Viquipèdia:Etiquetes/Edit types/Taxonomy

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Explicació més detallada a m:Talk:Wiki labels#Wiki_labels_in_cawiki

Semantic Intentions[modifica]

label description catalan description catalan comments
Copy Editing rephrase; improve grammar, spelling, tone, or punctuation. Reescriu, millora la gramàtica, l'ortografia, el to o la puntuació. typo, orto, puntuació, millorar, correcció
Clarification specify or explain an existing fact or meaning by example or discussion without adding new information. Especifica o explica un fet o significat preexistent amb un exemple o comentari, sense afegir informació nova. ampliar, amplio
Simplification reduce the complexity or breadth of discussion; may remove information. Redueix la complexitat o l'abast d'una discussió. Pot eliminar informació. simplifico, simplificar, reduir, redueixo, escurço,
Point of View rewrite using encyclopedic, neutral tone; remove bias; apply due weight. Reescriu utilitzant un to encliclopèdic i neutral. Corregeix biaix. Utilitza un punt de vista neutral. PVN, punt de vista, neutral, neutralitzo
Refactoring restructure the article; move and rewrite content, without changing the meaning of it. Reestructura l'article, movent i reescrivint-ne el contingut, sense canviar-li el sentit. estructura, reescric
Fact Update update numbers, dates, scores, episodes, status, etc. based on newly available information. Actualitza xifres, dates, puntuacions, episodis, estat, etc, basant-se en informació nova. actualitzo, actualitzar,
Elaboration extend/add substantive new content; insert a fact or new meaningful assertion (beyond a simple "fact update"). Extén o afegeix contingut nou i substantiu. Insereix fets o afirmacions noves, més enllà d'una «simple actualització». afegeixo, +, més, info, informació, nou, contingut, expansió
Verifiability add or modify references and citations; remove unverified text. Afegeix o modifica referències i cites. Elimina text no verificable. referencio, referències, verificable, referenciat
Disambiguation re-link from a disambiguation page to the specific page. Enllaça des d'una pàgina de desambiguació a la pàgina específica. desambiguació,
Wikification format text to meet style guidelines (see Wikipedia:Glossary#Wikify), e.g. add links or remove them where necessary; convert bold text to proper headers, etc. Formata el text a fi de seguir el llibre d'estil (vegeu Viquipèdia:Llibre_d'estil). Per ex. afegeix enllaços, o en treu si cal, canvia negretes per títols, etc. format, wiki, enllaç, externs, revisió
Vandalism deliberately attempt to damage the article. Danys deliberats a l'article. See regex compile at the end
Counter-vandalism revert or otherwise remove vandalism. Reverteix o elimina d'alguna forma contingut vandàlic. Revertides, Reverteixo, Desfà, Reverteix
Process start or continue a wiki process workflow such as tagging (or un-tagging) an article with cleanup, merge or deletion notices. Inicia o continua amb plantilles de manteniment un procés com l'etiquetat d'un article, fusió o esborrat. fusió, etiqueto, etiquetatge, eborrar, esborrat
Other Intentions none of the above, please leave a note. Cap de les anteriors, deixeu un comentari.

Objects[modifica]

