Viquiprojecte:Noms comuns d'espècies/Part I: Rangs superiors

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Rang taxonòmics superiors del Regne Animal (De Regne fins a ordre)

Posició Rang Nom científic Nom comú
1 Regne Animalia Animals
2 Subregne Parazoa Parazou
3 Fílum Placozoa Placozou
4 Fílum Porifera Porífer o Esponja de mar
5 Classe Calcarea Esponja calcària
6 Subclasse Calcinea
7 Ordre Clathrinida
8 Ordre Leucettida
9 Ordre Murrayonida
10 Subclasse Calcaronea
11 Ordre Baerida
12 Ordre Leucosolenida
13 Ordre Lithonida
14 Ordre Pharetronida
15 Ordre Sycettida
16 Classe Demospongiae Demospongi
17 Subclasse Heteroscleromorpha
18 Ordre Agelasida
19 Ordre Axinellida
20 Ordre Biemnida
21 Ordre Bubarida
22 Ordre Clionaida
23 Ordre Desmacellida
24 Ordre Haplosclerida
25 Ordre Merliida
26 Ordre Poecilosclerida Poecilosclèrid
27 Ordre Polymastiida
28 Ordre Scopalinida
29 Ordre Sphaerocladina
30 Ordre Spongillida
31 Ordre Suberitida
32 Ordre Tethyida
33 Ordre Tetractinellida
34 Ordre Trachycladida
35 Subclasse Keratosa
36 Ordre Dendroceratida
37 Ordre Dictyoceratida
38 Subclasse Verongimorpha
39 Ordre Chondrillida
40 Ordre Chondrosiida
41 Ordre Verongiida
42 Classe Hexactinellida Hexactinèl·lid
43 Subclasse Amphidiscophora
44 Ordre Amphidiscosida
45 Ordre Amphidiscosa
46 Subclasse Hexasterophora Hexasteròfor
47 Ordre Aulocalycoida
48 Ordre Hexactinosa
49 Ordre Lychniscosa
50 Ordre Lyssacinosa
51 Subregne Eumetazoa Eumetazou
52 Fílum Ctenophora Ctenòfor
53 Classe Nuda Nude
54 Ordre Beroida
55 Classe Tentaculata Tentaculat
56 Ordre Cestida
57 Ordre Cydippida
58 Ordre Lobata Lobat
59 Ordre Platyctenida
60 Fílum Cnidaria Cnidari
61 Classe Anthozoa Antozou
62 Subclasse Ceriantipatharia Ceriantipatari
63 Ordre Antipatharia Antipatari
64 Ordre Ceriantharia Ceriantari
65 Subclasse Hexacorallia o Zoantharia Hexacoral·lari o Zoantari
66 Ordre Actiniaria Anemone de mar
67 Ordre Corallimorpharia Coral·limorfari
68 Ordre Scleractinia Escleractini
69 Ordre Zoanthidea Zoàntid
70 Subclasse Octocorallia Octocoràl·lia
71 Ordre Alcyonacea Coral tou
72 Ordre Gastraxonacea
73 Ordre Gorgonacea Gorgònia
74 Ordre Helioporacea
75 Ordre Pennatulacea Llapis de mar
76 Ordre Protoalcyonaria
77 Ordre Stolonifera
78 Ordre Telestacea
79 Subfílum Medusozoa Medusozou
80 Classe Cubozoa Cubomedusa o Cubozou
81 Ordre Carybdeida
82 Ordre Chirodropida
83 Classe Hydrozoa Hidrozou
84 Subclasse Hydroidolina
85 Ordre Anthoathecata
86 Ordre Leptothecata
87 Ordre Siphonophorae Sifonòfor
88 Subclasse Trachylinae
89 Ordre Actinulida
90 Ordre Limnomedusae
91 Ordre Narcomedusae
92 Ordre Trachymedusae Traquimedusa
93 Classe Polypodiozoa
94 Ordre Polypodiidea
95 Classe Scyphozoa Escifozou
96 Ordre Coronatae
97 Subclasse Discomedusae
98 Ordre Rhizostomeae
99 Ordre Semaeostomeae
100 Classe Staurozoa
101 Ordre Stauromedusae
102 Subfílum Myxozoa
103 Classe Malacosporea
104 Ordre Malacovalvulida
105 Classe Myxosporea
106 Ordre Actinomyxida
107 Ordre Bipolarina
108 Ordre Helicosporida
109 Ordre Myxosporida
110 Ordre Unipolarina
111 Clade Planulozoa Planulozou
112 Clade Bilateria Bilateri
113 Clade Nephrozoa Nefrozou
114 Fílum Acoelomorpha Acelomorf
115 Classe Acoela Acel
116 Classe Nemertodermatida
