Mòdul:ChartColors

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul ChartColors (codi · ús · discussió · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Utilitzat per {{ChartColors}} i {{ChartColorLegends}}

Per traduir o revisar la traducció al vostre idioma del mòdul, editeu amb compte Data:I18n/ChartColors.tab.

Funció ShowColors[modifica]

Codi Resultat
{{#invoke:ChartColors|ShowColors|Categ20|5}}                    
{{ChartColors|Categ20|9}}                                    
{{#invoke:ChartColors|ShowColors|Categ20|3|-}}     #1f77b4       #ff7f0e       #2ca02c  
{{#invoke:ChartColors|ShowColors|Categ20|3|a}}     #1f77b4ff       #ff7f0eff       #2ca02cff  
{{#invoke:ChartColors|ShowColors|Plotter|5}}                    
{{ChartColors|Plotter|20}}                                                                                

Funció Legends[modifica]

{{#invoke:ChartColors|Legends|paleta=Categ20|n_colors=5|n_cols=2}}

produeix:

 • 1f77b4
 • ff7f0e
 • 2ca02c
 • d62728
 • 9467bd

 • {{#invoke:ChartColors|Legends|paleta=Categ20|n_colors=3|n_cols=1|
  línies=
  Un
  Dos
  Tres}}
  

  produeix:

 • Un
 • Dos
 • Tres
 • local p = {}
  
  local SA = require "Module:SimpleArgs"
  local CFCM = require "Module:ComplForColorModules"
  local TNTT = require "Module:TNTTools"
  local SD = require "Module:SimpleDebug"
  
  local I18n = 'ChartColors'
  
  local function I18nStr (S, ...)
  	return TNTT.GetMsgP (I18n, S, {...})
  end
  
  --local RS_ColorNameInvalid = 'El nom del color (%s) no és vàlid (ha de ser Categ20 o Plotter)'
  --local RS_ColorNumInvalid = 'El nombre de colors hauria d’estar entre 1 i %d (ara és %d)'
  --local RS_StartNumInvalid = 'El número del primer color hauria d’estar entre 1 i %d (ara és %d)'
  
  local category20 = {
  	'#1f77b4', '#aec7e8', '#ff7f0e', '#ffbb78', '#2ca02c', '#98df8a', '#d62728', '#ff9896', '#9467bd', '#c5b0d5', 
  	'#8c564b', '#c49c94', '#e377c2', '#f7b6d2', '#7f7f7f', '#c7c7c7', '#bcbd22', '#dbdb8d', '#17becf', '#9edae5',
  }
  local plotter = {--from Module:Plotter/DefaultColors
  	'red', 'blue', 'green', 'yellow', 'fuchsia', 'aqua', 'brown', 'orange', 'purple', 'sienna',
  	'#F0A3FF', '#191919', '#005C31', 'honeydew', '#808080', 'khaki', 'lime', 'navy', 'pink', '#426600',
  	'#5EF1F2', 'turquoise', '#E0FF66', 'violet', '#FFFF80', '#FF5005',
  }
  
  function p.GetColors (ColorName, IsInv, StartN, N, CallError)
  	local SelColors = {}
  	local ColorNameL = string.lower(ColorName)
  	local Palet0 = {}
  	if ColorNameL == 'categ20' then
  		Palet0 = category20
  	elseif ColorNameL == 'plotter' then
  		Palet0 = plotter 
  	elseif CallError then	
  		error (I18nStr ('ColorNameInvalid',ColorName))
  	end	
  	MaxN = table.getn(Palet0)
  	if (N < 0) or (N > MaxN) then
  		error (I18nStr ('ColorNumInvalid',tostring(MaxN),tostring(N)))
  	else
  		Palet = {}
  		if IsInv then
  			for i=MaxN, 1, -1 do
  				table.insert(Palet, Palet0[i])
  			end	
  		else
  			Palet = Palet0
  		end
  		if StartN > MaxN then
  			error (I18nStr ('StartNumInvalid',tostring(MaxN),tostring(StartN)))
  		end	
  		local Step = 1
  		local NEnd = N
  		if (ColorNameL == 'categ20') and (N<=10) then 
  			Step = 2
  			if StartN == 1 then
  				NEnd = N*2
  			end	
  		end	
  		if StartN == 1 then
  			for i=1, NEnd, Step do
  				table.insert(SelColors, Palet[i])
  			end
  		else
  			Count = 0
  			for i=StartN, MaxN, Step do
  				table.insert(SelColors, Palet[i])
  				Count = Count + 1
  				if Count == NEnd then
  					break
  				end	
  			end
  			if Count < NEnd then
  				for i=1, MaxN, Step do
  					table.insert(SelColors, Palet[i])
  					Count = Count + 1
  					if Count == NEnd then
  						break
  					end	
  				end
  			end	
  		end	
  		return SelColors
  	end	
  end --GetColors
  
  function p.ColorNameInvStartFromS (S)
  	local StartN = 1
  	local ParamsA = {}
  	function GetStartN (Pos) 	
  		SA.CheckSIsPosInt (ParamsA[Pos])
  		if SA.Error.yes then 
  			p.MsgError()
  		else	
  			StartN = tonumber (ParamsA[Pos])
  		end	
  	end	
  	local ColorName, IsInv
    ColorName, IsInv, ParamsA = CFCM.ColorNameInvFromS0 (S)
  	local PN = table.getn(ParamsA)
  	if PN > 1 then
  		if ParamsA[2]=='i' then
  			IsInv = true
  		else
  			GetStartN (2)
  		end
  		if PN == 3 then
  			GetStartN (3)
  		end	
  	end	
  	return ColorName, IsInv, StartN			  	
  end --ColorNameInvStartFromS
  
  function ColorNameInv (args, WithName)
  	local S = CFCM.ColorNameInv0 (args, WithName)
    local ColorName, IsInv, ParamsA = CFCM.ColorNameInvFromS0 (S)
    local StartN = 1
  	ColorName, IsInv, StartN = p.ColorNameInvStartFromS (S)
  	return ColorName, IsInv, StartN			  	
  end --ColorNameInv	
  
  function p.ShowColors(frame)
  	local args,Nargs = SA.GetArgs (frame)
  	if Nargs > 0 then 
  		local ColorName, IsInv, StartN = ColorNameInv (args, false)
  		local N = SA.RPosInt_Par (args, 2)
  		local WriteColor = SA.Char_Par (args, 3, 'a-', '')
  		local ColorFound = {}
  		ColorFound = p.GetColors (ColorName, IsInv, StartN, N, true)
  		local boxes = {}
  		for i=1, table.getn(ColorFound) do
  			table.insert(boxes, CFCM.Box(ColorFound[i],WriteColor))
  		end	
  		return table.concat(boxes, " ")
  	end	
  end --ShowColors
  
  function p.Legends(frame)
  	local args,Nargs = SA.GetArgs (frame)
  	if Nargs > 0 then 
  		local ColorName, IsInv, StartN = ColorNameInv (args, true)
  		local n_colors = SA.RPosInt_Par (args, 'n_colors')
  		local ColorFound = {}
  		ColorFound = p.GetColors (ColorName, IsInv, StartN, n_colors, true)
  		return CFCM.LegendText (args, ColorFound, n_colors)
  	end	
  end	--Legends
  
  return p