Ajuda:Crear una línia de temps

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Les línies de temps permeten crear gràfiques de línies de temps a partir d'un llenguatge de marcat especial.

Informació original a Wikimedia:

En el text de la gràfica es poden posar a més enllaços a l'estil wiki, [[enllaç]], [http://www.cia.gov], com sempre.

En Meta demanen que s'enllaci qualsevol línia de temps des d'aquesta pàgina, per comprovar si falla en cas de fer un canvi en el programari.

A la pràctica, convé posar cada línia de temps en una plantilla a part, per facilitar la seva edició, i que no destorbi en editar la resta de l'article. A més, així es pot reutilitzar còmodament en altres articles relacionats.

Exemples[modifica]

<Timeline> 
#Totes las longituds es mesuren en píxeles
ImageSize = width:160 height:550 #Grandaria de la imatgen: ancho, alto 
PlotArea  = width:50 height:530 left:50 bottom:10 #Mida de la gràfica en sí dintre de la imatge: ample, alt, marge esquerra, marge dret
DateFormat = yyyy #Format de dates= y-xifra de l'any, m-xifra del mes, d-xifra del dia.
Period   = from:1919 till:1991 #Període de temps representat: des de, fins a
TimeAxis  = orientation:vertical #Orientació de l'eix de temps: horitzontal o vertical
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1920 #Escala

# No es dóna compte quan xoquen dues frases, així que s'han
# de moure a má amb la variable $dx

Define $dx = 25 # shift text to right side of bar

PlotData=
#barra, color, ample, ?, alineament, mida de la font (XS,S,M,L,XL)
 bar:Líders color:red width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:M
 
#des de   fins a desplaçament($dx, píxeles) texte i enllaç
 from:start till:1922 shift:($dx,15) text:Vladímir~Ilich~[[Lenin]]
 from:1922 till:1953 shift:($dx,5)  text:Iósif~[[I%C3%B3sif Stalin|Stalin]]
 from:1953 till:1964 shift:($dx,5)  text:Nikita~[[Nikita Jruschov|Jruschov]]
 from:1964 till:1982 shift:($dx,5)  text:Leonid~[[Leoniz Brezhnev|Brezhnev]]
 from:1982 till:1984 shift:($dx,-12) text:Yuri~[[Yuri Andropov|Andropov]]
 from:1984 till:1985 shift:($dx,4)  text:Konstantin~[[Konstantin_Chernenko|Chernenko]] fontsize:XS
 from:1985 till:end shift:($dx,10) text:Mijaíl~[[Mija%C3%ADl Gorbachov|Gorbachov]]
</timeline>

Que queda així:

Mija%C3%ADl GorbachovKonstantin ChernenkoYuri AndropovLeoniz BrezhnevNikita JruschovI%C3%B3sif StalinLenin

Un exemple amb tres línies de temps horitzontals

<timeline>
ImageSize = width:800 height:100
...
 from: start till: -3800 text:[[Hadean]]
</timeline>
----
<timeline>
ImageSize = width:800 height:120
...
from: -360  till: -325 text:[[Mississippian|Missis-~sippian]] shift:(0,0.5)
</timeline>
----
<timeline>
ImageSize = width:800 height:120
...
from: -1.6 till: 0  text:[[Quaternary|Qua~ter~nary]] fontsize:6 align:left shift:(-7,5)
</timeline>
SideriàRiaciàOrosirià

Ediacarià PaleoproterozoicMesoproterozoic

HadeàArqueàProterozoicFanerozoicPrecambrià

CambriàOrdovicià

DevoniàCarboniferPermiàTriàsicJuràssicCretaci

PaleozoicMesozoicCenozoicFanerozoic

PaleocèEocèOligocèMiocè

PleistocèPaleogenNeogenQuaternariCenozoic

Referència[modifica]

Estructura[modifica]

Amb el codi mínim:

<timeline>
ImageSize = width:200 height:40
PlotArea  = width:100 height:30 left:50 bottom:10
Period   = from:1900 till:1930
TimeAxis  = orientation:horizontal
PlotData=
 bar:prueba width:20 color:red
 from:1900 till:1920
</timeline>

Ordres disponibles[modifica]

Segons el manual, són obligatoris: ImageSize, PlotArea i Period. A més, han de ser-hi PlotData o TextData. Totes les altres ordres són opcionals.

