Mòdul:Graph/ús

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Mòdul amb funcions auxiliars per a l'extensió Graph. De de:Modul:Graph.

Funcions per a plantilles

chart

Crea un objecte JSON per a <graph> per mostrar diagrames. A l'espai de noms de l'article s'hauria d'utilitzar la plantilla Template:Graph:Chart. Consulteu la seva pàgina per a casos d’ús.

Paràmetres:

 • width: amplada del diagrama
 • height: alçada del diagrama
 • type: tipus de diagrama: line per diagrama de punts i línies, area per diagrama d'àrees, rect per a diagrama de barres verticals, i pie per diagrama de sectors. Les sèries múltiples es poden apilar amb el prefix stacked per exemple stackedarea.
 • interpolate: mètode d'interpolació per a diagrames de línies i àrees. Es recomana fer servir monotone per a la interpolació cúbica monòtona.
 • colors: paleta de colors del diagrama com a llista de colors separada per comes. Els valors de color han de ser donats com #rgb/#rrggbb/#aarrggbb o per un color web. Per #aarrggbb el component aa denota el canal alfa, per exemple FF=100% opacitat, 80=50% opacitat/transparència, etc. (La paleta de colors predeterminada si n <= 10 és Category10:                                         sinó és Category20:                                                                                ).
 • xAxisTitle i yAxisTitle: subtítols dels eixos x i y
 • xAxisMin, xAxisMax, yAxisMin, i yAxisMax: valors mínims i màxims dels eixos x i y (encara no s'admeten per a la barra gràfics). Aquests paràmetres es poden utilitzar per invertir l'escala d'un eix numèric establint el valor més baix a Max i el valor més alt a Min.
 • xAxisFormat i yAxisFormat: canvia la formatació de les etiquetes de l'eix. Els valors admesos es troben a https://github.com/d3/d3-3.x-api-reference/blob/master/Formatting.md#numbers per a números ihttps://github.com/d3/d3-3.x-api-reference/blob/master/Time-Formatting.md per a la data/hora. Per exemple, el format % es pot utilitzar per produir percentatges.
 • xAxisAngle: gira les etiquetes de l'eix x per l'angle especificat. Els valors recomanats són: -45, +45, -90, +90
 • xType i yType: Tipus de dades dels valors, p. ex. integer pels números enters, number per a números reals, date per a dates (e.g. YYYY/MM/DD), i string per a valors ordinals (utilitzeu string per evitar que es repeteixin valors d'eix quan només hi ha uns quants valors).
 • x: els valors x com a llista separada per comes
 • y o y1, y2, …: els valors y d'una o diverses sèries de dades, respectivament. Per a diagrames de sectors y2 indiquen els radis dels sectors corresponents.
 • legend: mostra la llegenda (només funciona en cas de diverses sèries de dades)
 • y1Title, y2Title, …: defineix l'etiqueta de les sèries de dades respectives a la llegenda
 • linewidth: amplada de línia per a gràfics de línia o distància entre els sectors dels diagrames de sectors
 • showValues: A més, mostra els valors y com a text. (Actualment, només s’admeten pels gràfics de barres i de sectors (no pels apilats). La sortida es pot configurar utilitzant els paràmetres següents proporcionats com a name1:value1, name2:value2:
 • showSymbols: Per a diagrames de línies: mostra un símbol (cercle) a cada punt de dades. (ús: showSymbols=true)
 • innerRadius: Per a diagrames de sectors: defineix el radi interior per crear un diagrama donut.
 • formatjson: format JSON object for better legibility

Empaquetadors de plantilles

Les funcions mapWrapper i chartWrapper són embolcalls per passar tots els paràmetres de la plantilla de crides a les respectivess funcions map i chart.

Nota: En la vista prèvia de l'editor, l'extensió del gràfic crea un element canvas amb gràfics vectorials. Tanmateix, en desar la pàgina es genera un gràfic ràster PNG. {{#invoke:Graph