117 Ordre Ascopariidae
118 Ordre Nemertodermatidae
119 Ordre Nemertinoides
120 Superfílum Deuterostomia Deuteròstom
121 Fílum Chaetognatha Quetògnat
122 Classe Sagittoidea
123 Ordre Aphragmophora
124 Ordre Phragmophora
125 Fílum Chordata Cordat
126 Subfílum Cephalochordata Cefalocordat
127 Classe Leptocardii
128 Ordre Amphioxiformes Amfioxiforme
129 Subfílum Tunicata Tunicat
130 Classe Ascidiacea Ascídia
131 Ordre Aplousobranchia
132 Ordre Phlebobranchia
133 Ordre Stolidobranchia
134 Classe Larvacea Larvaci
135 Ordre Copelata
136 Classe Thaliacea Taliaci
137 Ordre Doliolida
138 Ordre Pyrosomida
139 Ordre Salpida
140 Subfílum Vertebrata Vertebrat
141 Superclasse Agnatha Àgnat
142 Classe Cephalaspidomorphi Cefalaspidomorf
143 Subclasse Hyperoartia Hiperoarti
144 Ordre Petromyzontiformes
145 Classe Myxini
146 Ordre Myxiniformes
147 Infrafílum Gnathostomata Gnatostomat
148 Classe Chondrichthyes Condricti
149 Subclasse Elasmobranchii Elasmobranqui
150 Superordre Batoidea Batoïdeu
151 Ordre Myliobatiformes Miliobatiforme
152 Ordre Pristiformes
153 Ordre Rajiformes Raïforme
154 Ordre Torpediniformes Torpediniforme
155 Superordre Selachimorpha Tauró
156 Ordre Carcharhiniformes Carcariniforme
157 Ordre Heterodontiformes Heterodontiforme
158 Ordre Hexanchiformes Hexanquiforme
159 Ordre Lamniformes Lamniforme
160 Ordre Orectolobiformes Orectolobiforme
161 Ordre Pristiophoriformes Pristioforiforme
162 Ordre Squatiniformes Esquatiniforme
163 Ordre Squaliformes Esqualiforme
164 Subclasse Holocephali Holocèfal
165 Ordre Chimaeriformes Quimera
166 Superclasse Osteichthyes Osteïcti
167 Classe Actinopterygii Actinopterigi
168 Subclasse Chondrostei Condrosti
169 Ordre Acipenseriformes Acipenseriforme
170 Ordre Polypteriformes Polipteriforme
171 Subclasse Neopterygii Neopterigi
172 Infraclasse Holostei Holosti
173 Ordre Amiiformes Àmia
174 Ordre Lepisosteiformes Lepisosteiforme
175 Infraclasse Teleostei Teleosti
176 Superordre Acanthopterygii Acantopterigi
177 Ordre Atheriniformes Ateriniforme
178 Ordre Beloniformes Beloniforme
179 Ordre Beryciformes Bericiforme
180 Ordre Cetomimiformes Cetomimiforme
181 Ordre Cyprinodontiformes Ciprinodontiforme
182 Ordre Gobiesociformes Gobiesociforme
183 Ordre Gasterosteiformes Gasterosteïforme
184 Ordre Mugiliformes Mugiliforme
185 Ordre Perciformes Perciforme
186 Ordre Pleuronectiformes Pleuronectiforme
187 Ordre Scorpaeniformes Escorpeniforme
188 Ordre Stephanoberyciformes Estefanobericiforme
189 Ordre Synbranchiformes Simbranquiforme
190 Ordre Syngnathiformes Singnatiforme
191 Ordre Tetraodontiformes Tetraodontiforme
192 Ordre Zeiformes Zeïforme
193 Superordre Clupeomorpha
194 Ordre Clupeiformes Clupeïforme
195 Superordre Cyclosquamata
196 Ordre Aulopiformes Aulopiforme
197 Superordre Elopomorpha Elopomorf
198 Ordre Albuliformes Albuliforme
199 Ordre Anguilliformes Anguil·liforme
200 Ordre Elopiformes Elopiforme
201 Ordre Notacanthiformes Notacantiforme
202 Ordre Saccopharyngiformes Sacofaringiforme
203 Superordre Lampridiomorpha
204 Ordre Lampriformes Lampridiforme
205 Superordre Ostariophysi Ostariofisi
206 Ordre Characiformes Caraciforme
207 Ordre Cypriniformes Cipriniforme
208 Ordre Gonorynchiformes Gonorinquiforme