label description catalan description catalan comment
Wikilink Links to another page within English Wikipedia. E.g. [[John_Smith_(professor)|Dr. Smith]] Enllaça a una altra plana de la Viquipèdia en català. Per exemple: [[Miquel Martí i Pol]] enllaç, enllaço
Interwiki Link Links to a page on another Wikimedia project website, such as Meta or another language. E.g. [[:mw:Extension:OAuth]] Enllaça a una pàgina d'un altre projecte Wikimedia, com Meta o un altre idioma. Per exemple: [[:mw:Extension:OAuth]] interwiki
External Link Links that use absolute URLs to point towards external domains. E.g. [https://wikimedia.org The Wikimedia Portal] Enllaços que utilitzen URL completa per apuntar a dominis externs. Per exemple: [https://wikimedia.org El portal de Wikimedia] extern
Reference A reference tag and/or a citation template. E.g. <ref>{{cite book| ... }}</ref> Una etiqueta de referència a una plantilla de citació. Per exemple: <ref>{{cite book| ... }}</ref> referència
Category A category link. E.g. [[Category:Hats]] Un enllaç de categoria. Per exemple: [[Category:Bolets comestibles]] categoria
Heading Section headings. E.g. == Heading 2 == Encapçalaments de secció. Per ex. == Encapçalament de nivell 2 == encapçalament
Table Wikitext table code and/or the content contained within. E.g., {|, |, |-, |} Codi Wikitext de taula i el seu contingut. Per exemple: {|, |, |-, |} taula
Template Template transclusions. E.g. {{citation needed}} or {{Infobox|...}} Edició de plantilles. Per exemple {{cal citació}} o {{traduït de|...}} {{FR}}
Cleanup tag A template that notes of an issue in the page. E.g. "reads like an advert" or "lacks sources" or "COI involved" Una plantilla que indica algun problema a la pàgina. Per exemple: «Sembla un anunci», «Falten referències» o «Existeix un conflicte d'interessos» neteja
Process tag A template for deletion or merge process. E.g. {{Prod}} or {{CSD}}. Una plantilla de procés d'esborrat o fusió. Per exemple: {{Prod}} or {{CSD}}. {{Esborrar}}
List Bulleted, numbered or description list Una llista de descripció numerada o puntejada llista
Markup Elements used for formatting content (excludes tables, templates and special characters). E.g. ''' (bold), '' (italics) and HTML tags. Elements utilitzats per a formatar contingut (excloent les taules, plantilles i caràcters especials). Per exemple: ''' (bold), '' (itàlica) i etiquetes d'HTML. codi, neteja
Special Characters Mathematical characters, greek characters, etc. E.g. Σ (&Sigma;) or · (&middot;) Caràcters matemàtics, grecs, etc. Per exemple: Σ (&Sigma;) o · (&middot;)
Media Include Media Files (Images, Audio, Video) objects. Usually in the form of a [[File:...]] link, but sometimes also appears in a template as a parameter filename = File:.... Inclou objectes de fitxers multimèdia (imatges, àudio, vídeo). Normalment en forma d'enllaç [[File:...]], però a vegades també apareixen com a paràmetres d'una plantilla filename = File:....
Body Copy The main article or text part (as distinct from the headings, subheadings, and graphics) L'article principal o una part d'ell (diferent dels encapçalaments, subencapçalaments i imatges)
Data value Numbers, True/False/yes/no, dates or time. E.g. January 3rd, $150, 2015/01/02, {{Infobox president|is_current=yes}}, etc. Nombres, Cert/Fals/sí/no, dates i temps. Per exemple: 3 de gener, 150€, 01/12/1997, {{Infotaula actor|is_current=yes}}, etc.
Punctuation Body copy punctuation characters that are intended to appear in text. E.g. periods, commas, asterisks, brackets, colon, dash, etc. Caràcters de puntuació que es poden utilitzar al text. Per exemple: punt, coma, asterisc, parèntesi, punt i coma, guió, etc.
Information Factual or meaningful information content. E.g. one could change "body copy" without changing the "information" contained. Contingut significatiu o admissible. Per exemple algú podria modificar el cós de l'article copiat sense canviar la informació que conté.

Actions[modifica]

label description catalan description catalan comment
Insertion insert new content Afegeix contingut
Deletion delete content Elimina contingut
Modification modify content Modifica contingut


Vandalism regex:

r"\bh?ola,? *(?:k|qu?)e? *h?a[sc]e|" #ola ke ase - vand 2013
	r"(?:fill(?:s|a|e?s)?|hij[oa]s?)(?:(?: de? )?put(?:a|es)?|la gran puta)|"
	r"(?:hue|j[oa])putas?|"
	ur"[ée]s ga[iy]|[gj]ilip[0o]ll[ae]s|"
	ur"(?:[eéè]s (?:el|la) |"
	ur"s[oóò]n (?:els|les) )(?:pit?[gj]|mill)ors? |"
	r"\blol\b|"
	r"va de putillas|"
	r"mal ?pari(?:ts?|da|des)|"
	r"(?:ch|x)upar? (?:molt[ea]?s?|much[ea]s)? ?poll(?:as?|es)|"
	ur"(?:em|me) dedi(?:co?|que) a la prostituci[oó]n?|"
	ur"va[iy]a mi?erda|"
	r"(?:me|em) cag(?:o|ue) en|"
	ur"(?:s[oó]n un[oea]?s|[ée]s un) (?:cabr[óo]n(?:s|a|es)?|cerd[aoe]s?|"
	ur"(?:gu|w)ar+[ea]s?|mari[ck][óo](?:ns?|n[ea]s?)?|"
	ur"as(?:k[ae]|que)[óo]sa?|put[ao]|zorra)|"
	#r"s[óo]c un |sou uns |"
	ur"té (uns (?:pits|melons)|unes peres) (?:(?:molt )?grans|enormes|petits|menu(?:t|de)s)|"
	r"puta (?:mi?erda|madre)|"
	r"tu (?:[mp]adre|herman[oa])|ta mare|ton pare|"
	r"en bolas"