Mòdul:Math

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Math (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul proporciona operacions matemàtiques bàsiques.

De moment, s'utilitza només la notació amb punt decimal. Els paràmetres d'entrada s'haurien de convertir amb {{formatnum:<num>|R}} (vegeu {{puntdecimal}}) i els valors retornats es poden formatejar de nou amb {{formatnum:<num>}}.

Funcions:

random

Retorna un número pseudoaleatori. Sintaxi:

{{#invoke:math|random}}

Sense cap argument, genera un número real en el rang [0,1) (amb l'1 exclòs), per exemple 0.27327761751287

{{#invoke:math|random|<número>}}

Proporcionant un número enter, genera un número enter en el rang [1,número]. Si és negatiu, el rang serà [número,-1].

{{#invoke:math|random|<primer>|<últim>}}

Proporcionant dos números enters, genera un número enter en el rang [primer,últim].

max

Troba el valor màxim dels arguments. Sintaxi:

{{#invoke:math|max|<valor 1>|<valor 2>|...}}
{{#invoke:math|max}}

Quan s'usa sense arguments, pren l'entrada del marc superior. Qualsevol valor numèric no vàlid és ignorat.

min

Troba el valor mínim dels arguments. Sintaxi:

{{#invoke:math|min|<valor 1>|<valor 2>|...}}
{{#invoke:math|min}}

Quan s'usa sense arguments, pren l'entrada del marc superior. Qualsevol valor numèric no vàlid és ignorat.

average

Troba la mitjana dels valors proporcionats. Sintaxi:

{{#invoke:math|average|<valor 1>|<valor 2>|...}}
{{#invoke:math|average}}

Quan s'usa sense arguments, pren l'entrada del marc superior. Qualsevol valor numèric no vàlid és ignorat.

order

Determina l'ordre de magnitud d'un número. Sintaxi:

{{#invoke:math|order|<número>}}
{{#invoke:math|order|x=<número>}}

Per exemple: 100 → 2, 0.001 → -3

precision

Determina la precisió de un número. Sintaxi:

{{#invoke:math|precision|<número>}}
{{#invoke:math|precision|x=<número>}}

És l'invers de l'ordre de magnitud: indica el número de xifres decimals, inclosos zeros a la dreta, i una precisió negativa indica la potència de 10 de la primera xifra significativa.

round

Arrodoneix un número amb una precisió determinada. Sintaxi:

{{#invoke:math|round|<valor>|<precisió>}}
{{#invoke:math|round|value=<valor>|precision=<precisió>}}

La precisió indica el número de xifres decimals. Una precisió negativa indica el múltiple de la potència de 10.

precision_format

Arrodoneix un número amb una precisió determinada i retorna el valor en el format numèric local o en notació científica quan fa falta. Sintaxi:

{{#invoke:math|precision_format|<número>|<precisió>}}

El número es pot expressar amb la notació per exemple 4E9 i quan el valor retornat té un ordre de magnitud de 9 o superior s'expressa per exemple 4×109

_cleanNumber

Funció auxiliar que avalua si una entrada és numèrica o si la pot convertir. Retorna el valor numèric i el valor cadena. Pot ser útil en altres mòduls.

Vegeu també

--[[

This module provides a number of basic mathematical operations.

]]

local yesno, getArgs -- lazily initialized

local p = {} -- Holds functions to be returned from #invoke, and functions to make available to other Lua modules.
local wrap = {} -- Holds wrapper functions that process arguments from #invoke. These act as intemediary between functions meant for #invoke and functions meant for Lua.