Les ordres poden escriure's en majúscules o en minúscules, o barrejant majúscules i minúscules; funcionen igualment.

Sintaxi[modifica]

Els comentaris (coses que posem per aclarir-nos els éssers humans, i que les màquines ignoren) es posen així:

# Això és un comentari. Qualsevol cosa que posi aquí no afectarà la gràfica.

També es poden fer de diverses línies, però posant signes de > i <:

#>Això és un comentari de diverses línies, per a quan vols explicar
 una cosa que no et cap només en una línia, o et queda més bonic, o vols 
 treure un tros de codi perquè alguna cosa no surt i no saps ben bé per 
 què.
<#

L'estructura de les ordres és és:

Ordre [nombre]= atribut1:valor1 atribut2:valor2 atribut3:valor3...

Un exemple:

ImageSize = width:160 height:64

Es poden posar en diverses línies, deixant almenys un espai abans de cada tros després del primer:

ImageSize = 
 width:160
 height:64

Un altre exemple:

PlotData = 
 fontsize:XS width:20 
 bar:Japó from:start till:19/02/1945 color:JT 
 bar:Japó from:19/02/1945 till:14/03/1945 color:AI

Blocs de dades[modifica]

Algunes ordres (BarData, PlotData, TextData, Colors...) demanen un bloc de dades, que no és més que una sèrie de línies amb dades. Cada línia ha de començar amb almenys un espai, ja què el bloc s'acaba quan apareix una línia la primera lletra del qual no és un espai (llevat que sigui una línia en blanc).

Un exemple:

#Aquest exemple dibuixa dos grups de barres, un en vermell i un altre en blau 
#però una barra de cada grup (marcant guerres) estarà en verd.
PlotData =
 color:red fontsize:S                # color i mida de font per defecte
 bar:URRS from:1919 till:1922 text:Lenin      # barra vermella
 bar:URRS from:1922 till:1953 text:Stalin      # barra vermella
 bar:URRS from:1939 till:1945 text:2ªGM color:green # barra verda
 bar:URRS from:1953 till:1964 text:Krushchev    # barra vermella

 color:blue                     # canvi color per defecte
 bar:EEUU from:1913 till:1921 text:Wilson       # barra blava
 bar:EEUU from:1917 till:1918 text:1ªGM color:green  # barra verda
 bar:EEUU from:1921 till:1923 text:Harding      # barra blava
 bar:EEUU from:1923 till:1929 text:Coolidge      # barra blava

Caràcters especials[modifica]

 • ~ (titlla) en text (text) significa: canvi de línia.
 • ^ (accent diacrític ??) en text (text) significa: tabulador.
 • _ (subratllada o guió baix) en text (text) significa: espai.
 • $ (signe del dòlar) indica una constant d'usuari.

Referència d'ordres[modifica]

Els atributs opcionals es marquen així: (O).

AlignBars[modifica]

early late justify
early (per defecte)

La primera barra es pinta pegada a l'eix, l'última deixa una mica d'espai fins al final del gràfic.

late

El contrari d'early.

justify

La primera i l'última barres es peguen en els extrems, no deixant espai buit en cap dels dos costats.

BackgroundColors[modifica]

canvas (O)

Color de fons de tota la imatge.

bars (O)

Color de fons per a totes les barres.

Els colors s'han de definir primer utilitzant Colors.

