Vés al contingut

Mòdul:String

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul String (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul proporciona accés a funcions bàsiques sobre cadenes (strings).

La majoria d'aquestes funcions es poden invocar amb paràmetres amb nom, sense nom o una barreja. Si s'usen paràmetres amb nom cal tenir en compte que el Mediawiki elimina els espais en blanc inicials i finals del valor del paràmetre. Segons l'ús previst pot ser convenient tant conservar-los com eliminar-los.

Algunes funciones admeten paràmetres amb patrons Lua que són una mena d'expressions regulars. Vegeu en el manual: patterns i Ustring patterns.

Opcions globals:

 • ignore_errors: posat a 'true' o 1, en cas d'error retorn una cadena buida en lloc del missatge d'error.
 • error_category: si es detecta un error especifica el nom de la categoria a incloure amb el missatge d'error. Per defecte és Categoria:Errors detectats pel mòdul String.
 • no_category: posat a 'true' o 1, no afegeix cap categoria si es genera un error.

Funcions

len

Retorna la longitud de la cadena. >>> Es pot cridar amb {{Str len}}.

Sintaxi
{{#invoke:string|len|cadena}}
{{#invoke:string|len|s=cadena}}

Paràmetres:

s: La cadena a trobar la seva longitud

sub

Retorna una subcadena de la cadena indicada en els índex especificats. >>> Es pot cridar amb {{Str sub}}.

Sintaxi
{{#invoke:string|sub|cadena|índex inicial|índex final}}
{{#invoke:string|sub|s=cadena|i=índex inicial|j=índex final}}

Paràmetres:

s: la cadena on extraure la subcadena
i: índex inicial de la subcadena, per defecte 1, el primer caràcter de la cadena.
j: índex final de la subcadena, per defecte la longitud total, fins l'últim caràcter.

Si qualsevol dels dos índexs tenen valor negatiu llavors comptarà des del final de la cadena. Així, -1 és l'índex de l'últim caràcter de la cadena. Si els índexs són superiors a la longitud de la cadena llavors reportarà un error.

match

Retorna una subcadena de la cadena indicada que coincideixi amb un patró especificat.

Sintaxi
{{#invoke:string|match|cadena|patró|índex inicial|número coincidència|indicador text net|text no coincidència}}
{{#invoke:string|match|s=cadena|pattern=patró|start=índex inicial|match=número coincidència|plain=indicador text net|nomatch=text no coincidència}}

Paràmetres:

s: cadena on es fa la cerca
pattern: patró o cadena a cercar.
start: índex de la cadena on començar a cercar, per defecte 1, el primer caràcter.
match: si es troben múltiples coincidències, especifica quina d'elles retornar. Per defecte és 1, la primera coincidència trobada. Un número negatiu compta des del final, per tant match=-1 és l'última coincidència.
plain: indica si el patró s'ha d'interpretar com a text net, per defecte 'false'.
nomatch: en cas de no trobar cap coincidència, retorna el valor de "nomatch" en lloc d'un error.

Si el número match o l'índex start estan fora del rang de la cadena, llavors la funció genera un error. També genera un error si no troba cap coincidència. Amb el paràmetre global ignore_errors=true se suprimeix l'error i retorna una cadena buida.

pos

Retorna el caràcter de la cadena que es troba en la posició indicada.

Sintaxi
{{#invoke:string|pos|cadena|índex}}
{{#invoke:string|pos|target=cadena|pos=índex}}

Paràmetres:

target: cadena on cercar
pos: índex del caràcter a retornar

El primer caràcter té l'índex 1. L'últim és -1, comptant des del final. Si età fora del rang de la cadena llavors retornarà un error.

find

Retorna la posició on es troba una cadena o patró cercant en una altra cadena. >>> Es pot cridar amb {{Str find}}.

Sintaxi
{{#invoke:string|find|cadena|cerca|índex inicial|indicador text net}}
{{#invoke:string|find|source=cadena|target=cerca|start=índex inicial|plain=indicador text net}}

Paràmetres:

source: cadena on cercar
target: cadena a cercar o patró de cerca
start: índex de la cadena font on començar a cercar, per defecte 1, el primer caràcter.
plain: indica si la cerca s'ha d'interpretar com a text net, en cas contrari com a patró Lua. Per defecte és 'true'.

