Viquipèdia:AutoWikiBrowser/Typos

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Drecera:
VP:AWB/T

Aquesta és la pàgina en català per la correcció de faltes d'ortografia i errors tipogràfics usant el programa AWB.

Vigileu amb els canvis que hi posa ATENCIÓ. Això vol dir que generalment el canvi proposat serà útil, però en certs casos no. Heu de tenir en compte aquests casos.

Existeix una pàgina de proves; Viquipèdia:AutoWikiBrowser/Typos/Test per a tenir exemples on refinar les substitucions.

Noves entrades[modifica]

Signes de puntuació i altres caràcters[modifica]

<Typo word="·" find="([^l])l(\.|-|_|•)l" replace="$1l·l" />
<Typo word="'" find="´" replace="'" />
<Typo word="'" find="’" replace="'" />
<Typo word=" " find="  " replace=" " />
<Typo word="..." find="\.\.\." replace="…" />

Diacrítics[modifica]

Atenció, potser alguns d'aquests falla massa sovint i s'hauria d'eliminar, però algun en general dóna molt bons resultats.

<Typo word="Bé ATENCIÓ: be" find="\b(B|b)[eè]\b" replace="$1é" />
<Typo word="És+article ATENCIÓ: es..." find="\bEs (un|el|la|una|més|mes|molt|damunt|sobre|encara|de|per|a|que)\b" replace="És $1" />
<Typo word="és+article ATENCIÓ: es..." find="\bes (un|el|la|una|més|mes|molt|damunt|sobre|encara|de|per|a|que)\b" replace="és $1" />
<Typo word="És+l' ATENCIÓ: es..." find="\bEs (l'|d')\b" replace="És $1" />
<Typo word="és+l' ATENCIÓ: es..." find="\bes (l'|d')\b" replace="és $1" />
<Typo word="És l'..." find="\bEs l'" replace="És l'" />
<Typo word="és l'..." find="\bes l'" replace="és l'" />
<Typo word="Es van ATENCIÓ: És van" find="\bÉs (va|van|varen)\b" replace="Es $1" />
<Typo word="es van ATENCIÓ: és van" find="\bés (va|van|varen)\b" replace="es $1" />
<Typo word="està ATENCIÓ: articles en valencià" find="\b(E|e)sta\b" replace="$1stà" />
<Typo word="féu ATENCIÓ: feu" find="\b(F|f)eu\b" replace="$1éu" />
<Typo word="ús" find="\b([Ll]'|[Uu]n )us\b" replace="$1ús" />
<Typo word="À" find="Á" replace="À" />

<Typo word="" find="González" replace="Gonz_____aacute_____lez" />
<Typo word="à" find="á" replace="à" />
<Typo word="" find="_____aacute_____" replace="á" />