Exemples:

BackgroundColors = bars:darkgrey
BackgroundColors = canvas:lightgrey bars:darkgrey
BackgroundColors = canvas:lightgrey

BarData[modifica]

Ordre opcional, indicat per a línies de temps molt complexes. Serveix per mostrar o ocultar les barres, o ordenar-les d'una altra forma diferent.

bar

nom de la barra (no admet espais, usar " _ " quan es necessitin), utilitzat per a altres ordres (com PlotData). També serà l'etiqueta mostrada per a la barra, llevat que s'especifiqui text.

text (O)

text a mostrar a l'etiqueta per a la barra (veure text input)

link (O)

enllaç (URL). L'etiqueta serà llavors un enllaç blau.

Avís: S'ha d'usar "text" o "link", però mai ambdós.

Exemple:

BarData =
 bar:Asia
 # En PlotData podrem posar que la barra són "Les Filipines", però el text mostrat serà "Illes Filipines"
 bar:Filipines    text:"Illes Filipines" 
 # La etiqueta Xina es mostrarà com un enllaç blau a l'article sobre Xina
 bar:Xina  text:[[Xina]]    

Colors[modifica]

Black
Blue
Coral
DarkBlue
Green
Lavender
LimeGreen
Magenta
Orange
Pink
PowderBlue
Purple
Red
SkyBlue
Teal
White
Yellow
GrassGreen

Serveix per definir colors.

id

Nom que volem donar al color, i que ens demanaran altres ordres.

value

Definició del color. Es pot especificar de diverses formes:

 • Constant predefinida (n'hi ha 32, totes en anglès)
 • rgb (vermell, verd, blau): Descrivim el color per mitjà dels seus components RGB (vermella, verda i blava), expressades per números entre 0 i 1.
 • hsv (hue, saturació, valor): el mateix, però amb valors HSV.
 • gray (valor): To de gris entre 0 (negre) i 1 (blanc).
legend (O)
Text que es mostrarà en la llegenda per a aquest color.

Exemple:

Colors =
 id:guerra   value:red  legend:Periode bèl·lic
 id:pau    value:blue legend:Temps de pau
 id:treba   value:rgb(0.6,0,0.6)
 id:grisclar value:gray(0.9)
 id:grisfosc value:gray(0.1)

DateFormat[modifica]

Format en el qual s'especifiquen les dates.

dd/mm/yyyy

Dia/mes/Any (només per a dates posteriors a 01/01/1800).

mm/dd/yyyy

Mes/dia/Any (només per a dates posteriors a 01/01/1800)

yyyy

Any permet posar des de -9999 fins a +9999

Exemple:

DateFormat = dd/mm/yyyy

Define[modifica]

Serveix per definir abreviatures ("text constants") per a fragments de codi que s'usin diverses vegades. Els noms de les abreviatures han de començar amb un " $ ".

Exemple:

Define $estret = width:10
Define $ample = width:30 
Define $barraperdefecte = $ample fontsize:S

DrawLines[modifica]

Pinta línies al llarg de la gràfica, per poder separar diferents èpoques, o el que se'ns ocorri.

at

Data en la qual la línia es pintarà, en el format que vam posar amb DateFormat.

color

Color de la línia (s'ha de definir amb Colors, com sempre).

Exemple:

DrawLines=
 at:start   color:vermell
 at:end    color:vermell
 at:07/12/1941 color:verd

ImageSize[modifica]

Mida de la imatge final, en unitats absolutes (per defecte, píxels).

width

ample, com a màxim 1600 píxels.

height

alt, com a màxim 1200 píxels.

Exemple:

ImageSize = width:800 height:600

Legend[modifica]

Llegenda o títol de la línia de temps.

orientation (O)

Orientació del text: horitzontal (hor), vertical (ver) (que és el valor per defecte). No podem tenir "orientation = 'horitzontal' " i "position = 'right' " alhora.

position (O)

posició respecte a la zona de la gràfica. Pot ser top (a sobre), bottom (sota, per defecte), o right (a la dreta).

columns (O)

Nombre de columnes: 1, 2, 3 o 4.