209 Ordre Gymnotiformes Gimnotiforme
210 Ordre Siluriformes Siluriforme
211 Superordre Osteoglossomorpha Osteoglossomorf
212 Ordre Hiodontiformes Hiodontiforme
213 Ordre Osteoglossiformes Osteoglossiforme
214 Superordre Paracanthopterygii Paracantopterigi
215 Ordre Batrachoidiformes Batracoidiforme
216 Ordre Gadiformes Gadiforme
217 Ordre Lophiiformes Lofiforme
218 Ordre Ophidiiformes Ofidiforme
219 Ordre Percopsiformes Percopsiforme
220 Superordre Polymyxiomorpha
221 Ordre Polymixiiformes Polimixiforme
222 Superordre Protacanthopterygii Protacantopterigi
223 Ordre Esociformes Esociforme
224 Ordre Osmeriformes Osmeriforme
225 Ordre Salmoniformes Salmoniforme
226 Superordre Scopelomorpha Escopelomorf
227 Ordre Myctophiformes Mictofiforme
228 Superordre Stenopterygii Estenopterigi
229 Ordre Ateleopodiformes Ateleopodiforme
230 Ordre Stomiiformes Estomiforme
231 Classe Sarcopterygii Sarcopterigi
232 Subclasse Actinistia
233 Ordre Coelacanthiformes Celacantiforme
234 Subclasse Dipnoi
235 Ordre Ceratodontiformes Ceratodontiforme
236 Ordre Lepidosireniformes Lepidosireniforme
237 Superclasse Tetrapoda Tetràpode
238 Classe Amphibia Amfibi
239 Subclasse Lissamphibia Lissamfibi
240 Ordre Anura Anur
241 Ordre Caudata Urodel
242 Ordre Gymnophiona Gimnofió
243 Classe Aves Ocell
244 Infraclasse Neognathae Neògnat
245 Superordre Galloanserae Gal·loanseri
246 Ordre Anseriformes Anseriforme
247 Ordre Galliformes Gal·liforme
248 Superordre Neoaves
249 Ordre Accipitriformes
250 Ordre Apodiformes Apodiforme
251 Ordre Bucerotiformes
252 Ordre Cariamiformes
253 Ordre Caprimulgiformes Caprimulgiforme
254 Ordre Charadriiformes Caradriforme
255 Ordre Cathartiformes
256 Ordre Ciconiiformes Ciconiforme
257 Ordre Coliiformes Coliforme
258 Ordre Columbiformes Columbiforme
259 Ordre Coraciiformes Coraciforme
260 Ordre Cuculiformes Cuculiforme
261 Ordre Eurypygiformes
262 Ordre Falconiformes Falconiforme
263 Ordre Gaviiformes Gaviforme
264 Ordre Gruiformes Gruïforme
265 Ordre Leptosomatiformes
266 Ordre Mesitornithiformes
267 Ordre Musophagiformes
268 Ordre Opisthocomiformes
269 Ordre Otidiformes
270 Ordre Passeriformes Passeriforme
271 Ordre Pelecaniformes Pelicaniforme
272 Ordre Phaethontiformes
273 Ordre Phoenicopteriformes Fenicopteriforme
274 Ordre Piciformes Piciforme
275 Ordre Podicipediformes Podicipediforme
276 Ordre Procellariiformes Procel·lariforme
277 Ordre Psittaciformes Psitaciforme
278 Ordre Pteroclidiformes Pteroclidiforme
279 Ordre Sphenisciformes Esfenisciforme
280 Ordre Strigiformes Estrigiforme
281 Ordre Suliformes
282 Ordre Trogoniformes Trogoniforme
283 Infraclasse Paleognathae Paleògnat
284 Ordre Apterygiformes
285 Ordre Casuariiformes Casuariforme
286 Ordre Rheiformes Reïforme
287 Ordre Struthioniformes Estrutioniforme
288 Ordre Tinamiformes Tinamiforme
289 Classe Mammalia Mamífer
290 Subclasse Prototheria Prototeri
291 Ordre Monotremata Monotrema
292 Subclasse Theria Teri
293 Infraclasse Eutheria Euteri
294 Superordre Afrotheria Afroteri
295 Ordre Afrosoricida Afrosorícid
296 Ordre Hyracoidea Damà
297 Ordre Macroscelidea Musaranya elefant
298 Ordre Proboscidea Proboscidi
299 Ordre Sirenia Sireni
300 Ordre Tubulidentata Tubulidentat
