FTE

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Un FTE és l'acrònim anglès per Full-Time Equivalent emprat sovint en àmbits empresarials i educatius fonamentalment als Estats Units i països anglosaxons, per permetre comparar la càrrega de feina en diferents contextos. El TFE permet mesurar el temps de dedicació d'un o diversos treballadors a temps parcial, Equivalent al d'un sol treballador a Temps Complet. S'obté de dividir les hores de feina de diversos empleats a temps parcial per la quantitat d'hores d'un període laboral complet. Un FTE d'1,0 equival a un treballador a temps complet, mentre que un FTE de 0,5 la meitat de la càrrega laboral completa.

L'equivalent a temps complet d'una plantilla laboral o força de treball indica el nombre de treballadors a temps complet que proporcionarien els mateixos serveis en un període igual (dia, setmana, mes, any). Podem parlar de treballador a temps complet o equivalent a jornada completa, etc.

El terme "equivalent a temps complet" en anglès (FTE) s'està actualment estenent globalment al sector privat, no només en empreses que contracten treballadors durant períodes curts sinó de manera general, com a unitat de càlcul per a estimar o pressupostar el cost de dedicació. Una organització necessita sovint poder cobrir-se amb diferents equips de treballadors amb diferents nivells d'ocupació. Per expressar el rendiment temporal de cada equip, i poder establir comparacions entre ells, es fa necessari aplicar un indicador de referència establert i estandarditzat com el nombre de treballadors equivalents a temps parcial de cada grup.

Un treballador amb una jornada de vuit hores diàries, treballant cinc dies a la setmana, fa 40 hores de setmanals. A partir d'aquí, si una empresa contracta 12 persones a temps parcial que facin 10 hores setmanals cadascuna, tenim que en conjunt sumen 120 hores de feina. Aquestes 120 hores equivalen a 3 treballadors a temps complet, és a dir a 3 FTE.

Exemple en educació

Un professor imparteix dos cursos universitaris, supervisa dos projectes de final de carrera i supervisa quatre investigadors de doctorat. Cada curs de grau suposa 1/10 dels crèdits del programa universitari (és a dir, 0.1 FTE). Un projecte de grau té un valor de 2/10 de tots els crèdits del programa universitari (és a dir, 0.2 FTE). Una tesi de recerca costa tots els crèdits del programa de postgrau (és a dir, 1 FTE). La contribució del professor és de 29,4 FTE (vegeu la taula):

Contribució FTEs assignats Alumnes FTEs totals
Curs 1 0.1 100 10
Curs 2 0.1 150 15
Projecte carrera 0.2 2 0.4
Tesi/doctorat 1 4 4
Totals 256 29.4