<Typo word="a.C." find="\ba.C.\b" replace="aC" />
<Typo word="A més" find="\b(A|a)dem[eé]s\b" replace="$1 més" />
<Typo word="Això" find="\b(A|a)ixo\b" replace="$1ixò" />
<Typo word="Alemany" find="\b(A|a)lem[aà]\b" replace="$1lemany" />
<Typo word="Alemanya" find="\b(A|a)lemani?a\b" replace="$1lemanya" />
<Typo word="Allò" find="\b(A|a)ll[oó]\b" replace="$1llò" />
<Typo word="Amb" find="([^\[]\b[Aa])m\b" replace="$1mb" />
<Typo word="Ambdós" find="(A|a)mbd[oò]s" replace="$1mbdós" />
<Typo word="Antifaç" find="\b(A|a)ntifàs\b" replace="$1ntifàç" />
<Typo word="Aquàtic" find="\b(A|a)[cq][uü][aà]ti" replace="$1quàti" />
<Typo word="Àudio" find="\b[AÁ]udio\b" replace="Àudio" />
<Typo word="àudio" find="\b[aá]udio\b" replace="àudio" />
<Typo word="Àrab" find="\b[AÁ]rab(s?)" replace="Àrab$1" />
<Typo word="àrab" find="\b[aá]rab(s?)" replace="àrab$1" />
<Typo word="Àrea" find="\b[AÁ]rea\b" replace="Àrea" />
<Typo word="àrea" find="\b[aá]rea\b" replace="àrea" />
<Typo word="Assassí..." find="\b(A|a)ss?[ae]ss?[ií]" replace="$1ssass$2" />
<Typo word="Abans ATENCIÓ: Abans o avanç?" find="\b(A|a)vans\b" replace="$1bans" />
<Typo word="Arpa ATENCIÓ: Harpia" find="\b(H|h)arp" replace="arp" />
<Typo word="Balena" find="\b(B|b)allen(a|es)" replace="$1alen$2" />
<Typo word="Butlla" find="\b(B|b)ull(a|es)\b" replace="$1utll$2" /> 
<Typo word="Cabdill" find="\b(C|c)apdill" replace="$1abdill" />
<Typo word="Camí" find="\b(C|c)ami\b" replace="$1amí" />
<Typo word="Càmera ATENCIó: També cambra" find="\b(C|c)amera\b" replace="$1àmera" />
<Typo word="Canvi..." find="\b(C|c)ambi" replace="$1anvi" />
<Typo word="Cartellera" find="\b(C|c)arteler" replace="$1arteller" />
<Typo word="Català" find="(C|c)atalá" replace="$1atalà" />
<Typo word="Cherok..." find="\b(X|x)erok" replace="Cherok" />
<Typo word="Complex" find="\b(C|c)omplexe\b" replace="$1omplex" />
<Typo word="Complexos" find="\b(C|c)omplexes\b" replace="$1omplexos" />
<Typo word="Compondre ATENCIÓ: Composar, rarament, però pot ser correcte" find="(C|c)omposaria" replace="$1ompondria" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposat" replace="$1ompost" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposav" replace="$1omponi" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposant" replace="$1omponent" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposar" replace="$1ompondre" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposada" replace="$1omposta" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposades" replace="$1ompostes" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposà" replace="$1ompongué" />
<Typo word="Compondre" find="(C|c)omposa" replace="$1ompon" />
<Typo word="Comprèn" find="(C|c)omprén" replace="$1omprèn" />
<Typo word="Conèixer" find="(C|c)on[eé]ixer\b" replace="$1onèixer" />
<Typo word="Connec..." find="\b(C|c)one(c|x)(\w)" replace="$1onne$2$3" />
<Typo word="Connot..." find="\b(C|c)ono(t|v)\w" replace="$1onno$2" />
<Typo word="Construir" find="(C|c)onstruïr\b" replace="$1onstruir" />
<Typo word="Context" find="\b(C|c)ontexte\b" replace="$1ontext" />
<Typo word="Contextos" find="\b(C|c)ontextes\b" replace="$1ontextos" />
<Typo word="Corba" find="(C|c)[ou]r[bv](a|es)([^t])" replace="$1orb$2$3" />
<Typo word="Dans..." find="\b(D|d)anç" replace="$1ans" />
