Vés al contingut

Viquipèdia:Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 3.0 No adaptada

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Drecera:
VP:CC-BY-SA
Icona de Creative Commons Carta de Creative Commons
Aquesta és una síntesi per a referència dels termes clau del text legal de més avall.

Teniu llibertat per:

 • compartir — copiar, distribuir i transmetre l'obra, i
 • modificar — adaptar l'obra.

Sota les següents condicions:
 Icona CC-BY Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o titular dels drets (però no d'una manera que suggereixi que us dóna suport o rebeu suport per l'ús que en feu.)
 Icona CC-SA Compartir Igual — Si transformeu o modifiqueu aquesta obra per generar-ne una obra derivada, només podreu distribuir l'obra resultant amb la mateixa llicència, una de similar o una de compatible.

Amb el benentès que:

 • Exoneració — Podeu quedar exonerat de complir aquestes condicions si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.
 • Altres drets — De cap manera la llicència afecta a cap dels següents drets:
  • els previstos com a excepcions i limitacions dels drets d'autor, com ara l'ús legítim;
  • els drets morals de l'autor; i
  • drets que altres persones puguin tenir tant de la mateixa obra com de la forma que s'utilitzi, com ara drets d'imatge o de privacitat.
 • Avís — Per a qualsevol reutilització o distribució, heu de mostrar clarament els termes de llicència d'aquesta obra. La millor forma per fer-ho és amb un enllaç a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca

A continuació s'ofereix el text complet de la llicència, l'original en anglès i una traducció no vinculant en català. Vegeu el text original de Creative Commons en anglès.

Llicència

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ÉS UN BUFET D'ADVOCATS I NO PROPORCIONA SERVEIS JURÍDICS. LA DISTRIBUCIÓ D'AQUESTA LLICÈNCIA NO CREA CAP RELACIÓ ADVOCAT-CLIENT. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA AQUESTA INFORMACIÓ TAL QUAL. CREATIVE COMMONS NO OFEREIX CAP GARANTIA RESPECTE A LA INFORMACIÓ FACILITADA, NI ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PELS POSSIBLES DANYS PRODUÏTS PER L'ÚS QUE SE'N PUGUI FER.

L'OBRA O LA PRESTACIÓ TAL COM ES DEFINEIX MÉS ENDAVANT, S'OFEREIX SEGONS ELS TERMES D'AQUESTA LLICÈNCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (D'ARA ENDAVANT «CCPL» O «LLICÈNCIA»). L'OBRA O LA PRESTACIÓ ESTÀ PROTEGIDA PER DRETS D'AUTOR O QUALSEVOL ALTRA NORMA APLICABLE. QUEDA PROHIBIT QUALSEVOL ÚS DE L'OBRA O LA PRESTACIÓ DIFERENT DEL QUE AUTORITZI AQUESTA LLICÈNCIA O DISPOSIN LES LLEIS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

L'EXERCICI DE QUALSEVOL DRET SOBRE L'OBRA O LA PRESTACIÓ COMPORTA QUE ACCEPTEU LES LIMITACIONS I OBLIGACIONS D'AQUESTA LLICÈNCIA I HI CONSENTIU. EL LLICENCIADOR US CONCEDEIX ELS DRETS CONTINGUTS EN AQUESTA LLICÈNCIA, SEMPRE QUE N'ACCEPTEU LES CONDICIONS QUE HI SÓN PRESENTS.

1. Definitions

 1. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
 2. "Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation (as defined below) for the purposes of this License.
 3. "Creative Commons Compatible License" means a license that is listed at http://creativecommons.org/compatiblelicenses that has been approved by Creative Commons as being essentially equivalent to this License, including, at a minimum, because that license: (i) contains terms that have the same purpose, meaning and effect as the License Elements of this License; and, (ii) explicitly permits the relicensing of adaptations of works made available under that license under this License or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements as this License.
 4. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 5. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, ShareAlike.
 6. "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of this License.
 7. "Original Author" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 8. "Work" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.
 9. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 10. "Publicly Perform" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means including signs, sounds or images.
 11. "Reproduce" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound or visual recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage of a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