Per a perfeccionistes:

columnwidth (O)

distància entre columnes. La distància pot ser absoluta (píxels) o relativa (percentatge del gràfic). Aquest valor s'ignora si hem posat "columns =1".

left (O)

marge esquerre, pot ser una distància absoluta o relativa.

top (O)

marge superior, pot ser una distància absoluta o relativa.

Exemples:

Legend = orientation:vertical position:bottom columns:3 columnwidth:140
Legend = orientation:horizontal position:bottom
Legend = left:100 top:120 columns:3

Period[modifica]

Període de temps que cobreix la línia de temps. Els dos paràmetres són obligatoris, i han de complir el format especificat per DateFormat.

from

Data inicial, que serà el valor que prengui "start" en ordres com PlotData i TextData.

till

Data final, que serà el valor d'"end".

Exemple:

Period = from:01/09/1939 till:02/09/1945

PlotArea[modifica]

Zona en la qual anirà realment la gràfica. Tot pot estar en unitats absolutes (píxels) o relatives (percentatge).

width
ample.
height
alt.
left
marge esquerre.
bottom
marge inferior.

Exemples:

PlotArea = width:640 height:420 left:160 bottom:120
PlotArea = width:80% height:70% left:20% bottom:20%

PlotData[modifica]

Defineix les barres (cada una de les quals simbolitza un període de temps), i posa un text al costat d'elles.

Per a texts que no estan relacionats amb cap període o data, o que requereixen un format especial, usa millor TextData.

Els atributs text, at, from i till s'apliquen només a la barra en la línia de la qual apareixen. Els altres, si apareixen a part, seran els valors per defecte a la resta del bloc d'ordres, o fins que se'n donin d'altres.

Atributs de posició[modifica]
at

Data en la qual es posa el text. Segons el valor d'align, el text començarà, acabarà o estarà centrat en aquesta data. Se li pot donar també els valors start o end. Incompatible amb from o till.

from

Data en la qual comença una barra. Es permet start. S'utilitza combinat amb till.

till

Data en la qual acaba una barra. Es permet end. Usar combinat amb from.

shift

Desplaçament del text en unitats absolutes (píxels), per poder moure'l i que no "xoqui" amb altres coses.

Exemple:

PlotData=
 bar:Japan from:start   till:19/02/1945 color:JT
 bar:Japan from:19/02/1945 till:14/03/1945 color:AI
 bar:Japan from:02/09/1945 till:end    color:AO

 at:07/12/1941 shift:(0,-15) text:"<-- WW2 reaches Asia"
Atributs de les barres[modifica]
bar

Nom de la barra que es descriu en aquesta línia. Les barres es dibuixen en l'ordre en el qual apareixen als blocs de PlotData, llevat que s'hagi usat BarData.

color

Color de la barra, que s'ha d'haver definit amb Colors.

width

Amplada de la barra en unitats absolutes o relatives.

Exemple:

BarData=
 bar:EUA text:Estats Units
 bar:BM text:Batalles_marines

Colors=
 id:EUA value:blue legend:Estats_Units
 id:BM value:rgb(0.8,0,0.7) legend:Batalles_marines

PlotData=
 #Amplada per defecto de les barres
 width=0.3 
 #Aquesta barra tindrà un text
 bar:BM   from:07/08/1942 till:09/02/1943 text:Guadalcanal color:BM 
 #EUA apareixerà abans que BM, encara que aquí vagi després, obligat per BarData:
 bar:EUA  from:start   till:end color:EUA 
 #Midway no es dibuixarà, perquè no ve en BarData:  
 bar:Midway from:start   till:end color:EUA
 #Això no és una barra, és una línia de text per a un fet puntual
 bar:EUA  at:07/12/1941  text:7/12 Pearl Harbour
Atributs de text[modifica]
text

El propi text a mostrar a la barra. Pot incloure enllaços. Vegeu text.

textcolor (O)

Color del text, que s'ha de definir abans amb Colors. Per defecte, és negre.

fontsize (O)

Mida de la font. Pot valer (de menor a major) XS, S, M, L, o XL ; o venir en punts (entre 6 i 30). Vegeu Fonts de lletra.

align (O)

Alineament del text: center (centrat, per defecte), left (a esquerra) o right (a la dreta).

link (O)

Enllaç, es pintarà en blau. No és compatible amb enllaços en l'atribut text.

