Viquiprojecte:Gracmon/Auditoria prèvia

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

En aquesta pàgina es presenta el procediment i resultats d'una auditoria sobre l'evolució de la col·laboració entre el Gracmon i Amical Viquipèdia, amb un objectiu de transparència, per poder analitzar com es pot millorar la presència d'un camp de coneixement en concret —en aquesta ocasió el modernisme català, entès com la versió o adaptació catalana del moviment europeu conegut com Art Nouveau— a la Viquipèdia.

Procediment i objectius de l'auditoria[modifica]

Realitzada durant el mes d'agost i la primera setmana de setembre, l'auditoria prèvia del viquiprojecte sobre el modernisme català té tres objectius principals:

 • Determinar l'estat dels articles sobre el modernisme català a la viquipèdia a partir d'una sèrie d'indicadors quantitatius i qualitatius.
 • Detectar mancances i situacions a resoldre a partir de les dades proporcionades pels indicadors escollits.
 • Proposar línies d'actuació per tal de millorar la informació disponible sobre el modernisme català a la viquipèdia.

Principals indicatius emprats:

Quantitatius
 • Número d'articles en les categories relacionades amb el modernisme català
 • Número d'octets de l'article
 • Número d'imatges presents a Wikimedia Commons sobre un element o categoria
 • Número d'imatges que il·lustren cada article
 • Número d'enllaços interns
 • Número de visualitzacions
Qualitatius
 • Distinció (o no) d'article de qualitat
 • Disponibilitat de traduccions
 • Ús (i quantitat) de referències
 • Utilització de categories per tal d'agrupar i ordenar els articles
Mostra analitzada

La major part d'aquesta auditoria s'ha realitzat a partir d'una mostra de 25 articles sobre el modernisme català, que inclouen els articles dedicats a aquest moviment, els articles de qualitat allotjats en aquesta categoria i altres articles que hem considerat interessants d'incloure a la mostra en tant que articles sobre aspectes o persones molt destacades del modernisme català (Santiago Rusiñol, cripta de la Colònia Güell, etc.). Els articles seleccionats són els següents:

Modernisme català
Antoni Gaudí
Parc Güell
Sagrada Família
Casa Batlló
Lluís Domènech i Montaner
Josep Puig i Cadafalch
Santiago Rusiñol
Casa Milà
Palau de la Música Catalana
Casa Vicens
Cripta de la Colònia Güell
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Palau Güell
Ramon Casas
Casa Trinxet
Mansana de la discòrdia
Enric Sagnier
Josep Maria Jujol
Lluís Muncunill
Joaquim Raspall
Ceràmica i mosaics de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Escultura de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Joan Maragall
Concurs anual d'edificis artístics

Estat de la qüestió. Interwikis[modifica]

A tall d'introducció, es va considerar prioritari observar com es tractava l'article genèric del modernisme català a les edicions catalana, castellana i anglesa de la viquipèdia. De bell antuvi se sabia que la definició del modernisme català (i el seu trasllat a edicions de la viquipèdia en altres idiomes) seria una de les majors polèmiques del viquiprojecte, car el terme és confús i convida a malinterpretacions, sobretot per la semblança de les grafies modernisme i modernitat. És per aquest motiu que ens hem servit de l'interwiki per tal d'oferir un retrat de quins són els articles considerats equivalents al modernisme català en les edicions castellana i anglesa de la viquipèdia. Els interwikis són els enllaços entre les diferents versions idiomàtiques d'un mateix article de la Viquipèdia, i es localitzen a la columna esquerra de la pantalla.

català castellà anglès
Modernisme català Modernismo catalán Modernisme
Modernisme (general) Modernismo (general) Art Nouveau
Art Modern Arte Moderno Modern Art
No existeix Modernismo Modernism

Idiomes[modifica]