<Typo word="Davall..." find="\b(D|d)evall" replace="$1avall" />
<Typo word="Davant" find="\b(D|d)evant" replace="$1avant" />
<Typo word="dC" find="\bd.C.\b" replace="dC" />
<Typo word="Decisiu" find="\b(D|d)ecissiu" replace="$1ecisiu" />
<Typo word="Desafiament" find="\b(D|d)esafio" replace="$1esafiament" />
<Typo word="Desaparegut" find="\b(D|d)esaparescu" replace="$1esaparegu" />
<Typo word="Des de" find="\b(D|d)esde" replace="$1es de" />
<Typo word="Desembre" find="\b(D|d)ecembre" replace="$1esembre" />
<Typo word="Després" find="\b(D|d)esp[ur][eèé]s\b" replace="$1esprés" />
<Typo word="Difícil" find="\b(D|d)ificil" replace="$1ifícil" />
<Typo word="Distància" find="(D|d)istanci(a|es)\b" replace="$1istànci$2" />
<Typo word="Diferència" find="(D|d)ifer[eé]nci(a|es)\b" replace="$1iferènci$2" />
<Typo word="Dimensió" find="(D|d)imensi[oò]\b" replace="$1imensió" />
<Typo word="Drama..." find="(D|d)rm(a|à)" replace="$1ram$2" />
<Typo word="Electrònic..." find="(E|e)lectr[oó]ni(c|q)" replace="$1lectròni$2" />
<Typo word="Emmagatze..." find="\b(E|e)mmagatza" replace="$1mmagatze" />
<Typo word="Empíric..." find="(E|e)mpiri(c|q)" replace="$1mpíri$2" />
<Typo word="Emprar" find="\b(E|e)emplear" replace="$1mprar" />
<Typo word="Escepticis" find="\b(E|e)esceptisis" replace="$1scepticis" />
<Typo word="Església" find="(E|e)sgl[eè]si(a|es)\b" replace="$1sglési$2" />
<Typo word="Estadística" find="(E|e)stadisti" replace="$1stadísti" />
<Typo word="Estran..." find="\b(E|e)xtran" replace="$1stran" />
<Typo word="Etimologia" find="(E|e)timològia" replace="$1timologia" />
<Typo word="EUA" find="\bEEUU" replace="EUA" />
<Typo word="Ex..." find="\b(E|e)x-\w" replace="$1x" />
<Typo word="Èxit" find="\bÉxit\b" replace="Èxit" />
<Typo word="èxit" find="\béxit\b" replace="èxit" />
<Typo word="External links" find="\b(E|e)xternal (L|l)inks" replace="$1nllaços externs" />
<Typo word="Fàbriques ATENCIÓ: fabricar" find="\b(F|f)abriques\b" replace="$1fàbriques" />
<Typo word="Família" find="(F|f)amilia\b" replace="$1amília" />
<Typo word="Famós" find="(F|f)am[òo]s\b" replace="$1amós" />
<Typo word="Física" find="\b(F|f)isi(ca|ques)" replace="$1ísi$2" />
<Typo word="Forç... a" find="\b(F|f)ors([^t])" replace="$1orç$2" />
<Typo word="Form... ATENCIÓ: Fromental" find="\b(F|f)rom\w" replace="$1orm" /> 
<Typo word="Fórmula" find="(F|f)[òo]rmula\b" replace="$1órmula" />
<Typo word="Geodèsia" find="(G|g)eod[eé]sia" replace="$1eodèsia" />
<Typo word="Harmon..." find="\bArm(ò|o)n" replace="Harm$1n" />
<Typo word="harmon..." find="\barm(ò|o)n" replace="harm$1n" />
<Typo word="Hi ha. ATENCIó: Hi han + participi" find="\b(H|h)i han\b" replace="$1i ha" />
<Typo word="Història" find="\b(H|h)istoria\b" replace="$1istòria" />
<Typo word="Humà" find="\b(H|h)uma\b" replace="$1umà" />
<Typo word="i" find="\by([^_])" replace="i$1" />
<Typo word="Í" find="Ì" replace="Í" />
<Typo word="í" find="ì" replace="í" />
<Typo word="Imm..." find="\b(I|i)nm" replace="$1mm" />
<Typo word="Impressi" find="\b(I|i)mpresi" replace="$1mpressi" />
<Typo word="Inclourà" find="(I|i)ncloura\b" replace="$1nclourà" />
<Typo word="Inclouran" find="(I|i)nclouràn\b" replace="$1nclouran" />
<Typo word="Inspiració" find="(I|i)nspiraci[oò]\b" replace="$1nspiració" />


