Mòdul:Coordenades

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Coordenades (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul proporciona les funcionalitats de la plantilla {{coord}} i relacionades. Requereix del Mòdul:Math per a les funcions matemàtiques. Els mètodes exportables són:

coord

Substitueix les funcions de la plantilla coord. Sintaxi:

{{#invoke:coordenades|coord|lat|long}}
{{#invoke:coordenades|coord|lat|dir|long|dir|opcions de mapa|opcions de format}}
...

Vegeu la documentació de la plantilla {{coord}} per a totes les opcions de paràmetres i configuració.

Aquesta funció genera el format de coordenades a mostrar segons la configuració, incloent-hi el microformat geo. Per carregar les coordenades en una base de dades, cal cridar també la funció d'anàlisi {{#coordinates:}}.

dec2dms

Embolcall per convertir directament una coordenada de format decimal a format graus-minuts-segons. Sintaxi:

{{#invoke:coordenades|dec2dms|coordenada_decimal|sufix_positiu|sufix_negatiu|precisió}}

Si la coordenada és positiva, afegirà el sufix_positiu (normalment N o E). Si és negativa afegirà el sufix_negatiu (normalment S o O). Els valors de precisió poden ser: d, dm, dms; segons si es desitja arrodonir en graus, graus-minuts o graus-minuts-segons. Pel valor de coordenada_decimal cal usar el format de punt decimal.

dms2dec

Embolcall per convertir directament una coordenada de format graus-minuts-segons a format decimal. Sintaxi:

{{#invoke:coordenades|dms2dec|direcció|graus|minuts|segons}}

Si la direcció és N o E, el resultat serà positiu i en cas contrari serà negatiu (se suposa S o O).

--[[
This module is intended to replace the functionality of {{Coord}} and related
templates. It provides several methods, including

{{#Invoke:Coordenades | coord }} : General function formatting and displaying
coordinate values.

{{#Invoke:Coordenades | dec2dms }} : Simple function for converting decimal
degree values to DMS format.

{{#Invoke:Coordenades | dms2dec }} : Simple function for converting DMS format
to decimal degree format.

{{#Invoke:Coordinates | link }} : Export the link used to reach the tools

]]

local math_mod = require( "Module:Math" );
local coordinates = {};

local current_page = mw.title.getCurrentTitle()
local page_name = mw.uri.encode( current_page.prefixedText, 'WIKI' );
local coord_link = '//geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=' .. page_name .. '&language=ca&params='

--[[ Helper function, replacement for {{coord/display/title}} ]]
local function displaytitle (s, notes)
	local l = '<span title="Coordenades geogràfiques WGS84">Coord.:</span> ' .. s
	local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
	return co;
end

--[[ Helper function, Replacement for {{coord/display/inline}} ]]
local function displayinline (s, notes)
	return s .. notes
end

--[[ Helper function, used in detecting DMS formatting ]]
local function dmsTest (first, second)
	if type(first) ~= 'string' or type(second) ~= 'string' then
		return nil
	end
	local s = (first .. second):upper()
	return s:find('^[NS][EWO]$') or s:find('^[EWO][NS]$')
end

--[[ Wrapper function to grab args, see Module:Arguments for this function's documentation. ]]
local function makeInvokeFunc(funcName)
	return function (frame)
		local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
			wrappers = 'Plantilla:Coord'
		})
		return coordinates[funcName](args)
	end
end

--[[ Helper function, handle optional args. ]]
local function optionalArg(arg, suplement)
	return arg and arg .. suplement or ''
end

--[[
Formats any error messages generated for display
]]
local function errorPrinter(errors)
	local result = ""
	for i,v in ipairs(errors) do
		local errorHTML = '<strong class="error">Coordenades: ' .. v[2] .. '</strong>'
		result = result .. errorHTML .. "<br />"
	end
	return result
end

--[[
Determine the required CSS class to display coordinates

Usually geo-nondefault is hidden by CSS, unless a user has overridden this for himself
default is the mode as specificied by the user when calling the {{coord}} template
mode is the display mode (dec or dms) that we will need to determine the css class for 
]]
local function displayDefault(default, mode)
	if default == "" then
		default = "dms"
	end
	
	if default == mode then
		return "geo-default"
	else
		return "geo-nondefault"
	end
end

