Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Matemàtiques

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Wikidata Etiqueta WD Desc WD Article InterWiki Octets Canvi
Q1045555 màxima versemblança mètode estadístic per ajustar un model i estimar els seus paràmetres Màxima versemblança en es fr 4447 2021-03-23T05:38:57Z
Q1055807 representació de grup grup homomòrfic al grup lineal general sobre un espai vectorial Representació de grup en es fr 13881 2020-10-05T04:02:10Z
Q1071004 prova khi quadrat test estadístic Prova khi quadrat en es fr 1955 2021-06-06T02:49:37Z
Q10843274 teoria analítica de nombres estudi de les propietats dels nombres enters en l'anàlisi complexa Teoria analítica de nombres en es fr 27462 2021-04-15T12:21:18Z
Q10861030 regressió lineal plantejament estadístic al modelatge de la relació entre una variable dependent escalar i una altra o més d'una variable Regressió lineal en es 🏅 fr 14556 2021-09-18T13:28:00Z
Q11197 logaritme operació matemàtica, inversa de la funció exponencial Logaritme en 🏅 es fr 47383 2021-10-15T11:06:36Z
Q11203 sistema d'equacions lineals conjunt d'equacions definides sobre un cos o un anell commutatiu Sistema d'equacions lineals en es fr 29734 2021-08-22T11:43:03Z
Q11205 aritmètica branca de les matemàtiques Aritmètica en es fr 27800 2021-10-20T10:04:09Z
Q11210 sistema de coordenades en geometria, sistema que utilitza un o més números o coordenades, per determinar de forma única la posició d'un punt o d'un altre element geomètric Sistema de coordenades en es fr 30552 2021-09-11T18:03:11Z
Q11214 equació diferencial equació donada a partir d'una funció i una o més de les seves derivades Equació diferencial en es fr 28712 2021-07-02T07:01:38Z
Q11216 anàlisi numèrica estudi dels algorismes que utilitzen aproximació numèrica per resoldre problemes d'anàlisi matemàtica Anàlisi numèrica en es fr 31666 2021-09-20T16:11:44Z
Q11229 percentatge nombre associat a un ratio, que representa una quantitat donada com una fracció en 100 parts Percentatge en es fr 14277 2021-10-18T10:19:21Z
Q11345 equació igualtat entre dues expressions algebraiques Equació en es fr 🏅 99104 2021-10-03T10:56:20Z
Q11348 funció relació binària matemàtica entre dos conjunts, única del primer al segon, però no necessàriament del segon al primer Funció en es fr 32616 2021-10-07T23:14:24Z
Q11352 angle part del pla compresa entre dues semirrectes que tenen el mateix punt d'origen Angle en es fr 30304 2021-09-20T15:27:42Z
Q1144780 homologia teoria d'invariants topològics en es fr
Q1148456 Funció computable objectes bàsics d'estudi en la teoria de la computació Funció computable en es fr 3995 2020-09-02T13:54:16Z
Q1149000 distribució normal multivariant generalització de la distribució normal unidimensional a dimensions superiors Distribució normal multivariable en es fr 3527 2020-09-01T03:39:30Z
Q11500 àrea mesura de l'extensió d'una superfície Àrea en es fr 28461 2021-10-19T17:35:54Z
Q11518 teorema de Pitàgores principi matemàtic Teorema de Pitàgores en 🏅 es fr 42610 2021-10-02T21:15:21Z
Q11538 demostració raonament realitzat amb una lògica vàlida Demostració (matemàtiques) en es fr 34134 2021-06-27T07:17:53Z
Q11563 nombre objecte matemàtic usar per comptar, etiquetar i mesurar Nombre 🏅 en es fr 53053 2021-09-18T12:15:53Z
Q11567 nombre complex nombre de la forma a + bi, amb part real i part imaginària Nombre complex en es fr 41657 2021-09-18T17:44:35Z
Q1166618 lògica matemàtica branca de les matemàtiques Lògica matemàtica en es fr 12833 2021-10-20T13:21:10Z
Q1197190 Àlgebra multilineal branca de les matemàtiques Àlgebra multilineal en es fr 6436 2020-01-28T08:06:48Z
Q1208658 teoria d'anells branca de la matemàtica que estudia els anells Teoria d'anells en es fr 9272 2021-10-05T06:18:48Z
Q120976 factorial concepte matemàtic de combinatòria Factorial en es fr 44391 2021-10-01T11:12:28Z
Q121416 Matemàtica discreta estudi de les estructures matemàtiques discretes Matemàtica discreta en es fr 2134 2021-08-30T08:42:38Z
Q1217677 teorema fonamental del càlcul teorema del càlcul que descriu la dualitat de la diferenciació i de la integració Teorema fonamental del càlcul en es fr 5731 2021-07-10T16:47:02Z
Q1226939 divisió operació aritmètica de descomposició Divisió en es fr 8410 2021-06-27T08:26:26Z
Q124255 cònica corba obtinguda per la intersecció d'un con amb un pla Cònica en es fr 6496 2021-07-23T12:21:23Z
Q1244890 nombre racional nombre que es pot representar com el quocient de dos nombres enters Nombre racional en es fr 31088 2021-09-15T08:26:52Z
Q12479 teoria de nombres branca de les matemàtiqeus que estudia principalment els nombres enters Teoria de nombres en es fr 32378 2021-08-01T10:25:32Z
Q12482 teoria de conjunts branca de les matemàtiques que estudia els conjunts, que són col·leccions d'objectes Teoria de conjunts en es fr 32180 2021-06-30T17:00:34Z
Q12483 estadística estudi de la recol·lecció, organització, anàlisi, interpretació i presentació de les dades Estadística en es fr 30225 2021-07-11T11:00:12Z