<Typo word="km²" find="km2" replace="km²" />
<Typo word="Línia" find="(L|l)[ií]n[ei](a|es)\b" replace="$1íni$2" />
<Typo word="Llançament" find="(L|l)l[ae]n[cçs]ament" replace="$1lançament" />
<Typo word="Lògic" find="\b(L|l)l?[oó]gic" replace="$1ògic" />
<Typo word="Links" find="\bLinks" replace="Enllaços" />
<Typo word="Links" find="\blinks" replace="enllaços" />
<Typo word="Links" find="\bLink" replace="Enllaç" />
<Typo word="Links" find="\blink" replace="enllaç" />
<Typo word="Mentre" find="\b(M|m)entres\b" replace="$1entre" />
<Typo word="Més" find="\b(M|m)ès\b" replace="$1és" />
<Typo word="Mil·l..." find="\b(M|m)ili([^ acoót])" replace="$1il·li$2" />
<Typo word="Mitjançant" find="(M|m)itjansant" replace="$1itjançant" />
<Typo word="Necessària" find="(N|n)ecessaria" replace="$1ecessària" />
<Typo word="Nombre ATENCIÓ: Número moltes vegades és correcte" find="(N|n)(u|ú)mero" replace="$1ombre" />
<Typo word="Només" find="\b(N|n)om(è|e)s" replace="$1omés" />
<Typo word="Norda-americà" find="(N|n)ordameric(a|à)" replace="$1ord-americ$2" />
<Typo word="Notícia" find="\b(N|n)otici(a|es)" replace="$1otíci$2" />
<Typo word="Nòvia" find="\b(N|n)[oò]vi(a|o|es)" replace="$1óvi$2" />
<Typo word="Obté" find="\b(O|o)btè" replace="$1bté" />
<Typo word="Ordinals" find="(1|3)er" replace="$1r" />
<Typo word="Ordinals" find="([0-9])(e)([^m])" replace="$1è$3" />
<Typo word="Ordinals" find="([0-9])(é)" replace="$1è" />
<Typo word="Ordinals" find="2(o|ó)n" replace="2n" />
<Typo word="Ordinals" find="4rt" replace="4t" />
<Typo word="Ordinals" find="([0-9])(è|é|r|n|t)([^.])" replace="$1$2.$3" />
<Typo word="Orgànul" find="\b(O|o)rganul" replace="$1rgànul" />
<Typo word="Ornitorinc, ornitorínquids" find="\b(O|o)rnitorr" replace="$1rnitor" />
<Typo word="Països" find="(P|p)a[iï]ss?os" replace="$1aïsos" />
<Typo word="Paràmetre" find="(P|p)arametre" replace="$1aràmetre" />
<Typo word="Peiot" find="\b(P|p)e[iy]ote" replace="$1eiot" />
<Typo word="Però" find="\b(P|p)er[oó]\b" replace="$1erò" />
<Typo word="Perquè" find="\b(P|p)erqu(e|é)\b" replace="$1erquè" />
<Typo word="Person..." find="(P|p)rson" replace="$1erson" />
<Typo word="Pertangut" find="(P|p)ertanyut" replace="$1ertangut" />
<Typo word="Piràmide" find="\b(P|p)ir[aá]mide" replace="$1iràmide" />
<Typo word="Plànol" find="\b(P|p)lanol" replace="$1lànol" />
<Typo word="Potència" find="(P|p)otenci(a|es)([^l])" replace="$1otènci$2$3" />
<Typo word="Pràctica ATENCIÓ: Practica" find="\b(U|u)na practica" replace="$1na pràctica" />
<Typo word="Pretén" find="(P|p)retèn\b" replace="$1retén" />
