Tingueu en compte que no és una llista exhaustiva, per la qual cosa hi poden faltar termes.

S'han enllaçat tots els termes en diferents idiomes; en el cas dels articles en català, si l'article no existeix es marca en vermell, però en els articles en castellà i anglès no es marca amb cap color especial (és a dir, en fer-hi clic pot ser que l'article no existeixi).

Metrologia i verificació defectes de peces[modifica]

Català Anglès Castellà
Abrasímetre Abrasiometer Abrasímetro
Ajust Fit (manufacturing) Ajuste
Bufat Blowhole Sopladura
Calibrador de tap Plug gauge Calibre tampón
Calibrador de tolerància Limit gauge Calibre de tolerancia
Calibre Gauge (instrument) Calibre (ingeniería)
Cinta mètrica Tape measure Cinta métrica
?Comparador Comparator Comparador
Control de qualitat Quality control Control de calidad
Duresa Hardness Dureza
?Escata Scale Cascarilla
Exfoliació (ciència de materials) Exfoliation (material science) Exfoliación (ciencia de materiales)
Galga Feeler gauge Calibre fijo
Galga de ferradura Calliper gauge Calibre de herradura
Galga de rosques Screw gauge Galga de roscas
Gra d'ordi Vee block V de trazador
Joc (enginyeria) Clearance Holgura (enginyeria)
Marbre (metrologia) Surface plate Mármol (metrologia)
Mesura Measurement Medición
Metrologia Metrology Metrología
Micròmetre Micrometer Micrómetro
Mirafons Depth gauge Mirafondos
Nònius Vernier scale Nonio
Peu de rei Caliper Calibre (instrumento)
Precisió Accuracy and precision Precisión y exactitud
Projector de perfils Profile projector Proyector de perfiles
Radiometal·lografia Radiometallography Radiometalografía
Rebava Burr Rebaba
Reglatge Setting (engineering) Reglaje
Regle Ruler Regla graduada
Rugosímetre Rugometer Rugosímetro
Rugositat Rugosity Rugosidad
?Sensibilitat (enginyeria) Sensitivity (engineering) Sensibilidad (ingeniería)
Sentenella Bevel gauge Falsa escuadra
Sistema mètric Metric system Sistema métrico
?Taula de coordenades Coordinate table Mesa de coordenadas
Tolerància de fabricació Engineering tolerance Tolerancia de fabricación
Traçat Plot plan Trazado
Verificació Verification and validation Verificación
Xuclet Drawhole Rechupe

Materials[modifica]

Abrasiu Abrasive Abrasivo
Acer Steel Acero
Acer al carboni Carbon steel Acero al carbono
Acer aliat Alloy steel Acero aleado
Acer d’emmotllament Casting steel Acero de moldeo
Acer de cementació Carburizing steel Acero de cementación
Acer de fàcil mecanització Free cutting steel Acero de decoletaje
Acer dolç Mild Steel Acero suave
Acer dur Hard steel Acero duro
Acer inoxidable Stainless steel Acero inoxidable
Acer ràpid High-speed steel Acero rápido
Acer refractari Heat-resisting steel Acero refractario
Additiu Additive Aditivo
Adhesiu Sticker Adhesivo
Aglomerant Binder? Aglomerante
Aglutinant (pintura) Binder (material) Aglutinante (pintura)
Aliatge Alloy Aleación
Alpaca Argentan Alpaca
Alumini Aluminium Aluminio
Amalgama (química) Amalgam (chemistry) Amalgama (química)
Bronze d'alumini Aluminium bronze Bronce de aluminio
Carboni Carbon Carbono
Carbur de tungstè Tungsten carbide es:Carburo de wolframio
Compost Composite Compuesto
Coure Copper Cobre
Diamant Diamond Diamante
Electròlit Electrolyte Electrolito
Emulsió de tall Cutting emulsion Taladrina
Escòria Slag Escoria (metalurgia)
Escortificant Slag former Escortificante
Estany (element) Tin Estaño
Ferro colat Cast iron Fundición
Ferroaliatge Ferroalloy Ferroaleación
Fosa (indústria) Casting Fundición
Fosa blanca White cast iron Fundición blanca
Fosa gris Grey cast iron Fundición gris
Fosa mal·leable Malleable cast iron Fundición maleable
Fosa nodular Spheroidal graphite cast iron Fundición nodular
Fundent Flux Fundente
Grafit (mineral) Graphite Grafito
Granalla Shot (industry) Granalla
Llauna Tinplate Lata
Llautó Brass Latón
Metall antifricció Antifriction metal Metal antifricción
Metall dur Metal carbide Metal duro
Oli de tall Cutting oil Aceite de corte
Pedra calcària Limestone Piedra caliza
Plàstic Plastic Plástico
Refrigerant Refrigerant Refrigerante
Resina sintètica Synthetic resin Resina sintética
Termoestable Thermoestable Termoestable
Termoplàstic Thermoplastic Termoplástico