Q12485 simetria estat, equilibri d'un objecte Simetria en es fr 42127 2021-09-06T11:18:52Z
Q12503 nombre enter nombre que no té part decimal Nombre enter en es fr 37342 2021-10-17T16:06:45Z
Q12507 esfera forma geomètrica Esfera en es fr 6506 2021-06-27T14:13:52Z
Q125977 espai vectorial estructura algebraica creada a partir d'un conjunt no buit, una operació interna i una operació externa Espai vectorial 🏅 en 🏅 es fr 97461 2021-09-06T17:27:03Z
Q126017 distància longitud de la línia recta que uneix dos punts Distància en es fr 2553 2020-12-12T07:32:09Z
Q127840 pentàgon polígon de cinc costats Pentàgon (geometria) en es fr 5115 2021-07-04T15:00:28Z
Q12916 nombre real quantitat al llarg d'una recta contínua Nombre real 🏅 en es fr 61008 2021-09-15T17:30:25Z
Q130998 relació d'equivalència relació reflexiva, simètrica i transitiva Relació d'equivalència en es fr 4602 2020-10-05T02:38:13Z
Q131187 sèrie de Taylor expressió d'una funció com un sumatori infinit Sèrie de Taylor 🏅 en 🏅 es fr 36459 2021-08-22T12:45:38Z
Q131222 Teoria de la informació teoria matemàtica del camp de la teoria del probabilitat i de l'estadística Teoria de la informació en es fr 21041 2021-09-06T08:12:45Z
Q131476 teoria de grafs camp d'estudi de les matemàtiques i les ciències de la computació Teoria de grafs en es fr 41159 2021-08-14T20:29:48Z
Q13220368 teoria de la representació branca de les matemàtiques que estudia les estructures algebraiques abstractes Teoria de la representació en fr 14324 2021-10-14T23:13:19Z
Q132469 darrer teorema de Fermat teorema de la teoria de nombres que afirma que no existeix cap solució no trivial a xⁿ+yⁿ=zⁿ per n>2 enter Darrer teorema de Fermat en es fr 4172 2018-11-14T20:08:28Z
Q133250 successió llista ordenada d'objectes en matemàtiques Successió (matemàtiques) en es fr 4624 2021-08-09T15:14:40Z
Q133871 distribució normal distribució de probabilitat de variable contínua Distribució normal en es fr 🏅 9630 2021-09-28T19:32:33Z
Q1340623 Teorema de classificació de grups simples finits teorema Teorema de classificació de grups simples finits en es fr 8487 2021-09-18T14:13:42Z
Q134237 arrel quadrada operació inversa a la potència quadrada Arrel quadrada en es fr 3968 2021-10-12T10:48:59Z
Q134787 geometria analítica branca de les matemàtiques Geometria analítica en es fr 1451 2021-02-09T01:14:01Z
Q1352827 marge d'error estadística que expressa la quantitat d'error aleatori de mostratge en els resultats d'un sondeig Marge d'error en fr 3022 2021-10-20T05:37:52Z
Q1365258 anàlisi de Fourier branca de les matemàtiques que estudia les senyals periòdiques i contínues Anàlisi de Fourier en es 33007 2021-10-16T06:53:45Z
Q141488 graf estructura matemàtica Graf (matemàtiques) en es fr 20827 2021-10-07T18:57:57Z
Q141495 optimització matemàtica branca de les matemàtiques Optimització matemàtica en es fr 13334 2021-06-29T16:01:12Z
Q1436668 prova controlada aleatòria mètode experimetal dissenyat per reduir el biaix Prova controlada aleatòria en es fr 12275 2021-06-20T06:21:31Z
Q149972 càlcul infinitesimal branca de les matemàtiques Càlcul infinitesimal en es fr 32804 2021-06-26T22:11:34Z
Q149999 càlcul diferencial àrea de les matemàtiques Càlcul diferencial en es fr 21694 2021-07-20T06:55:24Z
Q154210 angles congruents quan dues figures o objectes en geometria tenen la mateixa forma i mida, o si un té la mateixa forma i mida que la imatge especular de l'altre Angles congruents en es fr 1578 2021-09-23T12:42:06Z
Q159375 desviació tipus mesura de dispersió estadística Desviació tipus en es fr 🏅 32480 2021-09-28T18:33:49Z
Q159943 àlgebra abstracta branca de les matemàtiques que estudia les estructures algebraiques i les seves relacions Àlgebra abstracta en es fr 2127 2019-11-17T20:48:30Z
Q160039 econometria branca de l'economia Econometria en es fr 2409 2020-07-02T19:41:51Z
Q161172 anell estructura algebraica Anell (matemàtiques) en es fr 3850 2020-07-13T02:50:24Z
Q161519 permutació noció matemàtica Permutació en es fr 6530 2021-03-04T15:51:37Z
Q162886 geometria euclidiana àrea de les matemàtiques Geometria euclidiana en es fr 🏅 12878 2021-10-19T17:18:57Z
Q164 quadrat polígon de quatre costats Quadrat (polígon) en es fr 31174 2021-10-19T09:16:37Z
Q165301 hipèrbola tipus de corba en el pla Hipèrbola en es fr 3267 2020-12-12T08:01:18Z
Q165474 propietat commutativa propietat de les operacions binàries en què canviar l'ordre dels operands no canvia el resultat Propietat commutativa 🏅 en 🏅 es fr 30963 2021-07-20T09:59:21Z
Q166314 teoria del caos àrea de les matemàtiques Teoria del caos en es fr 17471 2021-10-12T17:31:05Z
Q167 nombre π relació entre la circumferència i el seu diàmetre Nombre π 🏅 en 🏅 es fr 56805 2021-10-17T16:09:15Z
Q168698 funció exponencial funció matemàtica Funció exponencial en es fr 11556 2020-10-22T08:07:09Z
Q170198 sèrie seqüència matemàtica Sèrie (matemàtiques) en es fr 18148 2021-08-09T15:15:34Z
Q170790 matemàtic persona dedicada a la matemàtica Matemàtic en es fr 8021 2021-10-15T14:33:48Z
Q17278 circumferència corba simple en geometria euclidiana Circumferència en es fr 29800 2021-08-05T07:17:35Z
