Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Matemàtiques

De Viquipèdia
Wikidata Etiqueta WD Desc WD Article InterWiki Octets Canvi
Q1045555 màxima versemblança mètode estadístic per ajustar un model i estimar els seus paràmetres Màxima versemblança en es fr 4443 2022-09-16T20:29:21Z
Q1055807 representació de grup grup homomòrfic al grup lineal general sobre un espai vectorial Representació de grup en es fr 14590 2022-07-04T23:16:08Z
Q1071004 prova khi quadrat test estadístic Prova khi quadrat en es fr 1945 2022-04-14T00:58:40Z
Q10843274 teoria analítica de nombres estudi de les propietats dels nombres enters en l'anàlisi complexa Teoria analítica de nombres en es fr 27562 2022-06-07T12:12:41Z
Q10861030 regressió lineal plantejament estadístic al modelatge de la relació entre una variable dependent escalar i una altra o més d'una variable Regressió lineal en es 🏅 fr 16810 2022-09-11T20:10:57Z
Q11197 logaritme operació matemàtica, inversa de la funció exponencial Logaritme en 🏅 es fr 47379 2022-07-11T22:48:53Z
Q11203 sistema d'equacions lineals conjunt d'equacions definides sobre un cos o un anell commutatiu Sistema d'equacions lineals en es fr 29655 2022-05-29T11:50:48Z
Q11205 aritmètica branca de les matemàtiques Aritmètica en es fr 28180 2022-06-29T01:12:49Z
Q11210 sistema de coordenades en geometria, sistema que utilitza un o més números o coordenades, per determinar de forma única la posició d'un punt o d'un altre element geomètric Sistema de coordenades en es fr 30794 2022-05-29T11:26:17Z
Q11214 equació diferencial equació donada a partir d'una funció i una o més de les seves derivades Equació diferencial en es fr 28732 2022-05-29T11:42:58Z
Q11216 anàlisi numèrica estudi dels algorismes que utilitzen aproximació numèrica per resoldre problemes d'anàlisi matemàtica Anàlisi numèrica en es fr 31633 2022-05-29T16:02:39Z
Q11229 percentatge nombre associat a un ratio, que representa una quantitat donada com una fracció en 100 parts Percentatge en es fr 17206 2022-08-20T17:51:16Z
Q11345 equació igualtat entre dues expressions algebraiques Equació en es fr 🏅 98987 2022-09-25T12:23:27Z
Q11348 funció relació binària matemàtica entre dos conjunts, única del primer al segon, però no necessàriament del segon al primer Funció en es fr 32828 2022-08-10T21:41:12Z
Q11352 angle part del pla compresa entre dues semirrectes que tenen el mateix punt d'origen Angle en es fr 30301 2022-07-27T10:44:09Z
Q1144780 homologia teoria d'invariants topològics Homologia (àlgebra) en es fr 2466 2022-01-29T23:23:29Z
Q1148456 Funció computable objectes bàsics d'estudi en la teoria de la computació Funció computable en es fr 3964 2022-02-17T23:59:47Z
Q1149000 distribució normal multivariant generalització de la distribució normal unidimensional a dimensions superiors Distribució normal multivariable en es fr 3428 2022-04-06T21:03:54Z
Q11500 àrea mesura de l'extensió d'una superfície Àrea en es fr 28599 2022-05-31T07:53:53Z
Q11518 teorema de Pitàgores principi matemàtic Teorema de Pitàgores en 🏅 es fr 42728 2022-07-02T11:44:55Z
Q11538 demostració raonament realitzat amb una lògica vàlida Demostració (matemàtiques) en es fr 34166 2022-05-29T11:37:58Z
Q11563 nombre objecte matemàtic usar per comptar, etiquetar i mesurar Nombre 🏅 en es fr 53224 2022-09-20T11:13:20Z
Q11567 nombre complex nombre de la forma a + bi, amb part real i part imaginària Nombre complex en es fr 41569 2022-04-14T14:57:16Z
Q1166618 lògica matemàtica branca de les matemàtiques Lògica matemàtica en es fr 12863 2022-05-28T15:48:47Z
Q1197190 Àlgebra multilineal branca de les matemàtiques Àlgebra multilineal en es fr 6406 2022-06-07T14:04:45Z
Q1208658 teoria d'anells branca de la matemàtica que estudia els anells Teoria d'anells en es fr 9282 2022-01-07T09:50:58Z
Q120976 factorial concepte matemàtic de combinatòria Factorial en 🏅 es fr 44907 2022-07-03T09:46:26Z
Q121416 Matemàtica discreta estudi de les estructures matemàtiques discretes Matemàtica discreta en es fr 2160 2022-04-15T18:27:49Z
Q1217677 teorema fonamental del càlcul teorema del càlcul que descriu la dualitat de la diferenciació i de la integració Teorema fonamental del càlcul en es fr 5723 2022-01-12T10:54:59Z
Q1226939 divisió operació aritmètica de descomposició Divisió en es fr 9149 2022-07-04T08:01:12Z
Q124255 cònica corba obtinguda per la intersecció d'un con amb un pla Cònica en es fr 6496 2021-07-23T12:21:23Z
Q1244890 nombre racional nombre que es pot representar com el quocient de dos nombres enters Nombre racional en es fr 31941 2022-09-22T11:31:33Z
Q12479 teoria de nombres branca de les matemàtiqeus que estudia principalment els nombres enters Teoria de nombres en es fr 32429 2022-09-15T19:35:29Z
Q12482 teoria de conjunts branca de les matemàtiques que estudia els conjunts, que són col·leccions d'objectes Teoria de conjunts en es fr 32508 2022-09-25T20:04:40Z
Q12483 estadística estudi de la recol·lecció, organització, anàlisi, interpretació i presentació de les dades Estadística en es fr 31310 2022-06-02T08:06:42Z