--[[
specPrinter

Output formatter. Takes the structure generated by either parseDec
or parseDMS and formats it for inclusion on Wikipedia.
]]
local function specPrinter(args, coordinateSpec)
	local uriComponents = coordinateSpec["param"]
	if uriComponents == "" then
		-- RETURN error, should never be empty or nil
		return "ERROR param és buit"
	end
	if coordinateSpec["name"] then
		uriComponents = uriComponents .. "&title=" .. mw.uri.encode(coordinateSpec["name"])
	end
	
	local geodmshtml = '<span class="geo-dms" title="Mapes, fotos aèries i altres informacions per a aquesta localització">'
		.. coordinateSpec["dms-lat"] .. ', '
		.. coordinateSpec["dms-long"]
		.. '</span>'
	
	local lat = tonumber( coordinateSpec["dec-lat"] ) or 0
	local geodeclat
	if lat < 0 then
		-- FIXME this breaks the pre-existing precision
		geodeclat = tostring(coordinateSpec["dec-lat"]):sub(2) .. "°S"
	else
		geodeclat = (coordinateSpec["dec-lat"] or 0) .. "°N"
	end
	
	local long = tonumber( coordinateSpec["dec-long"] ) or 0
	local geodeclong
	if long < 0 then
		-- FIXME does not handle unicode minus
		geodeclong = tostring(coordinateSpec["dec-long"]):sub(2) .. "°O"
	else
		geodeclong = (coordinateSpec["dec-long"] or 0) .. "°E"
	end
	
	local geodechtml = '<span class="geo-dec" title="Mapes, fotos aèries i altres informacions per a aquesta localització">'
			.. '<span class="latitude">' .. geodeclat .. '</span>,'
			.. '<span class="longitude">' .. geodeclong .. '</span>'
			.. '</span>'
	
	local geonumhtml = '<span class="geo">'
			 .. coordinateSpec["dec-lat"] .. '; '
			 .. coordinateSpec["dec-long"]
			 .. '</span>'
	
	local inner = '<span class="' .. displayDefault(coordinateSpec["default"], "dms" ) .. '">' .. geodmshtml .. '</span>'
			.. '<span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span>'
			.. '<span class="' .. displayDefault(coordinateSpec["default"], "dec" ) .. '">';
	
	if not args["name"] then
		inner = inner .. geodechtml
				.. '<span style="display:none">&#xfeff; / ' .. geonumhtml .. '</span></span>'
	else
		inner = inner .. '<span class="vcard">' .. geodechtml 
				.. '<span style="display:none">&#xfeff; / ' .. geonumhtml .. '</span>'
				.. '<span style="display:none">&#xfeff; (<span class="fn org">'
				.. args["name"] .. '</span>)</span></span></span>'
	end
	
	return '<span class="plainlinks nourlexpansion">' .. 
		'[' .. coord_link .. uriComponents .. ' ' .. inner .. ']' .. '</span>'
end

--[[ Helper function, convert decimal to degrees ]]
local function convert_dec2dms_d(coordinate)
	local d = math_mod._round( coordinate, 0 ) .. "°"
	return d .. ""
end

--[[ Helper function, convert decimal to degrees and minutes ]]
local function convert_dec2dms_dm(coordinate)
	coordinate = math_mod._round( coordinate * 60, 0 );
	local m = coordinate % 60;
	coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
	local d = coordinate % 360 .."°&nbsp;"
	
	return d .. string.format( "%02d′", m )
end

--[[ Helper function, convert decimal to degrees, minutes, and seconds ]]
local function convert_dec2dms_dms(coordinate)
	coordinate = math_mod._round( coordinate * 60 * 60, 0 );
	local s = coordinate % 60
	coordinate = math.floor( (coordinate - s) / 60 );
	local m = coordinate % 60
	coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
	local d = coordinate % 360 .."°&nbsp;"
	
	return d .. string.format( "%02d′", m ) .. "&nbsp;" .. string.format( "%02d″", s )
end