Q17285 pla objecte geomètric de dues dimensions i punts i rectes infinites Pla en es fr 5465 2020-08-22T07:59:34Z
Q172937 políedre cos geomètric tridimensional de cares planes i volum finit Políedre 🏅 en es fr 46930 2021-10-18T14:14:32Z
Q17295 espai euclidià tipus d'espai geomètric en què se satisfan els axiomes d'Euclides de la geometria Espai euclidià en es fr 5021 2021-02-26T19:27:54Z
Q173183 àlgebra de Boole variant de l'àlgebra elemental ordinària Àlgebra de Boole en es fr 9123 2021-10-07T15:05:27Z
Q1744580 teoria de cossos de classes subàrea de la teoria de nombres Teoria de cossos de classes en es fr 2574 2021-04-15T12:22:28Z
Q1747853 notació posicional mètode per a representar nombres Notació posicional en es fr 6000 2020-08-16T02:13:00Z
Q175199 variància mesura de dispersió en estadística Variància en es fr 17268 2021-08-14T13:57:06Z
Q176623 variable aleatòria variable que pot prendre diversos valors en funció del resultat d'un fenomen aleatori Variable aleatòria en es fr 30770 2021-08-14T13:56:46Z
Q176645 cadena de Màrkov sistema matemàtic Cadena de Màrkov en es fr 20205 2021-10-16T07:24:02Z
Q176737 procés estocàstic objecte matemàtic definit generalment com una col·lecció de variables aleatòries Procés estocàstic en es fr 5801 2021-07-02T17:10:20Z
Q177239 límit valor a què una funció o seqüència s'aproxima a mesura que l'entrada o índex s'apropa a un cert valor Límit en es fr 21775 2021-06-22T10:49:58Z
Q177251 propietat associativa en àlgebra i lògica proposicional, propietat de les operacions que es poden reagrupar sense canviar el resultat Propietat associativa en es fr 8766 2021-10-18T17:53:49Z
Q17736 axioma proposició que es considera evident i que s'accepta sense requerir cap demostració prèvia Axioma en es fr 30933 2021-06-25T20:40:33Z
Q178192 producte vectorial operació entre dos vectors Producte vectorial en es fr 6019 2021-08-05T10:47:40Z
Q178377 demostració per inducció tipus de demostració matemàtica Demostració per inducció en es fr 3458 2021-08-21T08:16:48Z
Q178546 determinant valor escalar que és funció de les entrades d'una matriu quadrada Determinant (matemàtiques) 🏅 en es fr 🏅 56260 2021-10-19T17:51:07Z
Q179467 Sèrie de Fourier descomposició de funcions periòdiques en sumes de formes sinusoïdals més simples Sèrie de Fourier en es fr 28511 2021-10-03T12:40:19Z
Q179692 axioma de l'elecció afirmació que el producte d'una col·lecció de conjunts no buits és no buit Axioma de l'elecció en es fr 4107 2021-06-25T20:40:43Z
Q179899 espai topològic conjunt de punts i conjunt de veïnats que satisfan axiomes que relacionen aquests punts i aquests veïnats Espai topològic en es fr 9113 2020-09-27T03:21:03Z
Q180544 prisma políedre amb dues cares iguals i paral·leles (les bases) i cares laterals que són paral·lelograms Prisma (geometria) en es fr 1515 2021-06-01T07:19:24Z
Q180953 espai mètric conjunt que té associada una funció distància Espai mètric en es fr 12028 2021-03-08T21:02:47Z
Q180969 geometria algebraica branca de les matemàtiques Geometria algebraica en es fr 22058 2021-10-16T09:01:36Z
Q181296 grup abelià grup amb l'operació interna commutativa Grup abelià en es fr 6936 2021-10-04T08:26:43Z
Q181365 producte escalar operació algebraica que pren dues seqüències de nombres d'igual longitud i retorna un únic nombre Producte escalar en es fr 6324 2021-10-18T17:44:48Z
Q182505 teorema de Bayes teorema que expressa la probabilitat condicional d'un esdeveniment aleatori Teorema de Bayes en es fr 9652 2021-08-09T15:17:36Z
Q184410 teorema dels quatre colors teorema de la teoria de grafs Teorema dels quatre colors en es fr 41796 2021-07-28T20:11:32Z
Q184871 fórmula d'Euler anàlisi complex Fórmula d'Euler en es fr 3936 2021-07-25T11:16:26Z
Q185547 distribució binomial distribució de probabilitat Distribució binomial en es fr 🏅 8217 2021-08-13T19:10:19Z
Q186290 correlació qualsevol relació estadística entre dues variables aleatòries Correlació en es fr 4270 2021-06-26T21:15:42Z
Q186475 derivada parcial derivada d'una funció de múltiples variables respecte a una de les variables, mantenint constants les altres variables Derivada parcial en es fr 4971 2020-07-01T08:12:47Z
Q186509 constant matemàtica nombre especial, generalment real, que és, d'alguna forma, interessant o significatiu Constant matemàtica en es fr 11455 2021-09-28T09:10:35Z
Q187959 propietat distributiva propietat que implica dues operacions matemàtiques Propietat distributiva en es fr 1425 2021-03-12T08:59:39Z
Q1879820 resolució d'equacions procediment mitjançant el qual se segueix un ordre per poder trobar la solució numèrica d'una equació Resolució d'equacions en es 4526 2021-10-18T23:28:00Z
Q188224 moda valor que té més freqüència en una distribució de dades Moda (estadística) en es fr 4159 2021-08-28T08:18:20Z
Q188248 constant concepte matemàtic; valor que no pot canviar o que no canvia durant un procés Constant (matemàtiques) en es fr 8039 2021-06-28T20:45:39Z