1. Definicions

 1. «Adaptació» significa una obra basada en l'Obra, o en l'Obra i altres obres preexistents, com una traducció, adaptació, obra derivada, arranjament musical o altres alteracions d'una obra literària o artística, o fonograma o interpretació incloent-hi adaptacions cinematogràfiques o qualsevol altra forma en la qual l'Obra pugui ser reinterpretada, transformada o adaptada incloent-hi en qualsevol forma que sigui reconeixiblement derivada de l'original, excepte aquella obra que constitueixi una Col·lecció no serà considerada una Adaptació a l'efecte d'aquesta Llicència. Per evitar dubtes, quan l'Obra sigui una obra musical, representació o fonograma, la sincronització temporal de l'Obra amb una imatge en moviment (synching) es considerarà una Adaptació als efectes d'aquesta Llicència.
 2. «Col·lecció» significa una recopilació d'obres literàries o artístiques, com enciclopèdies i antologies, o representacions, fonogrames o emissions, o altres obres o continguts diferents de les obres relacionades en la Secció 1(f) de més avall, les quals, a causa de la selecció i arranjament del seu contingut, constitueixen creacions intel·lectuals, en la qual l'Obra s'inclou en la seva totalitat de forma íntegra junt amb una altra o més contribucions, cada una constituint obres separades i independents en si mateixes, que juntes es reuneixen a una unitat col·lectiva. Una obra que constitueixi una Col·lecció no es considerarà una Adaptació (com es defineix més amunt) per als propòsits d'aquesta Llicència.
 3. «Llicència Compatible amb Creative Commons» significa una llicència que apareix a http://creativecommons.org/compatiblelicenses i que ha estat aprovada per Creative Commons com a essencialment equivalent a aquesta Llicència, incloent-hi, com a mínim, perquè aquella llicència: (i) conté termes amb el mateix propòsit, significat i efecte que els Elements d'aquesta Llicència; i, (ii) permet explícitament que les obres derivades puguin ser distribuïdes mitjançant aquella llicència, sota aquesta Llicència o una llicència jurisdiccional de Creative Commons amb els mateixos Elements d'aquesta Llicència.
 4. «Distribuir» és el fet de posar a disposició del públic l'original i còpies de l'Obra o Adaptació, a través de venda o altres transferències de propietat.
 5. Els «Elements de Llicència» són les característiques principals de la llicència segons la selecció efectuada pel Llicenciador i indicades en el títol d'aquesta Llicència: Reconeixement, Compartir Igual.
 6. El «Llicenciador» és la persona o persones naturals o jurídiques que ofereix o ofereixen l'Obra subjecta als termes d'aquesta Llicència.
 7. El «Titular Originari» és, en el cas d'una obra literària o artística, la persona natural o jurídica que va crear l'Obra o si cap individu o entitat no es pot identificar, l'editor; i a més a més (i) en el cas d'una representació els actors, cantants, músics, ballarins i altres persones que actuïn, cantin, pronunciïn, declamin, interpretin o altrament representin obres literàries o artístiques o expressions de folklore; (ii) en el cas d'un fonograma el productor com a persona o entitat jurídica que per primera vegada va fer una fixació sonora d'una representació o altres sons; i, (iii) en el cas d'emissions, l'organització que transmet l'emissió.
 8. L'«Obra» és la creació literària o artística oferta en els termes d'aquesta Llicència incloent-hi sense limitació qualsevol producció en el camp literari, científic i artístic, sigui quin sigui el mode o forma de la seva expressió incloent-hi forma digital, com un llibre, pamflet i altres formes escrites; una conferència, discurs, sermó o altres obres de la mateixa natura; una obra dramàtica o dramàtico-musical; una obra coreogràfica o espectacle de representació muda; una composició musical amb paraules o sense; una obra cinematogràfica a la qual són assimilades obres expressades per un procés anàleg a cinematografia; una obra de dibuix, pintura, arquitectura, escultura, gravat o litografia; una obra fotogràfica a la qual són assimilades obres expressades per un procés anàleg a fotografia; un treball d'art aplicat; una il·lustració, mapa, pla, apunt o obra tridimensional relativa a geografia, topografia, arquitectura o ciència; una representació; una emissió; un fonograma; una compilació de dades en la mesura que estigui protegida com a obra amb drets d'autor; o una obra realitzada per un artista de varietats o circ en la mesura que no sigui altrament considerada una obra literària o artística.
 9. «Vós» sou la persona natural o jurídica que exerceix els drets concedits en aquesta Llicència i que prèviament no ha violat els termes d'aquesta Llicència respecte a l'Obra, o que ha rebut autorització expressa del Llicenciador per exercir els drets concedits en aquesta Llicència malgrat una violació prèvia.
 10. «Comunicació Pública» significa realitzar recitacions públiques de l'Obra i comunicar al públic aquelles recitacions públiques, de qualsevol manera o procés, incloent-hi per mitjà de cable o ràdio o sessions digitals públiques; fer disponible al públic Obres de tal manera que els membres del públic puguin accedir a aquestes Obres des d'un lloc i en un lloc individualment escollit per ells; representar l'Obra al públic de qualsevol manera o procés i la comunicació al públic de les representacions de l'Obra, incloent-hi per sessió digital pública; emetre i reemetre l'Obra de qualsevol manera incloent-hi senyals, sons o imatges.
 11. «Reproduir» significa fer còpies de l'Obra de qualsevol manera incloent-hi sense limitació per enregistraments d'àudio o visuals i el dret de fer i reproduir còpies permanents de l'Obra, incloent-hi emmagatzematge d'una realització protegida o fonograma en forma digital o altre medi electrònic.