301 Superordre Euarchontoglires Euarcontoglir
302 Ordre Dermoptera Lèmur volador
303 Ordre Lagomorpha Lagomorf
304 Ordre Primates Primat
305 Ordre Rodentia Rosegador
306 Ordre Scandentia Tupaia
307 Superordre Laurasiatheria Laurasiateri
308 Ordre Artiodactyla Artiodàctil
309 Ordre Carnivora Carnívor
310 Ordre Chiroptera Quiròpter
311 Ordre Eulipotyphla Eulipotifle
312 Ordre Perissodactyla Perissodàctil
313 Ordre Pholidota Pangolí
314 Superordre Xenarthra Xenartre
315 Ordre Cingulata Cingulat
316 Ordre Pilosa Pilós
317 Infraclasse Metatheria Metateri
318 Superordre Ameridelphia Ameridelf
319 Ordre Didelphimorphia Didelfimorf
320 Ordre Paucituberculata Opòssum rata
321 Superordre Australidelphia Australidelf
322 Ordre Dasyuromorphia Dasiüromorf
323 Ordre Diprotodontia Diprotodont
324 Ordre Microbiotheria Microbioteri
325 Ordre Notoryctemorphia
326 Ordre Peramelemorphia Peramelemorf
327 Classe Reptilia Rèptil
328 Subclasse Anapsida Anàpsid
329 Ordre Testudines Tortuga
330 Subclasse Diapsida Diàpsid
331 Infraclasse Archosauromorpha Arcosauromorf
332 Superordre Crocodylomorpha Crocodilomorf
333 Ordre Crocodilia Crocodili
334 Infraclasse Lepidosauromorpha Lepidosauromorf
335 Superordre Lepidosauria Lepidosaure
336 Ordre Sphenodontia Esfenodont
337 Ordre Squamata Escatós
338 Fílum Echinodermata Equinoderm
339 Subfílum Asterozoa Estrella de mar
340 Classe Asteroidea Asteroïdeu
341 Ordre Velatida Velàtid
342 Superordre Forcipulatacea
343 Ordre Brisingida Brisíngid
344 Ordre Forcipulatida Forcipulàtid
345 Superordre Spinulosacea
346 Ordre Spinulosida Espinulòsid
347 Superordre Valvatacea
348 Ordre Notomyotida Notomiòtid
349 Ordre Paxillosida Paxil·lòsid
350 Ordre Valvatida Valvàtid
351 Infraclasse Concentricycloidea Concentricicloïdeu
352 Classe Ophiuroidea Ofiuroïdeu
353 Ordre Oegophiurida
354 Ordre Ophiurida
355 Ordre Phrynophiurida
356 Subfílum Crinozoa
357 Classe Crinoidea Crinoïdeu
358 Subclasse Articulata (subclasse)
359 Ordre Bourgueticrinida
360 Ordre Comatulida
361 Subfílum Echinozoa
362 Classe Echinoidea Eriço de mar
363 Subclasse Cidaroidea
364 Ordre Cidaroida
365 Subclasse Euechinoidea Euequinoïdeu
366 Ordre Echinothurioida
367 Infraclasse Acroechinoidea
368 Ordre Aspidodiadematoida
369 Ordre Diadematoida
370 Ordre Micropygoida
371 Ordre Pedinoida
372 Infraclasse Carinacea
373 Superordre Calycina
374 Ordre Salenioida
375 Superordre Echinacea
376 Ordre Arbacioida Arbàcid
377 Ordre Camarodonta
378 Ordre Stomopneustoida
379 Infraclasse Irregularia
380 Ordre Echinoneoida
381 Superordre Atelostomata Atelostomat
382 Ordre Holasteroida
383 Ordre Spatangoida
384 Superordre Neognathostomata
385 Ordre Cassiduloida
386 Ordre Clypeasteroida
387 Ordre Echinolampadoida
388 Classe Holothuroidea
389 Superordre Apodacea
390 Ordre Apodida Apòdid
391 Ordre Molpadiida Molpàdid
392 Superordre Aspidochirotacea
393 Ordre Aspidochirotida Aspidoquiròtid
394 Ordre Elasipodida Elasipòdid
395 Superordre Dendrochirotacea
396 Ordre Dactylochirotida Dactiloquiròtid
397 Ordre Dendrochirotida Dendroquiròtid
398 Fílum Hemichordata Hemicordat
399 Classe Enteropneusta Enteropneust
400 Classe Planctosphaeroidea
401 Classe Pterobranchia Pterobranqui