Q188444 geometria diferencial branca de les matemàtiques que tracta sobre funcions i estuctures geomètriques en varietats diferenciables Geometria diferencial en es fr 9062 2021-06-27T21:51:26Z
Q18848 mòdul sobre un anell una estructura algebraica que involucra un anell i un grup abelià; una generalització de l’estructura d’espai vectorial en la qual el cos d’escalars és substituït per un anell Mòdul en es fr 4496 2021-10-17T13:17:44Z
Q188524 tensor mapa multilinear d'alguna combinació d'escalars, de vectors, de covectors i de tensors Tensor en fr 13062 2021-08-05T18:34:02Z
Q189112 isomorfisme homomorfisme invertible Isomorfisme en es fr 1390 2020-09-28T19:55:31Z
Q190056 espai de Hilbert espai euclidià que permet la seva apliació a espais de dimensió arbitrària Espai de Hilbert en 🏅 es fr 3991 2021-10-19T17:13:07Z
Q190109 cos commutatiu estructura algebraica Cos (matemàtiques) en 🏅 es fr 13517 2021-09-28T12:14:14Z
Q19033 mitjana aritmètica valor de centralització característic d'una sèrie de dades quantitatives Mitjana aritmètica en es fr 2369 2021-08-22T04:17:03Z
Q190391 teorema del límit central teorema clau en la teoria de probabilitat Teorema del límit central en es fr 24908 2021-08-22T13:23:26Z
Q190524 valor propi, vector propi i espai propi vectors que mapegen cap a múltiples escalars i els seus escalars associats Valor propi, vector propi i espai propi en es 🏅 fr 88379 2021-08-22T15:04:04Z
Q190549 anàlisi funcional branca de les matemàtiques Anàlisi funcional en es fr 4336 2021-08-20T13:41:11Z
Q190573 funció gamma extensió de la funció factorial Funció gamma en es fr 57989 2021-06-27T20:48:53Z
Q192760 teorema fonamental de l'àlgebra teorema que afirma que tot polinomi té una arrel complexa o real Teorema fonamental de l'àlgebra en es fr 🏅 3235 2021-06-30T16:58:04Z
Q193657 conjunt convex subconjunt d'un espai afí que és tancat sota combinacions convexes Conjunt convex en es fr 8433 2021-10-15T14:03:05Z
Q193756 anàlisi complexa branca de les matemàtiques Anàlisi complexa en es fr 8196 2021-02-02T08:34:46Z
Q194292 investigació operativa conjunt de tècniques usades per optimitzar la presa de decisions Investigació operativa en es fr 1362 2018-10-18T20:13:37Z
Q19821 triangle polígon de tres costats Triangle en es fr 30038 2021-08-06T07:31:43Z
Q199 u nombre U (nombre) en es fr 3222 2021-06-30T19:55:03Z
Q199691 transformada de Laplace tranformada integral Transformada de Laplace en es fr 13630 2021-08-07T10:11:15Z
Q200125 esperança matemàtica valor promig, a llarg termini, d'una variable aleatòria Esperança matemàtica en es fr 29948 2021-08-21T12:00:49Z
Q200694 lògica proposicional branca de la lògica que es dedica a l'estudi de les proposicions Lògica proposicional en es fr 14045 2021-10-15T12:51:38Z
Q200726 distribució de probabilitat funció matemàtica amb què es calcula la probabilitat de cada resultat d'un experiment Distribució de probabilitat en es fr 🏅 9217 2021-07-09T16:08:05Z
Q200787 teorema d'incompletesa de Gödel teorema que afirma que una classe àmplia de sistemes lògics no pot ser alhora consistent i completa Teorema d'incompletesa de Gödel en es fr 46876 2021-08-22T13:22:25Z
Q200802 càlcul vectorial àrea de les matemàtiques Càlcul vectorial en es fr 1896 2020-06-30T20:25:56Z
Q202843 programació lineal mètode de programació per aconseguir el mateix resultat d'un model matemàtic Programació lineal en es fr 13933 2021-08-28T20:30:30Z
Q2035437 càlcul multivariable camp de les matemàtiques referides a l'anàlisi de funcions amb dues o més variables independents Càlcul multivariable en es 10979 2021-09-28T13:33:26Z
Q203586 conjectura de Poincaré teorema de la topologia geomètrica Conjectura de Poincaré en es fr 2103 2021-06-21T02:57:40Z
Q203920 varietat espai topològic que localment és difeomòrfica a l'espai euclidià Varietat (matemàtiques) en es fr 🏅 71849 2021-08-12T15:54:24Z
Q204 zero nombre i numeral, que segueix el menys u i precedeix l'u Zero es fr 8584 2021-10-17T21:16:00Z
Q204034 Funció hiperbòlicaa tipus de funció trigonomètrica Funció hiperbòlica en es fr 19265 2021-10-02T13:15:50Z
Q204570 entropia de Shannon mesura de la incertesa d'una font d'informació Entropia de Shannon en es fr 12334 2021-08-29T18:04:24Z
Q204819 identitat d'Euler e ^ (πi) + 1 = 0 Identitat d'Euler en es fr 3242 2021-10-15T07:58:57Z
Q205 infinit concepte matemàtic referit a elements sense límit Infinit en es fr 50932 2021-10-06T11:04:31Z
Q205084 complexitat computacional teoria de la ciència computacional teòrica i de les matemàtiques que classifica els problemes segons la seva dificultat inherent, i que relaciona aquestes classes entre elles en es fr
Q205692 Distribució de Poisson distribució de probabilitat discreta Distribució de Poisson en es fr 30069 2021-10-06T21:10:50Z
Q205966 Hipòtesi de Riemann conjectura sobre la distribució dels zeros de la funció zeta de Riemann Hipòtesi de Riemann en es fr 1435 2021-10-20T18:38:15Z
Q206049 taula de multiplicar taula matemàtica Taula de multiplicar en es fr 3431 2020-04-29T00:53:22Z
Q207476 funció holomorfa funció complexa derivable en tot el seu domini Funció holomorfa en es fr 8302 2021-10-05T18:37:28Z
