Mòdul:Dimensions

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Dimensions (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Mòdul de suport de la plantilla:Bloc dimensions per a obtenir les dades de dimensions d'un element de Wikidata. Té una única funció main que es pot usar directament ({{#invoke:Dimensions|main}}) o des d'un altre mòdul (require("Mòdul:Dimensions).main).

Opcions:

  • item: un element de Wikidata Qxxx, per defecte serà l'element connectat a la pàgina actual. Es pot usar també com a paràmetre superior a nivell de plantilla.
  • unit: identificador Qid de la unitat a usar. Si és diferent a l'usat a Wikidata farà la conversió d'unitats. Alternativament, unit=default (vegeu la documentació del paràmetre convert a Mòdul:Wikidata/ús#Paràmetres de formatació. Per defecte usarà les dades de Wikidata sense cap conversió.
  • blacklist: llista d'elements dels qualificadors a filtrar, separats per una barra inclinada (/).
  • lang: codi de llengua, per defecte la llengua local del wiki. Es pot usar també com a paràmetre superior a nivell de plantilla.

Dimensions tractades:

Agrupa diferents dimensions segons el qualificador usat en la propietat: S'aplica a (P518) o Criteri utilitzat (P1013)

Exemples:

Dependències:

-- version 20200311 from master @cawiki

local p = {}

local claim = require('Module:Wikidades').claim

function p.main(frame)
	local args = frame.args or frame -- via invoke or require
	local pargs = frame.args and frame:getParent().args or {}
	local id = args.item or pargs.item
	if id == nil or id == '' then
		id = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	end
	local unit = args.unit or pargs.unit; if unit == "" then unit = nil end
	local blacklist = {}
	for qid in mw.text.gsplit(args.blacklist or "", "/", true) do
		blacklist[qid] = true
	end
	local lang = args.lang or pargs.lang
	
	-- Fetch all data and fill a table
	local data = {}
	local labels = {}
	
	local function fillData(prop, dimension)
		local fetch = claim{
			item = id, lang = lang, editicon = 'false',
			formatting = 'table', separator = '<and>',
			property = prop, colformat0 = 'unitcode', convert0 = unit,
			qualifier = 'P518 OR P1013', colformat1 = 'raw',
			qualifier2 = 'P518 OR P1013', colformat2 = 'label',
			rowformat = '$0$1', rowsubformat1 = '($1=$2)'
		}
		if fetch then
			for p in mw.text.gsplit(prop, ' OR ', true) do
				if #mw.wikibase.getAllStatements(id, p) > 0 then
					labels[dimension] = mw.wikibase.getLabel(p) or id
					break
				end
			end
			for dim in mw.text.gsplit(fetch, '<and>', true) do
				if string.match(dim, '[%a]+') then -- units constraint
					data[#data + 1] = {}
					data[#data].dimension = dimension
					local group = mw.ustring.match(dim, '%b()')
					if group then
						group_parts = mw.text.split(mw.ustring.sub(group, 2, -2), '=', true)
						data[#data].group = group_parts[2]
						if blacklist[group_parts[1]] then
							blacklist[group_parts[2]] = true
						end
					end
					data[#data].amount = string.match(dim, '[^%a]+')
					data[#data].unit = string.match(dim, '[%a]+')
				end
			end
		end
	end
	
	-- diameter
	fillData('P2386', 'diameter')
	-- height and alike
	fillData('P2048', 'height')
	fillData('P2262', 'draft')
	fillData('P2793', 'clearance')
	-- width or beam
	fillData('P2049 OR P2261', 'width')
	-- length or depth and alike
	fillData('P2043 OR P5524', 'length')
	fillData('P2787', 'span')
	fillData('P2610', 'thickness')
	
	-- group by qualifier
	local dimensions = {}
	local global_unit
	for i, v in ipairs(data) do
		local index = v.group or 1
		if blacklist[index] == nil then
			if dimensions[index] == nil then
				dimensions[index] = {}
			end
			table.insert(dimensions[index], {["dimension"]=v.dimension, ["amount"]=v.amount, ["unit"]=v.unit})
			-- global unit
			if i == 1 then
				global_unit = v.unit
			elseif global_unit and global_unit ~= v.unit then
				global_unit = nil
			end
		end
	end
	
	-- format output
	local icons = {
		["diameter"] = "[[File:Durchschnittszeichen.png|10px|link=|",
		["height"] = "[[File:Chess uat45.svg|15px|link=|",
		["draft"] = "[[File:Breezeicons-actions-22-draw-halfcircle4.svg|15px|link=|",
		["clearance"] = "[[File:Breezeicons-actions-22-format-align-vertical-top.svg|15px|link=|",
		["width"] = "[[File:Chess lrt45.svg|15px|link=|",
		["length"] = "[[File:Chess urt45.svg|15px|link=|",
		["span"] = "[[File:Breezeicons-actions-22-draw-halfcircle3.svg|15px|link=|",
		["thickness"] = "[[File:Breezeicons-actions-22-format-align-vertical-center.svg|15px|link=|",
	}
	local dim_sort = {["diameter"]=1, ["height"]=2, ["draft"]=3, ["clearance"]=4, ["width"]=5, ["length"]=6, ["span"]=7, ["thickness"]=8}
	local out = {}
	for q, t in pairs(dimensions) do
		if type(q) == "string" then
			table.insert(out, q .. ":")
		end
		table.sort(t, function(a, b) return dim_sort[a.dimension] < dim_sort[b.dimension] end)
		for i, v in ipairs(t) do
			local suffix = " (" .. icons[v.dimension] .. labels[v.dimension] .. "]])"
			if i == #t or not global_unit then
				suffix = suffix .. " " .. v.unit
			end
			if i < #t then
				suffix = suffix .. " ×"
			end
			table.insert(out, '<span style="white-space:nowrap;">' .. v.amount .. suffix .. '</span>')
		end
		table.insert(out, "<br />")
	end
	
	return table.concat(out, " ")
end

return p