Q12485 simetria estat, equilibri d'un objecte Simetria en es fr 42226 2022-05-29T11:33:18Z
Q12503 nombre enter nombre que no té part decimal Nombre enter en es fr 37818 2022-07-05T22:44:29Z
Q12507 esfera forma geomètrica Esfera en es fr 6416 2022-04-13T22:01:06Z
Q125977 espai vectorial estructura algebraica creada a partir d'un conjunt no buit, una operació interna i una operació externa Espai vectorial 🏅 en 🏅 es fr 97494 2022-08-14T11:24:55Z
Q126017 distància longitud de la línia recta que uneix dos punts Distància en es fr 2528 2022-05-28T16:09:48Z
Q127840 pentàgon polígon de cinc costats Pentàgon (geometria) en es fr 5085 2022-06-13T17:38:34Z
Q12916 nombre real quantitat al llarg d'una recta contínua Nombre real 🏅 en es fr 61567 2022-06-27T06:58:42Z
Q130998 relació d'equivalència relació reflexiva, simètrica i transitiva Relació d'equivalència en es fr 4586 2022-05-28T16:46:50Z
Q131187 sèrie de Taylor expressió d'una funció com un sumatori infinit Sèrie de Taylor 🏅 en 🏅 es fr 36465 2022-05-28T16:46:10Z
Q131222 teoria de la informació teoria matemàtica del camp de la teoria del probabilitat i de l'estadística Teoria de la informació en es fr 21763 2022-03-24T17:59:24Z
Q131476 teoria de grafs camp d'estudi de les matemàtiques i les ciències de la computació Teoria de grafs en es fr 41438 2022-05-28T19:24:47Z
Q13220368 teoria de la representació branca de les matemàtiques que estudia les estructures algebraiques abstractes Teoria de la representació en es fr 16757 2022-06-05T22:20:15Z
Q132469 darrer teorema de Fermat teorema de la teoria de nombres que afirma que no existeix cap solució no trivial a xⁿ+yⁿ=zⁿ per n>2 enter Darrer teorema de Fermat en es fr 4271 2022-06-06T15:21:16Z
Q133250 successió llista ordenada d'objectes en matemàtiques Successió (matemàtiques) en es fr 5501 2022-09-28T17:34:19Z
Q133871 distribució normal distribució de probabilitat de variable contínua Distribució normal en es fr 🏅 9520 2022-04-13T21:39:14Z
Q1340623 teorema de classificació de grups simples finits teorema Teorema de classificació de grups simples finits en es fr 9737 2022-07-16T04:00:57Z
Q134237 arrel quadrada operació inversa a la potència quadrada Arrel quadrada en es fr 4818 2022-05-27T07:44:56Z
Q134787 geometria analítica branca de les matemàtiques Geometria analítica en es fr 1452 2021-12-27T13:48:16Z
Q1352827 marge d'error estadística que expressa la quantitat d'error aleatori de mostratge en els resultats d'un sondeig Marge d'error en es fr 17266 2022-09-09T23:12:53Z
Q1365258 anàlisi de Fourier branca de les matemàtiques que estudia les senyals periòdiques i contínues Anàlisi de Fourier en es 32975 2022-06-10T23:28:47Z
Q141488 graf estructura matemàtica Graf (matemàtiques) en es fr 20853 2022-01-10T16:10:04Z
Q141495 optimització matemàtica branca de les matemàtiques Optimització matemàtica en es fr 13334 2022-01-06T13:30:23Z
Q1436668 prova controlada aleatòria mètode experimetal dissenyat per reduir el biaix Prova controlada aleatòria en es fr 12245 2022-06-14T08:00:35Z
Q149972 càlcul infinitesimal branca de les matemàtiques Càlcul infinitesimal en es fr 33297 2022-05-29T10:49:14Z
Q149999 càlcul diferencial àrea de les matemàtiques Càlcul diferencial en es fr 21695 2022-01-03T12:28:55Z
Q154210 angles congruents quan dues figures o objectes en geometria tenen la mateixa forma i mida, o si un té la mateixa forma i mida que la imatge especular de l'altre Angles congruents en es fr 1578 2021-09-23T12:42:06Z
Q159375 desviació tipus mesura de dispersió estadística Desviació tipus en es fr 🏅 32429 2022-06-16T07:31:08Z
Q159943 àlgebra abstracta branca de les matemàtiques que estudia les estructures algebraiques i les seves relacions Àlgebra abstracta en es fr 2097 2022-06-07T14:04:35Z
Q160039 econometria branca de l'economia Econometria en es fr 2410 2021-12-26T19:19:43Z
Q161172 anell estructura algebraica Anell (matemàtiques) en es fr 4696 2022-04-07T19:12:12Z
Q161519 permutació noció matemàtica Permutació en es fr 7171 2022-07-01T07:25:41Z
Q162886 geometria euclidiana àrea de les matemàtiques Geometria euclidiana en es fr 🏅 12880 2022-05-29T12:08:29Z
Q164 quadrat polígon de quatre costats Quadrat (polígon) en es fr 31000 2022-09-25T18:30:47Z
Q165301 hipèrbola tipus de corba en el pla Hipèrbola en es fr 3696 2022-06-01T11:29:44Z
Q165474 propietat commutativa propietat de les operacions binàries en què canviar l'ordre dels operands no canvia el resultat Propietat commutativa 🏅 en 🏅 es fr 30921 2022-07-14T22:07:11Z
Q166314 teoria del caos àrea de les matemàtiques Teoria del caos en es fr 17620 2022-05-12T15:54:54Z
Q167 nombre π relació entre la circumferència i el seu diàmetre Nombre π 🏅 en 🏅 es fr 57245 2022-06-16T22:11:35Z
Q168698 funció exponencial funció matemàtica Funció exponencial en es fr 12052 2022-06-11T04:37:35Z
Q170198 sèrie seqüència matemàtica Sèrie (matemàtiques) en es fr 18118 2022-06-07T11:53:28Z
Q170790 matemàtic persona dedicada a la matemàtica Matemàtic en es fr 10615 2022-05-28T23:42:39Z
Q17278 circumferència corba simple en geometria euclidiana Circumferència en es fr 29830 2022-05-29T09:21:58Z