--[[ 
Helper function, convert decimal latitude or longitude to 
degrees, minutes, and seconds format based on the specified precision. 
]]
local function convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
	local coord = tonumber(coordinate) or 0
	local postfix
	if coord >= 0 then
		postfix = "&nbsp;" .. firstPostfix
	else
		postfix = "&nbsp;" .. secondPostfix
	end
	
	precision = precision:lower();
	if precision == "dms" then
		return convert_dec2dms_dms( math.abs( coord ) ) .. postfix;
	elseif precision == "dm" then
		return convert_dec2dms_dm( math.abs( coord ) ) .. postfix;
	elseif precision == "d" then
		return convert_dec2dms_d( math.abs( coord ) ) .. postfix;
	end
end

--[[
Convert DMS format into a N or E decimal coordinate
]]
local function convert_dms2dec(direction, degrees_str, minutes_str, seconds_str)
	local degrees = tonumber(degrees_str) or 0
	local minutes = tonumber(minutes_str) or 0
	local seconds = tonumber(seconds_str) or 0

	local factor = 1
	direction = direction:gsub('^ *(.-) *$', '%1');
	if direction == "S" or direction == "W" or direction == "O" then
		factor = -1
	end
	
	local precision = 0
	if seconds_str then
		precision = 5 + math.max( math_mod._precision(seconds_str), 0 );
	elseif minutes_str then
		precision = 3 + math.max( math_mod._precision(minutes_str), 0 );
	else
		precision = math.max( math_mod._precision(degrees_str), 0 );
	end
	
	local decimal = factor * (degrees+(minutes+seconds/60)/60) 
	return string.format( "%." .. precision .. "f", decimal ) -- not tonumber since this whole thing is string based.
end

--[[ 
Checks input values to for out of range errors.
]]
local function validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, source, strong )
	local errors = {};
	lat_d = tonumber( lat_d ) or 0;
	lat_m = tonumber( lat_m ) or 0;
	lat_s = tonumber( lat_s ) or 0;
	long_d = tonumber( long_d ) or 0;
	long_m = tonumber( long_m ) or 0;
	long_s = tonumber( long_s ) or 0;
	
	if strong then
		if lat_d < 0 then
			table.insert(errors, {source, "latitud negativa i amb direcció"})
		end
		if long_d < 0 then
			table.insert(errors, {source, "longitud negativa i amb direcció"})
		end
		--[[ 
		#coordinates is inconsistent about whether this is an error. If globe: is
		specified, it won't error on this condition, but otherwise it will.
		
		For not simply disable this check.
		
		if long_d > 180 then
			table.insert(errors, {source, "longitude degrees > 180 with hemisphere flag"})
		end
		]]
	end
	
	if lat_d > 90 then
		table.insert(errors, {source, "graus de latitud > 90"})
	end
	if lat_d < -90 then
		table.insert(errors, {source, "graus de latitud < -90"})
	end
	if lat_m >= 60 then
		table.insert(errors, {source, "minuts de latitud >= 60"})
	end
	if lat_m < 0 then
		table.insert(errors, {source, "minuts de latitud < 0"})
	end
	if lat_s >= 60 then
		table.insert(errors, {source, "segons de latitud >= 60"})
	end
	if lat_s < 0 then
		table.insert(errors, {source, "segons de latitud < 0"})
	end
	if long_d >= 360 then
		table.insert(errors, {source, "graus de longitud >= 360"})
	end
	if long_d <= -360 then
		table.insert(errors, {source, "graus de longitud <= -360"})
	end
	if long_m >= 60 then
		table.insert(errors, {source, "minuts de longitud >= 60"})
	end
	if long_m < 0 then
		table.insert(errors, {source, "minuts de longitud < 0"})
	end
	if long_s >= 60 then
		table.insert(errors, {source, "segons de longitud >= 60"})
	end
	if long_s < 0 then
		table.insert(errors, {source, "segons de longitud < 0"})
	end
	
	return errors;
end

--[[
parseDec

Transforms decimal format latitude and longitude into the a
structure to be used in displaying coordinates
]]
local function parseDec( lat, long, format )
	local coordinateSpec = {}
	local errors = {}
	