2. Fair Dealing Rights

Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.

2. Límits dels drets

No hi ha res en aquesta Llicència que pretengui reduir, limitar o restringir qualsevol dels límits legals dels drets d'autor que es proporcionin en relació amb la protecció de drets de propietat intel·lectual o qualsevol altra normativa aplicable.

3. License Grant

Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

 1. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
 2. to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been modified.";
 3. to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,
 4. to Distribute and Publicly Perform Adaptations.
 5. For the avoidance of doubt:
  1. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License;
  2. Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted under this License; and,
  3. Voluntary License Schemes. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.

3. Concessió de Llicència

Subjecte als termes i condicions d'aquesta Llicència, el Llicenciador per la present concedeix una autorització d'abast mundial, a títol gratuït, no exclusiva i perpètua (per la duració dels drets d'autor aplicable) per exercir els següents drets en l'obra:

 1. Reproduir l'Obra, incorporar-la en una o més Col·leccions i Reproduir l'Obra com incorporada en les Col·leccions;
 2. crear i Reproduir Adaptacions a condició que qualsevol tal Adaptació, incloent-hi qualsevol traducció en qualsevol medi, prengui els passos raonables per marcar clarament, delimitar o altrament identificar que s'han fet canvis a l'Obra original. Per exemple, en una traducció es podria assenyalar que «l'obra original ha estat traduïda de l'anglès al català», o una modificació podria indicar que «l'obra original ha estat modificada.»;
 3. Distribuir i Representar Públicament l'Obra incloent-hi com incorporada en Col·leccions; i,
 4. Distribuir i Representar Públicament Adaptacions.
 5. Per aclarir qualsevol dubte:
  1. Esquemes Obligatoris de Llicència no Exonerable. En aquelles jurisdiccions en les quals no es pot renunciar al dret de recollir cànons de drets d'autor a través de qualsevol esquema d'autorització reglamentari o obligatori, el Llicenciador es reserva el dret exclusiu de recollir tals drets d'autor per a qualsevol exercici per Vós dels drets concedits sota aquesta Llicència;
  2. Esquemes Obligatoris de Llicència Exonerable. En aquelles jurisdiccions en les quals es pot renunciar al dret per recollir drets d'autor a través de qualsevol esquema d'autorització reglamentari o obligatori, el Llicenciador renuncia al dret exclusiu de recollir tals drets d'autor per a qualsevol exercici per Vós dels drets concedits sota aquesta Llicència; i,
  3. Esquemes de Llicència Voluntaris. El Llicenciador renuncia al dret de recollir drets d'autor, tant si és individualment com, en cas que el Llicenciador sigui membre d'una societat de gestió de drets d'autor que administra esquemes de llicència voluntaris, mitjançant aquella societat, de qualsevol exercici per Vós dels drets concedits sota aquesta Llicència.

Aquests drets es poden exercir en tots els mitjans i formats tant els coneguts ara com d'ara endavant ideats. Els drets esmentats inclouen el dret a efectuar les modificacions que siguin tècnicament necessàries per exercir els drets en altres mitjans i formats. Subjecte a la Secció 8(f), tots els drets no cedits expressament pel Llicenciador queden reservats d'ara endavant.