Q17285 pla objecte geomètric de dues dimensions i punts i rectes infinites Pla en es fr 5465 2020-08-22T07:59:34Z
Q172937 políedre cos geomètric tridimensional de cares planes i volum finit Políedre 🏅 en es fr 47284 2022-05-29T12:24:20Z
Q17295 espai euclidià tipus d'espai geomètric en què se satisfan els axiomes d'Euclides de la geometria Espai euclidià en es fr 5459 2021-11-17T20:01:10Z
Q173183 àlgebra de Boole variant de l'àlgebra elemental ordinària Àlgebra de Boole en es fr 22760 2022-06-17T07:09:53Z
Q1744580 teoria de cossos de classes subàrea de la teoria de nombres Teoria de cossos de classes en es fr 2574 2021-04-15T12:22:28Z
Q1747853 notació posicional mètode per a representar nombres Notació posicional en es fr 6000 2022-03-10T16:43:24Z
Q175199 variància mesura de dispersió en estadística Variància en es fr 17988 2022-06-26T08:23:12Z
Q176623 variable aleatòria variable que pot prendre diversos valors en funció del resultat d'un fenomen aleatori Variable aleatòria en es fr 30734 2022-07-17T09:17:25Z
Q176645 cadena de Màrkov sistema matemàtic Cadena de Màrkov en es fr 20151 2022-07-28T02:09:23Z
Q176737 procés estocàstic objecte matemàtic definit generalment com una col·lecció de variables aleatòries Procés estocàstic en es fr 53070 2022-09-13T10:06:36Z
Q177239 límit valor a què una funció o seqüència s'aproxima a mesura que l'entrada o índex s'apropa a un cert valor Límit en es fr 21745 2022-06-12T14:56:59Z
Q177251 propietat associativa en àlgebra i lògica proposicional, propietat de les operacions que es poden reagrupar sense canviar el resultat Propietat associativa en es fr 9001 2022-06-19T01:13:47Z
Q17736 axioma proposició que es considera evident i que s'accepta sense requerir cap demostració prèvia Axioma en es fr 31581 2022-04-02T10:05:13Z
Q178192 producte vectorial operació entre dos vectors Producte vectorial en es fr 6009 2022-04-14T21:32:04Z
Q178377 demostració per inducció tipus de demostració matemàtica Demostració per inducció en es fr 3456 2021-12-18T23:48:01Z
Q178546 determinant valor escalar que és funció de les entrades d'una matriu quadrada Determinant (matemàtiques) 🏅 en es fr 56603 2022-09-25T11:53:18Z
Q179467 Sèrie de Fourier descomposició de funcions periòdiques en sumes de formes sinusoïdals més simples Sèrie de Fourier en es fr 28524 2022-05-28T16:44:30Z
Q179692 axioma de l'elecció afirmació que el producte d'una col·lecció de conjunts no buits és no buit Axioma de l'elecció en es fr 4132 2021-10-21T23:19:50Z
Q179899 espai topològic conjunt de punts i conjunt de veïnats que satisfan axiomes que relacionen aquests punts i aquests veïnats Espai topològic en es fr 9127 2022-06-06T16:36:06Z
Q180544 prisma políedre amb dues cares iguals i paral·leles (les bases) i cares laterals que són paral·lelograms Prisma (geometria) en es fr 1506 2022-01-12T09:00:24Z
Q180953 espai mètric conjunt que té associada una funció distància Espai mètric en es fr 11990 2022-06-10T13:47:40Z
Q180969 geometria algebraica branca de les matemàtiques Geometria algebraica en es fr 22423 2022-06-19T16:11:33Z
Q181296 grup abelià grup amb l'operació interna commutativa Grup abelià en es fr 7312 2022-03-31T16:50:59Z
Q181365 producte escalar operació algebraica que pren dues seqüències de nombres d'igual longitud i retorna un únic nombre Producte escalar en es fr 6324 2021-10-18T17:44:48Z
Q182505 teorema de Bayes teorema que expressa la probabilitat condicional d'un esdeveniment aleatori Teorema de Bayes en es fr 9622 2022-02-18T00:18:58Z
Q184410 teorema dels quatre colors teorema de la teoria de grafs Teorema dels quatre colors en es fr 41814 2022-08-30T10:52:31Z
Q184871 fórmula d'Euler anàlisi complex Fórmula d'Euler en es fr 3937 2021-12-27T13:01:16Z
Q185547 distribució binomial distribució de probabilitat Distribució binomial en es fr 🏅 8784 2022-09-02T13:00:54Z
Q186290 correlació qualsevol relació estadística entre dues variables aleatòries Correlació en es fr 5125 2022-05-10T08:07:55Z
Q186475 derivada parcial derivada d'una funció de múltiples variables respecte a una de les variables, mantenint constants les altres variables Derivada parcial en es fr 6347 2022-08-11T23:17:46Z
Q186509 constant matemàtica nombre especial, generalment real, que és, d'alguna forma, interessant o significatiu Constant matemàtica en es fr 11443 2022-09-25T11:29:33Z
Q187959 propietat distributiva propietat que implica dues operacions matemàtiques Propietat distributiva en es fr 1425 2021-03-12T08:59:39Z
Q1879820 resolució d'equacions procediment mitjançant el qual se segueix un ordre per poder trobar la solució numèrica d'una equació Resolució d'equacions en es 6029 2022-04-14T01:16:35Z
Q188224 moda valor que té més freqüència en una distribució de dades Moda (estadística) en es fr 4546 2022-05-09T08:53:42Z
Q188248 constant concepte matemàtic; valor que no pot canviar o que no canvia durant un procés Constant (matemàtiques) en es fr 8205 2022-07-28T15:34:48Z
Q188444 geometria diferencial branca de les matemàtiques que tracta sobre funcions i estuctures geomètriques en varietats diferenciables Geometria diferencial en es fr 9048 2022-01-09T13:54:04Z