Q207522 funció de densitat de probabilitat funció que té per integral en una regió del domini la probabilitat que un esdeveniment es produeixi en aquella regió Funció de densitat de probabilitat en es fr 1641 2021-08-27T09:05:50Z
Q207952 llei dels grans nombres teorema que descriu el comportament del promig d'una successió de variables aleatòries a mesura que augment el seu nombre d'assajos Llei dels grans nombres en es fr 27265 2021-10-03T18:26:44Z
Q208042 anàlisi de la regressió conjunt de processos estadístics per estimar les relacions entre variables. Anàlisi de la regressió en es fr 2634 2021-01-07T16:14:55Z
Q209 rectangle quadrilàter amb tots els seus angles rectes Rectangle en es fr 5054 2021-08-07T09:42:12Z
Q210832 contrast d'hipòtesi procediment d'inferència estadística Contrast d'hipòtesi en es fr 22593 2021-09-28T09:24:15Z
Q211294 àlgebra elemental conceptes bàsica de l'àlgebra dels nombres reals i complexos Àlgebra elemental en es fr 23566 2021-10-16T13:02:33Z
Q21199 nombre natural element del conjunt dels nombres naturals Nombre natural en es fr 28298 2021-10-20T20:23:00Z
Q212803 topologia algebraica branca de les matemàtiques Topologia algebraica en es fr 21229 2021-06-30T18:23:08Z
Q213363 conjunt obert conjunt que no conté cap dels punts que el limita Conjunt obert en es fr 4230 2020-09-25T15:37:46Z
Q216861 càlcul de variacions càlcul diferencial en espais de funcions Càlcul de variacions en es fr 8371 2021-07-23T12:05:48Z
Q217413 teoria de categories estudi de les estructures matemàtiques i de les seves relacions Teoria de categories en es fr 2446 2021-09-24T16:07:11Z
Q222032 espai bidimensional model geomètric de la projecció plana de l'univers físic Espai bidimensional en es fr 1325 2021-07-31T08:04:17Z
Q226183 conjunt buit conjunt que no conté cap element Conjunt buit en es fr 1608 2021-02-09T01:13:57Z
Q226995 mediana valor numèric en estadística Mediana en es fr 18468 2021-10-16T15:31:45Z
Q230848 algorisme d'Euclides algorisme per calcular el màxim comú divisor Algorisme d'Euclides en 🏅 es fr 110250 2021-10-19T17:59:57Z
Q2334061 disseny d'experiments tècnica estadística que permet identificar i quantificar les causes d'un efecte dins d'un estudi experimental Disseny d'experiments en es fr 12995 2021-07-11T12:56:00Z
Q233858 geometria no euclidiana sistema formal de geometria els postulats i les proposicions dels quals difereixen en algun aspecte dels establerts per Euclides en el seu tractat Elements Geometria no euclidiana en es fr 2699 2021-06-04T21:07:07Z
Q237193 distribució exponencial distribució de probabilitat Distribució exponencial en es fr 5085 2021-06-14T10:43:50Z
Q243462 distribució khi quadrat distribució gamma Distribució khi quadrat en es fr 3288 2021-03-08T18:09:17Z
Q244761 composició funcional operació de funcions matemàtiques Composició de funcions en es fr 8205 2021-08-05T07:23:32Z
Q253255 valor p probabilitat d'obtenir un valor igual o més extrem que l'observat Valor p en es fr 2735 2020-10-07T03:09:14Z
Q254465 semblança idea de geometria Semblança en es fr 4806 2021-05-11T09:34:31Z
Q257 conjunt de Mandelbrot lloc geomètric de connexitat d'una determinada família uniparamètrica de polinomis quadràtics Conjunt de Mandelbrot en es fr 8116 2021-07-09T15:46:02Z
Q2658 Mètode de reducció de Gauss algorisme d'àlgebra lineal Mètode de reducció de Gauss en es fr 32667 2021-10-17T13:12:24Z
Q271977 equació diferencial en derivades parcials equació diferencial que conté funcions mutivariables desconegudes i les seves derivades parcials Equació diferencial en derivades parcials en es fr 10262 2021-06-27T11:43:13Z
Q273167 problemes de Hilbert llista de 23 problemes matemàtics publicada per David Hilbert l'any 1900 Problemes de Hilbert en es fr 11164 2021-09-30T09:07:27Z
Q274506 distribució uniforme contínua distribució uniforme en un interval Distribució uniforme contínua en es fr 4422 2021-06-14T10:44:10Z
Q2796622 mitjana terme general per diverses definicions del valor promig, la suma dividida pel total de termes Mitjana en es fr 18652 2021-10-16T10:48:33Z
Q28113351 inequació relació matemàtica que compara dos valors diferents Desigualtat matemàtica en es fr 26453 2021-10-16T08:12:16Z
Q2873 anàlisi de components principals tècnica estadística usada per reduir la dimensionalitat d'un conjunt de dades Anàlisi de components principals en es fr 5672 2021-07-20T12:16:04Z
Q2878974 Informàtica teòrica divisió o subconjunt de les ciències de computació i matemàtiques Informàtica teòrica en es fr 9553 2021-03-13T16:45:13Z
Q29175 derivada operació de càlcul infinitesimal Derivada 🏅 en 🏅 es fr 92574 2021-10-19T17:50:12Z
Q29961325 nombre aràbic qualsevol dels deu símbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9) Nombres aràbics en es fr 8384 2021-10-17T16:09:35Z
Q309479 Prova t de Student test estadístic Prova t de Student en es fr 8035 2021-10-16T11:39:07Z
Q310395 nombre −1 nombre enter negatiu −1 en es fr 1687 2021-10-20T08:21:06Z
Q319141 conjectura proposició en matemàtiques que no ha estat demostrada Conjectura en es fr 2785 2021-10-16T07:55:43Z
