Mòdul:UnitTests

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul UnitTests (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


UnitTests proporciona unes proves unitàries que poden ser usades per altres scripts utilitzant require. Per exemple, de Mòdul:Demo/tests:

-- Tests per [[Mòdul:Demo]]. El resultat és a la pàgina de discussió.
local p = require('Mòdul:UnitTests')

function p:test_hola()
  self:preprocess_equals('{{#invoke:Demo | hola}}', 'Hola, món!')
end

return p

En la pàgina de discussió Mòdul Discussió:Demo/tests s'executen els casos de prova amb {{#invoke: Demo/tests | run_tests}}. Els mètodes de prova com test_hola de més amunt han de començar amb "test".

Mètodes[modifica]

 • run_tests(differs_at): Executa tots els tests. Si s'especifica <differs_at=1> s'afegirà una columna mostrant la posició del primer caràcter on es produeix la diferència entre el resultat esperat i el real. Normalment s'utilitza en la pàgina de discussió de tests.
  {{#invoke:Demo/tests|run_tests}}
 • preprocess_equals(text, esperat): preprocessa un <text> wiki i el compara amb el resultat <esperat>. Els scripts i les plantilles es poden invocar de la mateixa forma que es faria en una pàgina.
  self:preprocess_equals('{{#invoke:Demo | hola}}', 'Hola, món!')
 • preprocess_equals_many(prefix, sufix, casos): Executa una sèrie de preprocess_equals() sobre un conjunt de <casos> format per parelles de valors als que s'afegirà un <prefix> i un <sufix> a cada parella.
  self:preprocess_equals_many('{{#invoke:DemoArgs | suma |', '}}', {
    {'2|3', '5'},
    {'-2|2', '0'},
  })
 • preprocess_equals_preprocess(text, esperat): Compara si <text> i <esperat> són iguals després de preprocessar-los tots dos. Pot ser útil per compara un script amb una plantilla existent.
  self:preprocess_equals_preprocess('{{#invoke:Demo | hola}}', '{{Hola}}')
 • preprocess_equals_preprocess_many(prefix, sufix, casos): Executa una sèrie de preprocess_equals_preprocess() sobre un conjunt de <casos> formats per parelles de valors. Afegeix automàticament el <prefix> i <sufix> proporcionats. Si en algun dels casos no es proporciona el segon valor, utilitza en el seu lloc el primer.
  self:preprocess_equals_many('{{#invoke:Foo | spellnum |', '}}', '{{spellnum', '}}', {
    {'2'}, -- equivalent a {'2','2'},
    {'-2', '-2.0'},
  })
 • equals(funció, valor, esperat): Executa la <funció> amb el <valor> i compara el resultat amb l'<esperat>. Pot ser útil per provar mòduls pensats per ser usats per altres mòduls més que invocant-los amb #invoke.
  self:equals('Suma simple', 2 + 2, 4)
-- UnitTester provides unit testing for other Lua scripts. For details see [[Wikipedia:Lua#Unit_testing]].
-- For user documentation see talk page.
local UnitTester = {}

local frame, tick, cross
local result_table_header = "{|class=\"wikitable\"\n! !! Text !! Esperat !! Resultat"
local result_table = ''
local num_failures = 0

function first_difference(s1, s2)
  if s1 == s2 then return '' end
  local max = math.min(#s1, #s2)
  for i = 1, max do
    if s1:sub(i,i) ~= s2:sub(i,i) then return i end
  end
  return max + 1
end

function UnitTester:preprocess_equals(text, expected, options)
  local actual = frame:preprocess(text)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' || <nowiki>' .. text:gsub('%|', '&#124;') .. '</nowiki> || ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals(prefix .. case[1] .. suffix, case[2], options)
  end
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess(text1, text2, options)
  local actual = frame:preprocess(text1)
  local expected = frame:preprocess(text2)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' || <nowiki>' .. text1:gsub('%|', '&#124;') .. '</nowiki> || ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess_many(prefix1, suffix1, prefix2, suffix2, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals_preprocess(prefix1 .. case[1] .. suffix1, prefix2 .. (case[2] and case[2] or case[1]) .. suffix2, options)
  end
end

