Marc europeu comú de referència per a les llengües

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) és una guia per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d'Europa. Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l'equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies i afavorint la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafolis lingüístic que resumeix el domini de cada idioma. El Consell d'Europa recomana des del 2001 el seu ús als països membres.

Nivells[modifica]

El marc estructura la competència en sis nivells. En cadascun d'ells es tenen en compte les quatre destreses bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure així com uns mínims coneixements culturals lligats a cada llengua i l'augment progressiu de la fluïdesa i del lèxic per part de l'aprenent. La descripció del que pot fer un parlant en un determinat nivell és orientativa.

  • Nivell A1 (nivell inicial): pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l'interlocutor l'ajuda.
  • Nivell A2 (nivell bàsic): pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.
  • Nivell B1 (nivell llindar): pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
  • Nivell B2 (nivell avançat): pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de l'interlocutor.
  • Nivell C1 (nivell funcional): pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l'idioma, pot treballar en la llengua estrangera.
  • Nivell C2 (nivell de domini): la seva correcció és semblant a la d'un nadiu mitjà.

Capacitats que cal desenvolupar[modifica]

El Marc comú europeu de referència per a les llengües delimita les capacitats que l'alumne ha de controlar en cadascun dels nivells per a les categories «comprendre», «parlar» i «escriure». La categoria «comprendre» integra les destreses comprensió auditiva i comprensió de lectura; la categoria «parlar» integra les d'interacció oral i expressió oral i la categoria «escriure» comprèn la destresa expressió escrita.També es consideren capacitats actives, on l'emissor transmet el missatge (parla i escriptura) i passives on el rep (escolta i lectura).

Nivell Comprendre Parlar Escriure
Comprensió auditiva Comprensió lectora Interacció oral Expressió oral Expressió escrita
A1 Reconec paraules i expressions molt bàsiques que s'usen habitualment, relatives a mi mateix, a la meua família i al meu entorn immediat quan es parla a poc a poc i amb claredat. Comprenc paraules i noms coneguts i frases molt senzilles, per exemple les que hi ha en rètols, cartells i catàlegs. Puc participar en una conversa de manera senzilla sempre que l'altra persona estiga disposada a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i a una velocitat més lenta i m'ajude a formular el que intente dir. Plantege i conteste preguntes senzilles sobre temes de necessitat immediata o assumptes molt habituals. Utilitze expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on visc i les persones que conec. Soc capaç d'escriure postals curtes i senzilles, per exemple per a enviar felicitacions. Sé emplenar formularis amb dades personals, per exemple el meu nom, la meua nacionalitat i la meua adreça en el formulari del registre d'un hotel.
A2 Comprenc frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interés personal (informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació). Soc capaç de captar la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills. Soc capaç de llegir textos molt breus i senzills. Sé trobar informació específica i predictible en escrits senzills i quotidians com ara anuncis publicitaris, prospectes, menús i horaris i comprenc cartes personals breus i senzilles. Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians. Soc capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, en general, no puc comprendre'ls prou com per a mantindre la conversa per mi mateix. Utilitze una sèrie d'expressions i frases per a descriure amb termes senzills a la meua família i altres persones, les meues condicions de vida, el meu origen educatiu i el meu treball actual o l'últim que vaig tindre. Soc capaç d'escriure notes i missatges breus i senzills relatius a les meues necessitats immediates. Puc escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, agraint alguna cosa a algú.
B1 Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, a l'escola, durant el temps d'oci, etc.

Comprenc la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d'interés personal o professional, quan l'articulació és relativament lenta i clara.

Comprenc textos redactats en una llengua d'ús habitual i quotidià o relacionada amb el treball. Comprenc la descripció d'esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals. Sé expressar-me en quasi totes les situacions que se'm presenten quan viatge on es parla aqueixa llengua. Puc participar espontàniament en una conversa que tracte temes quotidians d'interés personal o que siguen pertinents per a la vida diària (per exemple, família, aficions, treball, viatges i esdeveniments actuals). Sé enllaçar frases de manera senzilla amb la finalitat de descriure experiències i fets, els meus somnis, esperances i ambicions. Puc explicar i justificar breument les meues opinions i projectes. Sé narrar una història o relat, la trama d'un llibre o pel·lícula i puc descriure les meues reaccions. Soc capaç d'escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes coneguts o d'interés personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.
B2 Comprenc discursos i conferències extensos i, fins i tot, seguisc línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals.Comprenc la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard. Soc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània. Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensar els meus punts de vista. Presente descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meua especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Soc capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que secunden o refuten un punt de vista concret. Sé escriure cartes que destaquen la importància que li done a determinats fets i experiències.
C1 Comprenc discursos extensos fins i tot quan no estan estructurats amb claredat i quan les relacions estan només implícites i no s'assenyalen explícitament.

Comprenc sense gaire esforç els programes de televisió i les pel·lícules.

Comprenc textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets, apreciant distincions d'estil.

Comprenc articles especialitzats i instruccions tècniques llargues, encara que no es relacionen amb la meua especialitat.