Q18848 mòdul sobre un anell una estructura algebraica que involucra un anell i un grup abelià; una generalització de l’estructura d’espai vectorial en la qual el cos d’escalars és substituït per un anell Mòdul en es fr 4497 2021-12-28T20:31:40Z
Q188524 tensor mapa multilinear d'alguna combinació d'escalars, de vectors, de covectors i de tensors Tensor en es fr 16930 2022-09-24T16:00:01Z
Q189112 isomorfisme homomorfisme invertible Isomorfisme en es fr 1897 2022-03-03T11:58:30Z
Q190056 espai de Hilbert espai euclidià que permet la seva apliació a espais de dimensió arbitrària Espai de Hilbert en 🏅 es fr 3996 2022-01-06T17:01:10Z
Q190109 cos commutatiu estructura algebraica Cos (matemàtiques) en 🏅 es fr 19638 2022-08-11T22:56:15Z
Q19033 mitjana aritmètica valor de centralització característic d'una sèrie de dades quantitatives Mitjana aritmètica en es fr 3297 2022-05-19T07:16:57Z
Q190391 teorema del límit central teorema clau en la teoria de probabilitat Teorema del límit central en es fr 26025 2022-04-15T07:24:27Z
Q190524 valor propi, vector propi i espai propi vectors que mapegen cap a múltiples escalars i els seus escalars associats Valor propi, vector propi i espai propi en es 🏅 fr 88966 2022-05-29T14:12:34Z
Q190549 anàlisi funcional branca de les matemàtiques Anàlisi funcional en es fr 4354 2022-02-12T18:22:44Z
Q190573 funció gamma extensió de la funció factorial Funció gamma en es fr 57962 2022-07-04T04:06:27Z
Q192760 teorema fonamental de l'àlgebra teorema que afirma que tot polinomi té una arrel complexa o real Teorema fonamental de l'àlgebra en es fr 🏅 4881 2022-02-17T16:45:40Z
Q193657 conjunt convex subconjunt d'un espai afí que és tancat sota combinacions convexes Conjunt convex en es fr 8412 2022-06-09T14:51:08Z
Q193756 anàlisi complexa branca de les matemàtiques Anàlisi complexa en es fr 8837 2022-09-28T14:06:02Z
Q194292 investigació operativa conjunt de tècniques usades per optimitzar la presa de decisions Investigació operativa en es fr 1382 2022-09-24T08:41:10Z
Q19821 triangle polígon de tres costats Triangle en es fr 30081 2022-06-01T07:49:08Z
Q199 u nombre U (nombre) en es fr 3089 2022-07-09T09:11:22Z
Q199691 transformada de Laplace tranformada integral Transformada de Laplace en es fr 18345 2022-08-12T08:40:13Z
Q200125 esperança matemàtica valor promig, a llarg termini, d'una variable aleatòria Esperança matemàtica en es fr 29843 2022-04-07T19:22:40Z
Q200694 lògica proposicional branca de la lògica que es dedica a l'estudi de les proposicions Lògica proposicional en es fr 16090 2022-06-25T22:00:43Z
Q200726 distribució de probabilitat funció matemàtica amb què es calcula la probabilitat de cada resultat d'un experiment Distribució de probabilitat en es fr 🏅 21560 2022-09-05T23:11:52Z
Q200787 teorema d'incompletesa de Gödel teorema que afirma que una classe àmplia de sistemes lògics no pot ser alhora consistent i completa Teorema d'incompletesa de Gödel en es fr 46890 2022-03-24T17:25:26Z
Q200802 càlcul vectorial àrea de les matemàtiques Càlcul vectorial en es fr 1867 2022-06-09T18:33:12Z
Q202843 programació lineal mètode de programació per aconseguir el mateix resultat d'un model matemàtic Programació lineal en es fr 13910 2022-07-25T15:24:04Z
Q2035437 càlcul multivariable camp de les matemàtiques referides a l'anàlisi de funcions amb dues o més variables independents Càlcul multivariable en es 11160 2022-06-09T18:33:02Z
Q203586 conjectura de Poincaré teorema de la topologia geomètrica Conjectura de Poincaré en es fr 2072 2022-02-18T00:20:08Z
Q203920 varietat espai topològic que localment és difeomòrfica a l'espai euclidià Varietat (matemàtiques) en es fr 71824 2022-05-29T14:57:47Z
Q204 zero nombre i numeral, que segueix el menys u i precedeix l'u Zero es fr 11224 2022-07-25T09:58:44Z
Q204034 Funció hiperbòlicaa tipus de funció trigonomètrica Funció hiperbòlica en es fr 19232 2022-05-29T16:51:42Z
Q204570 Entropia de Shannon mesura de la incertesa d'una font d'informació Entropia de Shannon en es fr 18363 2022-08-11T23:58:02Z
Q204819 identitat d'Euler e ^ (πi) + 1 = 0 Identitat d'Euler en es fr 3242 2021-10-15T07:58:57Z
Q205 infinit concepte matemàtic referit a elements sense límit Infinit en es fr 51040 2022-09-03T10:32:35Z
Q205084 teoria de la complexitat computacional teoria de la ciència computacional teòrica i de les matemàtiques que classifica els problemes segons la seva dificultat inherent, i que relaciona aquestes classes entre elles Teoria de la complexitat computacional en es fr 4173 2021-12-08T00:01:04Z
Q205692 distribució de Poisson distribució de probabilitat discreta Distribució de Poisson en es fr 29357 2022-08-10T20:29:55Z
Q205966 Hipòtesi de Riemann conjectura sobre la distribució dels zeros de la funció zeta de Riemann Hipòtesi de Riemann en es fr 17698 2022-08-31T18:18:16Z
Q206049 taula de multiplicar taula matemàtica Taula de multiplicar en es fr 3400 2022-06-15T12:14:34Z
Q207476 funció holomorfa funció complexa derivable en tot el seu domini Funció holomorfa en es fr 8304 2022-01-01T12:31:03Z