402 Ordre Cephalodiscoidea
403 Ordre Rhabdopleuroidea
404 Fílum Xenacoelomorpha
405 Clade Protostomia Protòstom
406 Superfílum Ecdysozoa Ecdisozou
407 Clade Cycloneuralia Cicloneural
408 Clade Nematoida Nematoid
409 Fílum Nematoda Nematode
410 Classe Chromadorea
411 Ordre Ascaridida Ascarídid (ordre)
412 Ordre Camallanida
413 Ordre Diplogasterida
414 Ordre Rhabdiasida
415 Ordre Rhabditida
416 Ordre Spirurida
417 Ordre Strongylida
418 Ordre Tylenchida Tilènquid (ordre)
419 Subclasse Chromadoria Cromadori
420 Ordre Araeolaimida
421 Ordre Desmodorida
422 Ordre Desmoscolecida
423 Ordre Monhysterida
424 Classe Dorylaimea
425 Ordre Dorylaimida
426 Ordre Mermithida
427 Ordre Muspiceida
428 Ordre Trichocephalida
429 Classe Enoplea
430 Subclasse Enoplia Enopli
431 Ordre Enoplida
432 Fílum Nematomorpha Nematomorf o Gordiaci
433 Ordre Gordioidea
434 Ordre Nectonematoidea
435 Clade Scalidophora Escalidòfor
436 Fílum Kinorhyncha Quinorrinc
437 Ordre Cyclorhagida
438 Ordre Homalorhagida
439 Fílum Loricifera Loricífer
440 Ordre Nanaloricida
441 Fílum Priapulida Priapúlid
442 Classe Halicryptomorpha
443 Ordre Halicryptomorphida
444 Classe Priapulimorpha
445 Ordre Priapulimorphida
446 Classe Seticoronaria
447 Ordre Seticoronarida
448 Clade Panarthropoda Panartròpode
449 Fílum Arthropoda Artròpode
450 Clade Paraxopoda
451 Subfílum Chelicerata Quelicerat
452 Classe Arachnida Aràcnid
453 Ordre Opiliones Opilió
454 Ordre Palpigradi Palpígrad
455 Ordre Pseudoscorpiones Pseudoescorpí
456 Ordre Ricinulei Ricinuli
457 Ordre Scorpiones Escorpí
458 Ordre Solifugae Solífug
459 Subclasse Tetrapulmonata Tetrapulmonat
460 Ordre Amblypygi Amblipigi
461 Ordre Araneae Aranya
462 Ordre Schizomida Esquizòmid
463 Ordre Thelyphonida Telifònid
464 Subclasse Acari Àcar
465 Superordre Acariformes Acariforme
466 Ordre Sarcoptiformes Sarcoptiforme
467 Ordre Trombidiformes Trombidiforme
468 Superordre Opilioacariformes Opilioacariforme
469 Ordre Opilioacarida
470 Superordre Parasitiformes Parasitiforme
471 Ordre Holothyrida
472 Ordre Ixodida Paparra
473 Ordre Mesostigmata Mesostigmat
474 Classe Merostomata Merostomat
475 Ordre Xiphosura Xifosur
476 Classe Pycnogonida Picnogònid
477 Ordre Pantopoda Pantòpode
478 Subfílum Myriapoda Miriàpode
479 Classe Chilopoda Quilòpode
480 Subclasse Notostigmophora
481 Ordre Scutigeromorpha
482 Subclasse Pleurostigmophora
483 Ordre Craterostigmomorpha
484 Ordre Geophilomorpha Geofilomorf
485 Ordre Lithobiomorpha Litobiomorf
486 Ordre Scolopendromorpha Escolopendromorf
487 Classe Diplopoda Diplòpode
488 Subclasse Helminthomorpha
489 Ordre Callipodida
490 Ordre Chordeumatida
491 Ordre Julida
492 Ordre Platydesmida
493 Ordre Polydesmida
494 Ordre Polyzoniida
495 Ordre Siphoniulida
496 Ordre Siphonophorida
497 Ordre Spirobolida
498 Ordre Spirostreptida
499 Ordre Stemmiulida
500 Subclasse Penicillata
501 Ordre Polyxenida
502 Subclasse Pentazonia
503 Ordre Glomerida
504 Ordre Glomeridesmida
505 Classe Pauropoda Pauròpode
506 Ordre Pauropodina
507 Classe Symphyla Símfil
508 Clade Pancrustacea Pancrustaci
509 Clade Altocrustacea Altocrustaci
510 Clade Miracrustacea Miracrustaci
511 Subfílum Hexapoda Hexàpode
512 Classe Entognatha Entògnat
513 Ordre Diplura Diplur
