Absorció (so)

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

L'absorció és un fenomen que afecta a la propagació del so.

Quan una ona sonora arriba a una superfície, la major part de la seva energia es reflectix, però un percentatge d'aquesta és absorbida pel nou medi. Tots els mitjans absorbixen un percentatge d'energia que propaguen, cap és completament opac.

En relació amb l'absorció ha de tindre's en compte:

  • El coeficient d'absorció que indica la quantitat de so que absorbeix una superfície en relació amb què reflecteix.
  • La freqüència crítica és la freqüència a partir de la qual una paret rígida comença a absorbir part de l'energia de les ones incidents.

Coeficient d'absorció[modifica]

El coeficient d'absorció o d'atenuació es definix com el quocient entre l'energia incident i l'energia absorbida per una superfície o substància. Normalment, s'expressa en una escala de 0 a 1. Com este valor variarà per a cada freqüència, no es pot parlar d'un coeficient únic.

El coeficient d'absorció cal tindre'l en compte a l'hora de condicionar acústicament una sala amb materials que absorbisquen el so, tant pel que fa a l'interior, com al seu aïllament de l'exterior.

Freqüència crítica[modifica]

Teòricament, quan una ona arriba a una medi rígid es reflectix totalment. Almenys, això hauria de succeir en una paret rígida ideal. No obstant això, en la realitat, cap substància és completament rígida.

La quantitat d'energia absorbida dependrà de la freqüència. La freqüència crítica és la freqüència a partir de la qual un obstacle rígid comença a absorbir part de l'energia de les ones incidents. Esta freqüència crítica dependrà del gruix de l'obstacle. A major gruix, la freqüència incident tindrà menor capacitat de penetració.

Tipus de materials segons la seua absorció[modifica]

Absorbents acústics:

  1. Materials ressonants, que presenten la màxima absorció a una freqüència determinada: la mateixa freqüència del material.
  2. Materials porosos, que absorbixen més so a mesura que augmenta la freqüència. És a dir, absorbixen amb major eficàcia les altes freqüències (els aguts). El material porós més difós, ara com ara (2005), és la bromera acústica.
  3. Absorbent en forma de panell o membrana absorbixen amb major eficàcia les baixes freqüències (els greus), que les altes.
  4. Absorbent Helmholtz És un tipus d'absorbent creat artificialment que elimina específicament unes determinades freqüències.