Q207522 funció de densitat de probabilitat funció que té per integral en una regió del domini la probabilitat que un esdeveniment es produeixi en aquella regió Funció de densitat de probabilitat en es fr 1606 2022-06-11T04:36:15Z
Q207952 llei dels grans nombres teorema que descriu el comportament del promig d'una successió de variables aleatòries a mesura que augment el seu nombre d'assajos Llei dels grans nombres en es fr 27157 2022-04-11T10:43:10Z
Q208042 anàlisi de la regressió conjunt de processos estadístics per estimar les relacions entre variables. Anàlisi de la regressió en es fr 2664 2022-05-28T21:44:33Z
Q209 rectangle quadrilàter amb tots els seus angles rectes Rectangle en es fr 5055 2021-12-29T16:48:57Z
Q210832 contrast d'hipòtesi procediment d'inferència estadística Contrast d'hipòtesi en es fr 22574 2022-07-28T15:54:39Z
Q211294 àlgebra elemental conceptes bàsica de l'àlgebra dels nombres reals i complexos Àlgebra elemental en es fr 23725 2022-06-07T07:51:04Z
Q21199 nombre natural element del conjunt dels nombres naturals Nombre natural en es fr 28858 2022-06-29T07:10:17Z
Q212803 topologia algebraica branca de les matemàtiques Topologia algebraica en es fr 21271 2022-05-28T18:30:54Z
Q213363 conjunt obert conjunt que no conté cap dels punts que el limita Conjunt obert en es fr 5204 2022-06-09T14:52:28Z
Q216861 càlcul de variacions càlcul diferencial en espais de funcions Càlcul de variacions en es fr 8368 2022-09-24T14:49:31Z
Q217413 teoria de categories estudi de les estructures matemàtiques i de les seves relacions Teoria de categories en es fr 2446 2021-09-24T16:07:11Z
Q222032 espai bidimensional model geomètric de la projecció plana de l'univers físic Espai bidimensional en es fr 1709 2022-04-13T22:01:49Z
Q226183 conjunt buit conjunt que no conté cap element Conjunt buit en es fr 2745 2022-09-15T21:59:30Z
Q226995 mediana valor numèric en estadística Mediana en es fr 18650 2022-06-12T21:06:04Z
Q230848 algorisme d'Euclides algorisme per calcular el màxim comú divisor Algorisme d'Euclides en 🏅 es fr 107319 2022-07-27T07:58:33Z
Q2334061 disseny d'experiments tècnica estadística que permet identificar i quantificar les causes d'un efecte dins d'un estudi experimental Disseny d'experiments en es fr 12963 2022-04-13T21:37:24Z
Q233858 geometria no euclidiana sistema formal de geometria els postulats i les proposicions dels quals difereixen en algun aspecte dels establerts per Euclides en el seu tractat Elements Geometria no euclidiana en es fr 2700 2022-01-03T17:29:45Z
Q237193 distribució exponencial distribució de probabilitat Distribució exponencial en es fr 5113 2021-11-27T14:22:07Z
Q243462 distribució khi quadrat distribució gamma Distribució khi quadrat en es fr 3357 2022-02-27T09:20:41Z
Q244761 composició funcional operació de funcions matemàtiques Composició de funcions en es fr 8150 2022-06-09T13:24:50Z
Q253255 valor p probabilitat d'obtenir un valor igual o més extrem que l'observat Valor p en es fr 2705 2022-06-15T19:18:54Z
Q254465 semblança idea de geometria Semblança en es fr 4776 2022-06-15T07:42:55Z
Q257 conjunt de Mandelbrot lloc geomètric de connexitat d'una determinada família uniparamètrica de polinomis quadràtics Conjunt de Mandelbrot en es fr 8829 2022-09-28T23:12:38Z
Q2658 Mètode de reducció de Gauss algorisme d'àlgebra lineal Mètode de reducció de Gauss en es fr 30546 2022-05-14T08:45:51Z
Q271977 equació diferencial en derivades parcials equació diferencial que conté funcions mutivariables desconegudes i les seves derivades parcials Equació diferencial en derivades parcials en es fr 10261 2022-02-12T07:57:32Z
Q273167 problemes de Hilbert llista de 23 problemes matemàtics publicada per David Hilbert l'any 1900 Problemes de Hilbert en es fr 16127 2022-08-31T19:05:55Z
Q274506 distribució uniforme contínua distribució uniforme en un interval Distribució uniforme contínua en es fr 4020 2022-04-06T21:04:34Z
Q2796622 mitjana terme general per diverses definicions del valor promig, la suma dividida pel total de termes Mitjana en es fr 19024 2022-07-13T23:01:04Z
Q28113351 inequació relació matemàtica que compara dos valors diferents Desigualtat matemàtica en es fr 26450 2022-09-25T11:51:58Z
Q2873 anàlisi de components principals tècnica estadística usada per reduir la dimensionalitat d'un conjunt de dades Anàlisi de components principals en es fr 5672 2021-12-18T18:37:40Z
Q2878974 Informàtica teòrica divisió o subconjunt de les ciències de computació i matemàtiques Informàtica teòrica en es fr 9515 2022-06-11T13:43:49Z
Q29175 derivada operació de càlcul infinitesimal Derivada 🏅 en 🏅 es fr 92684 2022-05-29T11:26:57Z
Q29961325 nombre aràbic qualsevol dels deu símbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9) Nombres aràbics en es fr 8794 2022-09-15T05:23:40Z
Q309479 Prova t de Student test estadístic Prova t de Student en es fr 10265 2022-09-28T23:12:48Z
Q310395 nombre −1 nombre enter negatiu −1 en es fr 1675 2022-01-09T16:34:10Z