--[[
Helper functions used to avoid redundant code.
]]

local function err(msg)
	-- Generates wikitext error messages.
	return mw.ustring.format('<strong class="error">Error de format: %s</strong>', msg)
end

local function unpackNumberArgs(args)
	-- Returns an unpacked list of arguments specified with numerical keys.
	local ret = {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			table.insert(ret, v)
		end
	end
	return unpack(ret)
end

local function makeArgArray(...)
	-- Makes an array of arguments from a list of arguments that might include nils.
	local args = {...} -- Table of arguments. It might contain nils or non-number values, so we can't use ipairs.
	local nums = {} -- Stores the numbers of valid numerical arguments.
	local ret = {}
	for k, v in pairs(args) do
		v = p._cleanNumber(v)
		if v then
			nums[#nums + 1] = k
			args[k] = v
		end
	end
	table.sort(nums)
	for i, num in ipairs(nums) do
		ret[#ret + 1] = args[num]
	end
	return ret
end

local function applyFuncToArgs(func, ...)
	-- Use a function on all supplied arguments, and return the result. The function must accept two numbers as parameters,
	-- and must return a number as an output. This number is then supplied as input to the next function call.
	local vals = makeArgArray(...)	
	local count = #vals -- The number of valid arguments
	if count == 0 then return
		-- Exit if we have no valid args, otherwise removing the first arg would cause an error.
		nil, 0
	end 
	local ret = table.remove(vals, 1)
	for _, val in ipairs(vals) do
		ret = func(ret, val)
	end
	return ret, count
end

--[[
random

Generate a random number

Usage:
{{#invoke: Math | random }}
{{#invoke: Math | random | maximum value }}
{{#invoke: Math | random | minimum value | maximum value }}
]]

function wrap.random(args)
	local first = p._cleanNumber(args[1])
	local second = p._cleanNumber(args[2])
	return p._random(first, second)
end

function p._random(first, second)
	math.randomseed(mw.site.stats.edits + mw.site.stats.pages + os.time() + math.floor(os.clock() * 1000000000))
	-- math.random will throw an error if given an explicit nil parameter, so we need to use if statements to check the params.
	if first and second then
		if first <= second then -- math.random doesn't allow the first number to be greater than the second.
			return math.random(first, second)
		else
			return math.random(second, first)
		end
	elseif first then
		if first > 0 then
			return math.random(first) -- enter entre [1,first]
		else
			return math.random(first, -1)
		end
	else
		return math.random()  -- número real entre [0,1)
	end
end

--[[
order

Determine order of magnitude of a number

Usage:
{{#invoke: Math | order | value }}
]]

function wrap.order(args)
	local input_string = (args[1] or args.x or '0')
	local input_number = p._cleanNumber(input_string)
	if input_number == nil then
		return err('l\'ordre de magnitud ha de ser numèric')
	else
		return p._order(input_number)
	end  
end

function p._order(x)
	if x == 0 then return 0 end
	 return math.floor(math.log10(math.abs(x)))
end

--[[
precision

Detemines the precision of a number using the string representation

Usage:
{{ #invoke: Math | precision | value }}
]]

function wrap.precision(args)
	local input_string = (args[1] or args.x or '0')
	local trap_fraction = args.check_fraction
	local input_number
	
	if not yesno then
		yesno = require('Module:Yesno')
	end
	if yesno(trap_fraction, true) then -- Returns true for all input except nil, false, "no", "n", "0" and a few others. See [[Module:Yesno]].
		local pos = string.find(input_string, '/', 1, true);
		if pos ~= nil then
			if string.find(input_string, '/', pos + 1, true) == nil then
				local denominator = string.sub(input_string, pos+1, -1);
				local denom_value = tonumber(denominator);
				if denom_value ~= nil then
					return math.log10(denom_value);
				end
			end            
		end
	end
	
	input_number, input_string = p._cleanNumber(input_string);
	if input_string == nil then
		return err('el valor de precisió ha de ser numèric')
	else
		return p._precision(input_string)
	end  
end

function p._precision(x)
	if type(x) == 'number' then
		x = tostring(x)
	end
	x = string.upper(x)

	local decimal = x:find('%.')
	local exponent_pos = x:find('E')
	local result = 0;

	if exponent_pos ~= nil then
		local exponent = string.sub(x, exponent_pos + 1)
		x = string.sub(x, 1, exponent_pos - 1)
		result = result - tonumber(exponent)
	end  

	if decimal ~= nil then
		result = result + string.len(x) - decimal
		return result
	end

