Administrador

De Viquipèdia

La funció de l'administrador o administradors és la de gestionar una societat anònima. Transformen els acords de les juntes generals d'accionistes en fets. Poden ser socis, normalment són els socis majoritaris o professionals. Els trien els socis a les juntes generals d'accionistes.

Per llei, el període de gestió té un màxim de 5 anys, cada 5 anys es reuneixen els socis a la Junta General d'Accionistes i se n'aprova un de nou. Amb la possibilitat de renovar l'anterior. Té el deure d'assolir responsabilitats i no pot actuar amb negligència, ni abusar de les seves facultats com tampoc actuar amb mala fe.

N'hi ha dos tipus:

  • Unipersonal: només hi ha un administrador.
  • Pluripersonal: hi ha més d'un administrador.

Tenen la funció de presidir les juntes generals d'accionistes i realitzar informes anuals: memòria de la societat, balanç anual i proposta de distribució dels beneficis.