4. Restrictions

The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

 1. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as requested.
 2. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons jurisdiction license (either this or a later license version) that contains the same License Elements as this License (e.g., Attribution-ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If you license the Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms of that license. If you license the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in (i), (ii) or (iii) (the "Applicable License"), you must comply with the terms of the Applicable License generally and the following provisions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable License with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (II) You may not offer or impose any terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Adaptation to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License; (III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (IV) when You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose any effective technological measures on the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
 3. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
 4. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

4. Restriccions

La llicència concedida en la Secció 3 més amunt està expressament subjecta i limitada per les restriccions següents:

 1. Podeu Distribuir o Comunicar Públicament l'Obra només en els termes d'aquesta Llicència. Heu d'incloure una còpia d'aquesta Llicència, o l'Identificador Uniforme de Recursos (URI), a tota còpia de l'Obra que Distribuïu o Comuniqueu Públicament. No podeu oferir o imposar cap condició sobre l'Obra que restringeixi els termes d'aquesta Llicència o l'exercici dels drets per part dels seus concessionaris. No podeu subconcedir una llicència a l'Obra. Heu de mantenir intactes tots els avisos referents a aquesta Llicència i a l'absència de garanties en tota còpia de l'Obra que Distribuïu o Comuniqueu Públicament. Quan Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Obra, no podeu imposar cap mesura tecnològica eficaç sobre l'Obra que restringeixi la capacitat d'un receptor de l'Obra per Vós per exercir els drets concedits a aquell receptor sota els termes de la Llicència. Aquesta Secció 4(a) s'aplica a l'Obra incorporada en una Col·lecció, però això no implica que la Col·lecció a part de l'Obra mateixa estigui subjecta als termes d'aquesta Llicència. Si creeu una Col·lecció, sota requeriment de qualsevol Llicenciador Haureu de treure de la Col·lecció tot crèdit exigit per la Secció 4(c), fins on sigui possible.
 2. Podeu Distribuir o Comunicar Públicament una Adaptació només sota els termes de: (i) aquesta Llicència; (ii) una versió posterior d'aquesta Llicència amb els mateixos Elements d'aquesta Llicència; (iii) una llicència jurisdiccional de Creative Commons (tant aquesta versió com una posterior) que contingui els mateixos Elements d'aquesta Llicència (p. ex., Reconeixement i Compartir Igual 3.0 US); (iv) una Llicència Compatible amb Creative Commons. Si concediu una llicència a l'Adaptació d'alguna de les llicències esmentades a (iv), heu de complir els termes d'aquella llicència. Si concediu una llicència a l'Adaptació sota els termes de qualsevol de les llicències esmentades a (i), (ii) o (iii) (la «Llicència Aplicable»), heu de complir els termes de la Llicència Aplicable generalment i les següents provisions: (I) heu d'incloure una còpia de la Llicència Aplicable, o l'URI, a tota còpia de cada Adaptació que Distribuïu o Comuniqueu Públicament; (II) no podeu oferir o imposar cap condició sobre l'Adaptació que restringeixi els termes de la Llicència Aplicable o l'exercici dels drets per part dels seus concessionaris; (III) heu de mantenir intactes tots els avisos que es refereixin a la Llicència Aplicable i a l'absència de garanties en totes les còpies de l'Obra com a inclosos en l'Adaptació que Distribuïu o Comuniqueu Públicament; (IV) quan Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Adaptació, no podeu imposar cap mesura tecnològica eficaç sobre l'Adaptació que restringeixi la capacitat d'un receptor de la Vostra Adaptació per exercir els drets concedits a aquell receptor sota els termes de la Llicència Aplicable. Aquesta Secció 4(b) afecta també l'Adaptació incorporada en una Col·lecció, però això no implica que la Col·lecció a part de l'Adaptació mateixa estigui subjecta als termes de la Llicència Aplicable.
 3. Si Distribuïu, o Comuniqueu Públicament l'Obra o alguna Adaptació o Col·lecció, Heu de, llevat que una petició s'hagi fet d'acord amb la Secció 4(a), mantenir intactes tots els avisos de drets d'autor per a l'Obra i proporcionar, de forma raonable segons el mitjà o mitjans que useu: (i) el nom de l'Autor Original (o pseudònim si és el cas) si s'ha facilitat, i el nom d'aquelles parts (per exemple: institució, publicació, revista) que l'Autor Original o Llicenciador designin perquè siguin reconegudes ("Parts Atribuïdes") en l'avís legal, condicions d'ús o de qualsevol altra manera raonable; (ii) el títol de l'Obra si s'ha facilitat; (iii) en la mesura raonablement factible, l'URI, si n'hi ha, que el Llicenciador especifiqui perquè sigui vinculat a l'Obra, llevat que aquest URI no es refereixi a l'avís legal o informació d'autorització de l'Obra; i (iv), coherent amb la Secció 3(b), en cas d'una Adaptació, un avís que identifiqui l'ús de l'Obra en l'Adaptació (p. ex., "Traducció en francès de l'Obra de l'Autor Original", o "Guió cinematogràfic basat en l'Obra original de l'Autor Original"). Els crèdits exigits per aquesta Secció 4(c) es poden implementar en qualsevol manera raonable; proporcionat, tanmateix, en el cas d'una Adaptació o Col·lecció, que com a mínim tals crèdits apareguin llavors, si apareixen crèdits per tots els autors que contribueixen de l'Adaptació o Col·lecció, com part d'aquests crèdits i en de forma com a mínim tan prominent com els crèdits dels altres autors que contribueixen. Per aclarir qualsevol dubte, només podeu utilitzar els crèdits requerits en aquesta Secció a efectes d'atribució en la manera especificada anteriorment i, exercint els Vostres drets sota aquesta Llicència, no podeu implícitament o explícita afirmar o fer entendre cap connexió, patrocini o aprovació per l'Autor Original, Llicenciador o Parts Atribuïdes cap a Vós o cap a l'ús que feu de l'Obra, sense el permís escrit previ per separat i exprés de l'Autor Original, Llicenciador o Parts Atribuïdes.
 4. Excepte que altrament sigui acceptat per escrit pel Llicenciador o que pugui ser altrament permès pel dret aplicable, si Reproduïu, Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Obra tant per si mateixa o com a part de qualsevol Adaptació o Col·lecció, no Heu de distorsionar, mutilar, modificar o prendre altre acció derogatòria en relació amb l'Obra que sigui perjudicial a l'honor o reputació de l'Autor Original. El Llicenciador accepta que en aquelles jurisdiccions (p. ex. Japó), en les quals qualsevol exercici del dret concedit en la Secció 3(b) d'aquesta Llicència (el dret per fer Adaptacions) pugui ser considerat com una distorsió, mutilació, modificació o altre acció derogatòria perjudicial a l'honor i reputació de l'Autor Original, el Llicenciador renunciarà o no farà valer, com sigui apropiat, aquesta Secció, en la mesura més àmplia permesa pel dret intern aplicable, per permetre-vos exercir raonablement el Vostre dret sota la Secció 3(b) d'aquesta Llicència (dret a fer Adaptacions) i no altrament.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