Retorna el primer índex, major o igual que "start", on "target" s'ha trobat a "source". Si no el troba retorna 0. Si "source" o "target" estan buits o indefinits també retorna 0. Se suposa que funciona bé amb cadenes UTF-8.

replace

Permet reemplaçar una cadena o patró en una altra cadena. >>> Es pot cridar amb {{Str rep}}.

Sintaxi
{{#invoke:string|replace|cadena|patró|reemplaçament|comptador|indicador text net}}
{{#invoke:string|replace|source=cadena|pattern=patró|replace=reemplaçament|count=comptador|plain=indicador text net}}

Paràmetres:

source: cadena on cercar
pattern: cadena de cerca o patró a cercar
replace: text de reemplaçament
count: número d'ocurrències a reemplaçar, per defecte totes.
plain: indica si la cerca s'ha d'interpretar com a text net, en cas contrari com a patró Lua. Per defecte és 'true'.

rep

Repeteix la cadena un número de vegades.

{{#invoke:string|rep|cadena|vegades}}

Paràmetres:

cadena: cadena a repetir
vegades: número de vegades a repetir

strip

Suprimeix caràcters de la cadena. >>> Es pot cridar amb {{Str strip}}.

Sintaxi
{{#invoke:String|strip|cadena|caràcters|text_pla}}
{{#invoke:String|strip|source=cadena|chars=caràcters|plain=text_pla}}

Paràmetres:

source: La cadena a tractar
chars: El patró o llista de caràcters a suprimir de la cadena
plain: Indicador sobre si el paràmetre chars ha de ser entès com a text pla (si és true) o si ha de ser entès com a expressió regular de tipus Lua (si és false). Per defecte és true.

Els espais en blanc del principi i el final també se suprimeixen de la cadena.

split

Trosseja una cadena segons un separador, i retorna el tros n-èssim, segons l'índex donat. >>> Es pot cridar amb {{Str split}}.

Sintaxi
{{#invoke:String|split|cadena|separador|índex}}
{{#invoke:String|split|source=cadena|separator=separador|count=índex}}

Paràmetres:

source: La cadena a tractar
separator: El separador pel qual s'ha de trossejar la cadena
count: L'índex del tros a retornar

isNumber

Estableix si la cadena és un nombre. >>> Es pot cridar amb {{Str IsNumber}}.

Sintaxi
{{#invoke:String|isNumber|cadena}}
{{#invoke:String|isNumber|source=cadena}}

Paràmetres:

source: La cadena a tractar

count

{#invoke:String|count|aabbcc|a}}: 2 --nombre de a
{#invoke:String|count|aabbcc|z}} :0 --nombre de z
{#invoke:String|count|aabbcc|[ac]|plain=false}} : 4 --nombre de a ou de c
{#invoke:String|count|11-aa-2587|[0-9]|plain=false}} : 6 --nombre de chiffres
{#invoke:String|count|Il était une fois| |plain=true}} : 3 --nombre de blancs
{#invoke:String|count|Il était une fois|[ ]|plain=false}} : 3 --nombre de blancs

--[[

This module is intended to provide access to basic string functions.

Most of the functions provided here can be invoked with named parameters,
unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will
automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter.
Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or
remove such whitespace.

Global options
  ignore_errors: If set to 'true' or 1, any error condition will result in
    an empty string being returned rather than an error message.

  error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to
    include with the error message. The default category is
    [Category:Errors reported by Module String].

  no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
    is generated.

Unit tests for this module are available at Module:String/tests.
]]

local p = {}

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
local function _getParameters( frame_args, arg_list )
	local new_args = {}
	local index = 1
	local value
	
	for _, arg in ipairs( arg_list ) do
		value = frame_args[arg]
		if value == nil then
			value = frame_args[index]
			index = index + 1
		end
		new_args[arg] = value
	end
	
	return new_args
end    

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
local function _getBoolean( boolean_str )
	local boolean_value
	
	if type( boolean_str ) == 'string' then
		boolean_str = boolean_str:lower()
		if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
				or boolean_str == '' then
			boolean_value = false
		else
			boolean_value = true
		end
	elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
		boolean_value = boolean_str
	else
		error( 'Cap valor booleà trobat' )
	end
	return boolean_value
end

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
local function _error( error_str )
	local frame = mw.getCurrentFrame()
	local error_category = frame.args.error_category or 'Errors detectats pel mòdul String'
	local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false
	local no_category = frame.args.no_category or false
	
	if _getBoolean(ignore_errors) then
		return ''
	end
	
	local error_str = '<strong class="error">Error del mòdul String: ' .. error_str .. '</strong>'
	if error_category ~= '' and not _getBoolean( no_category ) then
		error_str = '[[Categoria:' .. error_category .. ']]' .. error_str
	end
	
	return error_str
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated
as plain text.
]]
local function _escapePattern( pattern_str )
	return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" )
end

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:String|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:String|len|s=target_string}}

Parameters
  s: The string whose length to report

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string.
]]
function p.len( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'s'} )
	local s = new_args['s'] or ''
	return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

This function returns a substring of the target string at specified indices.