De la mateixa manera, també es va considerar oportú fer un recull dels principals articles relacionats amb el modernisme català presents a l'edició anglesa de la viquipèdia per tal d'observar i analitzar la presència del modernisme català com a concepte o article enllaçat en altres articles de la viquipèdia en anglès. D'aquests articles seleccionats es presenta també el número de traduccions disponibles per tal de fer encara més visible la potència del concepte que es presenta en cadascun dels articles, doncs com més traduccions es disposa d'un article, més interès potencial existeix i es desferma una major possibilitat de lectures. Per tant, s'obre la porta a que el coneixement transmès a través de l'article mare s'estengui com una taca d'oli a partir de traduccions a idiomes en els quals ens seria virtualment impossible treballar sense una gran inversió.

Acepció en anglès Descripció Idiomes AdQ Bo
Art Nouveau Concepte genèric 59 2 0
Modernisme Modernisme català 19 0 0
Secession (art) Secessió 9 0 0
Modernism Art modern 56 1 0
Modernity Modernitat 23 0 0
Modern Art Art modern 31 0 0

Número de versions idiomàtiques per article[modifica]

Com ja s'ha mencionat a la introducció, per tal de dur a terme aquesta auditoria s'ha treballat amb una mostra de 25 articles representatius del modernisme català a la viquipèdia. D'aquests articles s'han cercat les dades referents a tres indicadors de caràcter qualitatiu: la presència (i número) d'idiomes (incloent el català) en què es troba disponible cadascun dels articles, si en alguna de les edicions de la viquipèdia l'article en qüestió ha estat distingit com a article de qualitat o bé si s'ha considerat que és un article bo.

Article Idiomes AdQ Bo
Modernisme català 19 0 0
Antoni Gaudí 72 4 1
Parc Güell 32 2 1
Sagrada Família 64 4 0
Casa Batlló 27 1 1
Lluís Domènech i Montaner 19 1 0
Josep Puig i Cadafalch 14 1 0
Santiago Rusiñol 17 0 0
Casa Milà 34 1 0
Palau de la Música Catalana 28 1 0
Casa Vicens 22 0 0
Cripta de la Colònia Güell 7 0 0
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 25 1 0
Palau Güell 21 0 1
Ramon Casas 11 0 0
Casa Trinxet 1 1 0
Mansana de la discòrdia 7 1 0
Enric Sagnier 4 1 1
Josep Maria Jujol 11 1 0
Lluís Muncunill 1 1 0
Joaquim Raspall 2 1 0
Ceràmica i mosaics de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2 1 0
Escultura de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 1 1 0
Joan Maragall 11 1 0
Concurs anual d'edificis artístics 2 1 0

Així doncs, a partir d'aquestes dades s'observa clarament com el marge de millora del coneixement disponible sobre el modernisme català a la viquipèdia és notablement ampli: per bé que els articles referents als elements o figures més destacats del moviment presenten un número important de traduccions, aquestes cauen dràsticament quan es tracta d'abordar figures o obres de caràcter —discutiblement— més aviat secundari. De la mateixa manera, aquesta revisió ha evidenciat que els articles de qualitat, pel que fa al modernisme català, són autèntiques rareses. Per tant, basant-nos en aquestes dades, el pes específic del modernisme català en el conjunt de la viquipèdia es podria qualificar de més aviat discret. Des del món acadèmic, però, es pot treballar per invertir aquesta tendència tot dedicant alguns esforços a redactar articles de qualitat per tal que les dades que s'hi presenten s'escampin cap a altres edicions de la viquipèdia a través de les traduccions.