<Typo word="Prova" find="\b(P|p)rob(a|es)\b" replace="$1rov$2" />
<Typo word="Pròpia" find="\b(P|p)r[oó]pi(a|es)" replace="$1ròpi$2" />
<Typo word="Quasi " find="\bCasib[eé]\b" replace="Quasi" />
<Typo word="quasi " find="\bcasib[eé]\b" replace="quasi" />
<Typo word="Quasi" find="\bCasi([^nm])" replace="Quasi$1" />
<Typo word="quasi" find="\bcasi([^nm])" replace="quasi$1" />
<Typo word="Reial Acadèmia" find="\b(R|r)eal (A|a)cadèmia" replace="Reial Acadèmia" />
<Typo word="Reivi..." find="\b(R|r)einvi" replace="$1eivi" />
<Typo word="Son germà" find="\bSa germ[aà]\b" replace="El seu germà" />
<Typo word="son germà" find="\bsa germ[aà]\b" replace="el seu germà" />
<Typo word="Següent" find="(S|s)eguent" replace="$1egüent" />
<Typo word="Setembre" find="(S|s)eptembre" replace="$1etembre" />
<Typo word="Símbol" find="(S|s)imbol\b" replace="$1ímbol" />
<Typo word="Sinó" find="\b(S|s)in[oò]\b" replace="$1inó" />
<Typo word="si us plau" find="\b(S|s)isplau\b" replace="$1i us plau"/>
<Typo word="són: ATENCIÓ: son " find="\b(S|s)on\b" replace="$1ón" />
<Typo word="són: ATENCIÓ" find="\b(S|s)ón (germà|pare|fill)\b" replace="$1on $2" />
<Typo word="Sotmès" find="(S|s)otm[eé]s\b" replace="$1otmès" />
<Typo word="Sugge..." find="\b(S|s)uge" replace="$1ugge" />
<Typo word="Superfície" find="(S|s)uperficie" replace="$1uperfície" />
<Typo word="També" find="\b(T|t)ambe" replace="$1ambé" />
<Typo word="Té ATENCIÓ: Te" find="\b(T|t)e\b" replace="$1é" />
<Typo word="Teoria de nombres" find="(T|t)eoria dels [Nn]ombres" replace="$1eoria de nombres" />
<Typo word="Text" find="(T|t)exte" replace="$1ext" />
<Typo word="Textos" find="(T|t)extes" replace="$1extos" />
<Typo word="Títol" find="\b(T|t)itol(\b|s)" replace="$1ítol$2" />
<Typo word="Titular" find="\b(T|t)itola\w" replace="$1itula" />
<Typo word="Turó" find="\b(T|t)uro\b" replace="$1uró" />
<Typo word="Ú" find="Ù" replace="Ú" />
<Typo word="ú" find="ù" replace="ú" />
<Typo word="Un altre ATENCIÓ: també pot ser una altra" find="\b(U|u)n altra\b" replace="$1n altre" /> 
<Typo word="Una altra ATENCIÓ: també pot ser un altre" find="\b(U|u)na altre\b" replace="$1na altra" />
<Typo word="Únic" find="\bUnic" replace="Únic" />
<Typo word="únic" find="\bunic" replace="únic" /> 
<Typo word="Venda" find="\b(V|v)ent(a|es)\b" replace="$1end$2" />
<Typo word="Visualitz..." find="\b(V|v)isualiz" replace="$1isualitz" />
<Typo word="Vegeu també" find="\b(V|v)egi's també" replace="$1egeu també" />
<Typo word="Vegeu" find="\b(V|v)egi's" replace="$1egeu" />
<Typo word="Vegeu" find="\b(V|v)egi" replace="$1egeu" />