Usage:
{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
  s: The string to return a subset of
  i: The fist index of the substring to return, defaults to 1.
  j: The last index of the string to return, defaults to the last character.

The first character of the string is assigned an index of 1. If either i or j
is a negative value, it is interpreted the same as selecting a character by
counting from the end of the string. Hence, a value of -1 is the same as
selecting the last character of the string.

If the requested indices are out of range for the given string, an error is
reported.
]]
function p.sub( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } )
	local s = new_args['s'] or ''
	local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1
	local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1
	
	local len = mw.ustring.len( s )
	
	-- Convert negatives for range checking
	if i < 0 then
		i = len + i + 1
	end
	if j < 0 then
		j = len + j + 1
	end
	
	if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
		return _error( 'Índex fora del rang de la cadena' )
	end
	if j < i then
		return _error( 'Índexs de la cadena no ordenats' )
	end
	
	return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
match

This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern.

Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
  |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single
    string. This specifies which match to return, where the first match is
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
-- This sub-routine is exported for use in other modules
function p._match( s, pattern, start, match_index, plain_flag, nomatch )
	if s == '' then
		return _error( 'Cadena on cercar està buida' )
	end
	if pattern == '' then
		return _error( 'Cadena de cerca està buida' )
	end
	start = tonumber(start) or 1
	if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
		return _error( 'Índex d\'inici fora del rang de la cadena' )
	end
	if match_index == 0 then
		return _error( 'Número de coincidència fora de rang' )
	end
	if plain_flag then
		pattern = str._escapePattern( pattern )
	end

	local result
	if match_index == 1 then
		-- Find first match is simple case
		result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
	else
		if start > 1 then
			s = mw.ustring.sub( s, start )
		end

		local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern)
		if match_index > 0 then
			-- Forward search
			for w in iterator do
				match_index = match_index - 1
				if match_index == 0 then
					result = w
					break
				end
			end
		else
			-- Reverse search
			local result_table = {}
			local count = 1
			for w in iterator do
				result_table[count] = w
				count = count + 1
			end

			result = result_table[ count + match_index ]
		end
	end

	if result == nil then
		if nomatch == nil then
			return _error( 'Cap coincidència trobada' )
		else
			return nomatch
		end
	else
		return result
	end
end
-- This is the entry point for #invoke:String|match
function p.match( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} )
	local s = new_args['s'] or ''
	local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1
	local plain_flag = _getBoolean( new_args['plain'] or false )
	local pattern = new_args['pattern'] or ''
	local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 )
	local nomatch = new_args['nomatch']
	
	return p._match( s, pattern, start, match_index, plain_flag, nomatch )
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function p.pos( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} )
	local target_str = new_args['target'] or ''
	local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0
	
	if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
		return _error( 'Índex fora del rang de la cadena' )
	end  
	
	return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos )
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this
function returns 0. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns 0.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function p.find( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ) 
	local source_str = new_args['source'] or ''
	local pattern = new_args['target'] or ''
	local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1
	local plain = new_args['plain'] or true
	
	if source_str == '' or pattern == '' then
		return 0
	end  
	
	plain = _getBoolean( plain )
	
	local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
	if start == nil then
		start = 0
	end
	
	return start
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
  count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true
]]
function p.replace( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } )
	local source_str = new_args['source'] or ''
	local pattern = new_args['pattern'] or ''
	local replace = new_args['replace'] or ''
	local count = tonumber( new_args['count'] )
	local plain = new_args['plain'] or true
	
	if source_str == '' or pattern == '' then
		return source_str
	end  
	plain = _getBoolean( plain )
	
	if plain then
		pattern = _escapePattern( pattern )
		replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ) --Only need to escape replacement sequences.
	end
	
	local result
	
	if count ~= nil then
		result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count )
	else
		result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace )
	end    
	
	return result
end

--[[
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]
function p.rep( frame )
	local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
	if not repetitions then 
		return _error( "s'esperava un número com a segon paràmetre; trobat: " .. ( frame.args[2] or '' ))
	end
	return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

--[[
escapePattern

This function escapes special characters from a Lua string pattern. See [1]
for details on how patterns work.