Processos i operacions de conformació[modifica]

Acabat Finish Avellanar
Afaitar To shave Afilado
Aixamfranar To chamfer Afeitar
Apuntar To tack-weld Biselado
Bisellatge Bevelling Bordonado
Bordonament Edge rolling Cilindrar
Cilindrar To surface Cincelar
Cisallament Shearing Colar
Cisellar To chisel Cizallado
Colar To cast Compactar
Compactar To compact Conformación
Conformació Forming Contraforjar
Contraforjar To counterforge Contrapunzonar
Contrapunxonar To centre-punch Corrugar
Corbar To bend Decoletaje
Corrugar To corrugate Cortar
Deformació Deformation Degollar
Degollar To neck Desbarbar
Desbarbar To burr/deburr Desbastar
Desbast Rough-machining Ranura
Desbastar To rough machine Desbastar
Electroconformació Electroforming Electroerosión
Electroerosió Electroerosion Electrólisis
Electròlisi Electrolysis Embutición
Embotició Dishing Estampar
Emmotllament en sorra Sand casting Moldeo por centrifugado
Emmotllament per centrifugació Centrifugal casting Operación
Escairar To face Remachar
Escalabornar To rough Electroconformación
Esmolada Grinding Amolado
Esmolada Dressing Apuntar
Estampar To die press Extrusión
Extrusió Extrusion Forjar
Foneria Foundry Granallar
Foradar To drill Tallar
Forjar To forge Fresar
Fresar To mill Fundición
Granallar To shotblast To shotpeen Inyección
Injecció Injection Laminado
Laminat Laminate Mecanización
Mecanització Machining Mecanizar
Mecanització en barra Bar work Deformación
Mecanitzar To mechanize Microfusión
Microfusió Investment casting Moldeo en arena
Operació Operation Oxicorte
Oxitall Oxygen cutting Perforar
Perforar To bore through To pierce Prensado
Polir To polish Pulvimetalurgia
Premsatge Pressing Proceso
Procés Process Pulir
Pulverimetal·lúrgia Powder metallurgy Punzonar
Punxonar To punch Ranurar
Ranurar To groove Recalcar
Rebaix Offset es:
Reblar To rivet Repujar
Recalcar To upset Rectificar
Rectificar To grind Rectificar una muela
Rectificar una mola To dress Referentar
Regata Groove Rebajo
Repulsar Spinning Repulsado
Repulsat Spinning Roscar
Roscar To thread Sinterizar
Segar To cut-off Calar
Sinteritzar To sinter Soldadura
Soldadura Welding Soldadura al arco
Soldadura autògena Autogenous welding Soldadura blanda
Soldadura blana Soldering Soldadura eléctrica
Soldadura elèctrica Electric welding soldadura fuerte
Soldadura forta Brazing Soldadura por puntos
Soldadura per arc Arc welding Soldadura autógena
Soldadura per punts Spot welding Soldadura por resistencia
Soldadura per resistència Resistance welding Taladrar
Tallar to Cut Curvar
Tallar To hob Tornear
Tornejar To turn Trefilado
Trefilatge Wiredrawing Tronzar
Vogir To fret saw Desbaste

Tractaments superficials[modifica]

