Llista de sufixos

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquesta és la llista de sufixos més usuals en català.

Sufix Paraula que crea Significa Exemple
-à/-ana Nom > Nom Ofici o activitat Cristià, escolana
Nom > Adjectiu Relació o pertinença Ciutadà, urbà
Adverbi > Adjectiu Llunyana, llunyà
-aca Nom > Nom Col·lectiu Fullaca, Fullaraca
-ada Nom > Nom Col·lectiu o intensiu, de coses o fenòmens atmosfèrics, noms de contingut; plenitud d'ocupació d'una cosa; quantitat de cosa continguda en un recipient o lloc; intensitat pejorativa Gentada, teulada; ventada; cullerada; fornada; ventrada; salivada

Aquest sufix en alguns casos es reforça també intercalant un altre sufix, amb formes com -erada (nierada, gitarada), -arrada (becarrada), -assada (eugassada), -etada (peixetada, carretada)

-aire Nom > Nom Ofici o activitat Drapaire, batallaire
Verb > Adjectiu Característica Xarraire-xerraire
-al Nom > Nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de: castellanisme?); augmentatiu (objectes) Personal, dineral
-all Nom > Nom Col·lectiu (objectes) Plomall, brancall, buscall, escampall
Verb > Nom Instrument Ventall
-alla Nom > Nom Col·lectiu; pejoratiu (gent) Fadrinalla; faramalla, gentalla
Verb > Nom Acció o efecte Rondalla
-am Nom > Nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Donam, mossam, lladregam, bestiam, bigam, fustam; figueram
-ar Nom > Nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de) Bestiar, fossar, colomar; Alzinar, pinar, tarongerar
Nom > Adjectiu Relació o pertinença Polar, muscular
-ari Nom > Nom Col·lectiu (continent d'un conjunt de) Mostrari, reliquiari, diccionari
-ària Adjectiu > Nom Dimensions Grandària, alçària
-as, -assa Nom > Nom Augmentatiu Xicotàs, portassa
-assar Verb > Verb Augmentatiu Allargassar
-at Nom > Nom Col·lectiu (semblant a -ada. Gran quantitat de; contingut o capacitat de) Cadirat, aiguat; grapat, manat, braçat
-at/-ada Nom > Adjectiu Possessió Alat, alada
-atge Nom > Nom Col·lectiu Veïnatge, plomatge
Verb > Nom Acció o efecte Muntatge
-ble Verb > Adjectiu Possibilitat Menjable, probable
-ea Nom > Nom Col·lectiu (Balear) Al·lotea
Adjectiu > Nom Qualitat (Valencià) Perea, bellea
-ció Verb > Nom Acció o efecte Publicació
-dís Verb > Adjectiu 'propens a' Corredís, trencadís
-dor/-dora Verb > Nom Agent Venedor/a
Verb > Nom Lloc Menjador, corredor
Verb > Nom Instrument Comptador, tapadora
Verb > Adjectiu Característica Durador
-eda, -et Nom > Nom Col·lectiu de plantes Olivet, oliveda
-egar Nom > Verb Apedregar
-ejar Nom > Verb Freqüentatiu Gotejar, puntejar
Adverbi > Verb Freqüentatiu Sovintejar, davantejar
Adjectiu > Verb 'que comença o tira a' Clarejar
-enc Nom > Adjectiu Relació o pertinença (gentilici) Illenc
-enc/-enca Adjectiu > Adjectiu Rogenc, rogenca
-er/-era Nom > Nom Arbre o planta Pomera, llimoner o llimera
Nom > Nom Col·lectiu (lloc plantat de); Ofici o activitat Herber, fumer(a); Jonquera; Carter, carnissera
Verb > Adjectiu Proper, propera
-eria Nom > Nom Col·lectiu; Ofici o activitat Cristalleria; Fusteria, sastreria
Adjectiu > Nom Qualitat Bogeria
-esa Adjectiu > Nom Qualitat Vellesa, pobresa
-et Verb > Nom Instrument Xiulet
-ia Nom > Nom Col·lectiu; Ofici o activitat Escolania, llibreria; Secretaria, mestria
Adjectiu > Nom Qualitat Valentia, covardia
-ícia Adjectiu > Nom Qualitat Avarícia, brutícia
-ificar Nom > Verb Classificar, dosificar
Adjectiu > Verb Fortificar, clarificar
-il Nom > Adjectiu Relació o pertinença Febril, juvenil
-im Nom > Nom Col·lectiu Borrim, plugim
-ís/-issa Adjectiu > Adjectiu 'propens a' Malaltís, malaltissa
-isme Nom o Adjectiu > Nom Corrent, doctrina Socialisme, marxisme
-ista Adjectiu > Nom Seguidor d'una corrent o doctrina, professió Socialista, nacionalista, futbolista
-iste[1]/-ista Nom > Nom Ofici o activitat Taxista, abolicionista
-ístic Nom > Adjectiu Relació o pertinença Estilístic, artístic
-itar Adjectiu > Verb Facilitar, debilitar
-itzar Nom > Verb Hospitalitzar
Adjectiu > Verb Realitzar, normalitzar
-ívol/-ívola Verb > Adjectiu Característica Mengívol
-ment Verb > Nom Acció o efecte Afonament, nomenament
Adjectiu (femení) > Adverbi[2] Ràpidament, històricament, darrerament, freqüentment
-menta Nom > Nom Col·lectiu Ferramenta, vestimenta, cornamenta
-nça Verb > Nom Acció o efecte Enyorança, naixença
Verb > Nom Acció o efecte Esvaró
-or Adjectiu > Nom Qualitat Dolçor, lluentor
-òria Nom > Nom Col·lectiu (acció i efectes múltiples) Cridòria
-ós/-osa Adjectiu > Adjectiu Blavós, blavosa
Verb > Adjectiu Abundància Agradós
-osa Nom > Nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Avetosa
-um Nom > Nom Col·lectiu (pejoratiu) Femellum, masclum; pixum, greixum
-úria (-ura) Nom > Nom Col·lectiu Boscúria, blancúria, foscúria
-ut/-uda Nom > Adjectiu Possessió Banyut, banyuda

Notes[modifica]

  1. Iste: no admès per l'IEC però sí per l'AVL
  2. El sufix -ment és l'únic que pot formar adverbis i només ho pot fer a partir d'adjectius en forma femenina. Aquest sufix pot formar adverbis de diversos tipus: de manera (els més freqüents), temporals, quantitatius, modals, connectors textuals, etc.

Fonts[modifica]

Vegeu també: Afix, llista de prefixos, prefix, i sufix