Llista de sufixos

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Es mostra a continuació una llista de sufixos més usuals en català.

Sufix Paraula que crea Significa Exemple
-aca Nom > Nom Col·lectiu Fullaca, Fullaraca
-ada Nom > Nom Col·lectiu o intensiu, de coses o fenòmens atmosfèrics, noms de contingut; plenitud d'ocupació d'una cosa; quantitat de cosa continguda en un recipient o lloc; intensitat pejorativa Gentada, teulada; ventada; cullerada; fornada; ventrada; salivada (Aquest sufix en alguns casos es reforça també intercalant un altre sufix, amb formes com -erada (nierada, gitarada), -arrada (becarrada), -assada (eugassada), -etada (peixetada, carretada)
-al Nom > Nom Col·lectiu; augmentatiu (objectes) Personal, dineral
-all Nom > Nom Col·lectiu (objectes) Plomall, brancall, buscall, escampall
-alla Nom > Nom Col·lectiu; pejoratiu (gent) Fadrinalla; faramalla, gentalla
-am Nom > Nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Donam, mossam, lladregam, bestiam, bigam, fustam; figueram
-ar Nom > Nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de) Bestiar, fossar, colomar; Alzinar, pinar, tarongerar
-ari Nom > Nom Col·lectiu (continent d'un conjunt de) Mostrari, reliquiari, diccionari
-as, -assa Nom > Nom Augmentatiu Xicotas, portassa
-assar Verb > Verb Augmentatiu Allargassar
-at Nom > Nom Col·lectiu (semblant a -ada. Gran quantitat de; contingut o capacitat de) Cadirat, aiguat; grapat, manat, braçat
-ea Nom > Nom Col·lectiu (Balear) Adjectiu > Nom Qualitat (Valencià, llengua antiga) Perea, bellea; Al·lotea
-atge Nom > Nom Col·lectiu Veïnatge, plomatge
-eda, -et Nom > Nom Col·lectiu de plantes Olivet, oliveda
-er/a1 Nom > Nom Arbre o planta Pomera, llimoner o llimera
-à/-ana Nom > Nom Ofici o activitat Cristià, escolana
-er/a2 Nom > Nom Col·lectiu (lloc plantat de); Ofici o activitat Herber, fumer(a); Jonquera; Carter, carnissera
-iste (no admès per l'IEC)/-ista Nom > Nom Ofici o activitat Taxista, abolicionista
-aire Nom > Nom Ofici o activitat Drapaire, batallaire
-ia Nom > Nom Col·lectiu; Ofici o activitat Escolania, llibreria; Secretaria, mestria
-eria Nom > Nom Col·lectiu; Ofici o activitat Cristalleria; Fusteria, sastreria
-isme Nom o Adjectiu > Nom Corrent, doctrina Socialisme, marxisme
-esa Adjectiu > Nom Qualitat Vellesa, pobresa
-eria Adjectiu > Nom Qualitat Bogeria
-or Adjectiu > Nom Qualitat Dolçor, lluentor
-òria Nom > Nom Col·lectiu (acció i efectes múltiples) Cridòria
-um Nom > Nom Col·lectiu (pejoratiu) Femellum, masclum; pixum, greixum
-úria (-ura) Nom > Nom Col·lectiu Boscúria, blancúria, foscúria
-ia Adjectiu > Nom Qualitat Valentia, covardia
-im Nom > Nom Col·lectiu Borrim, plugim
-ícia Adjectiu > Nom Qualitat Avarícia, brutícia
-ària Adjectiu > Nom Dimensions Grandària, alçària
-ista Adjectiu > Nom Seguidor d'una corrent o doctrina, professió Socialista, nacionalista, futbolista
-alla Verb > Nom Acció o efecte Rondalla
-ció Verb > Nom Acció o efecte Publicació
-ment Verb > Nom Acció o efecte Afonament, nomenament
-menta Nom > Nom Col·lectiu Ferramenta, vestimenta, cornamenta
-nça Verb > Nom Acció o efecte Enyorança, naixença
-atge Verb > Nom Acció o efecte Muntatge
Verb > Nom Acció o efecte Esvaró
-dor/-dora1 Verb > Nom Agent Venedor/a
-dor2 Verb > Nom Lloc Menjador, corredor
-all Verb > Nom Instrument Ventall
-dor/-dora3 Verb > Nom Instrument Comptador, tapadora
-et Verb > Nom Instrument Xiulet
-à/-ana Nom > Adjectiu Relació o pertinença Ciutadà, urbà
-enc Nom > Adjectiu Relació o pertinença (gentilici) Illenc
-ar Nom > Adjectiu Relació o pertinença Polar, muscular
-il Nom > Adjectiu Relació o pertinença Febril, juvenil
-ístic Nom > Adjectiu Relació o pertinença Estilístic, artístic
-at/-ada Nom > Adjectiu Possessió Alat, alada
-ut/-uda Nom > Adjectiu Possessió Banyut, banyuda
-enc/-enca Adjectiu > Adjectiu Rogenc, rogenca
-ís/-issa Adjectiu > Adjectiu 'propens a' Malaltís, malaltissa
-ós/-osa Adjectiu > Adjectiu Blavós, blavosa
-osa Nom > Nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Avetosa
-aire Verb > Adjectiu Característica Xarraire
-dor/-dora Verb > Adjectiu Característica Durador
-ble Verb > Adjectiu Possibilitat Menjable, probable
-ívol/-ívola Verb > Adjectiu Característica Mengívol
-dís Verb > Adjectiu 'propens a' Corredís, trencadís
-ós/-osa Verb > Adjectiu Abundància Agradós
-à/-ana Adverbi > Adjectiu Llunyana, llunyà
-er/-era Verb > Adjectiu Proper, propera
-egar Nom > Verb Apedregar
-ejar1 Nom > Verb Freqüentatiu Gotejar, puntejar
-ejar2 Adjectiu > Verb 'que comença o tira a' Clarejar
-ejar3 Adverbi > Verb Freqüentatiu Sovintejar, davantejar
-ificar1 Nom > Verb Classificar, dosificar
-ificar2 Adjectiu > Verb Fortificar, clarificar
-itar Adjectiu > Verb Facilitar, debilitar
-itzar1 Nom > Verb Hospitalitzar
-itzar2 Adjectiu > Verb Realitzar, normalitzar
-ment Adjectiu (femení) > Adverbi * Ràpidament, històricament, darrerament, freqüentment
  • El sufix ment és l'únic que pot formar adverbis i només ho pot fer a partir d'adjectius en forma femenina. Aquest sufix pot formar adverbis de diversos tipus: de manera (els més freqüents), temporals, quantitatius, modals, connectors textuals, etc.

Fonts[modifica | modifica el codi]

Vegeu també: Afix, llista de prefixos, prefix, i sufix