Viquipèdia:Lua/Introducció

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca
Gran part d'aquesta pàgina està basada en la presentació en PDF de Tim Starling al Hackathon 2012 de Berlín.

Benvinguts a la introducció de Lua amb Scribunto, la pàgina d'ajuda per a novells per aprendre a fer scripts Lua a MediaWiki, i un resum per a programadors més avançats.

El contingut està destinat principalment als desenvolupadors familiaritzats amb les plantilles de MediaWiki. Si sou un expert en plantilles MediaWiki, però nouvingut a Lua, aprendreu algunes noves instruccions màgiques. Si teniu experiència amb Lua però no amb plantilles, podeu trobar més informació a Ajuda:Plantilla. Tingueu en compte que algunes coses de Scribunto no s'apliquen en la distribució Lua. Si no sabeu ni una cosa ni l'altre, trobareu que a la comunitat de la Viquipèdia hi ha gent disposada a ajudar-vos.

Introducció per a nous programadors[modifica]

Hola món[modifica]

El primer exercici típic és saber escriure Hola món amb el nou llenguatge. Creeu una pàgina en l'espai de noms Module. El format recomanat per a proves és: Module:Proves/Nom d'usuari. A continuació s'explica en detall el format de Module:Demo:

local p = {}   -- Tots els mòduls a la Viquipèdia comencen definint una variable
         -- que tindrà totes les funcions accessibles externament
         -- Aquestes variables poden tenir el nom que vulgueu
function p.hola(frame)  -- Afegeix una funció a l'objecte "p"
             -- Aquestes funcions es podran invocar en altres pàgines via #invoke
             -- "frame" conté les dades que la Viquipèdia envia a aquesta funció
  return 'Hola, món!' -- Surt de la funció amb la informació a retornar a la Viquipèdia
end     -- Final de la funció "hola"

return p  -- Tots els mòduls acaben retornant a la Viquipèdia la variable 
      -- que conté les funcions

Podeu executar-lo en una pàgina wiki, per exemple en la mateixa pàgina de discussió de proves:

{{#invoke: my_module | hola }}

Això invoca el mòdul my_module, o com l'hagueu anomenat, i la funció exportada "hola" d'aquest mòdul. Substitueix la invocació pel text retornat per la funció. Típicament les invocacions es faran des d'una plantilla.

Estructures de control[modifica]

Vegeu estructures de control
si ... llavors ... si ... llavors ... si no ... si ... llavors ... o si ... si no ...
if color == 'negre' then
  cssColor = '#000'
end
if color == 'negre' then
  cssColor = '#000'
else
  cssColor = color
end
if color == 'negre' then
  cssColor = '#000'
elseif color == 'blanc' then
  cssColor = '#fff'
else
  cssColor = color
end

Els dos signes == comproven la igualtat. Un sol signe = és per assignar.

Bucle For:

f = 1 -- assigna el valor inicial
for i = 1, 5 do
  f = f * i
end
return 'El factorial de 5 és ' .. f

Els dos guionets -- són per afegir comentaris. Els dos punts seguits .. són per concatenar.

Tipus de dades[modifica]

 • Cadena (string), entre cometes simples ('...') o dobles ("..."). Atenció amb els apòstrofs rectes.
 • Numèric, amb punt decimal.
 • Booleà: "true" o "false" (verdader o fals)
 • "Nil" (nul)
 • Taula
 • "Function" (funció)

Operadors lògics[modifica]

and: els dos són verdaders or: un o l'altre o tots dos not: el que segueix és fals
if torrades and mantega then
  return 'esmorçar'
end
if pit or cuixa then
  return 'dinar'
end
if not gana then
  return 'dejú'
end

Funcions[modifica]

Declaració de funcions:

sense arguments amb arguments funció no local per cridar fora del mòdul
local function getColour()
  return 'blau'
end
local function plural(word)
  return word .. 's'
end
local p = {}
function p.hola()
  return 'Hola, món!'
end
return p

Per cridar la funció:

colour = getColour()
colorPlural = plural('blau')

Variables[modifica]

Hi ha tres tipus de variables: variables globals, variables locals i taules. Una variable es considera global a no ser que es declari explícitament amb la clau local. Una variable local és visible dins del bloc on ha estat declarada. Una variable declarada sense assignació té el valor nil.

x = 10      -- variable global
do        -- nou bloc
  local x = x -- nova x assignant el valor de l'anterior
  x = x + 1  -- 11
end       -- tanca el bloc i les seves variables locals
return x     -- 10, la global
local x
if ready then
  x = 'vés-hi'
end
-- x és 'vés-hi' si
-- ready si no nil

Creació d'una taula:

números = {un = 1, dos = 2, tres = 3}

Accés a un element de la taula:

return números.dos  -- retorna 2
return números['dos'] -- també retorna 2

Taula numerada:

africanFlatbreads = {
  'Aish Mehahra',
  'Injera',
  'Lahoh',
  'Ngome'
}
return africanFlatbreads[2] -- retorna 'Injera'

Iteració dels elements de la taula:

pairs: parell clau/valor en ordre aleatori ipairs: claus numèriques en ordre ascendent
for nom, número in pairs(números) do
  ...
end
for index, bread in ipairs(africanFlatbreads) do
  ...
end

Cadenes[modifica]

#, longitud sub, substring
s = 'hola'
return #s -- retorna 4
s = 'hola'
return s:sub(2,3) -- retorna 'ol'
return s:sub(2)  -- retorna 'ola'
return s:sub(-2)  -- retorna 'la'

Introducció per a programadors[modifica]

Lèxic[modifica]

 • El format de comentaris recorda SQL
  -- comentari en una única línia
  --[[
  comentari llarg
  --]]
 • Els salts de línia són ignorats
 • Els punts i comes per acabar les declaracions són opcionals i no recomanats

Tipus de dades[modifica]

 • Nil
 • Numèrics, un únic format de punt flotant de precisió doble
 • Strings, 8-bit
 • Booleà
 • Funcions
  • Valors de primera classe
  • Retorna valors múltiples
  • Valors de retorn múltiples no estan lligats a un tipus de dada
  • Sintaxi anònima
x = function()
  ...
end
 • Taules
  • Implementades com a hashtable
  • Usades per OOP, com Javascript
  • Sintaxi literal: {nom = valor} o {a, b, c}
  • Accés amb foo.bar o foo['bar']

Operadors[modifica]

 • No igual: ~= en lloc de !=
 • Concatenació: ..
 • Longitud: #
 • Lògics: and, or, not
 • Exponencial: ^
 • Amb el significat habitual: <, >, <=, >=, ==, +, -, *, /, %
 • Operadors omesos:
  • Cap operador d'assignació com +=. Un sol igual = no és realment un operador.
  • Cap operador bit a bit
  • Cap operador ternari ?:
 • Assignació. Com a BASIC, l'assignació és una declaració completa, no una expressió
Assignació múltiple Assignació amb declaració de variable local
a, b = c, d
a, b = foo()
local a, b = c, d
local a = b, c = d -- no així!

Estructures de control[modifica]

 • Bloc explícit
do
  ...
end
 • Bucles
Bucle amb condició inicial Bucle amb condició final
while cond do
  ...
end
repeat
  ...
until cond
For numèric For genèric
for i = start, stop do
  ...
end
for i in iterator
  ...
end
La variable d'índex és local del bucle
 • If
if cond then
  ...
elseif cond then
  ...
else
  ...
end

Dades[modifica]

 • Variables
  • Àmbit lèxic, gairebé idèntic a JavaScript
  • Una variable no determinada és idèntica a una variable nil
   • Cap sintaxi especial per suprimir, simplement x = nil
   • Cap error alçat en accedir a una variable no definida
 • Objectes
  • Fets de taules utilitzant una varietat de sintaxis, similar a JavaScript
  • Variables d'elements privats implementades amb àmbit lèxic, com en JavaScript
  • Punt per a mètodes estàtics: obj.func()
  • Dos punts per a mètodes no estàtics: obj:func()
  • Exemple d'estil de construcció d'una funció:
function newObj()
  local private = 1
  local obj = {}
  function obj:getPrivate()
    return private
  end
  return obj
end

Interfície a MediaWiki[modifica]

Tot el codi Lua és en l'espai de noms Module. Hi ha disponible un editor de codi Ace.

Invocació:

{{ #invoke: nom_mòdul | nom_funció | arg1 | arg2 | nom1 = valor1 }}

Les instàncies d'invocació són aïllades, els globals definits en una no estan disponibles en una altra.

Un mòdul és un bloc Lua que retorna una taula d'exportació. Es proporciona require() i llibreria package. La funció d'exportació retorna una cadena de text wiki, convertint els valors que no siguin string. Els valors múltiples de retorn són concatenats.

Mètodes frame:

 • args:
local nom1 = frame.args.nom1
 • argumentPairs():
local t = {}
for nom, valor in frame:argumentPairs() do
  t[name] = value
end
 • getParent(): Proporciona accés al frame superior, per exemple els arguments de la plantilla que va cridar #invoke
 • Preprocés de text wiki
frame:preprocess('{{plantilla}}')
 • Invocació estructurada de plantilla
frame:expandTemplate{
  title = 'plantilla',
  args = {foo = foo}}
Els arguments són sempre expandits. No cal construir preprocessar les entrades dels arguments.

Possibilitats de futur:

 • Invocació interwiki de mòduls
 • Altres llenguatges diferents a Lua
 • Funcions de data i hora
 • Accés directe a funcions parser i variables com {{PAGENAME}}, {{#ifexists:}}

Per saber-ne més[modifica]