Categoritzacions[modifica]

A la Viquipèdia els articles s'organitzen en categories. Per poder disposar de categoria pròpia, cal que existeixin 5 o més articles relacionats amb el tema en concret. Partint d'aquesta situació, un dels aspectes que s'havia contemplat analitzar en l'auditoria era l'estat que presentaven les categories de les quals es disposa per ordenar els articles existents sobre el modernisme català. Sorprenentment s'ha observat que les categories precisaven d'una clarificació important per tal de dur a terme la seva funció correctament. La revisió de les categories existents va revelar l'existència de duplicitats, categories poc clares pel que fa als articles que acollien i també categories excessivament restrictives, que probablement funcionarien millor amb una denominació més genèrica. Davant d'aquesta realitat, es va optar per intervenir tot refent per complet la taxonomia de categories sobre el modernisme català.

La categoria (en referència al moviment a nivell europeu) s'ha considerat com la llavor des d'on arrenca tot l'arbre de categories que permeten ordenar els articles sobre el , que seria la branca principal de l'arbre que ens ocupa. Al seu torn, aquest arbre s'organitza en dos sectors: per una banda, el referent a les disciplines artístiques; per l'altra, el dedicat als . Així doncs, s'han creat categories —noti's que per a poder mantenir una categoria, aquesta ha de tenir un mínim de cinc articles— per a cadascuna de les disciplines artístiques principals del modernisme català i també s'ha creat una categoria sobre les figures i les obres vinculades a aquest moviment.

Gràcies a les categories s'ha pogut elaborar un primer cens d'artistes i obres del modernisme català presents a la viquipèdia. Per tal d'establir punts de comparació amb altres edicions de la viquipèdia, s'ha comprovat si aquestes mateixes categories existeixen en altres idiomes, i s'han recomptat els articles agrupats a cada categoria. Cal remarcar que és possible que les xifres no siguin acurades ja que per bé que una categoria existeixi en una edició de la viquipèdia, pot ser que no tots els articles que podrien formar-ne part estiguin correctament categoritzats.

Categories creades i número d'articles segons versió idiomàtica[modifica]

Disciplines
Categoria CA ES EN DE FR IT
Arquitectura modernista catalana 7 9 5 - - 1
Pintura modernista catalana 0 15 - - - -
Escultura modernista catalana 7 - 2 - - -
Literatura modernista catalana 10 - - - - -
Total 24 24 7 0 0 1
Artistes
Categoria CA ES EN DE FR IT
ca:Categoria:Arquitectes modernistes catalans 90 14 11 18 - 6
ca:Categoria:Pintors catalans del Modernisme 13 7 4 - - -
ca:Categoria:Escriptors modernistes catalans 9 - 5 - - -
ca:Categoria:Escultors modernistes catalans 6 - - - - -
Total 118 21 20 18 - 6
Obres
Categoria CA ES EN DE FR IT
ca:Categoria:Edificis modernistes de Catalunya 182 127 36 - -
ca:Categoria:Pintura modernista catalana 20 15 - - - -
ca:Categoria:Literatura modernista catalana 10 - - - - -
ca:Categoria:Escultura modernista catalana 7 - 2 - - -
TOTAL 219 142 38 - - -

Total[modifica]


Quants articles sobre el modernisme català hi ha actualment a la viquipèdia? Per fer un càlcul aproximat s'ha recomptat el total d'articles existents dins de la categoria modernisme català o equivalent, en el cas que existeixi, en altres versions idiomàtiques a data 31 d'agost de 2012. Cal dir que sovint existeix una categoria similar a Arquitectura modernista catalana però que no està englobada en una categoria anomenada Modernisme català.