	if not long then
		return nil, {{"parseDec", "falta la longitud"}}
	elseif not tonumber(long) then
		return nil, {{"parseDec", "La longitud no és numèrica: " .. long}}
	end
	
	errors = validate( lat, nil, nil, long, nil, nil, 'parseDec', false );
	coordinateSpec["dec-lat"] = lat;
	coordinateSpec["dec-long"] = long;
	
	local mode = coordinates.determineMode( lat, long );
	coordinateSpec["dms-lat"] = convert_dec2dms( lat, "N", "S", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{1}}}|N|S|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}
	coordinateSpec["dms-long"] = convert_dec2dms( long, "E", "O", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{2}}}|E|W|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}
	
	if format then
		coordinateSpec.default = format
	else
		coordinateSpec.default = "dms" -- a diferència de l'anglesa, per defecte sempre dms
	end
	
	return coordinateSpec, errors
end

--[[
parseDMS

Transforms degrees, minutes, seconds format latitude and longitude 
into the a structure to be used in displaying coordinates
]]
local function parseDMS( lat_d, lat_m, lat_s, lat_f, long_d, long_m, long_s, long_f, format )
	local coordinateSpec = {}
	local errors = {}
	
	lat_f = lat_f:upper();
	long_f = long_f:upper();
	
	-- Check if specified backward
	if lat_f == 'E' or lat_f == 'W' or lat_f == "O" then
		local t_d, t_m, t_s, t_f;
		t_d = lat_d;
		t_m = lat_m;
		t_s = lat_s;
		t_f = lat_f;
		lat_d = long_d;
		lat_m = long_m;
		lat_s = long_s;
		lat_f = long_f;
		long_d = t_d;
		long_m = t_m;
		long_s = t_s;
		long_f = t_f;
	end
	
	errors = validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, 'parseDMS', true );
	if not long_d then
		return nil, {{"parseDMS", "falta la longitud"}}
	elseif not tonumber(long_d) then
		return nil, {{"parseDMS", "La longitud no és numèrica:" .. long_d }}
	end
	
	if not lat_m and not lat_s and not long_m and not long_s and #errors == 0 then
		if math_mod._precision( lat_d ) > 0 or math_mod._precision( long_d ) > 0 then
			if lat_f:upper() == 'S' then 
				lat_d = '-' .. lat_d;
			end
			if long_f:upper() == 'W' or long_f:upper() == 'O' then
				long_d = '-' .. long_d;
			end
			
			return parseDec( lat_d, long_d, format );
		end
	end  
	
	if long_f == "W" then
		long_f = "O"    -- direcció a mostrar, excepte a coordinateSpec["param"]
	end
	coordinateSpec["dms-lat"] = lat_d.."°&nbsp;"..optionalArg(lat_m,"′&nbsp;") .. optionalArg(lat_s,"″&nbsp;") .. lat_f
	coordinateSpec["dms-long"] = long_d.."°&nbsp;"..optionalArg(long_m,"′&nbsp;") .. optionalArg(long_s,"″&nbsp;") .. long_f
	coordinateSpec["dec-lat"] = convert_dms2dec(lat_f, lat_d, lat_m, lat_s) -- {{coord/dms2dec|{{{4}}}|{{{1}}}|0{{{2}}}|0{{{3}}}}}
	coordinateSpec["dec-long"] = convert_dms2dec(long_f, long_d, long_m, long_s) -- {{coord/dms2dec|{{{8}}}|{{{5}}}|0{{{6}}}|0{{{7}}}}}
	
	if format then
		coordinateSpec.default = format
	else
		coordinateSpec.default = "dms"
	end  
	
	return coordinateSpec, errors
end

--[[ Funció auxiliar per convertir coma decimal a punt decimal ]]
local function formatPunt(num)
	return mw.ustring.gsub(num, ",", ".")
end

--[[ Funció auxilar per convertir longitud O a W ]]
local function formatLongW(dir)
	if dir:upper() == "O" then
		return "W"
	end
	return dir
end

