Apel·lació

De Viquipèdia

L'apel·lació és un recurs processal a través del qual se cerca que un tribunal superior esmeni conforme a Dret la resolució de l'inferior.[1]

Dins de l'ordre jurisdiccional existeixen diferents instàncies ordenades de forma jeràrquica. Això significa que la decisió d'un òrgan jurisdiccional pot ser revisada per un de superior. Quan un jutge o tribunal emet una resolució judicial, és possible que alguna de les parts implicades no estigui d'acord amb la decisió. En aquest cas, habitualment, la part pot fer ús de l'apel·lació, a través de la qual es recorre a un òrgan jurisdiccional superior perquè revisi l'acte judicial o la sentència i, si estima que té defectes, la corregeixi en conseqüència.

L'equivalent a l'ordre administratiu sol denominar-se recurs d'alçada, que és la forma en què se sol·licita al funcionari superior que revisi la decisió d'un subordinat i que es contraposi al recurs de reposició o reconsideració, que es dirigeixi al mateix funcionari que dictà la resolució.

Quan una sentència jurisdiccional no admet cap recurs, o ha finalitzat el termini de lliurament per a presentar-los-hi, es denomina sentència ferma.

Referències[modifica]