M'expresse amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de forma molt evident les expressions adequades. Utilitze el llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats socials i professionals. Formule idees i opinions amb precisió i relacione les meues intervencions hàbilment amb les d'altres parlants. Presente descripcions clares i detallades sobre temes complexos que inclouen altres temes, desenvolupant idees concretes i acabant amb una conclusió apropiada. Soc capaç d'expressar-me en textos clars i ben estructurats exposant punts de vista amb certa extensió. Puc escriure sobre temes complexos en cartes, redaccions o informes ressaltant el que considere que són aspectes importants. Seleccione l'estil apropiat per als lectors als quals van dirigits els meus escrits. Fins i tot puc estar capacitat per a demanar un treball.
C2 No tinc cap dificultat per a comprendre qualsevol tipus de llengua parlada, tant en converses en viu com en discursos retransmesos, encara que es produïsquen a una velocitat de parlant natiu, sempre que tinga temps per a familiaritzar-me amb l'accent. Soc capaç de llegir amb facilitat pràcticament totes les formes de llengua escrita, incloent textos abstractes estructural o lingüísticament complexos com, per exemple, manuals, articles especialitzats i obres literàries. Prenc part sense esforç en qualsevol conversa o debat i conec bé modismes, frases fetes i expressions col·loquials. M'expresse amb fluïdesa i transmet matisos subtils de sentit amb precisió. Si tinc un problema, supere la dificultat amb tanta discreció que els altres a penes se n'adonen. Presente descripcions o arguments de manera clara i fluida i amb un estil que és adequat al context i amb una estructura lògica i eficaç que ajuda a l'oïdor a fixar-se en les idees importants i a recordar-les. Soc capaç d'escriure textos clars i fluids en un estil apropiat. Puc escriure cartes, informes o articles complexos que presenten arguments amb una estructura lògica i eficaç que ajuda a l'oïdor a fixar-se en les idees importants i a recordar-les. Escric resums i ressenyes d'obres professionals o literàries.

Quadre d'equivalències[modifica]

Idioma A1 A2 B1 B2 C1 C2
Alemany Start Deutsch 1 Start Deutsch 2 Zertifikat Deutsch (ZD) Zertifikat Deutsch B2 Zentrale Mittelstufen Prüfung (ZMP) Zentrale Oberstufen Prüfung (ZOP); Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Anglès Cambridge English: Movers; Trinity GESE grade 2 (GESE grade 1 es pre-A1) ;TOEIC (120-220 punts); IELTS (1-2 punts) Cambridge English: Key (KET); Cambridge English: Flyers; BULATS 1; Trinity GESE grades 3,4; Trinity ISE 0; TOEIC (225-545 punts); IELTS (2-3.5 punts) Cambridge English: Preliminary (PET); BEC 1; BULATS 2; Trinity GESE grades 5,6; Trinity ISE I; TOEIC (550-780 punts); IELTS (3.5-5 punts) Cambridge English: First (FCE); BEC 2; BULATS 3; Trinity GESE grades 7,8,9; Trinity ISE II; TOEIC (785-940 punts); IELTS (5-6.5 punts) Cambridge English: Advanced (CAE); BEC 3; BULATS 3; Trinity GESE grades 10,11; Trinity ISE III; TOEIC (945-990 punts); IELTS (6.5-8 punts) Cambridge English: Proficiency (CPE); BULATS 5; Trinity GESE grade 12; Trinity ISE IV; IELTS (8-9 punts)
Basc PL 1 - IVAP

Lehenengo maila - HABE

PL 2 - IVAP

Bigarren maila - HABE

Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)

PL 3 - IVAP

Hirugarren maila - HABE

PL 4 - IVAP

Laugarren maila - HABE

Castellà Diploma de Español (Nivell Inicial) Diploma de Español (Nivell Intermedi) Diploma de Español (Nivell Superior)
Català Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic);

Certificat de coneixements orals de valencià;

Certificat de coneixements generals de català nivell A2

Certificat de nivell elemental de català (A elemental);

Grau elemental de coneixements generals de valencià;

Certificat de coneixements generals de català nivell B1

Certificat de nivell intermedi de català (B);

Certificat de coneixements generals de català nivell B2;

Certificat de nivell de suficiència de català (C);

Grau mitjà de coneixements generals de valencià;

Certificat de coneixements generals de català nivell C1

Certificat de nivell superior de català (D);

Grau superior de coneixements generals de valencià;

Certificat de coneixements generals de català nivell C2

Danès Prøve i Dansk 1 Prøve i Dansk 2 Prøve i Dansk 3 Studieprøven
Finès Suomen kieli perustaso 1 Suomen kieli perustaso 2-3; keskitaso 3 Suomen kieli; keskitaso 4-5; ylintaso 5 Suomen kieli; ylintaso 6 Suomen kieli; ylintaso 7-8
Francès Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF A1) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF A2) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF B1) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF B2) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2)
Gallec Certificado de lingua galega (Celga) 1 Celga 2 Celga 3 Celga 4 Celga 5
Grec Bebaevsh Ellhnomaqeiai (Veveosi Elinomathias) Elinomathias Epipedo Eparkias
Italià Diploma Elementare di Lingua Italiana (DELI) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 1 (CELI 1) Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI); Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2) Diploma Avanzado di Lingua Italiana (DALI); Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 3 (CELI 3) Diploma Commerciale di Lingua Italiana (DALC); Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 5 (CELI 5)
Luxemburguès Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch (ZLaF) Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch (1DLaF) Zweten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch (2DLaF) Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch
Neerlandès Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (PTIT) Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT) Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Examen I (NT2-I); Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Examen II (NT2-II); Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT)
Noruec Språkprøven i norsk for voksne innvandrere Test i norsk for fremmed- språklige Høyere nivå
Portuguès Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE) Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE) Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE)
Rus Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ B) Bàsic/Bazoviy Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ I) Primer/Perviy Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ II) Segon/Vtoroy Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ III) Tercer/Tretii Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ IV) Quart/Chetvertiy
Suec Sfi-provet Test in Swedish for University Studies (TISUS)
Xinès mandarí HSK 1 (汉语水平考试一级) HSK 2 (汉语水平考试二级) HSK 3 (汉语水平考试三级) HSK 4 (汉语水平考试四级) HSK 5 (汉语水平考试五级) HSK 6 (汉语水平考试六级)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Marc europeu comú de referència per a les llengües