--[[ 
Check the input arguments for coord to determine the kind of data being provided
and then make the necessary processing.
]]
local function formatTest(args)
	local result, errors
	local primary = false
	
	if not args[1] then
		-- no lat logic
		return errorPrinter( {{"formatTest", "falta la latitud"}} )
	elseif not tonumber(args[1]) then
		-- bad lat logic
		return errorPrinter( {{"formatTest", "La latitud no és numèrica:" .. args[1]}} )
	elseif not args[4] and not args[5] and not args[6] then
		-- dec logic
		result, errors = parseDec(formatPunt(args[1]), formatPunt(args[2]), args.format)
		if not result then
			return errorPrinter( errors );
		end
		result.param = table.concat({formatPunt(args[1]), 'N', formatPunt(args[2]) or '', 'E', args[3] or ''}, '_')
	elseif dmsTest(args[4], args[8]) then
		-- dms logic
		result, errors = parseDMS(args[1], args[2], formatPunt(args[3]), args[4], 
			args[5], args[6], formatPunt(args[7]), args[8], args.format)
		if args[10] then
			table.insert(errors, {'formatTest', 'sobren paràmetres'})
		end
		if not result then
			return errorPrinter(errors)
		end
		result.param = table.concat({args[1], args[2], formatPunt(args[3]), args[4], args[5],
			args[6], formatPunt(args[7]), formatLongW(args[8]), args[9]}, '_')
	elseif dmsTest(args[3], args[6]) then
		-- dm logic
		result, errors = parseDMS(args[1], formatPunt(args[2]), nil, args[3], 
			args[4], formatPunt(args[5]), nil, args[6], args['format'])
		if args[8] then
			table.insert(errors, { 'formatTest', 'sobren paràmetres' })
		end
		if not result then
			return errorPrinter(errors)
		end
		result.param = table.concat({args[1], formatPunt(args[2]), args[3], args[4], formatPunt(args[5]),
			formatLongW(args[6]), args[7]}, '_')
	elseif dmsTest(args[2], args[4]) then
		-- d logic
		result, errors = parseDMS(formatPunt(args[1]), nil, nil, args[2], 
			formatPunt(args[3]), nil, nil, args[4], args['format'])
		if args[6] then
			table.insert(errors, {'formatTest', 'sobren paràmetres' })
		end
		if not result then
			return errorPrinter(errors)
		end
		result.param = table.concat({formatPunt(args[1]), args[2], formatPunt(args[3]), formatLongW(args[4]), args[5]}, '_')
	else
		-- Error
		return errorPrinter({{"formatTest", "format no reconegut"}})
	end
	result.name = args.name or args.nom
	
	local extra_param = {'dim', 'globe', 'scale', 'region', 'source', 'type'}
	for _, v in ipairs(extra_param) do
		if args[v] then 
			table.insert(errors, {'formatTest', 'Paràmetre: "' .. v .. '=" hauria de ser "' .. v .. ':"'})
		end
	end
	
	local ret = specPrinter(args, result)
	if #errors > 0 then
		ret = ret .. " " .. errorPrinter(errors) .. '[[Categoria:Manteniment plantilla coord]]'
	end
	return ret
end

--[[
Generate Wikidata tracking categories.
Aquesta funció no s'està utilitzant. Pendent de revisar les categories de seguiment necessàries.
]]
local function makeWikidataCategories()
	local ret
	if mw.wikibase and current_page.namespace == 0 then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if entity and entity.claims and entity.claims.P625 and entity.claims.P625[1] then
			local snaktype = entity.claims.P625[1].mainsnak.snaktype
			if snaktype == 'value' then
				-- coordinates exist both here and on Wikidata, and can be compared.
				ret = 'Articles amb coordenades de Wikidata'
			elseif snaktype == 'somevalue' then
				ret = 'Coordenades de Wikidata amb valor desconegut'
			elseif snaktype == 'novalue' then
				ret = 'Coordenades de Wikidata sense cap valor definit'
			end
		else
			-- We have to either import the coordinates to Wikidata or remove them here.
			ret = 'Articles amb coordenades sense coordenades a Wikidata'
		end
	end
	if ret then
		return string.format('[[Categoria:%s]]', ret)
	else
		return ''
	end
end

--[[
link

Simple function to export the coordinates link for other uses.

