Usuari:Plàcid Pérez Bru/Projecte d'una associació sense lucre

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

{{Inacabat}}

ESTATUTS DE LA ASSOCIACIÓ ADAPTATS A LA LLEI ORGÀNICA 1/2002, DE 22 DE MARÇ, REGULADORA DEL DRET D'ASSOCIACIÓ[modifica]

Capítol I[modifica]

Denominació, finalitats i domicili

Article 1[modifica]

Amb la denominació ... es constitueix a ... l'associació, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d'acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, i els seus estatuts. L'associació té una durada indefinida.

Article 2[modifica]

Les finalitats de l'associació són:

1.La creació de bases de dades de coneixements lliures, que es donin de franc. 2.Conservació d'aquestes bases de dades. 3.Foment del respecte a la llibertat d'expressió.

Per aconseguir aquesta finalitat, es desenvoluparan les activitats següents:

1.Creació i copia d'arxius continguts a bases de dades lliures i que es donin de franc. 2.Facilitar el màxim possible la consulta de les bases de dades lliures dins el seu abast. 3.La difusió de les bases de dades.

Article 3[modifica]

El domicili de l'associació s'estableix a ... i radica al carrer ..., núm. ..., i es pot modificar mitjançant acord de la Junta Directiva.

L'àmbit d'actuació de l'associació se circumscriu a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Capítol II[modifica]

Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4[modifica]

Poden formar part de l'associació totes les persones de més de ... anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual n'ha de prendre una decisió a la primera reunió que tingui lloc i l'ha de comunicar a la propera sessió de l'Assemblea General.

Les persones associades menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot a les sessions de l'Assemblea General i no poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 5[modifica]

Els drets dels membres de l'associació són:

1.Assistir amb veu i vot a les sessions de l'Assemblea General.

2.Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4.Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5.Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6.Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7.Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

8.Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

9.Formar part dels grups de treball.

10.Posseir un exemplar dels Estatuts.


Article 6[modifica]

Els deures dels membres de de l'associació són:

1.Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries. 2.Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta directiva per dur-los a terme. 3.Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin. 4.Mantenir la col·laboració que calgui per el bon funcionament de l'associació. Article 7

Les causes de baixa a l'associació són:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva. 2.No satisfer les quotes fixades. 3.No complir les obligacions estatutàries.


Capítol III Assemblea General

Article 8

1.L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 2.Els membres de l'associació, reunits en sessió de l'Assemblea General legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competència de l'Assemblea. 3.Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstingut de votar.


Article 9 L'Assemblea General té les facultats següents: a. Modificar els estatus de l'associació. b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres. c.Controlar l'activitat i la gestió de la Junta Directiva. d.Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats. e. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los. f. Establir les línies generals d'actuació que `permetin complir les finalitats de l'associació. g. Fixar les quotes que els membres de l'associació han de satisfer. h. Dissoldre i liquidar l'associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

1.- L'Assemblea General s'ha de reunir en sessió ordinària com a mínim... (un, dos, etc. cops a l'any) dins del ... (primer, segon semestre, trimestre... es tracta de posar un període dins l'any en el qual obligatòriament ha de reunir-se l'Assemblea General.

2.- L'Assemblea General s'ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l'associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho ha de fer dins un període no superior a 20 dies. Nota: moltes coses es poden decidir als “corredors” de Viquipèdia i desprès incorporar-se als estatuts per les persones que es reuneixin. De totes maneres està ben clar que els que tenen el vot són els assistents a la Assemblea General, per la qual cosa hi hauria d'haver una manera de fer reunions per Internet, o una delegació de vot, o votacions per Internet. ARTICLE 11

1.La convocatòria de les sessions de l'Assemblea General, tant les ordinàries com les extraordinàries, s'ha de fer per escrit. Els anuncis de la convocatòria s'han de col·locar en els llocs que es determini, amb una antelació mínima de ...dies. La convocatòria s'ha d'adreçar també individualment a tots els membres. especificar el dia, l'hora i el lloc de reunió, com també l'ordre del dia. S'han d'incloure preceptivament en l'ordre del dia de la sessió de l'Assemblea General les qüestions que susciti cada grup de treball, sempre que prèviament s'hagin comunicat a la Junta Directiva. 2.Les sessions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, el substitueix, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 3.El secretari ha d'aixecar acta de cada sessió de l'Assemblea General, en la qual s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior a fi d'aprovar-la o de presentar-hi esmenes. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació han d'estar a disposició dels associats al local social.

Article 12

La sessió de l'Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim de ... (quòrum en perceptatge o proporció, ex.: 2/3 parts, el 50%, etc.) associats presents o representats.

Queda vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d'associats presents o representats. La segona convocatòria s'ha de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s'ha d'haver anunciat amb la primera.

Article 13

1.A les sessions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de la associació. 2.2. Els acords s'han de prendre per majoria simple dels vots presents. 3.Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'Associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una d'existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si se presenten diverses candidatures, s'ha de fer per acord de la majoria relativa dels associats presentes i representats.Capítol IV

La Junta Directiva

Article 14

1.Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està formada per (1): a. el/la presidient/a b. el/la vicepresident/a c. el/la secretari/ària d. el/la tresorer/a e. els/les vocals

2.L'elecció dels membres de la Junta Directiva s'ha de fer per votació de l'Assemblea General.

3.Exercir el càrrec és gratuït.

(1) La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, encara que ha de constar necessàriament d'un president i un secretari. (2) S'ha de concretar un nombre exacte de vocals o bé un mínim i màxim. (3) Recordau que la Llei possibilita la retribució del càrrecs. En cas que es decidís que els càrrecs de la Junta Directiva siguin retribuïts, caldria fer menció d'aquesta decisió dels Estatuts, si bé la quantia o el mode de la retribució no cal que hi estiguin detallats.


Article 15

1.Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de ... (1) anys. 2.El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per: a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius. b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. c. Baixa com a membre de l'associació. d. Sanció per falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13è, punt 3r dels Estatuts.

(1) Un, dos, etc. Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

a. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions que prengui l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.
b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c.Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

d.Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e. Establir les sessions de l'Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

A PARTIR D'AQUÍ ÉS UNA TRADUCCIÓ DEL CASTELLÀ (S'HAURIA DE REVISAR)

h) Contractar als empleats que l'associació pugui tenir.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball per a aconseguir de la manera més eficaç les fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin realitzar.
k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que hauran d'encarregar-se de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l) Portar a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir:
1) subvencions i altres ajudes, i
2) l'ús de locals i edificis en els quals poder realitzar les seves activitats.
m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi en qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi, i disposar dels fons que hagi en dipòsit. La disposició dels fons es determina en l'article 29
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst en els estatuts i adonar a la primera Assemblea General.
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una forma específica a altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.