Categoria CA DE EN ES HE NO PT Total
Modernisme 372 49 68 149 10 13 20 681

Les dades que aboca el recompte d'articles per categoria i idioma reforcen els arguments exposats anteriorment, especialment el referent a que el pes específic del modernisme català a la viquipèdia és més aviat discret. Per bé que el número d'articles categoritzats dins el modernisme català a l'edició catalana de la viquipèdia no és desdenyable, val a dir que la xifra es pot millorar amb certa facilitat. D'altra banda, també cal subratllar que per bé que a la viquipèdia en català es pot trobar un bon gruix d'articles dins la categoria modernisme català, les xifres cauen de manera dràstica quan es consulten altres edicions idiomàtiques de la viquipèdia. Centrant-nos en els idiomes que ens resulten més propers, ja sigui a nivell geogràfic com a nivell estratègic, l'escassedat d'articles categoritzats com a modernisme català és alarmant, fins al punt que no s'arriba ni a la centena d'articles sobre el modernisme català a l'edició anglesa de la viquipèdia, tot just se'n compten 150 a la viquipèdia en castella i —aquesta és una sagnia que seria urgent afrontar— la categoria "modernisme català" és inexistent a la viquipèdia en francès. Per bé que poden existir-hi categories properes, considerem que cal dedicar esforços a redirigir aquesta situació, especialment pel que fa a oferir un major número d'articles categoritzats dins el modernisme català a tantes edicions de la viquipèdia com sigui possible.

Enllaços interns. Com n'és d'important el concepte de modernisme català en les diverses versions de la viquipèdia[modifica]

Una de les particularitats de l'arquitectura de la xarxa és la connexió de diversos fragments d'informació mitjançant els [[hipervincle]hipervincles]]. La viquipèdia se serveix d'aquest mecanisme per facilitar la navegació entre articles, categories i fins i tot projectes. Així doncs, l'ús dels hipervincles pot ésser sotmès a anàlisi: en el cas de la viquipèdia, si mesurem la quantitat d'enllaços (hipervincles) que apunten a una entrada en concret, podem extrapolar la importància del concepte que il·lustra l'entrada en qüestió en el conjunt del projecte de la viquipèdia. Una major quantitat d'enllaços cap a un contingut propicia una major quantitat de visites potencials, i en facilita l'accés. La taula següent mostra el diferencial entre el número d'ocasions en què es menciona el "modernisme català" (o el seu equivalent en cada idioma) i el número d'ocasions en què efectivament s'enllaça aquesta entrada mitjançant un hipervincle:

ISO Idioma Enllaços interns mencions
ca català 169 580
da danès 4 3
de alemany 116 348
en anglès 387 142
eo esperanto 6 19
es castellà 284 2723
fr francès 55 41
gl gallec 14 20
he hebreu 50 2
it italià 47 494
ja japonès 44 59
lt lituà 2 13
nl neerlandès 48 33
no noruec 16 21
pl polonès 1 4
pt portuguès 38 329
sh serbocroat 3 4
sr serbi 6 6
sv suec 13 520

En el cas català, d'un total de 372 articles sobre el modernisme català disponibles, tan sols hi ha 169 enllaços interns que dirigeixen l'usuari vers l'article mare del tema que ens ocupa. En canvi, en el cas anglès hi ha 387 enllaços interns per tan sols 68 articles, acompanyats de 142 mencions no enllaçades. Casos com l'hebreu o el japonès, tot i que en proporcions substancialment menors si es comparen amb el cas català, són exemples molt representatius de la direcció vers la que seria desitjable avançar. Cal traure el màxim profit dels recursos que proporciona la Xarxa, i no es pot obviar el poder dels hipervincles. A més, cal mencionar que s'ha detectat que —concordant amb la problemàtica presentada sobre l'estat dels interwikis en relació al modernisme català—, alguns dels articles sobre artistes o edificis modernistes catalans presenten hipervincles vers els articles art nouveau o "modernisme" (global).

Visites[modifica]

Un dels indicadors més habituals per tal d'analitzar la importància, l'interès o la viabilitat d'una iniciativa és la quantitat de visites rebudes. Per tal de prendre el pols a una categoria o un cojunt d'articles de la viquipèdia, el recompte de visites és també una eina interessant, que reflecteix l'interès dels internautes sobre un tema. El recompte de visualitzacions de determinats articles o categories, especialment aquells objecte de polèmiques o qualificables de candents, és un bon indicador de la resposta de la població al respecte.