Q319400 aritmètica modular operacions algebraiques aplicades als residus resultants de dividir nombres enters entre un altre fix i positiu Aritmètica modular 🏅 en es fr 🏅 80577 2021-10-06T18:05:27Z
Q32043 suma operació matemàtica Suma en 🏅 es fr 3537 2021-01-06T01:14:16Z
Q33401 paradoxa de Russell paradoxa dels fonaments de les matemàtiques Paradoxa de Russell en es fr 4781 2020-11-27T22:29:03Z
Q33456 potència operació matemàtica Potenciació en 🏅 es fr 16958 2021-10-12T17:48:51Z
Q33521 matemàtiques aplicades disciplina de les matemàtiques Matemàtiques aplicades en es fr 2125 2020-09-06T14:42:03Z
Q3358290 piràmide figura geomètrica Piràmide en es fr 1497 2021-10-16T11:28:57Z
Q339444 equació de Laplace equació diferencial en derivades parcials de segon ordre Equació de Laplace en es fr 4025 2021-10-12T12:38:36Z
Q34929 espai tridimensional model geomètric en què un punt s'especficia amb tres paràmetres Espai tridimensional en es fr 7530 2021-01-05T19:41:34Z
Q3574718 distribució uniforme discreta distribució de probabilitat Distribució uniforme discreta en es fr 1389 2021-03-08T18:09:27Z
Q36161 conjunt matemàtiques: concepte fonamental Conjunt en es fr 19917 2021-09-17T16:17:14Z
Q36253 longitud mesura d'una dimensió lineal Longitud en es fr 38836 2021-10-15T11:15:47Z
Q36810 quadrilàter polígon que té 4 costats i vèrtexs Quadrilàter en es fr 1993 2021-02-14T14:18:11Z
Q37105 recta objecte gromètric que s'esten en una mateixa direcció en una sola dimensió Recta en es fr 11689 2021-06-30T07:42:22Z
Q37555 polígon figura plana composta per una seqüència finits de segments rectes consecutius Polígon en es fr 12930 2021-10-18T14:15:22Z
Q381892 espai compacte espai topològic Espai compacte en es fr 2807 2021-06-27T14:57:54Z
Q386292 teorema dels nombre primers teorema de teoria de nombres Teorema dels nombres primers en es fr 17807 2021-09-17T21:17:35Z
Q38918 numeració romana nombre en el sistema de numeració romà Numeració romana en es fr 83008 2021-10-17T19:19:23Z
Q3913 sistema binari sistema de numeració en què els nombres es representen usant únicament les xifres zero i u Sistema binari en es fr 21503 2021-06-30T14:25:44Z
Q39297 volum magnitud física Volum en es fr 12681 2021-10-15T10:57:47Z
Q395 matemàtiques camp d'estudi (nombres, quantitat, estructura, relacions, espai, canvi) Matemàtiques en es fr 41247 2021-10-19T17:17:29Z
Q3968 àlgebra branca de les matemàtiques que estudia la quantitat considerada de la forma més general possible Àlgebra en es fr 33091 2021-10-19T17:07:50Z
Q40112 el·lipse corba tancada i plana El·lipse en es fr 5206 2021-08-06T16:39:22Z
Q40276 multiplicació operació aritmètica Multiplicació en es fr 3510 2021-08-06T21:48:11Z
Q40754 resta operació aritmètica Resta en es fr 2495 2020-09-06T01:13:51Z
Q41159 rombe quadrilàter paral·lelogram amb els quatre costats d'igual longitud Rombe en es fr 2814 2021-07-04T15:06:27Z
Q41299 equació de segon grau tipus d'equació algebraica Equació de segon grau en es fr 20665 2021-06-27T11:42:13Z
Q41690 secció àuria raó entre dos segments a i b Secció àuria en es fr 🏅 24461 2021-09-05T06:47:15Z
Q42989 topologia branca de les matemàtiques Topologia en es fr 39150 2021-10-15T14:20:34Z
Q43260 polinomi expressió matemàtica constituïda per una suma finita de productes entre variables i constants Polinomi en es fr 29090 2021-08-05T10:45:24Z
Q44337 matriu objecte matemàtic representat com a taula rectangular d'elements disposats en files i columnes Matriu (matemàtiques) en 🏅 es fr 29970 2021-08-06T21:17:46Z
Q4440864 dimensió nombre màxim de direccions independents en un espai matemàtic Dimensió en es fr 18486 2021-03-18T01:00:13Z
Q44455 teoria de jocs àrea de les matemàtiques aplicades Teoria dels jocs en es fr 17430 2021-10-16T12:26:39Z
Q44528 vector objecte geomètric que té magnitud i direcció Vector (matemàtiques) en es fr 6794 2021-01-11T20:55:34Z
Q44946 punt objecte primitiu de la geometria Punt (geometria) en es fr 1804 2020-12-12T07:30:36Z
Q45867 paral·lelogram quadrilàter amb dues parelles de costats paral·lels Paral·lelogram en es fr 4124 2021-06-20T19:31:08Z
Q46303 trapezi quadrilàter simple i convex amb dos costats paral·lels i els altres dos no paral·lels Trapezi en es fr 1514 2021-07-04T15:07:19Z
Q465274 equació diferencial ordinària equació diferencial que conté una o més funcions d'una variable independent en les seves derivades Equació diferencial ordinària en es fr 23268 2021-06-27T11:43:33Z
Q474881 teorema de Cantor teorema en teoria de conjunts Teorema de Cantor en es fr 8545 2020-10-06T11:30:56Z
Q47577 nombre de Fibonacci enter que forma part de la seqüència de Fibonacci Nombre de Fibonacci en es fr 41008 2021-10-17T16:04:45Z
Q48297 paràbola secció cònica d'excentricitat igual a 1 Paràbola en es fr 12805 2021-10-18T07:58:51Z
Q484637 equació lineal tipus d'equació algebraica Equació lineal en es fr 17006 2021-10-17T15:25:04Z
Q49008 nombre primer nombre natural, diferent de la unitat, que no és divisible sinó per ell mateix i per la unitat Nombre primer en 🏅 es 🏅 fr 63835 2021-10-20T20:23:10Z
