Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

De Viquipèdia
(S'ha redirigit des de: Impost d'Actes Jurídics Documentats)
Salta a la navegació Salta a la cerca

l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) és un impost d'Espanya. L'impost té tres modalitats:[1]

 • Gravamen d'Actes Jurídics Documentats (AJD) és un impost que grava els actes jurídics documentats, tant en documents notarials, com documents mercantils o documents administratius.[2]
 • Gravamen sobre les transmissions patrimonials oneroses, és incompatible amb l’IVA.
 • Gravamen sobre les operacions societàries

Jurisprudència[modifica]

El 18 d'octubre de 2018, el Suprem va establir que l’impost de les hipoteques l’havia de pagar el banc i no el client[3]

El 20 d'octubre de 2018, el Suprem va tirar enrere i va anunciar que tornaria a estudiar qui hauria de pagar l’impost de les hipoteques.[4]

El 5 de novembre de 2018, en no arribar a un acord, el Tribunal Suprem va ajornar fins al 6 de novembre la decisió sobre el pagament de l'Impost de les hipoteques.[5]

El 6 de novembre de 2018, el Tribunal Suprem, en una votació ajustada, va decidir que el client era qui havia de pagar l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.[6] El vot decisiu provení del president de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, Luis María Díez-Picazo, que declarà: “Si voto a favor, empate, así que voto en contra”.[7]

La polèmica per sentar jurisprudència va quedar en va perquè el govern va aprovar un decret llei que obligava a pagar a les entitats bancàries.[8]

Documents notarials[modifica]

Pel concepte documents notarials es graven les escriptures, actes i testimoniatges notarials. Aquest impost comprèn una quota fixa i una quota variable:[9]

 • La quota fixa reflecteix la necessitat que els documents notarials s'estenguin en paper timbrat.
 • La quota variable s'aplica a les escriptures que tinguin com objecte quantitat o cosa valuable i que es puguin inscriure en els Registres de la Propietat, Mercantil o Industrial (Patents i marques) i de Béns Mobles. La meritació es produeix en el moment de la formalització del document.

Tipus de gravamen[modifica]

En la quota fixa, s'han d'abonar 0,30 euros per plec o 0,15 per foli, a elecció del fedatari. En la quota variable s'aplicarà el tipus aprovat per cada Comunitat Autònoma, subsidiàriament el 0,50 %.

Documents mercantils[modifica]

Haurà d'abonar-se aquest concepte pel deslliurament, emissió o expedició de documents mercantils que compleixin la funció de gir o incorporin un crèdit susceptible de ser endossat o transmès:[10]

 • Lletres de canvi, resguards o certificats de dipòsit transmissibles, documents que realitzin la funció de gir com a pagarés canviaris, xecs a l'ordre o siguin objecte d'endós.
 • Els pagarés, bons, obligacions i altres títols anàlegs emesos en sèrie, per termini no superior a 18 mesos, representatius de capitals aliens.

Quan el tribut s'esdevingui amb l'expedició, emissió o deslliurament del document.

Documents administratius[modifica]

 • Rehabilitació i transmissió de grandeses i títols nobiliaris per cessió o successió. Es grava mitjançant l'aplicació d'una escala.[11]
 • Anotacions preventives en els Registres Públics, quan tinguin per objecte un dret o interès valuable i no vinguin ordenades d'ofici per l'autoritat judicial

El tipus és el 0,50 per cent sobre la base imposable.

Bibliografia[modifica]

 • Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.[2]
 • Caba Serra, Natàlia [et al]. «Tema 6. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats». A: Dret Financer i Tributari. Part Especial. Esquemes. UPF, 2009. 

Referències[modifica]