Només es mostrarà un enllaç per línia de text (així que, si poses canvis de línia " ~ ", ja en podreu posar més)

Exemple:

PlotData=
  bar:EUA at:07/12/1941 align:left textcolor:black fontsize:XS text:7/12 [[Pearl Harbour]]


Ens és igual que:

PlotData=
  bar:EUA at:07/12/1941 align:left textcolor:black fontsize:XS text:"7/12 Pearl Harbour" link:http://ca.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbour
Atribut marca[modifica]
mark (tipus, color)
marca (línia) que es posarà a la barra.

Per ara, l'únic tipus de marca possible és una línia. El color, com sempre, ha de definir-se abans amb Colors, o serà negre.

Exemple: PlotData=

 bar:prova width:15 color:red
 from:1900 till:2000
 at:1990 mark:(line,white)

Queda així

ScaleMajor[modifica]

Indica l'"escala major", és a dir, les ratlles "grans" de l'eix de temps, que porta la data escrita.

gridcolor (O)

Color de les línies de la reixeta. Si no es posa, no hi ha reixeta. Defineix-ho primer amb Colors.

unit (O)

Unitat de temps de l'escala: day (dia), month (mes) o year (any). Si s'ha posat DateFormat yyyy, només poden ser anys.

increment (O)

Temps entre ratlla i ratlla. Per defecte, val 1.

start (O)

Quan comencen les ratlles. Per defecte, start.

Exemples:

ScaleMajor = gridcolor:red start:1940
ScaleMajor = gridcolor:red unit:month increment:3 start:01/09/1939

ScaleMinor[modifica]

Ratlles petites de l'escala de temps. Funciona igual que ScaleMajor.

Exemple:

ScaleMajor = grid:red unit:year increment:1 start:01/01/1940
ScaleMinor = grid:blue unit:month increment:3 start:01/10/1939

TextData[modifica]

Paràgraf de text, que es pot posar en qualsevol part de la gràfica.

text

El text a mostrar, pot tenir enllaços. Vegeu text.

pos
(x, i) : Coordenades de la cantonada superior esquerra del paràgraf, en unitats absolutes o relatives.
link (O)

Enllaç web (URL) de mapes clicables, que es mostrarà en blau. És incompatible amb enllaços en text.

textcolor (O)

Color del text, que ha de definir-se abans amb Colors, o serà negre.

fontsize (O)

Mida de la font de lletra. Pot valer XS, S, M, L o XL; o ser en punts (entre 6 i 30). Vegeu Fonts de lletra.

tabs (O)

Defineix la posició o l'alineació per al caràcter de tabulació:^ (accent circumflex). Especifica multiples paràmetres de tabulació com tabulacions: (x1-a1,x2-a2,x3-a3, etc..) a on

 • xn és el desplaçament horitzontal en valor absolut mesurat des del costat esquerra del text
 • an és l'alineació per al segment de text (especifica center, left o right)
lineheight (O)

Interliniat en píxels, com a màxim 40.

Exemple:

TextData =
 pos:(20,67) textcolor:black fontsize:S
 tabs:(10-right,14-left,50-left,90-left,230-left)
 text:^1^1940^27/9^Alemanya, Itàlia i Japó firmen el [[Pacte Tripartit]] 
 text:^10^1944^1-22/7^A Bretton Woods 44 països funden
 text:^^^^^el FMI i el Banc Mundial

Es veurà així:

Pacte Tripartit

TimeAxis[modifica]

Eix de temps.

format (O)

Format amb què es presenten les dates en l'eix. Per ara, només pot ser yyyy, que és el valor per defecte. Així que aquest atribut, ara com ara, és inútil.

orientation (O)

Pot ser horitzontal (hor, per defecte) o vertical (ver).