Q49908 Mostra aleatòria selecció de punts d'un conjunt de dades en estadística Mostreig (estadística) en es fr 13541 2021-04-07T22:21:45Z
Q49918 població estadística conjunt d'elements que comparteixen almenys una propietat en comú que és objecte d'una anàlisi estadística Població estadística en es 2110 2021-06-20T03:50:17Z
Q50701 variable quantitat susceptible de prendre deiferents valors numèrics dins d'un conjunt de nombres específic Variable (matemàtiques) en es fr 4559 2021-07-31T21:49:59Z
Q53875 paral·lelisme relació matemàtica Paral·lelisme (geometria) en es fr 2258 2020-08-20T16:56:11Z
Q576072 Distribució t de Student llei de probabilitat Distribució t de Student en es fr 5075 2020-09-01T03:39:50Z
Q579978 àlgebra homològica branca de les matemàtiques Àlgebra homològica en es 29709 2021-07-07T09:20:55Z
Q5862903 teoria de la probabilitat branca de les matemàtiques Teoria de la probabilitat en es fr 27161 2021-06-30T17:03:15Z
Q595298 feix objecte en matemàtiques Feix (matemàtiques) en es fr 24008 2021-10-17T07:25:12Z
Q607728 nombre irracional nombre no expresable com un enter dividit entre un altre Nombre irracional en es fr 🏅 29362 2021-10-19T17:10:18Z
Q613048 Teoria de nombres algebraics branca de la teoria dels nombres Teoria de nombres algebraics en es fr 23861 2021-06-27T23:11:45Z
Q616608 cos dels nombres algebraics extensió en un grau finit del cos de nombre racionals Cos dels nombres algebraics en es fr 17106 2021-10-12T17:11:12Z
Q620994 error estàndard propietat estadística Error estàndard en es fr 2763 2021-10-14T23:11:02Z
Q621542 diagrama commutatiu col·lecció de maper en què totes les composicions de mapes que comencin pel mateix conjunt i acabin pel mateix conjunt donen el mateix resultat Diagrama commutatiu en es fr 7517 2020-05-01T12:20:39Z
Q621550 topologia general branca de la topologia Topologia general en es 8455 2021-10-16T15:00:29Z
Q623472 espai de probabilitat concepte matemàtic en teoria de probabilitats Espai de probabilitat en es fr 18852 2021-09-21T09:42:41Z
Q62494 Coordenades polars Sistema de coordenades en dues dimensions Coordenades polars 🏅 en es 🏅 fr 32893 2021-10-11T16:27:03Z
Q62912 sistema de coordenades cartesianes tipus de coordenades ortogonals utilitzades en espais euclidians Sistema de coordenades cartesianes en es fr 23371 2021-09-09T15:27:19Z
Q638328 sistema dinàmic model matemàtic que descriu la dependència temporal d'un punt en l'espai geomètric Sistema dinàmic en es fr 13489 2021-06-30T14:28:54Z
Q648995 varietat algebraica objeccte matemàtic estudiat en el camp de la geometria algebraica Varietat algebraica en es fr 27707 2021-06-30T14:35:07Z
Q6501221 teoria de control camp interdisciplinari de l'enginyeria i de les matemàtiques que estudia el comportament de sistemes dinàmics Teoria de control en es fr 5887 2021-07-28T20:11:52Z
Q6520159 transformada de Fourier transformació matemàtica que expressa una funció del temps com funció de la freqüència Transformada de Fourier en es fr 18783 2021-07-02T08:32:16Z
Q65943 teorema proposició matemàtica demostrable en un sistema formal Teorema en es fr 31682 2021-08-26T10:02:51Z
Q66055 fracció representació matemàtica d'una porció d'un tot Fracció en es fr 5448 2021-02-01T10:13:05Z
Q660848 sistema no-lineal sistema en què el canvi de la sortida (output) no és proporcional al canvi de l'entrada (input) Sistema no lineal en es fr 21473 2021-10-16T12:11:47Z
Q662830 grup fonamental grup matemàtic de les classes d'homotopia de bucles en un espai topòlogic Grup fonamental en es fr 28655 2021-09-30T09:08:56Z
Q670235 teorema fonamental de l'aritmètica teorema sobre la factorització en nombres primers d'un nombre Teorema fonamental de l'aritmètica en es fr 3912 2021-07-08T12:27:50Z
Q674533 inverses de les funcions trigonomètriques funció inversa d'una funció trigonomètrica Inverses de les funcions trigonomètriques en es fr 20178 2021-10-04T21:54:14Z
Q719395 categoria estructura matemàtica de la teoria de categories Categoria (matemàtiques) en es 19123 2021-09-25T19:00:22Z
Q727659 àlgebra commutativa branca de l'àlgebra que estudia els anells commutatius Àlgebra commutativa en es fr 5407 2020-09-06T09:52:51Z
Q746083 homotopia concepte en topologia algebraica Homotopia en es fr 2425 2021-01-16T15:00:30Z
Q746242 P versus NP problema d'infromàtica no resolt sobre la complexitat computacional P versus NP en es fr 11138 2021-07-02T08:09:02Z
Q753035 superfície de Riemann varietat complexa unidimensional Superfície de Riemann en es fr 8883 2021-08-07T10:03:30Z
Q755991 teorema de l'índex d'Atiyah-Singer teorema que afirma que la diferència entre la dimensió del kernel i del cokernel d'un operador diferencial en una varietat és la integral de la classe característica Teorema de l'índex d'Atiyah-Singer en es fr 30261 2021-10-16T12:26:19Z
Q761383 geometria riemanniana branca de la geometria diferencial Geometria riemanniana en es fr 2599 2021-07-10T05:26:05Z
Q76592 combinatòria branca de les matemàtiques discretes Combinatòria en es fr 4184 2021-06-26T19:57:58Z