function UnitTester:equals(name, actual, expected, options)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' || ' .. name .. ' || ' .. nowiki_open .. expected .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

local function deep_compare(t1, t2, ignore_mt)
  local ty1 = type(t1)
  local ty2 = type(t2)
  if ty1 ~= ty2 then return false end
  if ty1 ~= 'table' and ty2 ~= 'table' then return t1 == t2 end
  
  local mt = getmetatable(t1)
  if not ignore_mt and mt and mt.__eq then return t1 == t2 end
  
  for k1, v1 in pairs(t1) do
    local v2 = t2[k1]
    if v2 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end
  for k2, v2 in pairs(t2) do
    local v1 = t1[k2]
    if v1 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end

  return true
end

function val_to_str(v)
  if type(v) == 'string' then
    v = mw.ustring.gsub(v, '\n', '\\n')
    if mw.ustring.match(mw.ustring.gsub(v, '[^\'"]', ''), '^"+$') then
      return "'" .. v .. "'"
    end
    return '"' .. mw.ustring.gsub(v, '"', '\\"' ) .. '"'
  else
    return type(v) == 'table' and table_to_str(v) or tostring(v)
  end
end

function table_key_to_str(k)
  if type(k) == 'string' and mw.ustring.match(k, '^[_%a][_%a%d]*$') then
    return k
  else
    return '[' .. val_to_str(k) .. ']'
  end
end

function table_to_str(tbl)
  local result, done = {}, {}
  for k, v in ipairs(tbl) do
    table.insert(result, val_to_str(v))
    done[k] = true
  end
  for k, v in pairs(tbl) do
    if not done[k] then
      table.insert(result, table_key_to_str(k) .. '=' .. val_to_str(v))
    end
  end
  return '{' .. table.concat(result, ',') .. '}'
end

function UnitTester:equals_deep(name, actual, expected, options)
  if deep_compare(actual, expected) then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local nowiki_open = (options and options.nowiki) and '<nowiki>' or ''
  local nowiki_close = (options and options.nowiki) and '</nowiki>' or ''
  local actual_str = val_to_str(actual)
  local expected_str = val_to_str(expected)
  local differs_at = self.differs_at and (' || ' .. first_difference(expected_str, actual_str)) or ''
  result_table = result_table .. ' || ' .. name .. ' || ' .. nowiki_open .. expected_str .. nowiki_close .. ' || ' .. nowiki_open .. actual_str .. nowiki_close .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:run(frame_arg)
  frame = frame_arg
  self.frame = frame
  self.differs_at = frame.args['differs_at']
  tick = frame:preprocess('{{Ok}}')
  cross = frame:preprocess('{{Nay}}')

  local table_header = result_table_header
  if self.differs_at then
    table_header = table_header .. ' !! Differeix'
  end

  -- Sort results into alphabetical order.
  local self_sorted = {}
  for key,value in pairs(self) do
    if key:find('^test') then
      table.insert(self_sorted, key)
    end
  end
  table.sort(self_sorted)
  -- Add results to the results table.
  for i,value in ipairs(self_sorted) do
    result_table = result_table .. "'''" .. value .. "''':\n" .. table_header .. "\n|-\n"
    self[value](self)
    result_table = result_table .. "|}\n\n"  
  end

  return (num_failures == 0 and "<font color=\"#008000\">'''Han passat tots els tests.'''</font>" or "<font color=\"#800000\">'''" .. num_failures .. " tests han fallat.'''</font>") .. "\n\n" .. frame:preprocess(result_table)
end

function UnitTester:new()
  local o = {}
  setmetatable(o, self)
  self.__index = self
  return o
end

local p = UnitTester:new()
function p.run_tests(frame) return p:run(frame) end
return p