Escala de mà

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Escala de mà

Una escala de mà és un aparell portàtil que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament convergents (muntants) unides a intervals per travessers (escalons) i que serveix per pujar o baixar una persona d'un nivell a un altre.[1]

Pintura de les coves de l'Aranya

Ús històric[modifica]

Les escales són eines i tecnologia antigues. Una escala apareix representada en una pintura rupestre mesolítica, que té almenys 10.000 anys d'antiguitat, a les coves de l'Aranya del País Valencià. La pintura representa un humà utilitzant una escala per arribar a un niu d'abelles salvatges per collir mel. L'escala es representa llarga i flexible, possiblement feta d'algun tipus d'herba.[2]

Normes bàsiques d'ús[modifica]

 • Les escales manuals són d'ús generalitzat en gran part de treballs. Hi ha diverses menes d'escales de mà.
 • L'escala ha de ser prou llarga per a oferir, en totes les posicions en les quals s'utilitzi, un suport a les mans i un als peus.
 • Abans de cada utilització s'ha de comprovar el bon estat de l'escala.

Tipus[modifica]

Genèricament, les escales de mà es poden dividir en dos grups:

 • Recolzables. No tenen estabilitat per si mateixes i s'han de recolzar en l'element a ascendir: paret, façana, etc.
 • Autoestables o de tisora. Se sustenten soles.

Existeixen els següents tipus:[3]

 • Escala simple d'un tram: escala portàtil no autosuportada i no ajustable en longitud, composta per dos muntants.
 • Escala doble de tisora: la unió de les seccions es realitza mitjançant un dispositiu metàl·lic d'articulació que permet plegar-lo.
 • Escala extensible: és una escala composta de dues simples superposades i la longitud de les quals varia per desplaçaments relatius d'un tram sobre un altre. Poden ser mecàniques (cable) o manuals. Els bombers l'anomenen escala colissa.[4]
 • Escala transformable: és una extensible de dos o tres trams (mixta duna doble i extensible).
 • Escala mixta amb ròtula: la unió de les seccions es realitza mitjançant un dispositiu metàl·lic d'articulació que en permet el plegat.
 • Escala telescòpica: són escales constituïdes per 3 o més trams i muntants telescòpics.[5]

Hi ha un gran nombre de models d'escales de mà o portàtils en funció de l'altura, el nombre de trams, articulacions, etc. Alguns disposen de plataformes de treball, baranes i elements d'ancoratge per a realitzar tasques a una certa altura amb total seguretat.

Normativa[modifica]

La normativa EN 131 regula, a escala europea, la fabricació i característiques de les escales.

Parts[modifica]

Està formada per dos muntants de longitud variable units transversalment mitjançant travessers col·locats de forma equidistant anomenats escalons que permeten l'ascens progressiu fins a la zona desitjada. Són elements fàcilment transportables per la seva lleugeresa. Originalment es fabricaven de fusta, però actualment el material més emprat és l'alumini per la seva lleugeresa i perquè permet unions entre graons i travessers de major consistència, que perllonguen la vida útil de l'escala.

Riscs[modifica]

 • Caiguda d'altura
 • Atrapaments
 • Caiguda d'objectes sobre altres persones
 • Contactes elèctrics directes o indirectes

Mesures preventives[modifica]

 • Recolzar l'escala sempre sobre una superfície estable, lliure d'obstacles i de qualsevol substància vessada. L'escala haurà de tenir en tot moment en perfecte estat les sabates antilliscants que ha de tenir.
 • Els graons hauran d'estar nets. Per pujar a una escala cal dur un calçat que subjecti bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que embruten els graons de la mateixa escala.
 • Prendre les precaucions adequades perquè en cap moment hi hagi cap persona sota o vora l'escala per evitar la caiguda d'objectes sobre elles.
 • No hauran de ser utilitzades per treballadors que tinguin vertigen o similars.
 • No s'han de transportar horitzontalment, cal fer-ho amb la part davantera cap avall.
 • No situar l'escala darrere d'una porta si no s'han pres les precaucions pertinents per evitar que una altra persona pugui obrir-la.
 • No situar-la en un lloc de pas per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas que avisi de la circumstància.
 • Les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament d'aquestes. En particular, les escales de tisora disposaran d'elements de seguretat que impedeixin la seva obertura en ser utilitzades.
 • Les escales de mà s'utilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pels fabricant. No s'utilitzaran escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud si la seva resistència no està garantida. Queda prohibit l'ús d'escales de mà de construcció improvisada.
 • Abans d'utilitzar una escala de mà caldrà assegurar la seva estabilitat. La base de l'escala haurà de quedar sòlidament assentada. En el cas d'escales simples la part superior se subjectarà, si és necessari, al parament sobre el que es recolza i quan aquest no permeti un suport estable se subjectarà al mateix temps mitjançant una abraçadora o altres dispositius equivalents.
 • Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle aproximat de 75º amb l'horitzontal. Quan s'utilitzin per accedir a llocs elevats els seus travessers hauran de sobresortir com a mínim 1 metre per sobre.
 • L'ascens, descens i els treballs des d'escales s'efectuaran de front a aquestes. Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de protecció alternativa. Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan el seu pes o dimensions pugui comprometre la seguretat del treballador. Les escales de mà no s'utilitzaran per a dues o més persones simultàniament.
 • Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per la detecció dels seus possibles defectes.

Vegeu també[modifica]

Font[modifica]

Referències[modifica]

 1. «Escales manuals» (en castellà). Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
 2. Bee, Wilson. The Hive: The Story Of The Honeybee. Londres, Gran Bretanya: John Murray (Publishers), 2004. ISBN 0-7195-6598-7. 
 3. «Seguretat en el treball: escales manuals» (en castellà). Universitat Politècnica de València.
 4. Diccionari de bombers. Termcat. Generalitat de Catalunya, novembre 1995. ISBN 84-393-3689-6. 
 5. «EN 131-6 Escales telescòpiques» (en castellà). EN131.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Escala de mà