Q319141 conjectura proposició en matemàtiques que no ha estat demostrada Conjectura en es fr 2783 2021-11-08T12:56:25Z
Q319400 aritmètica modular operacions algebraiques aplicades als residus resultants de dividir nombres enters entre un altre fix i positiu Aritmètica modular 🏅 en es fr 🏅 80766 2022-05-29T14:06:54Z
Q32043 suma operació matemàtica Suma en 🏅 es fr 4866 2022-03-02T08:21:02Z
Q33401 paradoxa de Russell paradoxa dels fonaments de les matemàtiques Paradoxa de Russell en es fr 4781 2020-11-27T22:29:03Z
Q33456 potència operació matemàtica Potenciació en es fr 17896 2022-05-13T07:14:45Z
Q33521 matemàtiques aplicades disciplina de les matemàtiques Matemàtiques aplicades en es fr 2142 2022-05-25T05:45:10Z
Q3358290 piràmide figura geomètrica Piràmide en es fr 1497 2022-02-14T19:02:20Z
Q339444 equació de Laplace equació diferencial en derivades parcials de segon ordre Equació de Laplace en es fr 3994 2022-06-06T16:18:48Z
Q34929 espai tridimensional model geomètric en què un punt s'especficia amb tres paràmetres Espai tridimensional en es fr 8957 2022-05-29T16:41:01Z
Q3574718 distribució uniforme discreta distribució de probabilitat Distribució uniforme discreta en es fr 2539 2022-05-26T05:54:18Z
Q36161 conjunt matemàtiques: concepte fonamental Conjunt en es fr 23657 2022-07-28T15:16:17Z
Q36253 longitud mesura d'una dimensió lineal Longitud en es fr 38809 2022-09-24T15:24:51Z
Q36810 quadrilàter polígon que té 4 costats i vèrtexs Quadrilàter en es fr 1965 2022-06-14T10:34:15Z
Q37105 recta objecte gromètric que s'esten en una mateixa direcció en una sola dimensió Recta en es fr 13018 2022-06-08T08:40:18Z
Q37555 polígon figura plana composta per una seqüència finits de segments rectes consecutius Polígon en es fr 13352 2022-09-20T23:18:20Z
Q381892 espai compacte espai topològic Espai compacte en es fr 7162 2022-09-28T01:02:43Z
Q386292 teorema dels nombre primers teorema de teoria de nombres Teorema dels nombres primers en es fr 17800 2022-04-15T07:24:37Z
Q38918 numeració romana nombre en el sistema de numeració romà Numeració romana en es fr 83084 2022-07-18T00:45:09Z
Q3913 sistema binari sistema de numeració en què els nombres es representen usant únicament les xifres zero i u Sistema binari en es fr 21392 2022-06-15T09:34:48Z
Q39297 volum magnitud física Volum en es fr 12928 2022-05-25T08:10:11Z
Q395 matemàtiques camp d'estudi (nombres, quantitat, estructura, relacions, espai, canvi) Matemàtiques en es fr 41257 2022-05-28T19:51:18Z
Q3968 àlgebra branca de les matemàtiques que estudia la quantitat considerada de la forma més general possible Àlgebra en es fr 33188 2022-06-16T15:12:17Z
Q40112 el·lipse corba tancada i plana El·lipse en es fr 5198 2022-05-12T08:31:33Z
Q40276 multiplicació operació aritmètica Multiplicació en es fr 4203 2022-06-24T08:13:25Z
Q40754 resta operació aritmètica Resta en es fr 3338 2022-04-24T11:03:33Z
Q41159 rombe quadrilàter paral·lelogram amb els quatre costats d'igual longitud Rombe en es fr 2815 2021-12-29T18:51:14Z
Q41299 equació de segon grau tipus d'equació algebraica Equació de segon grau en es fr 21186 2022-09-25T12:23:37Z
Q41690 secció àuria raó entre dos segments a i b Secció àuria en es fr 🏅 24598 2022-09-03T13:04:11Z
Q42989 topologia branca de les matemàtiques Topologia en es fr 39250 2022-05-28T16:45:30Z
Q43260 polinomi expressió matemàtica constituïda per una suma finita de productes entre variables i constants Polinomi en es fr 29314 2022-09-03T12:26:58Z
Q44337 matriu objecte matemàtic representat com a taula rectangular d'elements disposats en files i columnes Matriu (matemàtiques) en 🏅 es fr 30549 2022-06-27T07:13:48Z
Q4440864 dimensió nombre màxim de direccions independents en un espai matemàtic Dimensió en es fr 18445 2022-05-14T07:56:21Z
Q44455 teoria de jocs àrea de les matemàtiques aplicades Teoria dels jocs en es fr 17906 2022-03-27T08:30:53Z
Q44528 vector objecte geomètric que té magnitud i direcció Vector (matemàtiques) en es fr 8380 2022-06-15T17:08:59Z
Q44946 punt objecte primitiu de la geometria Punt (geometria) en es fr 1804 2020-12-12T07:30:36Z
Q45867 paral·lelogram quadrilàter amb dues parelles de costats paral·lels Paral·lelogram en es fr 4087 2022-06-07T08:21:55Z
Q46303 trapezi quadrilàter simple i convex amb dos costats paral·lels i els altres dos no paral·lels Trapezi en es fr 1514 2021-07-04T15:07:19Z
Q465274 equació diferencial ordinària equació diferencial que conté una o més funcions d'una variable independent en les seves derivades Equació diferencial ordinària en es fr 23493 2022-08-01T17:08:54Z
Q474881 teorema de Cantor teorema en teoria de conjunts Teorema de Cantor en es fr 8515 2022-06-07T12:08:57Z
Q47577 nombre de Fibonacci enter que forma part de la seqüència de Fibonacci Nombre de Fibonacci en es fr 40940 2022-09-25T17:24:07Z
Q48297 paràbola secció cònica d'excentricitat igual a 1 Paràbola en es fr 12786 2022-04-14T00:40:33Z
Q484637 equació lineal tipus d'equació algebraica Equació lineal en es fr 17036 2022-05-28T15:16:16Z
Q49008 nombre primer nombre natural, diferent de la unitat, que no és divisible sinó per ell mateix i per la unitat Nombre primer en 🏅 es 🏅 fr 63930 2022-07-20T08:54:27Z