5. Exoneració de responsabilitat

LLEVAT QUE S'ACORDI MÚTUAMENT PER ESCRIT ENTRE LES PARTS, EL LLICENCIADOR OFEREIX L'OBRA TAL COM ÉS I NO CONFEREIX GARANTIA DE CAP MENA RESPECTE DE L'OBRA, EXPRESSES, IMPLÍCITES, REGLAMENTÀRIES O D'ALTRES, INCLOENT-HI, SENSE LIMITACIÓ, GARANTÍES DE TÍTOL, COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A PROPÒSITS PARTICULARS, NO VULNERACIÓ DE DRTES, O L'ABSÈNCIA DE DEFECTES LATENTS O ALTRES, PRECISIÓ O LA PRESÈNCIA D'ABSÈNCIA D'ERRORS QUE ES PUGUIN DETECTAR O NO. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ D'AQUESTES GARANTIES, DE MANERA QUE AQUESTA EXCLUSIÓ POT NO SER APLICABLE EN EL VOSTRE CAS.

6. Limitation on Liability

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

6. Limitació de Responsabilitat

LLEVAT QUE LA LLEI APLICABLE HO DISPOSI, EN CAP CAS EL LLICENCIADOR SERÀ RESPONSABLE DAVANT VOSTRE PER QUALSEVOL DANY QUE EN PUGUI RESULTAR, TANT SI ÉS GENERAL COM ESPECIAL, FORTUÏT O CAUSAL, DIRECTE O INDIRECTE, PRODUÏT PER L'ÚS DE L'OBRA DURANT EL PERÍODE EN QUÈ S'ESTÉN AQUESTA LLICÈNCIA, ENCARA QUE EL LLICENCIADOR HAGUÉS ESTAT INFORMAT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

7. Termination

 1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
 2. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