<Typo word="Xandall" find="\b(C|c)handal\b" replace="$1andall" />
<Typo word="Xip" find="\b(C|c)hip\b" replace="$1ip" />Paraules que contenen...[modifica]

Dígrafs que en català no existeixen. El canvi que proposo no sempre és el correcte, però si no es tracta d'una paraula estrangera, hi haurà algun error segur i així queda reflectit a la pantalla de canvis.

<Typo word="mv!!!" find="([^&])mv" replace="$1mb" />
<Typo word="Fals positiu tramvia" find="\b(T|t)rambi(a|es)\b" replace="$1ramvi$2" />
<Typo word="Fals positiu circumval·la..." find="\b(C|c)ircumbal" replace="$1ircumval" />
 
<Typo word="nb!!!" find="nb" replace="mb" />
<Typo word="Fals positiu &nbsp" find="&mbsp;" replace=" " />
<Typo word="Fals positiu &nbsp" find="&mbsp;" replace="&nbsp;" />
<Typo word="Fals positiu Gutenberg" find="(G|g)utemberg" replace="Gutenberg" />

<Typo word="np!!!" find="np" replace="mp" />
<Typo word="vr!!!" find="vr" replace="ver" />

Paraules acabades en...[modifica]

En articles on apareixen noms llatins, algunes paraules acaben en ii i no s'han de modificar

<Typo word="...ia" find="ía\b" replace="ia" />
<Typo word="...ies" find="íes\b" replace="ies" />
<Typo word="...ións" find="ións\b" replace="ions" /> 
<Typo word="...nèxier" find="([^o])(N|n)èixer" replace="$1$2éixer" /> 
<Typo word="...ó" find="([^MSms])ón\b" replace="$1ó" />
<Typo word="...uïm" find="([^gq])uim\b" replace="$1uïm" />
<Typo word="...uïu" find="([^gq])uiu\b" replace="$1uïu" />


<Typo word="...iï" find="ii\b" replace="iï" />
<Typo word="Fals positiu Novii" find="\b(N|n)oviï\b" replace="$1ovii" />
<Typo word="Fals positiu Hawaii" find="\b(H|h)awaiï\b" replace="$1awaii" />

<Typo word="...ió. ATENCIÓ: No sempre" find="io\b" replace="ió" />
<Typo word="Falsos positius adagio, àgio, àudio, brio, dàimio, dúrio, iaio, infòlio, io-io, paio, ràdio, trio" find="(ad[àaá]g|[àaá]g|[ÀAÁàaá]ud|br|d[àaá]im|d[úuù]r|ia|inf[òoó]l|io\-|pa|r[àaá]d|R[àaá]d|tr)ió\b" replace="$1io" />
<Typo word="Fals positiu Ohio" find="\b(O|o)hió\b" replace="Ohio" />

Barbarismes[modifica]

Els poso aquí ja que donat un barbarisme, pot ser generalment substituït per diferents paraules i aleshores no sé a quina lletra ordrenar-los.

<Typo word="Acera" find="\b[Aa]cer(a|es)\b" replace="vorer$1" />
<Typo word="Aconteixement" find="\b[Aa]conteixement" replace="esdeveniment" />
<Typo word="Admitir" find="\b(A|a)dmiti[ar]" replace="$1dmetre" />
<Typo word="Algo" find="\b(A|a)lg[ou]\b" replace="$1lguna cosa" />
<Typo word="Altillo" find="\b(A|a)ltillo" replace="$1ltell" />
<Typo word="Amanèixer" find="\b[Aa]man[èée]ixer" replace="llostrejar" />
<Typo word="Antes" find="\b(A|a)ntes\b" replace="$1bans" />
<Typo word="Apretar" find="\b[Aa]preta" replace="préme" />
<Typo word="Assafata" find="\b[Aa](?:s|ss|z)afat(a|es)\b" replace="hostess$1" />
<Typo word="Basura" find="\b[Bb]asur" replace="escombrari" />
<Typo word="Bírria" find="\b[Bb][ií]rri" replace="porqueri" />
<Typo word="Borrar" find="\b[Bb]orra(r|v)" replace="esborra$1" />
<Typo word="Celo" find="\b[Cc]elo\b" replace="zel" />
<Typo word="Concluir" find="\b(C|c)onclu[iïí]r" replace="$1oncloure" />
<Typo word="Hardware" find="\b(H|h)ardware" replace="maquinari" />
<Typo word="Lograr" find="\b[Ll]ograr" replace="aconseguir" />
<Typo word="Mitgeval" find="\b(M|m)i(g|tg)eval" replace="$1edieval" />
<Typo word="Ningún" find="\b[Nn]ing[uú]n" replace="cap" />
<Typo word="Puesto" find="\b[Pp]uest[ou]" replace="lloc" />
<Typo word="Ratio" find="(R|r)[aà]tio\b" replace="$1aó" />
<Typo word="Red" find="(^|[^:='"]\s\b)[Rr]ed\b" replace="xarxa" />
<Typo word="Reds" find"[Rr]eds" replace="xarxes" />
<Typo word="Rodejar" find="\b[Rr]ode[gj]" replace="envolt" />
<Typo word="Software" find="(S|s)oftware" replace="programari" />
<Typo word="Suggerència" find="\b(S|s)u(?:g|gg)er[eéè]ncia" replace="$1uggeriment" />
<Typo word="Suggerències" find="\b(S|s)u(?:g|gg)er[eéè]ncies" replace="$1uggeriments" />
<Typo word="Vegeu també" find="\b(V|v)eure [Tt]amb[eèé]\b" replace="$1egeu també" />