Abrillantat Brightening Abrillantado
Aluminiat Aluminium plated Aluminiado
Argentar To silver-plate Platear
Bany Coating Baño
Bronzar To brace Broncear
Brunyir To burnish Bruñir
Carbonitruració Carbonitriding Carbonitruración
Carburar To carburate Carburar
Cementació Carbon cementation Cementación
Cianuració Cyanide hardening Cianuración
Corrosió Corrosion Corrosión
Cromar To chrome/chromium plate Cromar
Cromat Chromium plated Cromado
Cromitzar To chromise Cromizar
Decapar To pickle Decapar
Desarenar Dressing Desarenar
Descarburació Decarburization Descarburación
Desfosforació Dephosphorization Desforforación
Desoxidació Derusting Desoxidación
Recobriment Coating Recubrimiento
Recobriment Coating Recubrimiento
Tractament superficial Surface treatment Tratamiento superficial

Tractaments tèrmics[modifica]

Acerar To steel Acerar
Aluminotèrmia Aluminothermy Aluminotermia
Destrempament Dehardening Destemple
Enduriment Hardening Endurecimiento
Endurir To harden Endurecer
Recoure To anneal Recocer
Recuita Annealing Recocido
Reveniment Tempering Revenido
Tractament tèrmic Heat treatment Tratamiento térmico
Tremp Hardening Temple
Tremp per inducció Induction hardening Temple por inducción

Màquines eina[modifica]

Adreçador Dresser Rectificador de muelas
Adreçador Straightening rolls Rodillos enderezadores
Adreçadora Straightening machine Enderezadora
Afaitadora Shaving machine Afeitadora
Aplanadora Flattening Aplanadora
Bordonadora Beading machine Bordonadora
Bufador Blower Soplete
Centre de mecanització Machining centre Centro de mecanizado
Corbadora Bending machine Curvadora
Dentadora Hobbing machine Talladora de engranajes
Desbarbadora Trimming machine Desbarbadora
Extrusor Extruder Extrusor
Fresadora Milling machine Fresadora
Llimadora Shaping machine Limadora
Mandrinadora Boring machine Mandriladora
Màquina de foradar Drilling machine Taladradora
Màquina eina Machine tool Máquina herramienta
Martell Hammer Martillo
Perforadora de columna Pillar type drilling machine Taladro de columna
Perforadora múltiple Multi-spindle drilling machine Taladro múltiple
Perforadora radial Radial drilling machine Taladro radial
Perforadora sensitiva Sensitive drill Taladro sensitivo
Planejadora Planing machine Cepilladora
Plegadora Folding machine Plegadora
Polidora Polishing machine Pulidora
Premsa Press Prensa
Puntejadora Jig boring machine Punteadora
Punxonadora Punching machine Punzonadora
Recalcadora Upsetter Recalcadora
Rectificadora Grinding machine Rectificadora
Rectificadora cilíndrica Cylindrical grinding machine Rectificadora cilíndrica
Rectificadora plana Surface grinding machine Rectificadora plana
Rectificadora sense centres Centerless grinding machine Rectificadora sin centros
Serra alternativa Alternating saw Sierra alternativa
Serra circular Circular saw Sierra circular
Serra de cinta Band-saw Sierra de cinta
Sorrejador Sandblaster Arenador
Torn Lathe Torno
Torn a l’aire Chuck plate lathe Torno al aire
Torn automàtic Automatic lathe Torno automático
Torn copiador Copying lathe Torno copiador
Torn horitzontal Horizontal lathe Torno horizontal
Torn paral·lel Horizontal lathe Torno paralelo
Torn revòlver Turret lathe Torno revólver
Torn vertical Vertical lathe Torno vertical
Transfer Transfer Transfer
Trefiladora Wiredrawer Trefiladora
Tren de laminatge Rolling mill Tren de laminado

Utillatges eines i parts de màquines eina[modifica]