514 Clade Ellipura El·lipur
515 Ordre Collembola Col·lèmbol
516 Ordre Protura Protur
517 Classe Insecta Insecte
518 Clade Dicondylia Dicondil
519 Subclasse Apterygota Apterigot
520 Ordre Zygentoma Zigentom
521 Subclasse Pterygota Pterigot
522 Infraclasse Neoptera Neopter
523 Ordre Blattodea Blatodeu
524 Ordre Dermaptera Dermàpter
525 Ordre Embioptera Embiòpter
526 Ordre Grylloblattodea Gril·loblatodeu
527 Ordre Isoptera Tèrmit
528 Ordre Mantodea Mantodeu
529 Ordre Mantophasmatodea Mantofasmatodeu
530 Ordre Orthoptera Ortòpter
531 Ordre Phasmatodea Fasmatodeu
532 Ordre Plecoptera Plecòpter
533 Ordre Zoraptera Zoràpter
534 Superordre Endopterygota Endopterigot
535 Ordre Coleoptera Coleòpter
536 Ordre Diptera Dípter
537 Ordre Hymenoptera Himenòpter
538 Ordre Lepidoptera Lepidòpter
539 Ordre Mecoptera Mecòpter
540 Ordre Megaloptera Megalòpter
541 Ordre Neuroptera Neuròpter
542 Ordre Raphidioptera Rafidiòpter
543 Ordre Siphonaptera Puça
544 Ordre Strepsiptera Estrepsípter
545 Ordre Trichoptera Tricòpter
546 Superordre Exopterygota Exopterigot
547 Ordre Hemiptera Hemípter
548 Ordre Phthiraptera Ftiràpter
549 Ordre Psocoptera Psocòpter
550 Ordre Thysanoptera Tisanòpter
551 Clade Monocondylia Monocondil
552 Ordre Archaeognatha Arqueògnat
553 Clade Xenocarida Xenocàrid
554 Classe Cephalocarida Cefalocàrid
555 Ordre Brachypoda
556 Classe Remipedia Remipedi
557 Ordre Nectiopoda
558 Clade Vericrustacea Vericrustaci
559 Classe Branchiopoda Branquiòpode
560 Subclasse Phyllopoda Fil·lòpode
561 Ordre Diplostraca Diplostraci
562 Ordre Notostraca Notostraci o Tortugueta
563 Subclasse Sarsostraca
564 Ordre Anostraca Anostraci
565 Clade Multicrustacea Multicrustaci
566 Clade Communostraca Communòstrac
567 Classe Malacostraca Malacostraci
568 Subclasse Eumalacostraca Eumalacostraci
569 Superordre Eucarida Eucàrid
570 Ordre Amphionidacea
571 Ordre Decapoda Decàpode
572 Ordre Euphausiacea Eufausiaci o Krill
573 Superordre Peracarida Peracàrid
574 Ordre Amphipoda Amfípode
575 Ordre Cumacea
576 Ordre Isopoda Isòpode
577 Ordre Lophogastrida
578 Ordre Mictacea
579 Ordre Mysida
580 Ordre Spelaeogriphacea
581 Ordre Stygiomysida
582 Ordre Tanaidacea
583 Ordre Thermosbaenacea
584 Superordre Syncarida
585 Ordre Anaspidacea
586 Ordre Bathynellacea
587 Subclasse Hoplocarida Hoplocàrid
588 Ordre Stomatopoda Estomatòpode
589 Subclasse Phyllocarida Fil·locàride
590 Ordre Leptostraca Leptostraci
591 Classe Thecostraca Tecostraci
592 Infraclasse Ascothoracida
593 Ordre Dendrogastrida
594 Ordre Laurida
595 Infraclasse Cirripedia Cirrípede
596 Superordre Acrothoracica Acrotoràcic
597 Ordre Apygophora
598 Ordre Pygophora
599 Superordre Rhizocephala Rizocèfal
600 Ordre Akentrogonida
601 Ordre Kentrogonida
602 Superordre Thoracica Toràcic
603 Ordre Pedunculata Peu de cabra
604 Ordre Sessilia Sèssils
605 Infraclasse Facetotecta Facetotecte
606 Clade Copepoda Copèpode
607 Ordre Calanoida
608 Ordre Cyclopoida
609 Ordre Gelyelloida
610 Ordre Harpacticoida Harpacticoid
611 Ordre Misophrioida
612 Ordre Monstrilloida
613 Ordre Mormonilloida
614 Ordre Platycopioida
615 Ordre Poecilostomatoida
616 Ordre Siphonostomatoida
617 Clade Oligostraca Oligòstrac
618 Subclasse Mystacocarida