Tenir que - haver de[modifica]

<Typo word="Haver de" find="\b[Tt]enir (?:de|que|d')\b" replace="haver de" />
<Typo word="He de" find="\b[Tt]inc (?:de|que|d')\b" replace="he de" />
<Typo word="Has de" find="\b[Tt]ens (?:de|que|d')\b" replace="has de" />
<Typo word="Ha de" find="\b[Tt]é (?:de|que|d')\b" replace="ha de" />
<Typo word="Hem/u de" find="\b[Tt]eni(m|u) (?:de|que|d')\b" replace="he$1 de" />
<Typo word="Han de" find="\b[Tt]enen (?:de|que|d')\b" replace="han de" />
<Typo word="Haver (passat) de" find="\b[Tt]en(i|í)(a|e(s|m|u|n)) (?:de|que|d')\b" replace="havi$1 de" />
<Typo word="Haver (futur i subj) de" find="\b[Tt]indr(é|às|à|em|eu|an|ia|ies|íem|ieu|ien) (?:de|que|d')\b" replace="haur$1 de" />
<Typo word="Haver (subj i cond) de" find="\b[Tt]ingu(í|eres|é|érem|ereu|eren|em|eu|és|essis|éssim|essiu|essin) (?:de|que|d')\b" replace="hagu$1 de" />
<Typo word="Haver de ()" find="\b[Tt]ingu(i|is|in) (?:de|que|d')\b" replace="hag$1 de" />

Contraccions i apòstrofs (ha d'anar al final, molt útil!)[modifica]

<Typo word="Des de" find="\b(D|d)esde\b" replace="$1es de" />
<Typo word="Al" find="\b(A|a) el\b" replace="$1l" />
<Typo word="Del" find="\b(D|d)e el\b" replace="$1el" />
<Typo word="Pel" find="\b(P|p)er el\b" replace="$1el" />
<Typo word="preventiu" find="(-|·)(la|el)" replace="_____$1_____$2" />
<Typo word="L'+vocal" find="\bEl ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="L'$1" />
<Typo word="L'+vocal (masc)" find="\bel ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="l'$1" />
<Typo word="L'+vocal (fem)" find="\b(L|l)a ([Hh]?[AEOaeoÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="$1'$2" />
<Typo word="D'+vocal" find="\b(D|d)e ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="$1'$2" />
<Typo word="De l'+vocal" find="\b(D|d)el ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="$1e l'$2" />
<Typo word="A l'+vocal" find="\b(A|a)l ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="$1 l'$2" />
<Typo word="Per l'+vocal" find="\b(P|p)el ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="$1er l'$2" />
<Typo word="Se'n" find="\b(S|s)'en\b" replace="$1e'n" />
<Typo word="Se n'+vocal" find="\b(S|s)e'n ([Hh]?[AEIOUaeiouÀÈÉÍÒÓÚàèéíòóú])" replace="$1e n'$2" />
<Typo word="preventiu" find="_____(-|·)_____" replace="$1" />