Abraçadora Collier Abrazadera
Agafador Grip Agarradero
Alimentador Feeder Alimentador
Ancoratge Fastening Anclaje
Angle d’incidència Clearance angle Ángulo de incidencia
Angle de desprendiment True rake angle Ángulo de ataque
Angle de sortida Draft angle Ángulo de salida
Angle de tall Cutting angle Ángulo de corte
angle tallant Wedge angle Ángulo de cuña
Avanç Feed Avance
Bancada Bedframe Bancada
Brida d’emportament Driving dog Perro de arrastre
Broca Drill Broca
Broca d’aixamfranar Countersinker Avellanador
Broca de canó Gun drill Broca para cañones
Brotxa Broach Brocha
Caixa Box Caja
Caixa inferior Drag Caja inferior
Caixa superior Cope Caja superior
Calderó Foundry ladle Caldero de colada
Calibre Strickle Terraja
Capçal Headstock Cabezal
Cargol Lead screw Husillo
Cargol de boles Ball screw Husillo de bolas
Carro Carriage Carro
Casseta Casting ladle Caceta
Cisell Chisel Cincel
Coltell Tool bit Cuchilla
Con Morse Morse taper Cono Morse
Contrapunt Tailstock Contrapunto
Contrapunxó Centre-punch Granete
Copiador Copying device Copiador
Cubilot Cupola furnace Cubilote
Cullera Ladle Cuchara
Dispensador Dispenser Dispensador
Eina Tool Herramienta
Elèctrode Electrode Electrodo
Empenyedor Pusher Empujador
Enclusa Anvil Yunque
Estampa Die swage Estampa
Expulsor Ejector Expulsor
Filera Drawer Hilera
Fogar Furnace Hogar
Forn Furnace Horno
Fusell Spindle Husillo
Garbell Sieve Cedazo
Gresol Well Crisol
Gresol Crucible Crisol
Guia Guide Guía
Lluneta Rest Luneta
Mandrí Chuck Mandril
Mascle de roscar Tap Macho de roscar
Massalota Feeding head Mazarota
Matriu Die Matriz
Matriu progressiva Progressive die Matriz progresiva
Model Pattern Modelo
Mola Grinding wheel Muela
Mordasses Grips Mordaza
Motlle Mould Molde
Noio Core Macho
Palet Pallet Bandeja
Pinta de dentar Chaser Peine de dentar
Pinta de roscar Chaser Peine de roscar
Plantilla Jig Plantilla
Plaqueta Indexing insert Plaquita
Plat Chuck Plato
Plat divisor Dividing plate Plato divisor
Plat magnètic Magnetic disc Plato magnético
Plat universal Self-centring chuck Plato universal
Porta broques Drill chuck Portabrocas
Porta eines Tool-holder Portaherramientas
Punxó Punch Punzón
Respirador Vent Respiradero
Subjecció Fastening Sujeción
Superfície d’incidència Incidence surface Superficie de incidencia
Superfície de desprendiment Rake surface Superficie de desprendimiento
Superfície de tall Cutting surface Superficie de corte
Superfície de treball Work surface Superficie de trabajo
Tall Edge Corte
Tallador Cutter Cortador
Tornavís Screwdriver Destornillador
Torreta Turret Torreta
Tremuja Hopper Tolva
Utillatge Tool device Utillaje
Xarrió Carriage Carro

Altres[modifica]

Adhesió Adhesion Adhesión
Ala de mosca Dovetail Cola de milano
Alimentació Feed/Feeding Alimentación
Bordó Bead Bordón
Càrrega de treball Work load Carga de trabajo
Cicle Cycle Ciclo
Cinta transportadora Belt conveyor Banda transportadora
Compactació Compacting Compactación
Control numèric Numerical control Control numérico
Cordó de soldadura Weld bead Cordón de soldadura
Craspa Shell Corteza
Decalatge Shift Decalaje
Decantar To decant Decantar
Envidreïment Vitrification Vitrificación
Fabricació flexible Flexible manufacture Fabricación flexible
Fabricar To manufacture Fabricar
Ferritja Chip Viruta
Fibra Fiber Fibra
Impregnació Impregnation Impregnación
Lingotera Ingot Lingote
Lingotera Ingot mold Lingotera
Lubrificar To lubricate Lubricar
Masser Spongy iron Masa de hierro esponjosa
Pas Pitch Paso
Passada Going over Pasada
Procediment Method Procedimiento
Sèrie Run Serie
Temps de màquina Machine time Tiempo de máquina
Temps manual Manual time Tiempo manual
Temps màquina Machine time Tiempo máquina
Temps mort Idle time Tiempo muerto
Fase Phase Fase