	local pos = string.len(x);
	while x:byte(pos) == string.byte('0') do
		pos = pos - 1
		result = result - 1
		if pos <= 0 then
			return 0
		end
	end

	return result
end

--[[
max

Finds the maximum argument

Usage:
{{#invoke:Math| max | value1 | value2 | ... }}

Note, any values that do not evaluate to numbers are ignored.
]]

function wrap.max(args)
	return p._max(unpackNumberArgs(args))
end

function p._max(...)
	local function maxOfTwo(a, b)
		if a > b then
			return a
		else
			return b
		end
	end
	local max_value = applyFuncToArgs(maxOfTwo, ...)
	if max_value then
		return max_value
	end
end

--[[
min 

Finds the minimum argument

Usage:
{{#invoke:Math| min | value1 | value2 | ... }}
OR
{{#invoke:Math| min }}

When used with no arguments, it takes its input from the parent
frame. Note, any values that do not evaluate to numbers are ignored.
]]

function wrap.min(args)
	return p._min(unpackNumberArgs(args))
end

function p._min(...)
	local function minOfTwo(a, b)
		if a < b then
			return a
		else
			return b
		end
	end
	local min_value = applyFuncToArgs(minOfTwo, ...)
	if min_value then
		return min_value
	end
end

--[[
average 

Finds the average

Usage:
{{#invoke:Math| average | value1 | value2 | ... }}
OR
{{#invoke:Math| average }}

Note, any values that do not evaluate to numbers are ignored.
]]

function wrap.average(args)
	return p._average(unpackNumberArgs(args))
end

function p._average(...)
	local function getSum(a, b)
		return a + b
	end
	local sum, count = applyFuncToArgs(getSum, ...)
	if not sum then
		return 0
	else
		return sum / count
	end
end

--[[
round

Rounds a number to specified precision

Usage:
{{#invoke:Math | round | value | precision }}

--]]

function wrap.round(args)
	local value = p._cleanNumber(args[1] or args.value or 0)
	local precision = p._cleanNumber(args[2] or args.precision or 0)
	if value == nil or precision == nil then
		return err('els valors de round han de ser numèrics')
	else
		return p._round(value, precision)
	end  
end

function p._round(value, precision)
	local rescale = math.pow(10, precision or 0);
	return math.floor(value * rescale + 0.5) / rescale;
end

--[[
mod

Implements the modulo operator

Usage:
{{#invoke:Math | mod | x | y }}

--]]

function wrap.mod(args)
	local x = p._cleanNumber(args[1])
	local y = p._cleanNumber(args[2])
	if not x then
		return err('el primer paràmetre de mod ha de ser numèric')
	elseif not y then
		return err('el segon paràmetre de mod ha de ser numèric')
	else
		return p._mod(x, y)
	end  
end

function p._mod(x, y)
	local ret = x % y
	if not (0 <= ret and ret < y) then
		ret = 0
	end
	return ret
end

--[[
gcd

Calculates the greatest common divisor of multiple numbers

Usage:
{{#invoke:Math | gcd | value 1 | value 2 | value 3 | ... }}
--]]

function wrap.gcd(args)
	return p._gcd(unpackNumberArgs(args))
end

function p._gcd(...)
	local function findGcd(a, b)
		local r = b
		local oldr = a
		while r ~= 0 do
			local quotient = math.floor(oldr / r)
			oldr, r = r, oldr - quotient * r
		end
		if oldr < 0 then
			oldr = oldr * -1
		end
		return oldr
	end
	local result, count = applyFuncToArgs(findGcd, ...)
	return result
end

--[[
precision_format

Rounds a number to the specified precision and formats according to rules 
originally used for {{template:Rnd}}. Output is a string.

