Vés al contingut

Mòdul:TNT

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul TNT (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


warning Atenció:No feu cap canvi. Aquesta pàgina la manté un robot. Qualssevol modificacions han de fer-se a mediawiki.org.
Ajudeu a traduir aquesta pàgina.

També podeu veure Mòdul:TNTTools, que és derivat de l'actual, amb:

 • Funcions d'interrogació: amb retorn booleà o numèric indexat. Per a ser cridades des d'altres mòduls o des de plantilles. Amb:
  • Opció de discriminar o no majúscules i minúscules.
  • Possibilitat de més d'un valor traduït (on cada valor és separat per "|").
 • Per estalviar escriptura, al nom de les taules afegeix "I18n/" com a prefix i l'extensió ".tab" com a sufix.
 • Exemples d'utilització directa des de plantilles.
 • Amb el Mòdul:SimpleArgs permet obtenir valors de paràmetres (passats pel frame) amb diverses claus per al mateix paràmetre.

--
-- INTRO:  (!!! DO NOT RENAME THIS PAGE !!!)
--  This module allows any template or module to be copy/pasted between
--  wikis without any translation changes. All translation text is stored
--  in the global Data:*.tab pages on Commons, and used everywhere.
--
-- SEE:  https://www.mediawiki.org/wiki/Multilingual_Templates_and_Modules
--
-- ATTENTION:
--  Please do NOT rename this module - it has to be identical on all wikis.
--  This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Module:TNT
--  Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes.
--  Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Module_talk:TNT
--
-- DESCRIPTION:
--  The "msg" function uses a Commons dataset to translate a message
--  with a given key (e.g. source-table), plus optional arguments
--  to the wiki markup in the current content language.
--  Use lang=xx to set language. Example:
--
--  {{#invoke:TNT | msg
--   | I18n/Template:Graphs.tab <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Template:Graphs.tab -->
--   | source-table       <!-- uses a translation message with id = "source-table" -->
--   | param1 }}         <!-- optional parameter -->
--
--
--  The "doc" function will generate the <templatedata> parameter documentation for templates.
--  This way all template parameters can be stored and localized in a single Commons dataset.
--  NOTE: "doc" assumes that all documentation is located in Data:Templatedata/* on Commons.
--
--  {{#invoke:TNT | doc | Graph:Lines }}
--    uses https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Templatedata/Graph:Lines.tab
--    if the current page is Template:Graph:Lines/doc
--

local p = {}
local i18nDataset = 'I18n/Module:TNT.tab'

-- Forward declaration of the local functions
local sanitizeDataset, loadData, link, formatMessage

function p.msg(frame)
	local dataset, id
	local params = {}
	local lang = nil
	for k, v in pairs(frame.args) do
		if k == 1 then
			dataset = mw.text.trim(v)
		elseif k == 2 then
			id = mw.text.trim(v)
		elseif type(k) == 'number' then
			table.insert(params, mw.text.trim(v))
		elseif k == 'lang' and v ~= '_' then
			lang = mw.text.trim(v)
		end
	end
	return formatMessage(dataset, id, params, lang)
end

-- Identical to p.msg() above, but used from other lua modules
-- Parameters: name of dataset, message key, optional arguments
-- Example with 2 params: format('I18n/Module:TNT', 'error_bad_msgkey', 'my-key', 'my-dataset')
function p.format(dataset, key, ...)
	local checkType = require('libraryUtil').checkType
	checkType('format', 1, dataset, 'string')
	checkType('format', 2, key, 'string')
	return formatMessage(dataset, key, {...})
end


-- Identical to p.msg() above, but used from other lua modules with the language param
-- Parameters: language code, name of dataset, message key, optional arguments
-- Example with 2 params: formatInLanguage('es', I18n/Module:TNT', 'error_bad_msgkey', 'my-key', 'my-dataset')
function p.formatInLanguage(lang, dataset, key, ...)
	local checkType = require('libraryUtil').checkType
	checkType('formatInLanguage', 1, lang, 'string')
	checkType('formatInLanguage', 2, dataset, 'string')
	checkType('formatInLanguage', 3, key, 'string')
	return formatMessage(dataset, key, {...}, lang)
end

-- Obsolete function that adds a 'c:' prefix to the first param.
-- "Sandbox/Sample.tab" -> 'c:Data:Sandbox/Sample.tab'
function p.link(frame)
	return link(frame.args[1])
end

function p.doc(frame)
	local dataset = 'Templatedata/' .. sanitizeDataset(frame.args[1])
	return frame:extensionTag('templatedata', p.getTemplateData(dataset)) ..
		  formatMessage(i18nDataset, 'edit_doc', {link(dataset)})
end

function p.getTemplateData(dataset)
	-- TODO: add '_' parameter once lua starts reindexing properly for "all" languages
	local data = loadData(dataset)
	local names = {}
	for _, field in pairs(data.schema.fields) do
		table.insert(names, field.name)
	end

	local params = {}
	local paramOrder = {}
	for _, row in pairs(data.data) do
		local newVal = {}
		local name = nil
		for pos, val in pairs(row) do
			local columnName = names[pos]
			if columnName == 'name' then
				name = val
			else
				newVal[columnName] = val
			end
		end
		if name then
			params[name] = newVal
			table.insert(paramOrder, name)
		end
	end

	-- Work around json encoding treating {"1":{...}} as an [{...}]
	params['zzz123']=''

	local json = mw.text.jsonEncode({
		params=params,
		paramOrder=paramOrder,
		description=data.description
	})

	json = string.gsub(json,'"zzz123":"",?', "")

	return json
end

-- Local functions

sanitizeDataset = function(dataset)
	if not dataset then
		return nil
	end
	dataset = mw.text.trim(dataset)
	if dataset == '' then
		return nil
	elseif string.sub(dataset,-4) ~= '.tab' then
		return dataset .. '.tab'
	else
		return dataset
	end
end

loadData = function(dataset, lang)
	dataset = sanitizeDataset(dataset)
	if not dataset then
		error(formatMessage(i18nDataset, 'error_no_dataset', {}))
	end

	local data = mw.ext.data.get(dataset, lang)

	if data == false then
		if dataset == i18nDataset then
			-- Prevent cyclical calls
			error('Missing Commons dataset ' .. i18nDataset)
		else
			error(formatMessage(i18nDataset, 'error_bad_dataset', {link(dataset)}))
		end
	end
	return data
end

-- Given a dataset name, convert it to a title with the 'commons:data:' prefix
link = function(dataset)
	return 'c:Data:' .. mw.text.trim(dataset or '')
end

formatMessage = function(dataset, key, params, lang)
	for _, row in pairs(loadData(dataset, lang).data) do
		local id, msg = unpack(row)
		if id == key then
			if type(msg)=='table' then
				error ('In "msg": table found: "'..table.concat (msg, ', '), '"')
			end	
			local result = mw.message.newRawMessage(msg, unpack(params or {}))
			return result:plain()
		end
	end
	if dataset == i18nDataset then
		-- Prevent cyclical calls
		error('Invalid message key "' .. key .. '"')
	else
		error(formatMessage(i18nDataset, 'error_bad_msgkey', {key, link(dataset)}))
	end
end

return p