Usage:
	{{ Invoke:Coordinates | link }}
	
]]
function coordinates.link(frame)
	return coord_link;
end

--[[
dec2dms

Wrapper to allow templates to call dec2dms directly.

Usage:
	{{ Invoke:Coordinates | dec2dms | decimal_coordinate | positive_suffix | 
		negative_suffix | precision }}
	
decimal_coordinate is converted to DMS format. If positive, the positive_suffix
is appended (typical N or E), if negative, the negative suffix is appended. The
specified precision is one of 'D', 'DM', or 'DMS' to specify the level of detail
to use.
]]
coordinates.dec2dms = makeInvokeFunc('_dec2dms')
function coordinates._dec2dms(args)
	local coordinate = args[1]
	local firstPostfix = args[2] or ''
	local secondPostfix = args[3] or ''
	local precision = args[4] or ''
	
	return convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
end

--[[
Helper function to determine whether to use D, DM, or DMS
format depending on the precision of the decimal input.
]]
function coordinates.determineMode( value1, value2 )
	local precision = math.max( math_mod._precision( value1 ), math_mod._precision( value2 ) );
	if precision <= 0 then
		return 'd'
	elseif precision <= 2 then
		return 'dm';
	else
		return 'dms';
	end
end

--[[
dms2dec

Wrapper to allow templates to call dms2dec directly.

Usage:
	{{ Invoke:Coordinates | dms2dec | direction_flag | degrees | 
		minutes | seconds }}
	
Converts DMS values specified as degrees, minutes, seconds too decimal format.
direction_flag is one of N, S, E, W, and determines whether the output is 
positive (i.e. N and E) or negative (i.e. S and W).
]]
coordinates.dms2dec = makeInvokeFunc('_dms2dec')
function coordinates._dms2dec(args)
	local direction = args[1]
	local degrees = args[2]
	local minutes = args[3]
	local seconds = args[4]
	
	return convert_dms2dec(direction, degrees, minutes, seconds)
end

--[[
coord

Main entry point for Lua function to replace {{coord}}

Usage:
	{{ Invoke:Coordinates | coord }}
	{{ Invoke:Coordinates | coord | lat | long }}
	{{ Invoke:Coordinates | coord | lat | lat_flag | long | long_flag }}
	...
	
	Refer to {{coord}} documentation page for many additional parameters and 
	configuration options.
	
Note: This function provides the visual display elements of {{coord}}. In
order to load coordinates into the database, the {{#coordinates:}} parser 
function must also be called, this is done automatically in the Lua
version of {{coord}}.
]]
coordinates.coord = makeInvokeFunc('_coord')
function coordinates._coord(args)
	--[[ Intent de carregar de Wikidata. Pendent de solucionar {{#coordinates:}} afegit per la plantilla, no el mòdul
	if not args[1] and not args[2] and mw.wikibase.getEntityObject() then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if entity 
			and entity.claims
			and entity.claims.P625
			and entity.claims.P625[1].mainsnak.snaktype == 'value'
		then
			local precision = entity.claims.P625[1].mainsnak.datavalue.value.precision
			args[1]=entity.claims.P625[1].mainsnak.datavalue.value.latitude
			args[2]=entity.claims.P625[1].mainsnak.datavalue.value.longitude
			if precision then
				precision=-math_mod._round(math.log(precision)/math.log(10),0)
				args[1]=math_mod._round(args[1],precision)
				args[2]=math_mod._round(args[2],precision)
			end
		end
	end
	]]
	local contents = formatTest(args)
	local Notes = args.notes or ""
	local Display = args.display and args.display:lower() or 'inline'
	
	local function isInline(s)
		-- Finds whether coordinates are displayed inline.
		return s:find('inline') ~= nil or s == 'i' or s == 'it' or s == 'ti'
	end
	local function isInTitle(s)
		-- Finds whether coordinates are displayed in the title.
		return s:find('title') ~= nil or s == 't' or s == 'it' or s == 'ti'
	end
	
	local text = ''
	if isInline(Display) then
		text = text .. displayinline(contents, Notes)
	end
	if isInTitle(Display) then
		text = text
			.. displaytitle(contents, Notes)
		--	.. makeWikidataCategories()
	end
	return text
end

return coordinates