Així doncs, en aquest apartat es comptabilitzen les visites a totes aquelles edicions de la Viquipèdia on el modernisme català té una categoria pròpia. Veure cas català. S'ha optat per seguir aquest criteri per facilitar els càlculs i oferir un retrat prou representatiu de la situació actual a nivell de visites i lectures d'articles sobre el modernisme català

Ara bé, cal tenir en compte que l'opció de recomptar les visites agrupades en categories pot proporcionar dades finals amb una lleugera desviació, car el total absolut de visites a articles relacionats amb el modernisme català de ben segur que és sensiblement superior al que aquí es presenta, perquè hi ha edicions de la viquipèdia (la russa, xinesa, l'alemanya o la portuguesa) on es disposa d'articles sobre el modernisme català, però no una categoria com a tal.

Es pot tenir un total molt més detallat i ampliat consultant el nombre de visites per idioma, article i mes aquí. Font

codi ISO Idioma Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
ca Català 56.743 58.790 49.595 57.418 72.210 63.449 33.655 29.953
de Alemany 64.348 58.931 65.529 71.129 73.970 118.485 61.876 60.435
en Anglès 269.709 268.292 293.520 279.367 332.161 279.881 274.523 254.661
es Castellà 179.523 188.920 219.127 195.878 224.665 192.568 135.252 138.474
he Hebreu 1.822 1.578 1.782 1.800 1.836 2.072 2.305 2.050
no Noruec 1.326 1.318 1.599 1.367 1.469 1.357 1.223 1.039
pt Portuguès 15.564 17.377 20.892 21.146 22.476 23.820 17.009 20.536
TOTAL 589.035 595.206 602.449 628.105 728.787 681.632 525.843 507.148 4.858.205

Imatges[modifica]

Les imatges i altres recursos multimèdia que il·lustren la viquipèdia i els seus projectes germans es troben allotjats a Wikimedia Commons, un gran repositori digital. En una dinàmica similar a l'expressada a l'apartat de les visites, també es poden efectuar anàlisis al voltant de la disponibilitat d'imatges sobre el modernisme català i sobre la seva presència —o absència— als articles que hem seleccionat com a mostra. Altre cop, per tal de facilitar els càlculs, s'ha elaborat una taula on s'enumeren les imatges existents dins de la . També es detalla quantes d'aquestes imatges es fan servir realment per il·lustrar articles de la Viquipèdia i quantes vegades es fan servir, ja que una mateixa imatge pot servir per il·lustrar diversos articles. Font (depth7)

Quantitat
Concepte Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar
Imatges 6.895 9.938 set oct nov des 5871 feb mar
Imatges enllaçades des d'articles 4,132 4,515 set oct nov des 4.712 feb mar
% imatges utilitzades 59,9 56,3 set oct nov des 39,3 feb mar
Nombre total d'enllaços 14,125 15,291 set oct nov des 14.912 feb mar

Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la mostra seleccionada[modifica]

Finalment, ha arribat el moment de centranr-nos a analitzar i valorar des d'un punt de vista tant quantitatiu com qualitatiu l'estat dels articles presos com a mostra d'aquesta auditoria, a partir de les dades proporcionades per tres indicadors. En primer lloc es llista la quantitat de referències que acompanya a cada article, en tant que aquest és potser l'indicador més fiable sobre la qualitat d'un article, ja que la clau de volta dels articles de la viquipèdia són les referències a les quals remeten, de la mateixa manera que la citació de les fonts emprades en una recerca acadèmica és vital per a que aquesta sigui considerada, com a mínim, vàlida. Seguidament, es considera que la quantitat d'imatges que il·lustren cada article és també un indicador sobre la qualitat de l'article en qüesió, per bé que la relació entre el número d'imatges i la qualitat del text visualitzat no és ni directa ni proporcional. Tanmateix, la disponibilitat d'un número considerable d'imatges sobre un element o persona vinculat al modernisme català és quelcom que a priori cal valorar positivament. Finalment, per bé que és un indicador purament quantitatiu, també s'ha considerat fer una lectura qualitativa del número d'octets que presenta cadascun dels articles de la mostra. Sense perdre de vista el número de referències de cada article, que poden actuar com un factor de correcció, s'ha considerat que un elevat número d'octets equival a un treball important sobre l'article, que sovint està directament relacionat amb una qualitat superior a la d'articles de menor magnitud.