Exemple:

TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy

Valors possibles[modifica]

Longituds[modifica]

Les unitats absolutes es mesuren sempre en píxels. S'escriuen simplement posant el número.

Exemple:

PlotArea = width:800 height:600 left:50 bottom:50


Les unitats relatives es mesuren sempre en percentatges de l'ample o alt de la imatge. S'escriuen posant un número i el símbol "%".

Exemple:

PlotArea = width:80% height:80% left:10% bottom:5%

Text[modifica]

El text no pot ser Unicode, la qual cosa fa que alguns caràcters s'imprimeixin malament. Vegeu Fonts de lletra.

Els espais només es poden posar si es posa el text entre cometes ("text"). També es pot posar el text sense cometes, i posar " _ " on es vulguin els espais, o col·locar el text al final de la línia.

Exemples (tots donen el mateix resultat):

BarData =
 text:Sota_domini_japonès_des_de_1914 bar:Marshalls
BarData =
 text:"Sota domini japonès des de 1914" bar:Marshalls
BarData =
 bar:Marshalls text:Sota domini japonès des de 1914

En paràgrafs creats amb TextData, hi ha dos caràcters especials:

~ (titlla) assenyala un canvi de línia.
^ (accent circumflex) indica un tabulador.

Exemples:

TextData =
 .. text:Generat per Wikipedia~Versió 1.1 - 2 de gener de 2004

# quedarà així:
#
# Generat per Viquipèdia
# Versió 1.1 - 2 de gener de 2004
TextData =
 tabs:(4-right,12-right,14-left,34-left)
 text:^1^1940^27/9^Berlin Ger,It,Jap firmen el Pacte Tripartit
 text:^10^1944^1-22/7^En Bretton Woods 44 països funden el 
 text:^^^^^FMI i el Banc Mundial

# quedará así:
#
#   1  27/9 Berlin Ger,It,Jap firmen el Pacte Tripartit
#   10 1-22/7 En Bretton Woods 44 països funden el
#                  FMI i el Banc Mundial

Mapes clicables[modifica]

A Viquipèdia, les línies de temps poden aparèixer en dos formats: PNG i SVG. En ambdós podem usar enllaços, que seran barres o texts en blau

Els enllaços poden aparèixer en les ordres BarData, PlotData o TextData, ja sigui en l'atribut link, o com a part de text.

Enllaços al text[modifica]

Són els enllaços que apareixen com a part d'un text (text). Es fan igual que en qualsevol altra part de Viquipèdia: [[article]], podent posar-se fins i tot enllaços a altres Viquipèdies, indicant el seu prefix. També es pot especificar una URL: [http://www.microsoft.com|monopolio]

Exemples

 text:1642 [[Rembrandt]] pinta un quadre

Queda així:

Rembrandt
text:1642 [[Rembrandt|Rembrandt van Rijn]] pinta un quadre 

Queda així:

Rembrandt
 text:1642 [http://ca.wikipedia.org/wiki/Rembrandt|Rembrandt van Rijn] pinta un quadre 

Queda així:

ca.wikipedia.org/..

Ara, un a la Wikipedia en anglès:

text:1642 [[en:Rembrandt|Rembrandt van Rijn]] pinta un quadre

Queda així:

Els dos últims enllaços van a diferents Wikipedias. A més, el text que apareix en passar el ratolí sobre l'enllaç canvia.

Fonts de lletra[modifica]

La mida de la lletra s'especifica amb l'atribut fontsize, amb valors (de menor a major): XS, S, M, L, XL:

Enllaços relacionats[modifica]

En anglès: