Ajuda:GMT

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
GMT globe.png

Introducció[modifica]

Si desitgem fer un mapa per a un article de la Viquipèdia, la tasca es pot esdevenir carregosa si no es compta amb les eines adequades. El present article pretén ser un petit manual de referència per l’ús del programa GMT.

GMT son les sigles en anglès de Generic Mapping Tools (eines per a la generació de mapes). Es tracta d’un paquet de programari obert i gratuït compost per uns 60 programes i bases de dades lliurades per a ús públic i sota una llicencia GNU General Public License. Els programes esmentats ens permeten generar mapes amb una qualitat excel·lent, emprant diferents projeccions, resolucions, colors i molts altres efectes. El programari és disponible per als sistemes operatius Unix, GNU/Linux i Microsoft Windows.

Exemples[modifica]

A Wikipedia Commons podem trobar molts exemples de mapes generats amb aquest programari.

El programa[modifica]

¿Que es GMT?[modifica]

Tal i com s’explica a la pagina oficial de GMT http://gmt.soest.hawaii.edu/, es tracta d’un conjunt de programes, gratuïts i de software obert, compost de 60 arxius.[1] per a l’elaboració de dades geogràfiques i, en general, dades en dues i tres dimensions, incloent-hi algoritmes per a filtració, projecció, superposició de malles, etc. Pot generar il·lustracions en arxius Postscript generant dibuixos en 2 dimensions fins a superfícies de 3 dimensions il·luminades. GMT pot generar unes 30 projeccions geogràfiques diferents i compta amb informació, en les seves bases de dades, sobre rius, costes i fronteres.

GMT no presenta, originalment, una interfície gràfica. Per a la generació de mapes hem de recórrer a l'Intèrpret de comandes del sistema operatiu, on donarem les instruccions amb els seus paràmetres per tal de generar una imatge en format PostScript, arxiu amb extensió ps. Postscript pot ser convertit a altres formats per tal de poder modificar el mapa amb un programa per a l’edició d’imatges. Els mapes generats han de ser de Llicència de documentació lliure de GNU.

Cal indicar que algunes dades incloses en GMT són desfasades i lleugerament errònies. A tall d’exemple, la dimensió del Mar d’Aral i el Llac Txad són erronis, hi manca el Llac Sariqamish, així com el traçat d’algunes fronteres. Aquestes mancances només poden ser corregides posteriorment.

La instal·lació[modifica]

En aquest apartat donarem una explicació esquemàtica dels passos principals per a instal·lar el programa en Unix i derivats, i en Microsoft Windows.

 1. Verificar que es tenen els drets necessaris per a la instal·lació i l’execució dels programes.
 2. Triar el paquet a descarregar des de la pàgina web de [GMT] segons el sistema operatiu.
 3. Descarregar el programari.
 4. Triar la ubicació de la instal·lació.
 5. Desempaquetar, configurar i compilar els programes.
 6. Instal·lar els arxius d’alta resolució.
 7. Adaptar les Variables d’entorn del sistema operatiu.

Unix, GNU/Linux i sistemes afins[modifica]

GMT en la versió 4.2.0 ofereix per a Unix o GNU/Linux i altres sistemes operatius afins un guió bash que s’encarrega de realitzar la descàrrega i instal·lació completa un cop emplenat i enviat un formulari amb les dades d’instal·lació.

Microsoft Windows[modifica]

Per a la instal·lació a Microsoft Windows hem de descarregar i instal·lar el paquet des de la pàgina web de [GMT] . Cal observar que per a la generació de mapes amb alta resolució hem de descarregar, a banda de l’arxiu GMT_basic_install.exe, l’arxiu GSHHS_highfull_install.exe .

Inici[modifica]

A Unix i els seus derivats hem d’adequar les variables d’entorn PATH i MANPATH per a facilitar-ne la utilització. Amb tot, sense aquestes variables ja podem començar: cd directoriGMT/bin
./pscoast (Hauria d’aparèixer un missatge d’error per manca de paràmetres).

A Microsoft Windows:

Per a executar les comandes hem de tenir drets d’administració en Microsoft Windows 2000 y XP.

Confeccionar mapes GMT amb pscoast[modifica]

Amb la comanda pscoast[2] es pot editar un mapa, amb el curs dels rius, llac, mars i fronteres. Una gran quantitat de paràmetres permeten donar al mapa el detall que desitgem.


Paràmetres Principals[modifica]

Paràmetres requerits:

 • -J[Tipus de projecció][Paràmetre segons projecció]/[Dimensió del mapa]

Aquest paràmetre es refereix al tipus de projecció emprat en el mapa (indicat per una lletra).[3] Altres paràmetres depenen d’aquest tipus de projecció.[2] L’últim valor determina la dimensió del mapa, en centímetres (p.e.: 20c) o en escala (p.e.: 1:750000). Si indiquem aquesta dimensió en centímetres emprarem la lletra de projecció en majúscules, mentre que si volen indicar l’escala emprarem la minúscula. Per defecte la dimensió màxima del mapa és la d’un full DIN A4. Per a generar mapes més grans cal emprar el paràmetre --PAPER_MEDIA (p.e.--PAPER_MEDIA=A3)

 • -R

El paràmetre R determina la secció del globus terraqüi que serà editada. Cal indicar 4 nombres que defineixen latituds i longituds en notació decimal (recordem: a°b'c" = a+b/60+c/3600). La longitud pot ser anotada com un nombre positiu (a la dreta de Greenwich) o negatiu (a l’esquerra de Greenwich): la longitud +350° és igual a -10°.

Si no són seguits per una r, els nombres son interpretats successivament com: límit oest, límit est, límit sud, límit nord de la secció a editar. Exemple: -R285.5/287.8/-44/-41.4 defineix l’Illa Gran de Chiloé com a secció a editar.

Si son seguits per una r, els nombres son interpretats com longitud i latitud del vèrtex inferior esquerre i longitud i latitud del vèrtex superior dret de la secció a editar. Exemple: -R285.5/-44/287.8/-41.4r defineix la mateixa secció anterior, l'Illa Gran de Chiloé.

Alguns tipus de projecció permeten tan sols l’ús d’una d’aquestes maneres d’expressar les seccions a tractar.

En el programa es manté la convenció “ a dalt hi ha el nord”, tant en el hemisferi nord com en el hemisferi sud.

 • >[directori de l’arxiu][nom de l’arxiu(sense extensió)].ps

Al final de la comanda hem d’indicar la ubicació i nom de l’arxiu. Si no indiquem el directori l’arxiu s’emmagatzema a C:\gmt\bin\ .

Si volem afegir dades a un mapa ja existent hem d’emprar el signe >>, i hem de tenir en compte d’emprar els paràmetres -K i/o -O, segons que l’arxiu sigui inicial, intermig o final (tal i com expliquem més endavant).

Paràmetres opcionals: Nota: Per als següents paràmetres la indicació R/G/B pot ser canviada pel nom en anglès del color, per Exemple: "red", "green", "yellow", "blue", .. etc.

 • -G[Vermell]/[Verd]/[Blau]

El paràmetre G determina, mitjançant del Model de color RGB, el color dels continents.[4]

 • -S[Vermell]/[Verd]/[Blau]

El paràmetre S determina, mitjançant del Model de color RGB, el color dels mars.

 • -W[Gruix]/[Vermell]/[Verd]/[Blau]

El paràmetre W determina, el gruix de les línees que marquen les costes i el seu color.

 • -I[Tipus]/[Gruix]/[Vermell]/[Verd]/[Blau]

El paràmetre I especifica tipus, gruix i color dels rius. El tipus va de 1 (rius grans) a 10 (canals petits o d’existència intermitent). Emprant la lletra a a la dreta es mostren totes les corrents d’aigua.

 • -N[Tipus]/[Gruix]/[Vermell]/[Verd]/[Blau]

El paràmetre N determina el tipus, gruix i el color de les línies que marquen les fronteres en el mapa. El tipus 1 marca fronteres territorials estatals, 2 fronteres dels estats federals als EUA i 3 les fronteres marítimes. Emprant la lletra a a la dreta es mostren totes les fronteres.

 • -D[Resolució]

La opció D selecciona la resolució amb que es fa el mapa. Es pot triar entre:

  • c (tosca)
  • l (baixa)
  • i (mitjana)
  • h (alta)
  • f (molt alta)

Per a resolució alta i molt alta s’han d’haver instal·lat els arxius necessaris. Per defecte els mapes es confecciona am resolució l (baixa).

 • -A[Límit inferior de resolució en km quadrats]

La opció A evita la representació de llacs i illes d’àrea menor que el valor donat. Per defecte es representen tots.

 • -B

La opció B determina la manera de mostrar una malla indicant latituds i longituds.

  • -B[freqüència d’escala]g[freqüència de malla]
   En aquest format el primer nombre especifica cada quants graus s’imprimeix la latitud o longitud. El nombre després de la g especifica cada quants graus es traça una línea de la malla. El nombre pot ser en graus (p.e.: 10) en minuts (p.e.: 30m) o en segons (p.e.: 20c). Si volem que sols aparegui la malla en el mapa, llavors hem de deixar fora g i el nombre a la dreta, (p.e: -B10). Ambdós valors son aplicats tant per a latituds com per a longituds.
  • -B[frec.esc.lon]g[frec.mall·lon]/[frec.esc.lat]g[frec.mall·lat]
   Si es desitgen freqüències diferents per a les latituds i longituds, aquestes es poden separar mitjançant ‘’’/’’’.
 • -L[f][longitud]/[latitud]/[paral·lel]/[llarg]
  La opció L agrega al mapa un rètol d’escala situat a la posició donada per longitud i latitud i es vàlida per a les distàncies sobre el paral·lel paral·lel i te una llargada de llarg kilòmetres. Per a un rètol senzill s’ha d’obviar la f.
 • -T[f][longitud]/[latitud]/[talla]/[subdivisió]
  Aquesta opció determina l’aparença d’una Rosa dels vents situada a la posició donada per longitud i latitud amb un dimensió talla i subdivisions (de 1-3). Per a dibuixar una fletxa senzilla cap al nord, cal obviar la f a la dreta de la T i el nombre de subdivisions.
 • -P
  Gira la pàgina de tal manera que el costat més llarg queda en posició vertical (P de Portrait, retrat. L’altre posició es Landscape, paisatge).
 • -K
  Comunica al programa que les dades per a aquest arxiu Postscript no son les últims, que els en seguiran d'altres.
 • -O
  Comunica al programa que ha d’agregar les dades a l'arxiu Postscript que ja existeix.
 • -V
  El programa ha de lliurar missatges sobre les operacions que està fent. Molt útil per a la solució de problemes.


Canvis opcionals al mode standard de GMT:[5]

mapa del Cap d’Hornos generat amb una resolució DOTS_PR_INCH de 5 dpi
mapa del Cap d’Hornos generat amb una resolució DOTS_PR_INCH de 300 dpi

En cada ordre es poden canviar els següents paràmetres que determinen algunes propietats del mapa:

 • --LABEL_FONT_SIZE=[dimensió]
  Canvia la dimensió de l’escriptura en el rètol de escala. L'estàndard és 24.
 • --HEADER_FONT_SIZE=[dimensió]
  Canvia la dimensió de l’escriptura en la Rosa dels vents. L'estàndard és 36.
 • --ANNOT_FONT_SIZE_PRIMARY=[dimensió]
  Canvia la dimensió de l’escriptura de l'eix de latituds i longituds. L'estàndard és 14.
 • --DOTS_PR_INCH=[dpi]
  Canvia la resolució de la pàgina (dpi = dots per inch) en l'arxiu final. L'estàndard és 300. La resolució final depèn de:
  • La resolució de les dades emprades (ver paràmetres opcionals -D: c, l, i, h, f)
  • La resolució amb què les dades s’empren a la imatge(--DOTS_PR_INCH)
  • Eventualment la resolució amb la qual es transformi la imatge .ps en un .png o altre format
  • La resolució del dispositiu que interpreta la imatge creada.
 • --PAPER_MEDIA=[tipusdepàgina]
  Canvia la norma de la pàgina a usar. altres valors possibles son letter, A3, A2, A1 ... Veure Norma DIN. L'estàndard és A4.
 • --BASEMAP_TYPE=[tipus de marc al voltant del mapa]
  fancy ó plain defineix un marc al voltant del mapa. fancy crea un marc Gruixut, que canvia entre blanc i negre en cada meridià o paral·lel dibuixat. plain dibuixa sols una línea negra al voltant mapa. L'estàndard és fancy.
 • --FRAME_WIDTH=[ample del marc del mapa]
  Determina l’ample del marc del mapa, per Exemple 0.4c. L'estàndard és 0.2c.
 • --GRID_CROSS_SIZE_SECONDARY=[creu o línea]
  Determina si s’han de dibuixar el paral·lels o el meridians complerts [0] o sols una creu en les interseccions [>0]. L'estàndard és 0.

Exemple Estats Units[modifica]

pscoast -JM-96/37/25c -R-129/-63/23/51 -Ba10g0/a5g0 -G252/245/227 -S218/240/253 -W0.25p,39/170/234 -N1/0.5p,120/120/120 -N2/0.25p,120/120/120,2_1:0p -Di -A2000 -P --PLOT_DEGREE_FORMAT=ddd:mm:ss --PAPER_MEDIA=A3 >C:\Karten\usa.ps

Exemple EE.UU.

Explicació:

 • -JM-96/37/25c : Com a projecció (-J) hem triat la Mercator (M) amb el meridià -96/37 i un ample de representació de 25 cm en l’arxiu de sortida.
 • -R-129/-63/23/51 : El sector a representar (-R) va des de longitud -129 a -63 i latitud 23 a 51.
 • -Ba10g0/a5g0 : Latitud i longitud son representades (-B). La longitud és donada cada 10 graus (a10). Les latituds cada 5 (a5).
 • -W0.25p,39/170/234 : Les línies de costes (-W) tenen un Gruix de 0,25 i el color RGB 39/170/234.
 • -N1/0.5p,120/120/120 : Les fronteres (-N) del tipus 1 (nacionals) amb 0,5 de gruix i el color RGB 120/120/120.
 • -N2/0.25p,120/120/120,2_1:0p : Les fronteres (-N) tipus 2, gruix de 0,25 i el color RGB 120/120/120 i una estructura (2_1:0p).
 • -Di : La resolució (-D) és mitjana (i).
 • -A2000 : La precisió dels detalls (-A) es 2000 (illes i llacs de menys de 2000 km² no es mostren).
 • -P : La pàgina té la seva dimensió més llarga sobre l’eix vertical.
 • --PLOT_DEGREE_FORMAT=ddd:mm:ss : Longitud d’etiquetat.
 • --PAPER_MEDIA=A3 : El format del mapa serà A3.
 • >c:\Karten\usa.ps : el arxiu de sortida con el resultat usa.ps en el directori C:\Karten\

Exemple Nova Zelanda[modifica]

pscoast -Jl173/-41/-44/-38/1:10000000 -R164/-49/180/-33r -G255/242/223 -S208/229/242 -W1/0/84/223 -Ia/1/143/176/230 -Dh -A50 -B2g2 -Lf177.5/-48/-41/400 -P >neuseeland.ps

Exemple Nova Zelanda

Explicació:

 • -Jl173/-41/-44/-38/1:10000000 : La projecció (-J) elegida és la cònica de Lambert (l) . El meridià 173 i la latitud -41 és el centre del mapa, les latituds -44 i -38 són les referències i l’escala en l’arxiu de sortida és 1:10000000.
 • -R164/-49/180/-33r : La secció del mapa (-R) és donada per dos vèrtexs diagonalment oposats (r),des del vèrtex inferior esquerre definit per longitud 164 i latitud -49 fins el vèrtex superior dret definit per longitud 180 i latitud -33.
 • -W1/0/84/223 : les línies de costes (-W) tenen un Gruix d'1 i un color RGB 0/84/223.
 • -Ia/1/143/176/230 : Tots els rius (-Ia) amb un gruix 1 i un color RGB 143/176/230.
 • -Dh : La resolució de les Línies (-D) és alta (h).
 • -A50 : la precisió dels detalls (-A) és 50 (illes i llacs d’àrea menor que 50 km² no estan representats).
 • -B2g2 : es mostren els eixos de latituds i longituds i una malla. Els eixos de latituds i longituds tenen la indicació del valor (-B) cada 2 graus i la malla també (g) es dibuixa cada 2 graus.
 • -Lf177.5/-48/-41/400 : Es representa un rètol d’escala (-L) amb una estructura blanc i negre (f) a partir del punt longitud 177,5 i latitud -48, les distàncies corresponen a la latitud -41. Té una llargada de 400 km.
 • -P : La pàgina té la seva dimensió més llarga sobre l’eix vertical.
 • >neuseeland.ps : l’arxiu de sortida es neuseeland.ps en el directori C:\gmt\bin\

Exemple Ruegen[modifica]

pscoast -Ja13.42/54.42/1:750000 -R12.57/54/14.27/54.91r -G255/242/223 -S208/229/242 -W1/0/84/223 -Df -B10mg10m/10mg5m -Lf12.92/54.09/54.42/30 -Tf14/54.75/1/2 -P --LABEL_FONT_SIZE=16 --HEADER_FONT_SIZE=16 >ruegen.ps

Exemple Rügen

Explicació:

 • -Ja13.42/54.42/1:750000 : La projecció (-J) triada és l'azimutal (a) . La longitud 13,42 i latitud 54,42 és el centre del mapa i l’escala a emprar és 1:750000.
 • -R12.57/54/14.27/54.91r : La secció a representar (-R) és definida per dos vèrtexs oposats d’un quadrant (r) i va des de l'esquerra inferior longitud 12,57 latitud 54 fins la dreta superior longitud 14,27 latitud 54,91.
 • -W1/0/84/223 : Les línees de costes(-W) amb un Gruix d'1 i un color RGB 0/84/223.
 • -Df : La resolució (-D) és molt alta (f)
 • -B10mg10m/10mg5m : ES representen latitud i longitud (-B). Longitud: la dada numèrica és donada cada 10 minuts (10m) i també cada 10 minuts (g10m) la malla. Latituds: la dada numèrica és donada cada 10 minuts i cada 5 minuts (g5m) una línea de la malla.
 • -Lf12.92/54.09/54.42/30 : Un rètol d’escala (-L) es representa en blanc i negre (f) a la posició longitud 12,92 latitud 54,09 amb distàcies vàlides sobre la latitud 54,42 i un llarg de 30 km.
 • -Tf14/54.75/1/2 : Es representa també una Rosa dels vents (-T) en blanc i negre (f) ubicada a la posició longitud 14 latitud 54,75, amb una dimensió de 1 i les quatre direccions cardinals son subdividides (2).
 • -P : La pàgina té la seva dimensió més llarga sobre l’eix vertical.
 • --LABEL_FONT_SIZE=16 : la dimensió de l’escriptura en l’rètol d'escala és canviat a 16.
 • --HEADER_FONT_SIZE=16 : la dimensió de l’escriptura en la Rosa dels vents és canviada a 16.
 • >ruegen.ps : L'arxiu de sortida és ruegen.ps en el directori C:\GMT\bin\

Textos en mapes GMT amb pstext[modifica]

La comanda psxy[6] ens permet situar símbols sobre el mapa.

La comanda pstext[7] ens permet afegir toponímia i text en el mapa.

Per a ambdues comandes, la ubicació, dimensió, color, angle, justificació i l’objecte mateix (text o símbol a imprimir) han d’ésser donades en un arxiu. El símbol que s'ha d'imprimir també es pot donar en la comanda. Aquest arxiu, l’anomenem Llista de coordenades.

Llista de coordenades[modifica]

Per a fer un mapa amb toponímia i text és necessari editar prèviament un arxiu de text. En el cas de Microsoft Windows l’arxiu .txt s’ha de guardar en el directori C:\gmt\bin

L’arxiu ha de tenir el següent esquema fix de columnes:

 1. La primera columna defineix la longitud on s’inicia el text. (expressada en sexagesimal: Graus, min, seg)
 2. La segona columna defineix la latitud on s’inicia el text. (expressada en sexagesimal: Graus, min, seg)
 3. La tercera columna defineix la dimensió de la escriptura del text.
 4. La quarta columna defineix l’angle en graus del text respecte a un paral·lel (positiu en el sentit contrari a les agulles del rellotge).
 5. La cinquena columna defineix el tipus d’escriptura. (les opcions es poden obtenir executant la comanda pstext -L.
 6. La sisena columna defineix la justificació del text mitjançant 2 lletres XY.
 7. A partir de la setena columna es troba el text a imprimir en el mapa.

La justificació (XY) en la posició segueix aquesta convenció:

La primera lletra (X) indica la justificació vertical

T (Top) Dalt
M (Middle) Mig
B (Bottom) Sota

La segona lletra (Y) indica la justificació horitzontal

L (Left)a la esquerra
C (Center) en el centre
R (Right) a la dreta

Les línies que s’inicien amb el signe "# " són interpretades com un comentari i són descartades pel programa.

Codi
en arxiu
Símbol
en mapa
Codi
en arxiu
Símbol
en mapa
\361 ñ \321 Ñ
\341 á \301 Á
\351 é \311 É
\355 í \315 Í
\363 ó \323 Ó
\372 ú \332 Ú

Codificació de caràcters[modifica]

El que s'escriu a partir de la setena columna a la Llista de coordenades és intepretat segons el valor de la variable d'entorn CHAR_ENCODING. (Estàndard es ISOLatin1+ o Standard+). Per a utilitzar caràcters especials (á, é, í, ó, ú, ñ ...), aquesta variable ha de tenir el valor ISOLatin+ i en l'arxiu hem d'anotar el codi (octal) del caràcter.[8]. Per a declarar la variable d'entorn executa la comanda:

 • export CHAR_ENCODING=ISOLatin+

o agrega al pstext l'argument --CHAR_ENCODING=ISOLatin+

 • pstext ... --CHAR_ENCODING=ISOLatin+ ...

En general, és recomanable usar un editor d'imatges per a afegir el text al mapa. És més flexible i senzill.

Exemple arxipèlag de Chiloé[modifica]

La llista de coordenades d'aquest Exemple és guardada en un arxiu anomenat islasdechiloe.txt al directori C:\gmt\bin .

# File islasdechiloe.txt
# longitud latitud talla   angle tipus Justif Text
-73:55   -41:53  12    0   0  BR   Ancud
286:20   -42:22  12    0   0  BL   Dalcahue
-72:58   -42:20  12    -45  0  BL   Fiordo Re\361ihue
286:25   -42:25  12    0   0  BL   Curaco de V\351lez
286.50   -42:52  12    0   0  BL   Queil\351n
286:22   -43:07  12    0   0  BL   Quell\363n
286:00   -42:30  20    90   0  TC   Isla Grande de Chilo\351
287:18   -42:55  12    0   0  BL   Chait\351n
285:40   -43:28  12    0   0  BL   Isla Quil\341n

Per a generar aquest mapa cal executar 3 comandes successivament:

 1. pscoast -JL-73/-42.5/-43/-42/18c -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r -G255/242/223 -S208/229/242 -W0.5/0/84/223 -I1/0.5/0/84/223 -I2/0.5/143/176/230 -Dh -A15 -P -K -V > islasdechiloe.ps
 2. psxy islasdechiloe.txt -JL-73/-42.5/-43/-42/18c -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r -Sa0.1 -G196/80/80 -W1/0/0/0 -P -K -O -V>> islasdechiloe.ps
 3. pstext islasdechiloe.txt -JL-73/-42.5/-43/-42/18c -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r -G196/80/80 -S2/0/0/0 -Dj0.05/0.05 -P -O -V>> islasdechiloe.ps
Exemple Illes de Chiloé

Abans de continuar, pareu compte en el següent:

 • les diferències en >
  • la primera comanda té un sol > ("més gran que") abans de l'arxiu de sortida.
  • la segona i tercera comanda, en canvi, tenen >> , (dos "més gran que") abans de l'arxiu de sortida.
 • les diferències en els valors -K i -O
  • la primera comanda -K.
  • les comandes següents menys l'última : -K i -O.
  • L'última comanda: -O.

Primera comanda

pscoast -JL-73/-42.5/-43/-42/18c -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r -G255/242/223 -S208/229/242 -W0.5/0/84/223 -I1/0.5/0/84/223 -I2/0.5/143/176/230 -Dh -A15 -P -K -VVV > islasdechiloe.ps

Explicació:

 • pscoast : Generació d'un mapa bàsic.
 • -JL-73/-42.5/-43/-42/18c : Projecció (-J) cònica de Lambert (L), el centre del mapa és -73/-42.5 , les referencies son les latituds -43 y -42. El ample en la pàgina es 18 cm.
 • -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r : La secció del mapa (-R) està definida pels vèrtexs oposats (r), inferior esquerre es -74.5/-43.6 i superior dret es -72.4/-41.4 .
 • -S208/229/242 : El color dels mars (-S) és RGB 208/229/242.
 • -W0.5/0/84/223 : Les línies de costes(-W) tenen un Gruix de 0.5 i un color RGB 0/84/223.
 • -I1/0.5/0/84/223 : Rius (-I) majors (1) són traçats amb un Gruix de 0.5 i el color RGB 0/84/223.
 • -I2/0.5/143/176/230 : Rius (-I) del tipus 2 són traçats amb una línia de 0.5 Gruix amb el color RGB 143/176/230.
 • -Dh : La resolució (-D) del mapa és alta (h). (GMT_high.zip ha d'estar instal·lat)
 • -A25 : Llacs i illes de àrea menor a 25 km² no són dibuixats.
 • -P : El costat més llarg de la pàgina en direcció vertical.
 • -K : Indicació al programa que no tanqui l'arxiu Postscript perquè manquen dades que agregar.
 • >islasdechiloe.ps : arxiu de sortida
 • -V : El programa ha d'informar a través de missatges de les operacions que realitza.

Segona comanda

psxy islasdechiloe.txt -JL-73/-42.5/-43/-42/18c -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r -Sa0.1 -G196/80/80 -W1/0/0/0 -P -K -O -V>> islasdechiloe.ps

Explicació:

 • psxy : Imprimeix els símbols sobre el mapa per a tots els llocs nomenats en la llista de coordenades.
 • islasdechiloe.txt : Nom de l'arxiu amb la llista de coordenades.
 • -JL-73/-42.5/-43/-42/18c : El tipus de projecció.
 • -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r : La secció que compren el mapa.
 • -Sa0.1 : El símbol d'un lloc (-S) sobre el mapa es un estel (a) amb dimensió de 0.1 .
 • -G196/80/80 : El color del símbol en RGB.
 • -W1/0/0/0 : S'agrega a cada símbol un contorn (-W) de Gruix 1 i color RGB 0/0/0.
 • -P : El costat més llarg de la pàgina en direcció vertical.
 • -K : No tancar l'arxiu.
 • -O : ja existeix un arxiu amb el nom donat i no se sobreescriu, sinó que les dades han de ser afegides.
 • >>islasdechiloe.ps : Arxiu Postscript de sortida.

Tercera comanda

pstext islasdechiloe.txt -JL-73/-42.5/-43/-42/18c -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r -G196/80/80 -S2/0/0/0 -Dj0.05/0.05 -P -O -VVV>> islasdechiloe.ps

Explicació:

 • pstext : Agrega text sobre el mapa per a tots els llocs nomenats en la llista de coordenades.
 • islasdechiloe.txt : Nom de l'arxiu amb la llista de coordenades.
 • -JL-73/-42.5/-43/-42/18c : El tipus de projecció.
 • -R-74.5/-43.6/-72.4/-41.4r : La secció que comprèn el mapa.
 • -G196/80/80 : El color de les lletres (-G) és en RGB 196/80/80.
 • -S2/0/0/0 : El contorn de les lletres (-W) té un ample 2 i color RGB 0/0/0.
 • -Dj0.05/0.05 : La distància des del punt definit per les coordenades fins el text (-D) no és mesurat absolutament (-j) sinó que considera les indicacions de justificació donades a la llista de coordenades. La distancia horizontal és 0,05 i la distancia vertical és 0,05.
 • -P : El costat més llarg de la pàgina en direcció vertical.
 • -O : ja existeix un arxiu amb el nom donat i no es sobreescriu, sinó que les dades han de ser agregades.
 • -VVV : El programa ha d'informar a través de missatges de les operacions que realitza.
 • >>islasdechiloe.ps : Arxiu de sortida.

Exemple sud d'Itàlia[modifica]

En el directori C:\gmt\bin s'editen 6 llistes de coordenades:

 1. italia_urbana.txt
 2. italia_ciudades.txt
 3. italia_romana.txt
 4. italia_volcanes.txt
 5. italia_tierra.txt
 6. italia_mar.txt

Així es poden assignar diferents característiques a diferents texts.