619 Ordre Mystacocaridida
620 Subclasse Myodocopa Miodòcop
621 Ordre Halocyprida Halocíprid
622 Ordre Myodocopida Miodocòpid
623 Subclasse Podocopa Podòcop
624 Ordre Platycopida
625 Ordre Podocopida Podocòpid
626 Clade Ichthyostraca Ictiòstrac
627 Subclasse Branchiura Branquiür
628 Ordre Arguloida
629 Subclasse Pentastomida Pentastòmid
630 Ordre Cephalobaenida
631 Ordre Porocephalida
632 Fílum Onychophora Onicòfor
633 Classe Udeonycophora
634 Ordre Euonycophora
635 Fílum Tardigrada Tardígrad
636 Classe Eutardigrada Eutardígrad
637 Ordre Apochaela
638 Ordre Parachaela
639 Classe Heterotardigrada Heterotardígrad
640 Ordre Arthrotardigrada
641 Ordre Echiniscoidea
642 Classe Mesotardigrada Mesotardígrad
643 Ordre Thermozodia
644 Superfílum Lophotrochozoa Lofotrocozou
645 Fílum Annelida Anèl·lid
646 Classe Clitellata Clitel·lat
647 Ordre Branchiobdellida
648 Subclasse Hirudinea Sangonera
649 Infraclasse Acanthobdellidea
650 Ordre Acanthobdellida
651 Infraclasse Euhirudinea
652 Ordre Arhynchobdellida
653 Ordre Rhynchobdellida
654 Subclasse Oligochaeta Oligoquet
655 Ordre Haplotaxida Haplotàxid
656 Ordre Lumbriculida
657 Classe Echiura Equiür
658 Ordre Bonelliida
659 Ordre Echiurida
660 Classe Polychaeta Poliquet
661 Subclasse Palpata Palpat
662 Ordre Aciculata
663 Ordre Canalipalpata Canalipalpat
664 Subclasse Scolecida
665 Fílum Brachiopoda Braquiòpode
666 Subfílum Craniiformea
667 Classe Craniata
668 Ordre Acrotretida
669 Ordre Craniida
670 Subfílum Linguliformea
671 Classe Lingulata
672 Ordre Discinida
673 Ordre Lingulida
674 Subfílum Rhynchonelliformea
675 Ordre Rhynchonellida
676 Ordre Terebratulida
677 Fílum Bryozoa Briozou
678 Classe Gymnolaemata Gimnolemat
679 Ordre Cheilostomata Quilostomat
680 Ordre Ctenostomata
681 Classe Phylactolaemata
682 Ordre Plumatellida
683 Classe Stenolaemata
684 Ordre Cyclostomatida
685 Fílum Entoprocta Endoprocte
686 Ordre Barentsiidae
687 Ordre Loxokalypodidae
688 Ordre Loxosomatidae
689 Ordre Pedicellinidae
690 Fílum Mollusca Mol·lusc
691 Classe Aplacophora Aplacòfor
692 Subclasse Chaetodermomorpha
693 Ordre Chaetodermatida
694 Subclasse Neomeniomorpha
695 Superordre Aplotegmentaria
696 Ordre Cavibelonia
697 Ordre Sterrofustia
698 Superordre Pachytegmentaria
699 Ordre Neomeniamorpha
700 Ordre Pholidoskepia
701 Classe Bivalvia Bivalve
702 Subclasse Autobranchia
703 Superordre Heteroconchia
704 Clade Heterodonta
705 Ordre Carditoida
706 Ordre Lucinoida
707 Ordre Myoida Mioid
708 Ordre Pholadomyoida
709 Ordre Veneroida Veneroid
710 Clade Palaeoheterodonta
711 Ordre Trigonioida
712 Ordre Unionoida Unionoid
713 Superordre Pteriomorphia Pteriomorf
714 Ordre Arcoida Arcoid
715 Ordre Limoida
716 Ordre Mytiloida Musclo
717 Ordre Ostreoida Ostreoid
718 Ordre Pectinoida
719 Ordre Pterioida Pterioid
720 Subclasse Protobranchia
721 Ordre Nuculanoida
722 Ordre Nuculoida
723 Ordre Solemyoida
724 Classe Cephalopoda Cefalòpode
725 Subclasse Coleoidea
726 Superordre Decapodiformes Decapodiforme
727 Ordre Sepiida Sèpia
728 Ordre Sepiolida Sepiòlid
729 Ordre Spirulida Espirúlid
730 Ordre Teuthida Calamar
731 Superordre Octopodiformes Octopodiforme
732 Ordre Octopoda Pop
733 Ordre Vampyromorphida Vampiromorf