Article Referències imatges octets
Modernisme català 6 4 19.761
Antoni Gaudí 52 57 82.407
Parc Güell 2 22 9.941
Sagrada Família 83 51 82.224
Casa Batlló 122 41 118.947
Lluís Domènech i Montaner 57 41 60.502
Josep Puig i Cadafalch 64 65 90.144
Santiago Rusiñol 4 8 13.164
Casa Milà 22 33 41.818
Palau de la Música Catalana 28 19 51.022
Casa Vicens 4 5 5.321
Cripta de la Colònia Güell 14 16 12.296
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 28 58 84.674
Palau Güell 0 5 5.796
Ramon Casas 4 5 12.339
Casa Trinxet 19 8 18.124
Mansana de la discòrdia 14 7 25.044
Enric Sagnier 47 45 54.931
Josep Maria Jujol 47 38 58.378
Lluís Muncunill 49 70 78.708
Joaquim Raspall 71 253 126.240
Ceràmica i mosaics de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 11 66 29.582
Escultura de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 11 51 25.101
Joan Maragall 83 3 63.810
Concurs anual d'edificis artístics 79 80 69.256

De totes maneres, les dades presentades en aquesta taula dibuixen un panorama molt desigual, car s'observa l'existència d'articles certament farcits d'imatges —especialment aquells amb llistes d'obres d'artistes en concret— i d'altres que ben just en tenen, ja sigui perquè tot i estar allotjades a wikimedia commons no s'han enllaçat a la viquipèdia, perquè els drets de reproducció de l'obra de l'artista en qüesió encara no han expirat, per una manca d'interès en recol·lectar imatges sobre l'article en qüestió o per la dificultat d'obtenir imatges lliures de drets (el cas dels literats és especialment rellevant).
Pel que fa a les dimensions dels articles, la mitjana d'octets per article se situa al voltant dels 45.000 (aquesta auditoria en té uns 30.000). Tanmateix, aquesta xifra es presenta desviada per l'impuls d'alguns articles molt voluminosos i per la presència d'un elevat número d'imatges en alguns d'ells. Cal relativitzar i valorar individualment, doncs, tant el volum d'informació com la quantitat de referències que conté cadascun dels articles de la mostra, molt desigual i amb un gran marge de millora, fins i tot en aquells articles que ja gaudeixen del distintiu d'article de qualitat.

Conclusions i propostes de línies d'actuació[modifica]

Després de la presentació de l'estudi de l'estat del modernisme català a la viquipèdia i de deixar entreveure força pistes sobre aspectes que es podrien corregir i millorar amb relativa facilitat amb la col·laboració d'entorns acadèmics i de recerca, ha arribat l'hora de condensar l'auditoria en una sèrie de conclusions i propostes de línies d'acuació.
Així doncs,