Exemple Sud d'Itàlia
# File italia_urbana.txt
12:29 41:53 11 0 0 BL Rom
12:29 41:53 11 0 0 BL ____
14:15 40:50 11 0 0 BR Neapel
13:22 38:07 11 0 0 BL Palermo
# File italia_ciudad.txt
16:52 41:08 11 0 0 TR Bari
15:05 37:30 11 0 0 BR Catania
15:33 38:11 11 0 0 TR Messina
17:14 40:28 11 0 0 BL Tarent
15:40 38:07 11 0 0 BL Reggio Calabria
15:33 41:28 11 0 0 BR Foggia
14:46 40:41 11 0 0 TL Salerno
15:17 37:05 11 0 0 BR Syrakus
12:54 41:28 11 0 0 BL Latina
# File italia_romana.txt
14:31 40:45 11 0 0 BL Pompeji
# File italia_volcan.txt
15:00 37:44 11 0 2 BC \276tna
15:13 38:48 11 0 2 BC Stromboli
14:25 40:49 11 0 2 BL Vesuv
# File italia_tierra.txt
15:00 41:15 12 -35 2 MC A p e n n i n h a l b i n s e l
14:00 37:40 12 0 2 MC S i z i l i e n
# File italia_mares.txt
17:50 41:30 12 -35 2 MC A d r i a t i s c h e s  M e e r
17:30 37:40 12 0 2 MC I o n i s c h e s  M e e r
13:30 39:20 12 0 2 MC T y r r h e n i s c h e s  M e e r

pscoast -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G255/242/223 -S208/229/242 -W0.5/0/84/223 -Ia/0.5/143/176/230 -Dh -Lf17.25/36.65/35/200 -P -K --LABEL_FONT_SIZE=16 >italien.ps

psxy italia_urbana.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -Ss0.08 -G196/80/80 -W1/0/0/0 -P -K -O >>italien.ps

psxy italia_ciudad.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -Sc0.05 -G196/80/80 -W1/0/0/0 -P -K -O >>italien.ps

psxy italia_romana.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -Sl0.1/\134%12 -G0/0/0 -W3/0/0/0 -P -K -O >>italien.ps

psxy italia_volcan.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -St0.07 -G196/142/81 -W1/0/0/0 -P -K -O >>italien.ps

pstext italia_urbana.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G0/0/0 -Dj0.05/0.05 -P -K -O >>italien.ps

pstext italia_ciudad.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G0/0/0 -Dj0.04/0.04 -P -K -O >>italien.ps

pstext italia_ciudad.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G0/0/0 -Dj0.06/0 -P -K -O >>italien.ps

pstext italia_volcan.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G0/0/0 -Dj0/0.07 -P -K -O >>italien.ps

pstext italia_tierra.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G191/166/134 -P -K -O >>italien.ps

pstext italia_mares.txt -JL15/39.25/38/40.5/18c -R11.75/36.25/19/42.2r -G130/165/216 -P -O >>italien.ps

Tal son s'ha emprat aquest paràmetre nou:

 • --LABEL_FONT_SIZE=16 : la dimensió de lletres del rètol d'escala es canviat a 16 .

L'elaboració posterior[modifica]

Els mapes elaborats amb GMT son arxius Postscript no suportats per Wikipedia ni Commons. la majoria dels mapes generats requereixen algun retoc: agregar topònims, textos, colors, dates, referencies, símbols, etc.

Per a fer aquesta elaboració es requereix l'ús d'un editor d'imatge capaç d'interpretar l'arxiu postcript generat per GMT i que posteriorment ens permeti guardar-lo en un format suportat per Viquipèdia.

Dues opcions "generals":

 • Llegir l'arxiu postscript amb un editor de mapes de bits com GIMP i completar el mapa
Nota: Per a poder interpretar l'arxiu postcript en Gimp cal tenir instal·lat el programari Ghostscript. Així mateix podria ser necessari definir la variable d'entorn (del Sistema operatiu) GS_PROG indicant d'aquesta manera on està instal·lat l'executable de Ghostscript.
 • Llegir l'arxiu postscript amb un editor de SVG com Inkscape.
Nota: Inkscape (versió 0.46) no pot llegir el format "ps" ni "eps" que genera GMT (versio 4.2.0). Per tal d'emprar el mapa generat en l'Inkscape cal "traduir" dit arxiu a un format intel·ligible per Inkscape. Una possible solució es emprar el GIMP o Scribus (versio 1.2.1). Amb Scribus es pot importar el format "ps" de GMT i exportar un arxiu en format "svg" llegible per a Inkscape.

Per suposat poden haver-hi altres combinacions o possibilitats.

Llicència[modifica]

Mapes confeccionats amb GMT han de ser posats sota llicencia Llicència de documentació lliure de GNU i han de tenir un enllaç a http://gmt.soest.hawaii.edu/ a la pàgina.

A Wikipedia Commons empreu la plantilla {{GFDL-GMT}}.

Notes[modifica]

Enllaços externs[modifica]