Q49908 Mostra aleatòria selecció de punts d'un conjunt de dades en estadística Mostratge (estadística) en es fr 13540 2022-08-01T07:55:26Z
Q49918 població estadística conjunt d'elements que comparteixen almenys una propietat en comú que és objecte d'una anàlisi estadística Població estadística en es 2716 2022-09-19T12:20:06Z
Q50701 variable quantitat susceptible de prendre deiferents valors numèrics dins d'un conjunt de nombres específic Variable (matemàtiques) en es fr 4559 2021-07-31T21:49:59Z
Q53875 paral·lelisme relació matemàtica Paral·lelisme (geometria) en es fr 2221 2022-04-12T23:09:56Z
Q576072 Distribució t de Student llei de probabilitat Distribució t de Student en es fr 4954 2022-04-13T21:39:24Z
Q579978 àlgebra homològica branca de les matemàtiques Àlgebra homològica en es 29707 2022-05-28T18:30:44Z
Q5862903 Teoria de la probabilitat branca de les matemàtiques Teoria de la probabilitat en es fr 27222 2022-09-23T17:31:27Z
Q595298 feix objecte en matemàtiques Feix (matemàtiques) en es fr 23972 2022-04-08T02:05:57Z
Q607728 nombre irracional nombre no expresable com un enter dividit entre un altre Nombre irracional en es fr 🏅 29481 2022-06-13T18:46:07Z
Q613048 teoria de nombres algebraics branca de la teoria dels nombres Teoria de nombres algebraics en es fr 23863 2022-09-17T13:51:25Z
Q616608 cos dels nombres algebraics extensió en un grau finit del cos de nombre racionals Cos dels nombres algebraics en es fr 17191 2022-05-29T08:10:49Z
Q620994 error estàndard propietat estadística Error estàndard en es fr 2748 2022-09-03T09:31:57Z
Q621542 diagrama commutatiu col·lecció de maper en què totes les composicions de mapes que comencin pel mateix conjunt i acabin pel mateix conjunt donen el mateix resultat Diagrama commutatiu en es fr 8696 2022-08-11T23:22:26Z
Q621550 topologia general branca de la topologia Topologia general en es 8452 2022-01-21T19:20:45Z
Q623472 espai de probabilitat concepte matemàtic en teoria de probabilitats Espai de probabilitat en es fr 19478 2022-06-20T07:35:12Z
Q62494 Coordenades polars Sistema de coordenades en dues dimensions Coordenades polars 🏅 en es 🏅 fr 33172 2022-05-29T11:47:58Z
Q62912 sistema de coordenades cartesianes tipus de coordenades ortogonals utilitzades en espais euclidians Sistema de coordenades cartesianes en es fr 23844 2022-06-19T07:06:03Z
Q638328 sistema dinàmic model matemàtic que descriu la dependència temporal d'un punt en l'espai geomètric Sistema dinàmic en es fr 13489 2021-06-30T14:28:54Z
Q648995 varietat algebraica objeccte matemàtic estudiat en el camp de la geometria algebraica Varietat algebraica en es fr 27461 2022-04-14T11:09:01Z
Q6501221 teoria de control camp interdisciplinari de l'enginyeria i de les matemàtiques que estudia el comportament de sistemes dinàmics Teoria de control en es fr 5885 2022-03-15T00:09:00Z
Q6520159 transformada de Fourier transformació matemàtica que expressa una funció del temps com funció de la freqüència Transformada de Fourier en es fr 18775 2022-04-14T02:21:49Z
Q65943 teorema proposició matemàtica demostrable en un sistema formal Teorema en es fr 31815 2022-05-31T10:09:05Z
Q66055 fracció representació matemàtica d'una porció d'un tot Fracció en es fr 6169 2022-03-10T13:26:23Z
Q660848 sistema no-lineal sistema en què el canvi de la sortida (output) no és proporcional al canvi de l'entrada (input) Sistema no lineal en es fr 21474 2022-05-29T08:01:38Z
Q662830 grup fonamental grup matemàtic de les classes d'homotopia de bucles en un espai topòlogic Grup fonamental en es fr 28638 2022-07-01T17:58:13Z
Q670235 teorema fonamental de l'aritmètica teorema sobre la factorització en nombres primers d'un nombre Teorema fonamental de l'aritmètica en es fr 3861 2022-06-07T12:12:28Z
Q674533 inverses de les funcions trigonomètriques funció inversa d'una funció trigonomètrica Inverses de les funcions trigonomètriques en es fr 20169 2022-04-13T23:01:40Z
Q719395 categoria estructura matemàtica de la teoria de categories Categoria (matemàtiques) en es 19147 2022-03-24T08:37:17Z
Q727659 àlgebra commutativa branca de l'àlgebra que estudia els anells commutatius Àlgebra commutativa en es fr 5407 2022-05-18T07:38:12Z
Q746083 homotopia concepte en topologia algebraica Homotopia en es fr 2425 2021-01-16T15:00:30Z
Q746242 P versus NP problema d'infromàtica no resolt sobre la complexitat computacional P versus NP en es fr 11114 2022-06-07T08:08:33Z
Q753035 superfície de Riemann varietat complexa unidimensional Superfície de Riemann en es fr 8841 2022-06-15T11:09:50Z
Q755991 teorema de l'índex d'Atiyah-Singer teorema que afirma que la diferència entre la dimensió del kernel i del cokernel d'un operador diferencial en una varietat és la integral de la classe característica Teorema de l'índex d'Atiyah-Singer en es fr 30309 2022-08-13T09:12:05Z
Q761383 geometria riemanniana branca de la geometria diferencial Geometria riemanniana en es fr 2600 2021-12-27T13:48:36Z
Q76592 combinatòria branca de les matemàtiques discretes Combinatòria en es fr 5725 2022-03-22T10:32:31Z