 • Els interwikis sobre el modernisme català estaven relacionats de manera molt poc clara, palesant la necessitat de clarificar els continguts referents a aquest moviment en tants idiomes com sigui possible.
 • El modernisme català presenta una visibilitat relativa en el conjunt de la viquipèdia car s'ha detectat una certa pobresa d'enllaços interns cap als articles sobre aquest moviment dins d'articles genèrics sobre el modernisme en altres edicions idiomàtiques de la viquipèdia. Aquest fenomen comporta que el trànsit potencial i les lectures d'articles sobre el modernisme català tinguin un ampli marge d'increment.
 • Pel que fa a les categories, es va observar una situació similar a la dels interwikis: requerien una clarificació urgent (duta a terme en el marc de l'auditoria per facilitar el desenvolupament del projecte), ja que l'actual taxonomia dificultava una organització eficaç dels articles ja existents a la viquipèdia i dels que poden crear-se en un futur.
 • L'anàlisi de les categories existents mostra que més enllà d'alguns casos esporàdics en altres idiomes, tan sols es disposa d'un ampli ventall de categories en llengua catalana. Aquest fet evidencia l'escassedat de traduccions d'articles sobre el modernisme català en altres idiomes, ja que es necessiten cinc articles sobre un mateix tema per poder-los englobar en una categoria.
 • La mostra de 25 articles que s'ha emprat en aquest estudi ha pres aquells articles que s'han considerat bàsics en relació al modernisme català. Malauradament, l'anàlisi ha revelat que
  • Hi ha molt pocs articles de qualitat, essent aquesta una de les primeres urgències que cal afrontar.
   • La principal via per augmentar la qualitat dels articles és incrementar-ne i diversificar les referències que els donen entitat. La referenciació és un canal de difusió de gran valor de la tasca realitzada des del món acadèmic i investigador, que dóna visibilitat a la tasca feta en matèria de recerca i dóna entitat al coneixement allotjat a la viquipèdia.
  • Els articles més populars tenen un elevat número de traduccions, però aquestes disminueixen dràsticament quan es tracta d'articles sobre elements relativament menys presents en l'imaginari popular.
  • Alguns articles estan molt orfes d'imatges. No obstant, cal destacar que l'absència d'imatges il·lustrant un article no és sinònim d'inexistència d'aquesta, sinó que hi ha la possibilitat que hi hagi imatges útils disponibles a wikimedia commons però que romanen infrautilitzades, tal com revela el percentatge d'utilització d'imatges sobre el modernisme català, que no arriba al 60% d'imatges carregades a wikimedia commons.

Com s'ha anat anunciant, la presència i entitat del modernisme català a la viquipèdia en català (així com viquipèdies veïnes) és discreta. Per bé que la viquipèdia en català presenta un especial interès i productivitat en matèria d'història de l'art, els articles corresponents al modernisme català necessiten una millora important per tal que la difusió del coneixement sigui més efectiva i de millor qualitat. En tant que un dels objectius d'aquest viquiprojecte és connectar el món acadèmic i de recerca amb la població general per tal d'aconseguir una major difusió del coneixement generat, es recomana avançar vers l'obtenció d'un major número d'articles de qualitat sobre el modernisme català, ja siguin articles existents a la viquipèdia com articles de nova factura sobre aquells aspectes que es considerin prioritaris. El gran valor de la connexió Gracmon-viquipèdia recau en què les referències i el coneixement que s'abocarà a la viquipèdia seran d'una qualitat indubtable, provinents d'autèntics especialistes en la matèria que aportaran una gran legitimitat a la iniciativa alhora que augmentaran notablement el públic potencial de la seva recerca.

Per tant, les principals línies d'actuació que suggerim se centren en dos aspectes:
1. Treballar per disposar de tants articles de qualitat sobre el modernisme català com sigui possible

 • Millorant articles existents
 • Creant articles nous segons les possibilitats del grup i les seves prioritats de difusió de coneixement
 • Noves biografies d'artistes modernistes catalans
 • Nous articles monogràfics d'obres d'aquest moviment
 • Nous articles sobre esdeveniments clau o polèmiques importants dins del modernisme català (els quals poden esdevenir autèntics pols d'enllaços interns)

2. Augmentar el catàleg d'imatges disponibles a wikimedia commons i visualitzades a la viquipèdia

 • Carregant noves imatges a commons, d'acord amb la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual
 • Revisant les imatges disponibles a wikimedia commons i enllaçant-les a articles amb poca quantitat o una escassa concentració d'il·lustracions