Indicacions de perill del GHS

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Les indicacions de perill formen part Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (Sistema mundialment harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics, o GHS). Tenen la finalitat de formar un conjunt de frases normalitzades sobre els perills de les substàncies químiques i mescles que es poden traduir a diferents idiomes.[1][2] Per tant, serveixen al mateix propòsit que les frases R conegudes, que estan destinats a substituir.

Les indicacions de perill són un dels elements clau per a l'etiquetatge dels envasos en el marc del GHS, juntament amb:[3]

 • una identificació del producte;
 • un o més pictogrames de perill (quan sigui necessari)
 • una paraula d'advertència - ja sigui Perill o Precaució - quan sigui necessari
 • indicacions de precaució, que indiquen com s'ha de manejar el producte per minimitzar els riscos per a l'usuari (així com a altres persones i al medi ambient en general)
 • identitat del proveïdor (que podria ser un fabricant o un importador)

Cada indicació de perill es designa amb un codi, començant amb la lletra H i seguit per tres dígits. Les declaracions que corresponen als perills relacionats estan agrupats per nombre de codi, de manera que la numeració no és consecutiva. El codi s'utilitza per a fins de referència, per exemple, per ajudar amb les traduccions, però és la frase real que ha d'aparèixer en les etiquetes i fitxes de dades de seguretat.[4]

Riscos físics[modifica]

 • H200: Explosiu inestable
 • H201: Explosiu; perill d'explosió en massa
 • H202: Explosiu; greu perill de projecció
 • H203: Explosiu; risc de foc, explosió o projecció
 • H204: Perill d'incendi o de projecció
 • H205: Pot explotar en massa de foc
 • H220: Gas extremadament inflamable
 • H221: Gas inflamable
 • H222: Aerosol extremadament inflamable
 • H223: Aerosol inflamable
 • H224: Líquid i vapors extremadament inflamables
 • H225: Líquid i vapors molt inflamables
 • H226: Líquids i vapors inflamables
 • H227: Líquid combustible
 • H228: Sòlid inflamable
 • H229: Recipient a pressió que pot explotar si s'escalfa
 • H230: Pot explotar fins i tot en absència d'aire
 • H231: Pot explotar fins i tot en absència d'aire a pressió i/o temperatura elevada
 • H240: L'escalfament pot causar una explosió
 • H241: L'escalfament pot provocar un incendi o una explosió
 • H242: L'escalfament pot provocar un incendi
 • H250: S'encén espontàniament en contacte amb l'aire
 • H251: S'escalfa espontàniament; es pot encendre
 • H252: S'escalfa espontàniament en grans quantitats; es pot encendre
 • H260: En contacte amb l'aigua desprèn gasos inflamables que poden encendre's espontàniament
 • H261: En contacte amb l'aigua desprèn gasos inflamables
 • H270: Pot provocar o agreujar un incendi; oxidant
 • H271: Pot provocar un incendi o una explosió; oxidant fort
 • H272: Pot agreujar un incendi; oxidant
 • H280: Conté gas a pressió; pot explotar si s'escalfa
 • H281: Conté gas refrigerat; pot provocar cremades o lesions criogèniques
 • H290: Pot ser corrosiu per als metalls

Riscos per a la salut[modifica]

 • H300: Mortal en cas d'ingestió
 • H301: Tòxic en cas d'ingestió
 • H302: Nociu en cas d'ingestió
 • H303: Pot ser nociu en cas d'ingestió
 • H304: Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració en les vies respiratòries
 • H305: Pot ser nociu en cas d'ingestió i penetració en les vies respiratòries
 • H310: Mortal en contacte amb la pell
 • H311: Tòxic en contacte amb la pell
 • H312: Nociu en contacte amb la pell
 • H313: Pot ser nociu en contacte amb la pell
 • H314: Provoca cremades greus en la pell i lesions oculars
 • H315: Provoca irritació cutània
 • H316: Provoca irritació lleu de la pell
 • H317: Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell
 • H318: Provoca lesions oculars greus
 • H319: Provoca irritació ocular greu
 • H320: Provoca irritació ocular
 • H330: Mortal en cas d'inhalació
 • H331: Tòxic si s'inhala
 • H332: Nociu en cas d'inhalació
 • H333: Pot ser nociu si s'inhala
 • H334: Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries si s'inhala
 • H335: Pot irritar les vies respiratòries
 • H336: Pot provocar somnolència o marejos
 • H340: Pot provocar defectes genètics
 • H341: Se sospita que provoca defectes genètics
 • H350: Pot provocar càncer
 • H351: Se sospita que provoca càncer
 • H360: Pot perjudicar la fertilitat o el fetus
 • H361: Se sospita que perjudica la fertilitat o el fetus
 • H361d: Se sospita que danya al fetus
 • H362: Pot perjudicar els nens alimentats amb llet materna
 • H370: Provoca danys en els òrgans
 • H371: Pot provocar danys en els òrgans
 • H372: Provoca danys en els òrgans després d'exposicions prolongades o repetides
 • H373: Pot provocar danys en els òrgans després d'exposicions prolongades o repetides

Perills ambientals[modifica]

 • H400: Molt tòxic per als organismes aquàtics
 • H401: Tòxic per als organismes aquàtics
 • H402: Nociu per als organismes aquàtics
 • H410: Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes de llarga durada
 • H411: Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes de llarga durada
 • H412: Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes de llarga durada
 • H413: Pot provocar a efectes nocius de llarga durada per a la vida aquàtica
 • H420: Provoca danys a la salut pública i el medi ambient en destruir l'ozó en l'atmosfera superior

Referències[modifica]

 1. El Nacions Unides ha publicat la llista d'indicacions de perill del GHS en tots els idiomes oficials de les Nacions Unides (àrab, xinès, anglès, francès, rus, espanyol): que es pot trobar a l'Annex 3 del GHS Rev.2 per a l'idioma corresponent.
 2. Una llista de les traduccions a tots els idiomes oficials de la Unió Europea es poden trobar a l'Annex III de la Reglament CLP, en les pàgines 146-91 de la versió oficial en idioma anglès de les normes i les pàgines 192-209 de les normes específiques de la UE.
 3. Part 1, section 1.4.10.5.2, GHS Rev.2
 4. Part 1, section 1.4.10.5.2(b)(ii), GHS Rev.2