Q769909 programació no lineal procés de resolució d'alguns problemes d'optimització Programació no lineal en es fr 3569 2021-05-19T21:18:01Z
Q774123 teoria de l'aproximació teoria sobre l'acostament de manera acceptable a càlculs matemàtics inexactes Teoria de l'aproximació en es fr 16410 2021-06-30T17:01:34Z
Q7754 anàlisi matemàtica branca de les matemàtiques Anàlisi matemàtica en es fr 30385 2021-07-15T22:17:06Z
Q80091 integral operació del càlcul infinitesimal Integració 🏅 en es fr 79995 2021-10-15T07:47:15Z
Q8084 trigonometria branca de les matemàtiques Trigonometria en es fr 30006 2021-07-13T12:08:01Z
Q8087 geometria branca de les matemàtiques que estudia les figures geomètriques i les propietats de l'espai Geometria en es fr 32771 2021-10-19T17:11:58Z
Q812535 inferència bayesiana mètode d'inferència estadística en què s'utilitza el teorema de Bayes per actualitzar la probabilitat d'una hipòtesi a mesura que es disposa de més dades o informació Inferència bayesiana en es fr 4160 2021-03-19T09:54:36Z
Q812880 cub políedre regular de sis cares Cub en es fr 1927 2020-09-25T21:30:28Z
Q81365 nombre decimal sistema de numeració amb deu com a base Nombre decimal en es fr 11132 2021-10-12T15:23:50Z
Q81392 fractal objecte matemàtic Fractal en es fr 33501 2021-06-27T20:11:12Z
Q814232 enquesta estudi de mostratge d'unitats individuals de població i les tècnique de recol·lecció de dades associades Enquesta en es fr 8386 2021-06-16T15:50:22Z
Q818930 teoria de la computabilitat estudi sobre les funcions computables Teoria de la computabilitat en es fr 6415 2020-12-23T18:28:03Z
Q82435 Nombre e constant matemàtica Nombre e en 🏅 es fr 5928 2021-10-20T16:09:55Z
Q82571 Àlgebra lineal branca de les matemàtiques Àlgebra lineal en es fr 34597 2021-09-05T11:40:34Z
Q825857 esfera de Riemann manera de representar el pla dels nombres complexos sobre una esfera Esfera de Riemann en es fr 5381 2021-06-21T22:03:02Z
Q82990 xifra caràcter numèric Xifra en es fr 3978 2021-06-16T11:09:30Z
Q83043 hexàgon polígon de sis costats Hexàgon en es fr 3172 2021-03-04T15:03:36Z
Q83478 grup estructura algebraica Grup (matemàtiques) en 🏅 es fr 8669 2020-07-19T20:49:46Z
Q837683 Distribució de Pareto distribució de probabilitat Distribució de Pareto en es fr 44245 2021-10-16T08:16:56Z
Q837863 matemàtica pura àrea de les matemàtiques que estudia conceptes totalment abstractes Matemàtica pura en es fr 1410 2021-08-27T09:22:50Z
Q844718 Teoria de la computació branca de les matemàtiques que estudia problemes de decidibilitat Teoria de la computació en es 16219 2021-10-16T16:00:43Z
Q844937 integral múltiple integral definida en una regió multi-dimensional d'una funció multi-variable Integral múltiple 🏅 en es fr 37474 2021-07-26T09:31:03Z
Q847204 Convergència (successió matemàtica) seqüència nul·la, valor a què els termes d'una seqüència tendeixen Convergència (successió matemàtica) en es fr 5075 2020-05-02T19:37:37Z
Q849798 teoria de nusos estudi dels nusos matemàtics Teoria de nusos en es fr 9179 2021-10-16T20:07:31Z
Q852973 característica d'Euler invariant topològica en matemàtiques Característica d'Euler en es fr 3449 2021-09-25T16:35:50Z
Q854531 anàlisi real branca de l'anàlisi matemàtica Anàlisi real en es fr 27287 2021-08-04T20:24:35Z
Q858656 anell commutatiu estructura algebraica Anell commutatiu en es fr 3206 2021-06-25T16:57:31Z
Q874429 teoria de grups branca de les matemàtiques que estudia les propietats algebraiques dels grups Teoria de grups en es fr 12784 2021-06-30T17:01:04Z
Q876215 anàlisi harmònica estudi de les superposicions en matemàtiques Anàlisi harmònica en es fr 6056 2021-02-05T17:37:35Z
Q903783 teoria informal de conjunts una de les diverses teories de conjunts que s'utilitzen en els fonaments de les matemàtiques Teoria informal de conjunts en es fr 3519 2020-09-13T20:06:58Z
Q903820 teoria de cossos branca de les matemàtiques Teoria de cossos en es 1971 2021-04-01T05:41:45Z
Q905896 equació diofàntica equació algebraica de dues o més incògnites Equació diofàntica en es fr 4232 2021-06-16T16:05:05Z
Q913764 fórmula de la integral de Cauchy fórmula dins del càlcul integral de variable complexa Fórmula de la integral de Cauchy en es fr 1562 2021-08-25T01:13:19Z
Q9165172 nombre imaginari nombre complex amb part real igual a zero Nombre imaginari en es fr 10350 2021-10-16T11:03:50Z
Q92552 teoria de Galois branca de les matemàtiques que relaciona la teoria de cossos amb la teoria de grups Teoria de Galois en es fr 6953 2021-06-30T16:59:54Z
Q93344 funció trigonomètrica funció la variable de la qual és un angle Funció trigonomètrica 🏅 en es fr 60294 2021-10-19T17:45:12Z
Q9492 probabilitat mesura quantitativa per mitjà de la qual s'obté la freqüència d'un succés determinat Probabilitat en es fr 33382 2021-10-18T17:40:08Z
Q959203 triangle de Reuleaux polígon de Reuleaux de tres costats Triangle de Reuleaux en 🏅 es fr 8621 2021-06-29T08:41:14Z
Q976981 fórmula equació que utilitza notació matemàtica o científica Fórmula en es fr 4861 2020-07-18T11:06:25Z