734 Subclasse Nautiloidea Nautiloïdeu
735 Ordre Nautilida Nautílid
736 Classe Gastropoda Gastròpode
737 Subclasse Caenogastropoda
738 Ordre Architaenioglossa
739 Ordre Caenogastropoda Cenogastròpode
740 Ordre Littorinimorpha
741 Ordre Neogastropoda
742 Subclasse Cocculiniformia
743 Subclasse Heterobranchia Heterobranqui
744 Infraclasse Opisthobranchia Opistobranqui
745 Ordre Acochlidiacea
746 Ordre Anaspidea
747 Ordre Cephalaspidea
748 Ordre Gymnosomata
749 Ordre Nudibranchia
750 Ordre Pleurobranchomorpha
751 Ordre Runcinacea
752 Ordre Sacoglossa
753 Ordre Thecosomata
754 Ordre Umbraculida
755 Infraclasse Pulmonata Pulmonat
756 Ordre Hygrophila
757 Ordre Pulmonata Pulmonat
758 Ordre Stylommatophora
759 Ordre Systellommatophora Sistelommatòfor
760 Subclasse Neomphalina
761 Subclasse Neritimorpha
762 Ordre Cycloneritimorpha
763 Subclasse Patellogastropoda
764 Subclasse Vetigastropoda
765 Classe Monoplacophora Monoplacòfor
766 Ordre Tryblidiida
767 Classe Polyplacophora Poliplacòfor
768 Subclasse Loricata
769 Ordre Chitonida
770 Ordre Lepidopleurida
771 Subclasse Paleoloricata
772 Ordre Chelodida
773 Ordre Septemchitonida
774 Classe Scaphopoda Escafòpode
775 Ordre Dentaliida
776 Ordre Gadilida
777 Fílum Nemertea Nemertí
778 Classe Anopla
779 Ordre Heteronemertea
780 Ordre Palaeonemertea
781 Classe Enopla
782 Ordre Bdellonemertea
783 Ordre Hoplonemertea
784 Fílum Phoronida Forònid
785 Superfílum Platyzoa Platizou
786 Fílum Gastrotricha Gastròtric
787 Ordre Chaetonotida
788 Ordre Macrodasyida
789 Fílum Platyhelminthes Platihelmint
790 Classe Catenulida Catenúlid
791 Classe Rhabditophora Rabditòfor
792 Subclasse Macrostomorpha Macrostomorf
793 Ordre Haplopharyngida
794 Ordre Macrostomida Macrostòmid
795 Subclasse Trepaxonemata Trepaxonemat
796 Clade Amplimatricata
797 Ordre Lecithoepitheliata Lecitoepiteliat
798 Ordre Polycladida Policlàdide
799 Clade Euneoophora
800 Ordre Proseriata Proseriat
801 Ordre Rhabdocoela Rabdocel
802 Infraclasse Acentrosomata (clade)
803 Clade Adiaphanida Adiafànid
804 Ordre Fecampiida
805 Ordre Prolecithophora Prolecitòfor
806 Ordre Tricladida Triclàdide
807 Clade Bothrioneodermata
808 Ordre Bothrioplanida
809 Ordre Neodermata(clade) Neodermat
810 Ordre Cestoda Cestode
811 Ordre Monogenea Monogeni
812 Ordre Trematoda Trematode
813 Clade Gnathifera Gnatífer
814 Fílum Acanthocephala Acantocèfal
815 Classe Archiacanthocephala Arquiacantocèfal
816 Ordre Apororhynchida
817 Ordre Gigantorhynchida Gigantorínquid
818 Ordre Moniliformida
819 Ordre Oligacanthorhynchida Oligacantorínquid
820 Classe Eoacanthocephala Eoacantocèfal
821 Ordre Gyracanthocephala
822 Ordre Neoechinorhynchida
823 Classe Palaeacanthocephala Paleacantocèfal
824 Ordre Echinorhynchida
825 Ordre Polymorphida
826 Fílum Cycliophora Cicliòfor
827 Fílum Gnathostomulida Gnatostomúlid
828 Ordre Bursovaginoidea
829 Ordre Filospermoidea
830 Fílum Micrognathozoa Micrognatozou
831 Ordre Limnognathida
832 Fílum Rotifera Rotífer
833 Classe Eurotatoria
834 Subclasse Bdelloidea
835 Subclasse Monogononta Monogonont
836 Superordre Gnesiotrocha
837 Ordre Collothecaceae
838 Ordre Flosculariaceae
839 Superordre Pseudotrocha
840 Ordre Ploima
841 Classe Pararotatoria
842 Ordre Seisonacea