[1] https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns

Usage:
{{#invoke:String|escapePattern|pattern_string}}

Parameters
  pattern_string: The pattern string to escape.
]]
function p.escapePattern( frame )
	local pattern_str = frame.args[1]
	if not pattern_str then
		return _error( 'No pattern string specified' )
	end
	local result = _escapePattern( pattern_str )
	return result
end

--[[
count
This function counts the number of occurrences of one string in another.
]]
function p.count(frame)
	local args = _getParameters(frame.args, {'source', 'pattern', 'plain'})
	local source = args.source or ''
	local pattern = args.pattern or ''
	local plain = _getBoolean(args.plain or true)
	if plain then
		pattern = _escapePattern(pattern)
	end
	local _, count = mw.ustring.gsub(source, pattern, '')
	return count
end

--[[
endswith
This function determines whether a string ends with another string.
]]
function p.endswith(frame)
	local args = _getParameters(frame.args, {'source', 'pattern'})
	local source = args.source or ''
	local pattern = args.pattern or ''
	if pattern == '' then
		-- All strings end with the empty string.
		return "yes"
	end
	if mw.ustring.sub(source, -mw.ustring.len(pattern), -1) == pattern then
		return "yes"
	else
		return ""
	end
end

--[[
join

Join all non empty arguments together; the first argument is the separator.
Usage:
{{#invoke:String|join|sep|one|two|three}}
]]
function p.join(frame)
	local args = {}
	local sep
	for _, v in ipairs( frame.args ) do
		if sep then
			if v ~= '' then
				table.insert(args, v)
			end
		else
			sep = v
		end
	end
	return table.concat( args, sep or '' )
end

--[[ 
Strip

This function Strips charecters from string

Usage:
{{#invoke:StringFunc|strip|source_string|charecters_to_strip|plain_flag}}

Parameters
	source: The string to strip
	chars: The pattern or list of charecters to strip from string, replaced with ''
	plain: A flag indicating that the chars should be understood as plain text. defaults to true.

Leading and trailing whitespace is also automatically stripped from the string. 
]]
function p.strip( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'source', 'chars', 'plain'} )
	local source_str = new_args['source'] or ''
	local chars = new_args['chars'] or ''
	source_str = mw.text.trim(source_str)
	if source_str == '' or chars == '' then 
		return source_str
	end
	local l_plain = _getBoolean( new_args['plain'] or true )
	if l_plain then
		chars = _escapePattern( chars )
	end
	local result
	result = mw.ustring.gsub(source_str, "["..chars.."]", '')
	return result
end

--[[
Split

This function Splits a string based on a separator, returns nth substring based on count.

Usage:
{{#invoke:StringFunc|split|source_string|separator|count}}

Parameters:
	source:  The string to return a subset of
	separator: The string to split on 
	count:   The nth substring based on the separator to return
]]
function p.split( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'source', 'separator', 'count'} )
	local source_str = new_args['source'] or ''
	local separator = (new_args['separator'] or ''):gsub('"', '')
	local separator_len = mw.ustring.len(separator)
	if source_str == '' or separator == '' then
		return source_str;
	end
	local ret_count = tonumber( new_args['count'] ) or 1
	if ret_count < 1 then
		return ""
	end
	local start = 1
	local iter = mw.ustring.find(source_str, separator, start, true)
	if iter == nil then
		if ret_count == 1 then
			return source_str
		else
			return ""
		end
	else
		iter = iter - 1
	end
	if ret_count == 1 then
		return mw.ustring.sub( source_str, start, iter)
	end
  for i=2, ret_count do
  	start = iter+separator_len + 1
  	iter = mw.ustring.find(source_str, separator, start, true)
  	if iter == nil then
  		if ret_count == i then
  			return mw.ustring.sub(source_str, start, mw.ustring.len(source_str))
  		else
  			return ""
  		end
  	else
  		iter = iter - 1
  	end
  end
  return mw.ustring.sub( source_str,start,iter)
end

function p.isNumber( frame )
	local new_args = _getParameters( frame.args, {'source'} )
	local source_str = new_args['source'] or ''
	if source_str == '' then
	  return "false"
	end
	if tonumber(source_str) == nil and tonumber(string.gsub(source_str, ",", ".", 1) .. '') == nil then
		return "false"
	end
	return "true"
end

return p