Q769909 programació no lineal procés de resolució d'alguns problemes d'optimització Programació no lineal en es fr 3537 2022-06-14T07:45:22Z
Q774123 teoria de l'aproximació teoria sobre l'acostament de manera acceptable a càlculs matemàtics inexactes Teoria de l'aproximació en es fr 17405 2022-08-16T05:00:49Z
Q7754 anàlisi matemàtica branca de les matemàtiques Anàlisi matemàtica en es fr 30424 2022-09-25T09:39:02Z
Q80091 integral operació del càlcul infinitesimal Integració 🏅 en es fr 79866 2022-08-24T17:24:59Z
Q8084 trigonometria branca de les matemàtiques Trigonometria en es fr 30044 2022-05-29T10:08:40Z
Q8087 geometria branca de les matemàtiques que estudia les figures geomètriques i les propietats de l'espai Geometria en es fr 32802 2022-06-05T10:03:34Z
Q812535 inferència bayesiana mètode d'inferència estadística en què s'utilitza el teorema de Bayes per actualitzar la probabilitat d'una hipòtesi a mesura que es disposa de més dades o informació Inferència bayesiana en es fr 4130 2022-06-11T13:41:28Z
Q812880 cub políedre regular de sis cares Cub en es fr 1738 2022-01-08T19:37:08Z
Q81365 nombre decimal sistema de numeració amb deu com a base Nombre decimal en es fr 11521 2022-05-21T08:19:51Z
Q81392 fractal objecte matemàtic Fractal en es fr 33211 2022-05-28T12:04:57Z
Q814232 enquesta estudi de mostratge d'unitats individuals de població i les tècnique de recol·lecció de dades associades Enquesta en es fr 8374 2022-01-13T16:34:10Z
Q818930 teoria de la computabilitat estudi sobre les funcions computables Teoria de la computabilitat en es fr 6384 2022-06-07T12:13:58Z
Q82435 Nombre e constant matemàtica Nombre e en 🏅 es fr 9350 2022-08-12T05:16:41Z
Q82571 Àlgebra lineal branca de les matemàtiques Àlgebra lineal en es fr 34787 2022-05-29T08:52:14Z
Q825857 esfera de Riemann manera de representar el pla dels nombres complexos sobre una esfera Esfera de Riemann en es fr 18181 2022-07-17T22:07:11Z
Q82990 xifra caràcter numèric Xifra en es fr 3976 2021-10-23T14:43:02Z
Q83043 hexàgon polígon de sis costats Hexàgon en es fr 3172 2021-03-04T15:03:36Z
Q83478 grup estructura algebraica Grup (matemàtiques) en 🏅 es fr 10297 2022-06-09T08:23:01Z
Q837683 Distribució de Pareto distribució de probabilitat Distribució de Pareto en es fr 44161 2022-09-25T12:00:38Z
Q837863 matemàtica pura àrea de les matemàtiques que estudia conceptes totalment abstractes Matemàtica pura en es fr 1858 2022-07-13T03:00:41Z
Q844718 teoria de la computació branca de les matemàtiques que estudia problemes de decidibilitat Teoria de la computació en es 18671 2022-09-28T06:46:56Z
Q844937 integral múltiple integral definida en una regió multi-dimensional d'una funció multi-variable Integral múltiple 🏅 en es fr 37391 2022-04-13T22:55:50Z
Q847204 Convergència (successió matemàtica) seqüència nul·la, valor a què els termes d'una seqüència tendeixen Convergència (successió matemàtica) en es fr 5045 2022-06-09T15:33:09Z
Q849798 teoria de nusos estudi dels nusos matemàtics Teoria de nusos en es fr 9205 2022-06-07T12:14:28Z
Q852973 característica d'Euler invariant topològica en matemàtiques Característica d'Euler en es fr 3419 2022-06-09T07:11:41Z
Q854531 anàlisi real branca de l'anàlisi matemàtica Anàlisi real en es fr 27286 2021-11-06T14:52:25Z
Q858656 anell commutatiu estructura algebraica Anell commutatiu en es fr 3687 2022-07-09T11:04:55Z
Q874429 teoria de grups branca de les matemàtiques que estudia les propietats algebraiques dels grups Teoria de grups en es fr 12764 2022-06-07T12:13:08Z
Q876215 anàlisi harmònica estudi de les superposicions en matemàtiques Anàlisi harmònica en es fr 6044 2022-01-06T09:10:20Z
Q903783 teoria informal de conjunts una de les diverses teories de conjunts que s'utilitzen en els fonaments de les matemàtiques Teoria informal de conjunts en es fr 3519 2020-09-13T20:06:58Z
Q903820 teoria de cossos branca de les matemàtiques Teoria de cossos en es 1939 2022-06-07T12:12:58Z
Q905896 equació diofàntica equació algebraica de dues o més incògnites Equació diofàntica en es fr 4183 2022-06-10T10:23:23Z
Q913764 fórmula de la integral de Cauchy fórmula dins del càlcul integral de variable complexa Fórmula de la integral de Cauchy en es fr 1662 2022-07-12T02:10:31Z
Q9165172 nombre imaginari nombre complex amb part real igual a zero Nombre imaginari en es fr 10298 2022-04-14T00:14:55Z
Q92552 teoria de Galois branca de les matemàtiques que relaciona la teoria de cossos amb la teoria de grups Teoria de Galois en es fr 6842 2022-04-14T02:01:25Z
Q93344 funció trigonomètrica funció la variable de la qual és un angle Funció trigonomètrica 🏅 en es fr 60499 2022-05-29T12:58:21Z
Q9492 probabilitat mesura quantitativa per mitjà de la qual s'obté la freqüència d'un succés determinat Probabilitat en es fr 33629 2022-09-03T09:23:28Z
Q959203 triangle de Reuleaux polígon de Reuleaux de tres costats Triangle de Reuleaux en 🏅 es fr 8618 2022-03-15T14:35:50Z
Q976981 fórmula equació que utilitza notació matemàtica o científica Fórmula en es fr 5496 2022-07-07T22:43:06Z