Impost sobre Successions i Donacions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'Impost sobre Successions i Donacions és un tribut pertanyent al sistema tributari espanyol. El seu objecte és la renda que suposa l'increment patrimonial produït per l'acceptació d'una herència o d'una donació. Aquests actes jurídics funcionen com el fet imposable de l'impost.

La figura està regulada a la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Malgrat que es tracti bàsicament de dos fets imposables diferents, successions d'una banda i donacions per un altre, es considera una sola figura impositiva que inclou les transmissions a títol gratuït, mortis causa en el cas de la successió, i inter vivos en el de la donació. Així doncs, dins de l'Impost sobre Successions i Donacions, hi ha dues grans branques amb una regulació desigual però relacionada, i el nexe de les quals és en el caràcter gratuït de l'adquisició que realitza el subjecte passiu.

Característiques[modifica]

Impost sobre successions[modifica]

Impost directe, personal, subjectiu i progressiu que té per objecte els increments patrimonials obtinguts per les persones físiques a títol gratuït i mortis causa.

Impost sobre donacions[modifica]

Impost directe, personal, subjectiu i progressiu que té per objecte els increments patrimonials inter vivos obtinguts per les persones físiques a títol gratuït. Si la transmissió patrimonial tingués caràcter onerós, la figura impositiva aplicable seria l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses.

Càlcul de l'impost. Delegació de competències en les Comunitats Autònomes.[modifica]

La Llei estatal estableix com calcular la base imposable de l'impost. Tanmateix, el càlcul de la base liquidable i la tarifa aplicable depèn de la Comunitat Autònoma específica, ja que aquestes poden modificar les reduccions i els tipus que estableix l'Estat de forma subsidiària. Aquestes competències les poden exercir per delegació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia. La principal conseqüència de l'esmentada cessió és que l'Impost sobre Successions i Donacions no és homogeni per a tot el territori espanyol, sinó que varia en funció del lloc en el qual es produeixi el fet imposable.

A Catalunya[modifica]

L'impost de successions és un tribut estatal, que l'Estat ha cedit a les Comunitats Autònomes la facultat de recaptar-lo i de regular-ne per Llei certs aspectes.

Una de les especificitats de Catalunya és que un cop calculat el total de l'herència, s'ha d'incrementar amb el 3% del total calculat, en concepte d'aixovar o parament de la llar. Igualment, el valor cadastral dels immobles es multiplica per uns coeficients,[1] gràcies als quals la valoració a efectes de l'impost pot superar el valor actual de mercat.[2]

L'impost de successions arreu[modifica]

Hi ha moltes casuístiques, tant en les altres comunitats autònomes, com en altres països del món[3]

Referències[modifica]

  1. vegeu enllaços externs
  2. [enllaç sense format] http://www.nosuccessions.org/sabies.html EL que cal saber sobre l'impost de successions]
  3. [enllaç sense format] http://www.nosuccessions.org/almon.html L'impost arreu

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

Coeficients immobles a Catalunya[modifica]