Usage:
{{#invoke: Math | precision_format | number | precision }}
]]

function wrap.precision_format(args)
	local value_string = args[1] or 0
	local precision = args[2] or 0
	return p._precision_format(value_string, precision)
end

function p._precision_format(value_string, precision)
	-- For access to Mediawiki built-in formatter.
	local lang = mw.getContentLanguage()
	
	local value
	value, value_string = p._cleanNumber(value_string)
	precision = p._cleanNumber(precision)
	
	-- Check for non-numeric input
	if value == nil or precision == nil then
		return err('dades no vàlides per arrodonir')
	end
	
	local current_precision = p._precision(value)
	local order = p._order(value)
	
	-- Due to round-off effects it is neccesary to limit the returned precision under
	-- some circumstances because the terminal digits will be inaccurately reported.
	if order + precision >= 14 then
		orig_precision = p._precision(value_string)
		if order + orig_precision >= 14 then
			precision = 13 - order;    
		end    
	end
	
	-- If rounding off, truncate extra digits
	if precision < current_precision then
		value = p._round(value, precision)
		current_precision = p._precision(value)
	end
	
	local formatted_num = lang:formatNum(math.abs(value))
	local sign
	
	-- Use proper unary minus sign rather than ASCII default
	if value < 0 then
		sign = '−'
	else
		sign = ''
	end 
	
	-- Handle cases requiring scientific notation
	if string.find(formatted_num, 'E', 1, true) ~= nil or math.abs(order) >= 9 then
		value = value * math.pow(10, -order)
		current_precision = current_precision + order
		precision = precision + order
		formatted_num = lang:formatNum(math.abs(value))
	else
		order = 0;    
	end
	formatted_num = sign .. formatted_num
	
	-- Pad with zeros, if needed  
	if current_precision < precision then
		local padding
		if current_precision <= 0 then
			if precision > 0 then
				local zero_sep = lang:formatNum(1.1)
				formatted_num = formatted_num .. zero_sep:sub(2,2)
				
				padding = precision
				if padding > 20 then
					padding = 20
				end
				
				formatted_num = formatted_num .. string.rep('0', padding)
			end      
		else          
			padding = precision - current_precision
			if padding > 20 then
				padding = 20
			end
			formatted_num = formatted_num .. string.rep('0', padding)
		end
	end
	
	-- Add exponential notation, if necessary.
	if order ~= 0 then
		-- Use proper unary minus sign rather than ASCII default
		if order < 0 then
			order = '−' .. lang:formatNum(math.abs(order))
		else
			order = lang:formatNum(order)
		end  
		
		formatted_num = formatted_num .. '<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>' .. order .. '</sup>'
	end
	
	return formatted_num
end

--[[
Helper function that interprets the input numerically. If the 
input does not appear to be a number, attempts evaluating it as
a parser functions expression.
]]

function p._cleanNumber(number_string)
	if type(number_string) == 'number' then
		-- We were passed a number, so we don't need to do any processing.
		return number_string, tostring(number_string)
	elseif type(number_string) ~= 'string' or not number_string:find('%S') then
		-- We were passed a non-string or a blank string, so exit.
		return nil, nil;
	end
	
	-- Attempt basic conversion
	local number = tonumber(number_string)
	
	-- If failed, attempt to evaluate input as an expression
	if number == nil then
		local success, result = pcall(mw.ext.ParserFunctions.expr, number_string)
		if success then
			number = tonumber(result)
			number_string = tostring(number)
		else
			number = nil
			number_string = nil
		end
	else
		number_string = number_string:match("^%s*(.-)%s*$") -- String is valid but may contain padding, clean it.
		number_string = number_string:match("^%+(.*)$") or number_string -- Trim any leading + signs.
		if number_string:find('^%-?0[xX]') then
			-- Number is using 0xnnn notation to indicate base 16; use the number that Lua detected instead.
			number_string = tostring(number)
		end
	end
	
	return number, number_string
end

--[[
Wrapper function that does basic argument processing. This ensures that all functions from #invoke can use either the current
frame or the parent frame, and it also trims whitespace for all arguments and removes blank arguments.
]]

local mt = { __index = function(t, k)
	return function(frame)
		if not getArgs then
			getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
		end
		return wrap[k](getArgs(frame)) -- Argument processing is left to Module:Arguments. Whitespace is trimmed and blank arguments are removed.
	end
end }

return setmetatable(p, mt)