7. Rescissió

 1. Aquesta Llicència i la concessió dels drets que conté acabaran automàticament en cas de qualsevol incompliment per la Vostra part dels termes d'aquesta Llicència. No obstant això, les persones individuals o jurídiques que hagin rebut Adaptacions o Col·leccions Vostres amb aquesta Llicència no tindran les seves llicències rescindides a condició que aquestes persones es mantinguin en el compliment íntegre d'aquesta llicència. Les seccions 1, 2, 5, 6, 7 i 8 continuaran vigents malgrat que finalitzi aquesta Llicència.
 2. Conforme a les condicions anteriors, la llicència concedida aquí és perpètua (per la duració dels drets aplicables a l'Obra). Malgrat això, el Llicenciador es reserva el dret per alliberar l'Obra en condicions diferents a les presents o a retirar-la en qualsevol moment. Tanmateix, això no suposarà donar per conclosa aquesta Llicència (o qualsevol altra llicència que hagui estat concedida, o calgui concedir, en els termes d'aquesta Llicència), sinó que continuarà vigent i amb efectes complets, a menys que no hagi finalitzat conforme allò establert anteriorment.

8. Miscellaneous

 1. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
 2. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
 3. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
 4. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
 5. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
 6. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

8. Disposicions vàries

 1. Cada vegada que Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Obra o una Col·lecció, el Llicenciador ofereix al receptor la concessió de drets sobre l'Obra en les mateixes condicions que la llicència que Us ha estat concedida.
 2. Cada vegada que Distribuïu o Comuniqueu Públicament una Adaptació, el Llicenciador ofereix al receptor la concessió de drets sobre l'Obra en les mateixes condicions que la llicència que Us ha estat concedida.
 3. Si alguna disposició d'aquesta Llicència resulta invàlida o inaplicable segons la llei vigent, això no afectarà la validesa o l'aplicabilitat de la resta dels termes d'aquesta Llicència, i sense cap més acció per les parts d'aquest acord, aquesta disposició es reformarà en allò estrictament necessari per fer que aquesta disposició sigui vàlida i executiva.
 4. Cap terme o disposició d'aquesta Llicència no es considerarà renunciable, ni cap vulneració consentida, llevat que la renúncia o el consentiment figuri per escrit i estigui firmat per la part que renuncia o que consent.
 5. Aquesta Llicència constitueix l'acord ple entre les parts respecte de l'Obra objecte d'aquesta llicència. No hi ha interpretacions, acords o condicions respecte l'Obra que no s'especifiquin aquí. El Llicenciador no estarà obligat per cap disposició complementària que pugui aparèixer en qualsevol comunicació Vostra. Aquesta Llicència no es pot modificar sense que ho acordeu per escrit amb el llicenciador.
 6. Els drets concedits sota aquesta Llicència, i el contingut a què fa referència, han estat redactats utilitzant la terminologia de la Convenció de Berna per a la Protecció d'Obes Literàries i Artístiques (esmenada el 28 de setembre de 1979), la Convenció de Roma de 1961, el Tractat de l'OMPI sobre Dret d'Autor de 1996, el Tratat de l'OMPI sobre Interpretació o Execució i Fonogrames de 1996 i la Convenció Universal sobre Dret d'Autor (revisada el 24 de juliol de 1971). Aquests drets i continguts prenen efecte en la jurisdicció pertinent en la qual els termes de Llicència s'interposen per ser aplicats segons les provisions corresponents de l'aplicació d'aquelles provisions de tractat en el dret intern aplicable. Si el conjunt estàndard de drets concedits sota la llei de drets d'autor aplicable inclou drets addicionals no concedits sota aquesta Llicència, tals drets addicionals es consideren inclosos en la Llicència; aquesta Llicència no està destinada per restringir la llicència de cap dret sota el dret aplicable.

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of the License.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.

Avís de Creative Commons

Creative Commons no és part d'aquesta llicència, i no ofereix cap garantia en relació amb l'Obra. Creative Commons no serà responsable davant Vostre —o davant cap part—, ni per cap dany de cap tipus, tant si és general o especial, com si és fortuït o causal, que estigui relacionat amb aquesta llicència. A pesar de les dues (2) afirmacions anteriors, si Creative Commons s'identifica expressament com a Llicenciador, tindrà tots els drets i les obligacions del Llicenciador.

Llevat del propòsit limitat d'indicar al públic que l'Obra està subjecta a una llicència CCPL, cap part usarà la marca registrada «Creative Commons» ni cap altra marca registrada o insígnia relacionada amb Creative Commons sense el seu consentiment per escrit. Qualsevol ús permès es farà conforme a les pautes vigents en cada moment sobre l'ús de la marca registrada per Creative Commons, publicades en el seu web o proporcionades amb petició prèvia. Per aclarir qualsevol dubte, les restriccions en l'ús de la marca no formen part d'aquesta llicència.

Es pot contactar amb Creative Commons a http://creativecommons.org/.